I Made Sudiana

Manyonyo (Luh Suwita Utami)

In Tak Berkategori on 19 Juli, 2008 at 3:51 am

“Luh, kema suba ajak I Putu mulih ngauhang. Takonang tekén mémé, kudiang jani buin apang I Putu nyak mabelas,” kéto raos kurenan tiang sambilanga nyaluk sepatu majalan magai, “pedalem kéné, pragat ngeling, ngétét nyonyo. Bli suba sing ngelah akal buin.” Makelo kurenan tiang bengong, cara mapangenan.

Ni Putu Riani, panak tiangé, suba duang lemeng né ngeling dogén, jeg sing buin nyidang tiang nungkulang. Kadén tiang nak basangné sakit. Kadén tiang awakné panes, sing masih. Suba ajak ka ibu bidané tunasang ubad, sing masih nyak mendep. Madaar sing nyak, pragat ngétét nyonyo dogén.

Suba makelo tiang makeneh lakar melasang manyonyo pianak tiangé. Sawiréh suba duang tiban tuuhné, nyandang mabelas, kéto anaké gorahang. Suba ping telu tiang negarang melas, nanging tusing masih nyidaang. Ada anak ngorahin nyolékin nyonyoné ubad pait, suba laksanayang tiang, sing mabukti. Ubad pait ané colékang tiang di nyonyoné gedianga teken I Putu, “Nak misi apa né nyonyon méméké, dadi pait, gediang nah!” kéto raosné I Putu sambilanga ngediang ubadé ento. Nak misi ubad pait, suud manyonyo nah, nyonyo méméké pait,” kéto tiang ngrayu.

“Ah, sing nyak, nak dadi gediang né paitné.”

Ada masih anak jail ngorahin tiang nyolékin nyonyoné aji tain sampi ané mara makeprét uli jit sampiné. Gugu tiang masih, apang nyak dogén panak tiangé suud manyonyo, apa ja orahina tekén anaké kal tuutin. Saat kurenan tiangé ngalihang tain sampi ka kubunné Pekak Dugul, nganti sanja tur ngarang legu ngantiang apang sampiné majumu meju, apang maan tain sampi ané anget. Nuju I Putu Riani nagih manyonyo, colékin tiang nyonyon tiangé ento baan tain sampi. Kadén tiang kal nyidaang melasang, yéh…sing masih.

“Misi apa né nyonyon méméké mabo jelék pesan, umbah malu tiang kal ngidih nyonyo bedik,” kéto raosne.

“Nak misi tain sampi, nyak naar tain sampi Putu? Lamun sing nyak, da anaké manyonyo buin.” Keto taing madiolas apang I Putu suud manyonyo.

“Ah, sing nyak. Umbah malu, kal manyonyo bedik!” kéto ia céngéng sambilanga ngeling, sebet pesan keneh tiangé, buin I Putu manyonyo ngelanting bilang peteng.

Suud mabelas ulian tain sampiné ento, jeg kéné panadiné, I Putu pragat ngeling sing nyidaang tiang nungkulin. Maimbuh tusing nyak madaar, sebet pesan keneh tiangé.

Gagéson tiang malaib ka umah tiangé badauh sapaninggal kurenan tiangé magaé, sambilang tiang nyangkol I Putu ané nu masih masaré. I mémé tengkejut ningalin tiang teké semengan pesan.

“Kénkén Luh, I Putu kenapa, dadi panak nu masaré suba ajak mai mulih?”
“Mé, tulingin tiang. Suba duang lemeng I Putu ngeling dogén, sing nyak madaar pragat ngétét nyonyo dogén gaéné.”

“Apané sakitanga? Panes awakné mirib? Jampi basangné sing?”

“Tusing….”

“Lantas…?”

“Nak tiang makeneh melasang apang tusing manyonyo buin.”

“Badah… ento mirib ané ngaénang I Putu manying. Anak mula kéto anaké mabelas, sinah manying dadiné. Nah, kené san jani. Mumpung nu semeng, jalan kemu ka umah Pekak Mangku Tegal Arumé, jalan ditu tunasin galah melah melasang, apang ia lasia mapalasan tekén nyonyo.”

Mabekel canang atanding, tiang kemu ka umah Pekak Mangku Tegal Arumé. Pekak mangkuné mula kasengguh pradnyan ngubadin anak cerik sakit, nguut nak beling, nguut nak ulung, tur tongos nakonang dina melah unduk otonan, pabayuhan lan maayu-ayuan. Pidan tiang cerik setata ajaka kema tekén mémé, sabilang tiang lakar mabayuh oton. Sawiréh tiang lekad di otonan Wayangé, Tumpek Wayang, kéto i meme ngorahang. Ento awanan tiang patut mabayuh, apang mala ané nugtug palekadan tiangé dadi ayu.

Dapetin tiang Pekak Mangku sedeng ngenyit dupa lakar maturan ka sanggahné. Kuluké ané ngongkong ngaénang pekak mangku ngeh tekén patekan tiangé. Disubané nuturang unduk sapetekan tiangé kema, pekak mangku ngabin panak tiangé. Abahné alep pesan, usap-usapina pabahan panak tiangé sambilanga nutur kené, “Ning, cucun pekaké sayang. Suud monto ngeling, anak sing ada ané ngugul. Mémén ceningé anak makeneh luung, suud monto sebet, suud monto ngeling.” Panak tiange bengong, tusing ngresep mirib tekén raosné I Pekak Mangku.

“Luh, né pekak jani nuturin. Panaké anak tusing kena kéné kéto nyen, né nak sebet kenehné sawiréh méméné makeneh lakar malasang manyonyo. Men apa dogén suba anggon malasang anaké cerik?”

Orahin tiang Pekak Mangku unduk ubad pait lan tain sampiné ento. Péh…kedek ngrékék i pekak sambilanga ngusap-ngusap jénggotné ané putih.

“Dadi ané tidong boya anggon malasang anaké cerik, sinah ia takut. Apa tagiha teken anak cerik amoné, tuah nyonyo dogén kadén? Nah, kudiang men nak mula kéto. Yan sing belasang manyonyo, sinah mayus ia madaar. Né jani gaénang canang atanding tunasin palukatan Betara Brahma di paon, ketisin ia apang suud ngeling. Di kumarané, aturang masih canang, isinin rarapan salak lan bunga sarwa miik. To di ari-ariné nasi kepel mabé bawang jaé, tunasin apang ngempu anteng-anteng anaké cerik. Di duwur tongosné masaré, gaénang nasi kepel mabé taluh abungkul, aturin tekén ané mahyang. Nyan ba suud mabanten, sriritin taluhé ka kolongan baléné ping telu, orahin ia naar taluhé. Kéné aturé tekén ané mahyang: Jero sané mahyangin panak tiangé, niki tiang ngaturin labaan suud monto ngulgul, niki I Putu lakar belas tiang manyonyo apang anteng ngajeng. Nah, amonto dugén anggon sarané, dumadak Ida Hyang Widhi suéca,” keto tutur Pekak mangkuné tekén tiang. Tiang lan i mémé tuah anggut-anggut dogén.

“Nak kénkén dadi belas panaké Luh?” Pekak Mangku nakonin.

“Nak tiang buin nika misi, sampun duang bulan!”

Pekak mangku tengkejut, mémén tiangé masih tengkejut. Semengan suba tengkejut.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: