I Made Sudiana

Yéh Paningalanné (Komang Adnyana)

In Tak Berkategori on 19 Juli, 2008 at 3:44 am

Sabilang anak cerik ento ngeling, tiang nepukin yéh paningalanné marupa api. Ngetél nyrétcét di pipinné. Paekin tiang, ipun nyajaang ngeling. Makita ngalahin, batis tiangé marasa katos. Engsap kija lakar matindakan. Paling dija mirib sisan enjekan tiangé ané malu.

Né jani anak cerik ané ngeling ento maekin tiang, sing ada lén tuah pianak tiang padidi. Lekad dasa tiban ané malu. Buah tresnan tiangé makurenan ngajak Luh Ratna. Duh, sabilang nyambat adané ento getih tiangé membah cara yéh telagané nglebut. Ada angin makesiur maid déwék tiang, ditu tiang ngengsut tan bina cara carang punyan kayuné empak. Disagété buin nyangetang sepiné mejek kenehé, tiang ulung macepol. Guminé pelung-pelung, keneh tiangé elung!

Ipun ngusap-ngusap paningalané. Tiang nyongkok maekin ipun, lan ngelus bokné.

“Suud monto Putu ngeling, nyanan yan terus ngeling ada raksasa gedé ané ngalih Putu. Putu bani?”

Ipun kitak kituk sambilanga ngusap-ngusap paningalanné. Mirib rungu tekén munyin tiangé, elingné sakabedik ngigis-ngigisang. Jrijiné ané putih ngelut déwék tiang. Awak ipunné jani nglanting di awak tiang. Ditu tusing ada raos ané pesu uli bibihné, kéto masi sesambat yan ipun lakar suud ngeling mapan jejeh tekén raksasa ané orahang tiang itunian, lakar nuutin apa ja ané tundén tiang. Tusing ada.

Boya ja ulian sebet, nanging ipun mula tusing bisa mamunyi. Ipun kolok. Ipun malénan tekén anak cerik-cerik biasané. Ipun tusing nyidayang ngorahang apa ané tagiha, apa ané kenehanga. Diapin kéto tiang sayang tekén ipun. Ipun buah tresnan tiang, pianak tiang.

To ngudiang tiang sebet utawi lek yan ada nyama brayané nakonang undukné tusing bisa mamunyi. Taén saja tiang makita ngeling, matakon ngudiang widhiné binjul dadi kéné ngicén tiang paica. Nanging makelo-kelo tiang nawang, makejang ané mentik di guminé pada ngelah timpal. Peteng lemah, jelé lan melah. Sakabedik tanem tiang apa ané madan semangat idup di keneh tiangé. Tusing pocol, kanti jani tiang nyidayang miara ipun. Kanti dasa tiban umurné. Dasa tiban uli I Luh Ratna ngorahang sebet ngelah pianak cacat. Nglantas magedi ngalahin tiang ngajak anak muani lénan.

***

Apaké tusing kéweh miara pianak padidi? Saja-saja kéweh. Kéwala yan keneh-kenehang tiang buin, tusing ada ané nyidayang ngaénang keneh tiangé lega sajabaning nepukin ipun makenyem. Nepukin ipun nyak maplalianan ngajak cerik-ceriké lénan. Tuah amonto.

Liu timpal-timpal tiangé ngorahin apang tiang buin majumu ngantén. Majumu ngwangun kulawarga tur majumu ipil-ipil munduhang ipian ané suba joh entungang tiang. Nanging tiang kondén nyidayang ngengsapang Luh Ratna, diapin ipun suba ngaénang keneh tiangé sakit, ngaénang tangkah tiangé benyah.

Ento makejang malénan sekat tiang katemu ngajak Luh Marti. Ipun mula tusing jegég. Tusing sugih. Nanging ipun sida ngenyudang déwék tiang. Apabuin pianak tiang masé demen ngajak ipun. Sabilang nepuk Luh Marti, ipun setata kenyam-kenyem. Mirib ulian makelo tusing nepuk mémé ané ngranayang ipun buka keto. Nanging tiang tusing cager apa mula saja-saja kéto, apa ipun seken-seken lega nepuk tiang nganten ngajak Luh Marti, tusingké ipun gedeg ulian tiang ngalihang ipun mémé tiri?

Tiang tusing nyidaang kénkén ngalih jalan apang nawang keneh ipuné. Mirib ipun bagia, mirip ipun masé marasa suba makelo tiang setata kajangkutin sepi, setata maduuhan padidi.

***

Payu tiang ngantén ngajak Luh Marti. Ipun mula saja-saja anak luh luih. Kéto masé pianak tiang sayan raket ngajak ipun. Dini tiang marasa tusing salah pilih. Pidan tiang jejeh lan makita lakar nyalanin sisan idupé tuah ngajak pianak tiangé padidi. Mapan tiang ngelah pepineh dija ada anak luh nyak ngantén ngajak anak balu? Apabuin tiang tusing ada apa-apa. Umah tiangé magradugan. Gegaén tiangé tuah ka carik. Sabilang wai tanahé kaurik. Diapin kapah maan pamupon. Diapin bedik maan asil.

Luh Marti nrima tiang saadané. Ipun ngorahang lakar sanggup ngayahin tiang kanti mati. Lan bareng-bareng miara I Putu kénkén ja pianak padidi. Ditu buin karasa ulungin bulan keneh tiangé ningehang. Ngaénang tiang tusing med-med nolih ipun lan setata dot makasih-kasihan cara anak truna ané mara tumben ngrasanin ngenehang anak bajang.

Yan buka kéné né abesik ada di keneh tiang jani tuah ngidupin kulawarga. Munduhang sarin pagaé apang ada jemak buin mani poan. Semengan tiang maburuh negen baas di pekené. Negen akampil upahné duang tali rupiah. Uli jam lima semengan kanti jam dasa tiang nyidayang negen dasa kampil. Ento suba cukup anggon tiang malebengan awai lan munduhang sisané abedik anggon tiang meliang I Putu panganggo.

Unduk ngatur pipis Luh Marti ané andelang tiang. Diapin pas-pasan, sida ipun nragianang tiang dedaaran ané maganti-ganti sabilang wai. Lakaré mula abesik, kéwala ipun dueg ngarapin lan ngracik apang dadi dedaaran ané jaen. Dija kadén ipun malajah tiang tusing nawang. Né abesik ipun mula saja-saja anak luh luih. Kurenan tiang paling sayang!

***

Duh, dewa ratu! Apa ané jejehang tiang di keneh pidan mula saja-saja adané. Né jani di subané tiang neked jumah uli maburuh di peken, dapetang tiang jelanan umahé tusing maubetan. Magesonan tiang macelep, ditu tepukin tiang Luh Marti, kurenan tiang paling sayang suba nylémpoh léklok. Angkihan ipuné kradap-kridip. Getih membah mrésbés uli basangné ka batarané. Prajani nlekdek peluh tiangé nyrétcét, to ngudiang kéné bayané ané nibenin? Nyén mirib ngelah keneh jelék tekén tiang? Apaké tiang ngelah musuh? Apaké tiang taén malaksana pelih tur ené anggona ngwales?

Satondén maan pasaut patakoné ento, tepuk tiang I Putu negak di bucu nlektekang tiang sambilanga ngusap-ngusap yeh paningalanné ané enu marupa api. Kagiat tiang di subané jrijin liman ipun ané orahang tiang putih pidan jani masalin baan warna barak. Liman ipuné kaput getih. Di sampingné nglilik tiuk lanying ané biasané pejang tiang di paon.

Maplengek keneh tiangé. Tangkah tiangé engsek. Ipun enu ngeling. Sambilanga ngusap-ngusap paningalanné. Sambilanga ngisi potrekan kurenan tiangé ané simalu. Luh Ratna, mémén ipuné!

Januari 2006

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: