I Made Sudiana

Ayu Ratih (IBW Widiasa Kenitén)

In Tak Berkategori on 19 Juli, 2008 at 3:55 am

Tiang adanina Ayu Ratih. Meled reraman tiangé ngelah sentana jegég ngolét. Cara Dewi Ratih. Suéca Widiné. Tiang lekad putih gading. Kenyem tiangé manis. Gigin tiangé misi gingsul akatih. Liu ané ngajumang tiang. Liu trunané nganggurin tiang.Tusing masi nyalahang. Tiang mara menék bajang. Makejang suba tawang kenehné lakar ngetus tresnan tiangé.

Bapan tiangé jejeh. Takut nyanan tiang dadi anak luh tukang tamped. Sesai tiang glémékina. Apang bisa ngaba keneh. Apang bisa ngaba awak. Koné yén kanti macelempung kéweh ngalih kedas. Tiang nyautin baan kenyem.

Tiang tusing seken karunguang tekén mémé. Mémén tiangé magaé di vilané Pak Mikel. Baan ijuné kaliwat. Tusing seken macunduk ajak tiang. Tusing taén nakonang kénkén awak tiangé. Tusing taén nakonang tiang uli dija. Pragat gorohina baan pipis. Pipisé anggona nukarin tresnané. Di keneh sujatiné tiang ngeling. Nanging tiang mautsaha apang tusing kanti ngenah ka sisi. Jengah tiang tekén awak.

Pisagané ngadén suba kulawargan tiangé melah pesan. Uli di sisi ngenah sugih. Jatiné di tengah benyah lidek cara sampaté incuk.

Inget tiang. Bapan tiangé taén nglémékin mémén tiangé. Apang tusing sanget paek ajak Pak Mikel. Tusing guguna. Sayan sumingkin. Matungkas suba dadi dedaran matan tiangé sesai. Ané madan piring terbang. Pot benyah. Gelas pagelintik suba biasa. Umah tiangé kénkén ja cara ring tinju.

Baan gedeg tiangé. Tiang magedi. Tusing mulih-mulih. Tusing masuk-masuk. Kanti reraman tiangé maan surat uli sekolahan. Tiang tuturina tekén gurun tiangé apang melah-melah ngaba awak. Taén tiang ngeling di sekolahan. Tusing nyidayang nambakan yéh matan tiangé. Engsek gati tangkah tiangé.

Payuan mémén tiangé palas masomah. Tekén ngrunguang buah basang padidi.

Diastun suba palas, bapan tiangé tusing nyak buin ngantén. Taén orahin tiang apang ngantén. Nanging tusing nyak. Apang seken maan ngresepang tiang, kéto pasautné.

Sabilang teka uli malali. Tetep takonina. “ Uli dija? Ajak nyén? Ngujang makelo? Ngujang ditu?”

Tiang demen. Cihna tresna, bapan tiangé ajak tiang. Mirib baan jejehné kilangan tiang. Mirib apang tiang dadi anak luh luih. Antes pesan bapan tiangé nuréksain tiang. Mirib ada rasa pelih. Ipidan tusing pati rungu tekén panak. Sangkan tiang lakar kija-kija mustikayanga apang morahan.

“Dadi bengong?”

Tiang klingas-klingus.

Kénkén kadén tiang mangkin. Dadi kaliputan smara. Tiang ngelah keneh demen tekén gurun tiangé. Guru ané setata nglémékin tiang. Setata nuturin tiang. Keneh tiangé alah daut. Gurun tiangé nika kayang jani tusing ngantén-ngantén. Koné ipidan palaibina ngantén tekén gegélané. Mirib tawanga isin keneh tiangé. Pepes pesan tiang mapapas liat. Makesior keneh tiangé. Gurun tiangé kenyem. Muan tiangé barak. Peluh tiangé nrebes. Buina jail. Baangina tisu warna ping. Ané mebo miik. Sada kenyem.

Inguh gati keneh tiangé. Guru padidi bakat demenin. Sinah lakar dadi kakedékan timpal-timpal tiangé. Sinah sambatanga pelih ngalih gegélan. Uli umur, joh pesan. Masaih ajak mémén tiangé.

“Yén ngalih gegélan melah-melahang. Apang tusing cara bapa.”

“Eda ento sangetanga, Pa. Lamun Bapa meled ngantén, lautang. Tiang tusing gedeg.”

“ Tusing Ayu.”

Tiang suba engsap pesan tekén mémén tiangé. Tusing taén bakat ipiang. Tusing taén dingeh ortané. Kénkén kadén di Inggris? Sinah suba bagia pesan. Sinah suba misi kenehné. Kanti tusing inget tekén panak.

Sagét ada tukang pos nekain umah tiangé. Ngaba surat. Surat uli mémén tiangé di Inggris. Dugasé nika bapan tiangé kari magaé. Tiang dogén jumah. Paca tiang.

Ayu Ratih ané tresnain mémé. Sinah Ayu jani suba dadi bajang jegég. Sinah Ayu sayan dueg. Mémé ngidih pelih. Mémé ngalahin Ayu. Kaliputan mémé tekén Mikel. Kadén mémé saja buka munyiné kondén ngantén. Sagét di Inggris suba rebut panak. Ayu sinah suba nawang dija ada anak luh demen maduang. Munyin somahné tusing nyandang dingeh baan kuping. Mémé masi tusing nyalahang. Ngrebutin somah anak.

Ayu melahang pesan ngaba awak. Eda tuutina bikas mémé ané jelé ené. Kanti ngalahin Ayu baan kaliputan pipis. Kaliputan smara. Mémé ngranayang Ayu tusing taén maan rasa tresna asih ané sujati.

Kénkén Bapan Ayuné? Apa suba ngantén? Yén suba, mémé bagia pesan. Yén tusing, sinah baan gedeg kenehné tekén mémé.

Ayu, rasa tusing nyidayang mémé idup di Inggris buka kéné. Mémé lakar ka Bali. Apa Ayu nyak nrima mémé buin?

Suraté nika édéngin tiang bapan tiangé. Bapan tiangé ngunjal angkihan. “Mula kéto Ayu. Disubané ulung mara nawang sakit. Lamun mémén Ayuné meled ka Bali. Baang dogén. Bapa tusing gedeg. Apa buin gedegang. Mirib mula amunto tresna mémén Ayuné tekén bapa. Nanging tusing dadi buin buka ané suba-suba. Bapa suba jengah pesan. Apang bisa masi mémén Ayuné ngejang bapa di pisaga.”

“Nah, Pa.”

Suraté nika énggalang tiang wales. Buin pitung dinané suba ada walesan. Ngorahang lakar ka Bali di Saniscarané.

Indiké nika orahang tiang tekén gurun tiangé. Gurun tiangé idihin tiang tulung ngatehang ka bandara. Gurun tiangé demen pesan. Tiang masi gedug-gedug di tangkah. Maan makelo ngorta padaduanan. Tusing med-med tiang mabalih gurun tiangé. Bagus gati. Kenyemné ngenyudin. Buina alep pesan.

Gurun tiangé ingetanga nyetir montor jiminé. Sambilanga ngidupang tipné.

Montor jiminé sayan maakang ka bandara. Gurun tiangé markir. Ten nyak bareng ngalih mémén tiangé. Antianga di parkir.

Tusing makelo sagét majeritan mémén tiangé. ”Ayuuuuuuuuu!”

“Mémééééééééééé!”

Mémén tiangé ngelut tiang tekek gati. Yéh paningalané nrebes pesu.

“Nyén ajak Ayu?”

Ajak tiang ka parkirané. Mara ampakanga pintu jiminé. Mémén tiangé makesiab.

“Bli Gedé?”

Gurun tiangé nlektekang mémén tiangé menék tuun.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: