I Made Sudiana

Archive for Oktober, 2008|Monthly archive page

Ni Daa Tua (W. Suardiana)

In Satua Bali on 31 Oktober, 2008 at 11:55 pm

Kacritayang ring desa anu kocap wénten anak istri daa tua, mawasta Ni Daa Tua. Ipun, sakadi wastané sampun tua, samaliha idup nglintik néwék, nénten madrebé nyama braya, magenah ring pondok malit tur abungkul. Mungguing pakaryannyané ngrahina wantah ngrereh saang ka telenging wanané. Palimunan Ni Daa Tua sampun bangun raris majalan ngrereh saang, sampun sore méh di asapunapiné kantos dalu wau ipun malipetan saking alasé. Bénjang semeng, wau kocap saangé punika kaadol ka pasar. Asapunika sadina-dina pakaryan Ni Daa Tua. Dadosnyané, nyabran kalih rahina kocap ipun ngadol saang. Yadiastun asapunika, santukan ipun madaar padidiana, taler cukup pikolihané saking ngadol saang punika anggénipun ngupapira padéwékan, di asapunapiné taler prasida masisa akidik. Kacritayang, Ni Daa Tua kocap madué pisaga, mapungkusan Pan Bergah. Pan Bergah makéh pisan madrebé pianak luh muani. Geginan Pan Bergah taler pateh sakadi Ni Daa Tua ngrahina ngrereh saang ka alasé. Santukan ipun anak muani, tur bajangan ring Ni Daa Tua, dadosipun makéhan manten Pan Bergah prasida negen saang ka pakubonannyané imbangang ring Ni Daa Tua. Samaliha, Pan Bergah ngrahina prasida ngadol saang ka pasar. Yadiastun asapunika, wiréh Pan Bergah madaar ajaka sareng makéh, seringan taler pikolihanipun saking ngadol saang kekirangan antukipun nunas. Di asapunapiné sakayanipun mung cukup kaanggén nunas beras. Duaning asapunika, sering taler kulawargan Pan Bergah nunas ajengan manten nénten wénten gohnyané. Nanging, pianak kalih somahnya nénten makéh tuntutan, ipun nyuksemayang pisan suécan Kawiné. Yadiastun asapunika kawéntenan kulawargan Pan Bergah, sakadi sasonggané bukit johin, katon rawit, Ni Daa Tua tan mari idepnyané iri ring Pan Bergah. Sané dados dasar ipun iri tan lian duaning Pan Bergah prasida makéhan negen saang, tur ngrahina prasida ngadol saang ka pasar.

Kacritayang nuju wengi, Ni Daa Tua rauh saking ngrereh saang, kocap ipun negak ring ampik meténnyané saha tan mari ngrimik padidi, “Dong, sajaan ja Widiné, mabaat-baatan sajan mapaica. Pan Bergah sai-sai nyidaang ngadep saang, i déwék wah ngapuan nyidaang madagang tur bedikan maan pipis. Yén idéwék dadi anak muani bajang, kénkén ya demen atiné.” Wau wus Ni Daa Tua ngrengkeng kadi punika, kancit wénten rauh anak istri sampun lingsir pisan, saha mabaos ring Ni Daa Tua, “Nyai Daa Tua, eda nyai ngrengkeng ngorahang Widiné mabaat-baatan mapaica, anak mula asah antuk Ida. Yén nyai makeneh dadi anak muani bajang, misi pinunas nyainé.” Asapunika pajar anaké jada punika, ngraris ical. Sapeninggal anaké jada punika, kocap Ni Daa Tua pramangkin dados anak muani bajang. Duaning sampun kadagingan kadi idepnyané, garjita pisan idepnyané Ni Daa Tua. Déning ipun sampun prasida dados anak muani tur siteng, prasida ipun makéh negen saang, tur ngrahina taler prasida ngadol saang ka pasar. Kacritayang mangkin ipun sampun makéh madué jinah, raris ipun ngrereh kurenan.

Sasampun ipun makurenan, kasuén-suén, kocap ipun makéh madrebé pianak luh muani. Duaning asapunika, kocap méweh pisan ipun ngrereh pangupajiwa anggénipun ngupapira pianakipuné, réh jinah pamelin saangé setata kirangan tunasipun sareng sami.

Sedek dina anu, ri sedek ipun ngadol saang ka pasar, sasampun saangnyané laku, ngraris ipun ngindeng. I rika ipun bengong, ngon ngantenang sudagaré ngadol sarwa sané melah-melah. Tumbuh kocap manahnyané iri, nglaut ipun ngéncolang mulih ka pakubonan. Rauh ring pakubonan, malih kocap ipun ngrengkeng, “Béh, Widiné mabaat-baatan gati mapaica. Sudagaré aji ia luh madagang, liu-liu maan pipis. I déwék kanti bubul baongé negen saang, masi kuangan dogén dedaaran. Yén i déwék icéna dadi sudagar, kénkén ya demené.” Asapunika kocap ipun ngrengkeng padéwékan. Tan panaen, kocap malih rauh anaké jada sané dumun naenin panggihipun saha mabaos, “I pidan nyai suba tuturin, sing baang ngrengkeng, ngorahang Widiné mabaat-baatan mapaica, jani masi buin nyai ngrengkeng kéto. Nah, yén cai makeneh dadi sudagar, misi pinunas cainé.” Asapunika kocap baos anaké jada punika, ngraris malih matilar tur ical.

Gelisin crita, sampun sué ipun dados sudagar. Kocap, kantos sampun sugih pisan ipun, nénten kirang punapa-punapi. Kacritayang ri sedek ipun madolan ring pasar, kocap wénten rauh Pepatih Agung sané nyéngcéngan panegara ring wawengkon ipun maurip. Kacritayang Pepatih Ida Sang Anyakrawerti sedeng malelunganan, nyelehin panjakidané sané wénten ring panepi siring jagat punika. Wiakti kawéntenan sang maha patih kadi wibawan Ida Bhatara Wisnu ri sedeng nglinggihin Garuda, kabinawa pisan. Napimalih makéh bala sonané ngiringang. Busana sarwa éndah, mawit saking sutra gegilihan wiakti ngangobin manah sang ngantenang. Samaliha, iringan Patih Agungé sami makta tumbak, tulup, minakadi taler gegawan sang bala sami kabakta ka jaba, sumingkin mawibawa bala sonané.

Kawibawan Sang Maha Patih Agung sané kairingang olih para tanda mantri ngawinang malih kosekan tangkah I Sudagar duaning wénten manah ipuné mapairian ring Ida Sang Maha Patih. Wiakti I Sudagar manusa momo, yadiastun amunika sampun pasuécan Ida Hyang ring padéwékannyané, ri tatkala manggihin wicara sané tiosan mabalik malih manahipuné tur malih ngrengkeng kadi puniki: “Béh, kuangan dogén pinunasé, Yén buat paican Widiné a janian téh, i déwék jani suba madan sugih gati, asing ada anak ngadep dini di peken, nyidayang déwéké meli. Nanging, enu masi lacur yan rasayang i déwék padéwékané, wiréh tusing ngisi panjak kadi anaké agung di purian. Yén jani icéna dadi Pepatih Agung, kénkén ya demené?, pipis liu, ngelah panjak masi liu.” Déréng wénten apakpakan basé I Sudagar ngrimik kadi ring ajeng, kagiat malih rauh anaké odah sané dumun naenin asung ring pasikian I Sudagar punika. Anaké odah punika ngawéntenan baos kadi puniki: “Nah, cai sudagar, maisi buin pinunas cainé kadi pakrimik cainé i busan.” Wus mabaos kadi punika anaké lingsir punika raris mur tanpa bekas.

Kacritayang malih I Sudagar, kocap, sesampun wénten bebaosan kadi punika, tan asué ipun nyantosang pasuécan Hyangé sagét ipun polih dedauhan mangda tangkil ka puri. Ring purian, I Sudagar kaadegang dados Pepatih Agung tur kapicain panjak makwéh pisan. Kadi ngipi lemah yan upamiang kawéntenan ipun I Sudagar, tan pasangké sagét ipun dados patih saha biuhing bala wadua.

Sesampun dados Pepatih Agung, malih wénten sané nyantulin manahnyané sangkaning kari wénten sané baduuran. Duaning asapunika, raris metu paidepannyané mangda prasida dados Agung. Pinunasnyané kocap malih kadagingan. Tan asué I Patih Agung sampun nyakrawerti dados Ratu wibuhing brana miwah bala wadua. Malih sesampun nyeneng dados ratu nénten lédang pakayunané duaning makuéh wénten para ratu sané nyakrewerti ring jagaté. Pikayunan iri kari ngliput anggan anaké agung, turmaning malih ida mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi mangda kadagingan, “Inggih Ratu Sang Hyang Widhi, mungpung palungguh Betara suéca ring titiang, mangkin mangda malih palungguh Betara nglinggihin pinunas titiangé. Mungguing pinunas titiangé mangkin mangda prasida titiang ngaonang para ratuné sami, mangda titiang néwék ngodagang jagaté sami saduur tanah sabetén langit. Samaliha, Ratu Sang Hyang Widi banget pinunas titiang mangda Ida nénten malih ngwasa-wasi jagaté ring madia pada, kanggéang suargané manten druéang!” Asapunika pinunas ida anaké agung majeng ring Ida Sang Hyang Widi.

Ri wus mapinunas kadi ring ajeng, tan asué Ida Anaké Agung nedunang kaulanidané sami saha sikep, pacang magegebug ring para ratuné ring madia pada. Gelisin crita, jangkep sampun pawarah-warah idané ring para baudanda tanda mantriné pacang lunga magegebug. Pamargan idané mayuda yukti-yukti nénten anut ring swadarmaning darma yuda. Sami para baudanda kapandikayang majejarah, ngubat-abit sahananing sané kapanggih, samaliha kantos marikosa istri-istriné sané kapanggih.

Tan critanan gelising crita, sampun makéh kocap para ratuné kaonang ida ring payudan. Yadiastun sampun labda karya pamargan ida magegebug, sakéwanten kari wénten asiki Ida Sang Prabhu sané nénten prasida antuk ida ngaonang. Sané mangkin, ri tatkala wengi sesampun mararéan yudané, kacritanan ri sedek Ida Sang Prabhu merem ring pasraman, déréng majanten ida makolem sagét malih rauh anaké jada sané dumun saha baos, “Ih cai Anak Agung loba, buat pinunas cainé mantuk ring Ida Sang Hyang Widi liunan suba kalinggihan. Kéwala pinunas cainé apang prasida cai padidian ngodagang guminé sabetén langit saduur tanah, ento sing lakar kalinggihan, réh bes sanget ngulurin keneh loba, jéla iri ati padéwékan cainé.” Asapunika kocap panguman saha pamatbat anaké jada punika ring Ida Anaké Agung. Taler sausan mabebaosan sada bangras kadi punika, kocap, malih anaké jada punika ical tanpa wekas.

Yukti-yukti kadi pamastu dahating sidi baos anaké jada punika, duaning nénten asué sesampun anaké jada punika késah saking Ida Anaké Agung, tan pasangkan wénten sabeh bales maduluran kilap-tatit tan pararéan. Kelép-kelépé kabinawa pisan kadulurin taler antuk suaran krébék-klepug saling sautin. Sami para panjak idané ajerih turmaning pati lapu ngruruh genah ngetis. Makéh taruné ageng keni sander krébék kantos puun sengeh daunnyané, ambu angit maimpugan ngébekin buana ngawinang sami kaulanidané pakraik ngruruh genah masayuban. Krébéké taler nyander pasraman Ida Anaké Agung kantos puun, taler kacritayang Ida Anaké Agung tan luput tur keni sander krébék kantos puun sengeh layonidané. Asapunika, kojarannyané sang sané mapikayun loba tur jéla iri ati.

Iklan

Makarya sambil Mapelesir

In Artikel Berbahasa Bali on 31 Oktober, 2008 at 9:09 am

Makarya ring kapal pesiar duranegara wantah idam-idaman anom-anom Baliné. Anom-anom Baliné kadi malomba ngrereh pakaryan ring kapal pesiar. Akéh sané nyambatang makarya ring kapal pesiar wantah makarya sambil mapelesir. Makarya polih upah, mapelesir polih kasenengan, polih maseneng-seneng. Sapunika kocap.

Makarya lan mapelesir yéning uratiang wantah kalih kruna sané nungkalik kawéntenannyané. Yadiastun sapunika, ring kawéntenan sané nungkalik punika minab wénten sané prasida kasaihadungang. Karya, makarya kabaosang olih para wikané wantah swadrman i raga pinaka manusa sané maurip ring guminé. Pelesir, mapelesir taler patut kamargiang mangda i raga madué kadegdegan maurip ring kauripan sané kocap bawak puniki. Makarya lan mapelesir kocap mangda saimbang.

Pelesir, mapelesir maartos maseneng-seneng, ngrereh kasenengan (kasukan, miwah sané siosan); malali-lali; masesanjan; mawisata; malila cita; mapesiar; ngrereh genah sané ngulangunin. Wénten kruna pelesiran maartos luas mapelesir; seneng mapelesiran; genah mapelesiran.

Wénten kruna lali (kruna alus), engsap (kruna biasa): lali ring raga, engsap teken awak. Malali maartos pesiar. Malali-lali (kruna biasa), malelancaran (kruna alus).

Kersten ring Kamus Bahasa Bali Lumrah (1984) ngungghang kruna turunan lali: palalian, maartos (1) ‘jejudén’; mapalalian ‘majudi’; (2) ‘mainan, alat main’, sakadi montor-montoran, guli, gangsing: nganggon/nganggén palalian; yéning ngeninin anak istri: nganggén gundik. Palalianan: ‘makudang-kudang mainan’. Mapalalianan: main antuk makudang-kudang cara. Palali (kaanggé ring lengkara pasif): kagégés, kausud-usud, indik tatu miwah sané lianan. Sakadi lengkara: Eda palalina tatuné apang eda barah nyen.

Ring tepengan puniki, pelesir, pesiar, malali wantah kruna sané pateh. Malali, ngibur mangda lila atiné.

Akéh anaké malali nglaliang inguh antuk cara-cara sané tan patut. Palalian kaanggé nglilayang manah. Meja judi wantah genah sané kaanggé ngicalang ibuk ati. Kasuén-suén boya ati ibuk sané ical, inguh puruh buduh rauh, kapangguh.

I Wayan Simpen A.B. ring Kamus Bahasa Bali (1985) ngunggahang kruna lali, maartos engsap. Tuara lali pateh ring inget. Lali pateh ring lipia. Malali pateh ring ngawé lipia, pateh ring indeng. Palali pateh ring anggon paisengan; palilian ngawé lipia, malali-lali; mapalali api doyan kebus, malali yéh doyan belus. Punika maartos magawé jelé pedas jelé pikolihné. Kaunggahang taler: buka jaja uli palali: layu ludus tur maong.

Sampunang lali ring raga lan anak lian. Malali dados, mapelesir dados, nanging i raga patut éling ring raga lan éling ring anak lian.

Mawisata ngrereh genah sané ngulangunin. Ring buku Sagara Giri sané kasurat olih IBG Agastia kaunggahang Mpu Tanakung wantah sang kawi sané punyah ring kaluihan jagat, sané nyinahang kaluihan punika prasida karereh ring jagaté, utaminnyané pasih (segara/pasir) lan gunung (giri/wukir), genah sané taler kanggé nglatih raga. Paileh sakadi punika kabaos alanglang kalangwan (basa Jawa Kuna), ngrereh kalanguan, ngrereh kalangon.

Bali Dwipa

In Artikel Berbahasa Bali on 31 Oktober, 2008 at 9:06 am

Pulo Bali wantah pulo alit yéning saihang sareng pulo-pulo siosan ring Indonésia, sakadi Pulo Sumatra, Pulo Jawa, Pulo Kalimantan, lan Pulo Sulawesi. Pinaka silih tunggil pulo alit pantaraning siuan pulo ring Nusantara, Pulo Bali madué akéh sesambat, minakadi Nusa Bali, Nusa Dewata, Bali Dwipa, miwah Bali Pulina.

Pulau basa Indonésia, pulo basa Bali, manut kamus, maartos tanah (daratan) sané kaiter antuk toya (ring segara, ring tukad/luah, utawi ring danu). Kapuloan—kruna turunan pulo—inggih punika dérétan makudang pulo; pupulan pulo: kapulaoan Nusantara, kapuloan Riau, miwah makudang kapuloan ring Indonésia siosan.

Lianan ring pulo, wénten taler dwipa, pulina, nusa, lan gili sané madué artos pateh yadiastun madué unteng matiosan akidik.

Kruna dwipa wantah kruna sané mawit saking basa Sanskerta, munggah taler ring basa Jawa Kuna. Dwipa maartos pulo. Kruna sané taler maartos pateh mawit saking basa Sanskerta inggih punika pulina.

Manut Mukunda Madhava Sharma (1985) ring bukundané sané ngunggahang kruna-kruna basa Sanskerta ring basa Indonésia, kruna Nusantara sané maartos (kapuloan) Indonésia mawit saking dvīpāntara. Dvīpāntara saking dvipa (wacén dwipa) = nusa lan antara = tios, dados nusāntara. Indiké puniki kocap kasurat ring makudang sesuratan India.

Nusa lan gili wantah pulo alit ring wewidangan pulo sané agengan. Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan wantah nusa-nusa sané wénten nampek Pulo Bali. Nusa Kambangan wénten nampek Pulo Jawa. Gili Trawangan, Gili Méno, lan Gili Air wantah gili-gili sané wénten nampek Pulo Lombok. Sakéwanten sané nénten ketah kasambat nusa utawi gili, sakadi Pulo Serangan lan Pulo Menjangan. Wénten taler Gilimanuk ring panepi sisi kauh Pulo Bali sané boya marupa pulo. Sapunika taler pulo-pulo alit ring wewidangan Pulo Sulawesi, nénten wénten sané nganggé nusa, sakadi Pulo Bunakén, Pulo Manado Tua, Pulo Siladén, Pulo Lémbé, Pulo Buton, miwah sané siosan. Sané wénten wantah Nusa Utara nyinahang kapuloan utawi pulo-pulo alit ring utara Sulawesi Utara.

Makudang kamus basa Bali nénten ngunggahang kruna gili. Kamus sané nungunggahang kruna gili inggih punika Balinese-English Dictionary sané kasusun olih Norbert Shadeg. Ring kamus punika kaunggahang gili wantah basa Kawi/basa sastra, ring basa Inggris: ridge, long hill; small island. Ring Kamus Jawa Kuna-Indonesia pakaryan L. Mardiwarsito kaunggahang kruna gili sané maartos pulau kecil.

Sajeroning nganggé kruna, kruna-kruna pulo, dwipa, nusa sané maartos pateh, sering kaanggé nénten anut. Wénten anaké maosang Pulo Bali Dwipa utawi Pulo Nusa Penida. Sapatutné pilih silih tunggilnyané, Pulo Bali utawi Bali Dwipa; Pulo Penida utawi Nusa Penida.

Klompok kruna Bali Dwipa, Bali Pulina matiosan urutannyané sareng klompok kruna Pulo Bali, Nusa Bali. Pulo Bali lan Nusa Bali wantah urutan klompok kruna sané ketah ring basa Bali, sakéwanten Bali Dwipa lan Bali Pulina nénten ketah. Ring basa Bali klompok kruna sané madaging kalih kruna biasannyané kruna ring ajeng katerangang antuk kruna ring ungkurné, sakadi Pulo Bali (pulo katerangang; Bali nerangang) riantukan wénten Pulo Sumatra, Pulo Jawa, Pulo Kalimantan, miwah pulo lianan pinaka pangimba. Kruna pulo ring klompok kruna punika wantah unteng klompok krunannyané. Indiké punika matiosan sareng Bali Dwipa (nerangang, katerangang) riantukan wénten Suarna Dwipa, Bali Pulina pinaka pangimba. Punika pinaka bukti ring basa Bali taler wénten klompok kruna sané nerangang katerangang, nénten wantah katerangang nerangang.

Kata Baku dan Tidak Baku

In Bahasa on 16 Oktober, 2008 at 8:23 am


Berikut ini disajikan daftar kata baku dan tidak baku.

kata-baku-dan-tidak-baku

Om Swastyastu (Namaste)

In Bahasa on 13 Oktober, 2008 at 1:00 am

Om Swastyastu

Namaste

siwanataraja2

dewi-saraswati1

Manusia Makhluk Bicara

In Bahasa on 13 Oktober, 2008 at 12:18 am

Di antara sekian banyak makhluk hidup di dunia, manusia dianggap makhluk hidup tertinggi. Hanya manusia yang mempunyai bahasa dengan kecakapan berbahasa. Kebudayaan manusia berkembang dan dapat diwariskan karena peranan bahasa ini. Aspek bahasa yang terpenting adalah berbicara

Berbicara yang dapat disejajarkan dengan istilah bahasa Inggris speaking adalah perbuatan manusia untuk menghasilkan bahasa dalam berkomunikasi.

Berkomunikasi adalah hubungan seseorang atau kelompok orang dengan orang lain melalui media tertentu, dalam konteks ini media itu adalah wicara.

Berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang paling purba, jauh mendahului peradaban manusia dalam aspek lain. Oleh karena itu, berbicara atau bahasa lisan atau oral sering dianggap dan diakui sebagai hakikat inti dari kegiatan berbahasa.

Berpikir dan Berbicara

Ada garis penghubung yang menyalurkan antara berpikir dan berbicara.

Ungkapan bahasa Bali “konden makeneh suba ngomong” ‘belum berpikir sudah berbicara’ mengungkapkan cerobohnya seseorang berbicara, berkesan kurang baik.

Ungkapan itu mengandung maksud bahwa sebaiknya kalau orang berbicara direnung, dipikirkan baik-baik terlebih dulu, lalu setelah merasa bahwa pemikiran itu matang dan beralasan, barulah diungkapkan dalam wujud pembicaraan. Sejalan dengan ungkapan itu ada pula pemeo, gagasaran tindak kuangan daya, yang artinya ‘lebih cepat tindakannya dibandingakan dengan berpikirnya’. Hal ini juga mengisyaratkan agar di dalam melakukan segala sesuatu berpikirlah baik-baik, kemudian baru dilaksanakan. Tanpa teknis berpikir demikian, akan sering terjadi kecerobohan berbicara atau bertindak dalam bentuk yang lain.

Berdasarkan pada ungkapan masyarakat Bali yang kebanyakan pemeluk Agama Hindu di atas, jelaslah bahwa dalam Agama Hindu dan di dalam masyarakat Bali khususnya, secara ideal diharapkan berpikir baik-baik dulu, sebelum berbicara, agar pembicaraan yang disampaikan baik dan benar pula.

Kenyataan itu sebenarnya mengacu kepada hubungan antara berpikir dan berbicara terjalin satu kaitan yang erat. Orang yang daya pikirnya dan daya penalarannya baik, sepertinya pembicaraannya baik pula.

Hubungan pikiran dan berbicara sebenarnya merupakan lahan bagai ahli-ahli psikolinguistik yakni suatu studi yang mempelajari keadaan pikiran dan kejiwaan seseorang dikaitkan dengan kebahasaannya. Di dalam karya Chomsky (1957, 1963) juga disinggung tentang kemampuan batin linguistik (compentence) dan kemampuan berbicara atau penampilan linguistiknya (porformance). Kompetensi dan performansi ini, berkaitan pula dengan hubungan pikiran dan bahasa atau berbicara, walaupun tidak sepenuhnya identik, tetapi banyak persamaannya.

Manusia dan Bakat Berbicara

Dilahirkan sebagai makhluk manusia, sebenarnya merupakan rahmat tertinggi yang diberikan oleh Tuhan. Mengapa? Karena manusia diberi berbagai bakat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bakat yang paling penting adalah bakat berbahasa karena dari bakat ini kemudian akan berkembang menjadi daya kreativitas dan daya budaya yang sangat mengagumkan dalam perkembangan manusia lebih lanjut.

Di dalam pustaka Sarasamuccaya telah dinyatakan bahwa kelahiran sebagai manusia seyogyanya dapat disyukuri, walaupun seandainya dalam keadaan yang kurang normal. Sebab kesempatan hidup sebagai manusia, akan mampu memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuat sebelumnya dan mendapat kesempatan untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik, baik pada masa kini, maupun pada kehidupan nanti.

Di antara makhluk, hanya manusia berbicara dalam arti yang sebenarnya. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa gorila atau simpanse, bisa diajak dan diajari berbicara, tetapi hanya dalam batas jumlah kosa kata tertentu. Dan simpanse tidak mempunyai daya kreativitas bahasa atau berbicara.

Kerja sama yang baik, mudah dan efektif, dilakukan oleh kebanyakan umat manusia melalui bahasa. Kadar bakat berbahasa yang diberikan oleh Tuhan harus dipupuk dengan baik oleh setiap orang agar menghasilkan phala (buah) karma (perbuatan) yang gemilang. Hasilnya menurut agama Hindu tidak mesti dinikmati pada kehidupan yang akan datang, tergantung rahmat Tuhan. Di dalam agama Hindu, dikenal adanya tiga macam karmaphala yakni sebagai berikut.

(1) Sancita Karmaphala yakni hasil perbuatan yang tersisa dahulu masih harus dinikmati pada kehidupan sekarang.

(2) Prarabda Karmaphala yakni hasil perbuatan yang dilakukan masa kini, sekarang juga dinikmati, tidak tersisa sedikit pun dalam kehidupan nanti.

(3) Kryamana Karmaphala yakni hasil perbuatan yang dilakukan pada kehidupan masa kini, hasilnya akan dinikmati pada kehidupan masa mendatang.

Berdasarkan pola pemikiran seperti itu, maka setiap bakat berbicara yang dimiliki oleh setiap individu, seolah-olah tidak membawa hasil yang tidak sesuai dengan harapan manusia. Karena hasilnya Tuhan yang akan mengatur, apakah hasilnya akan dapat dinikmati segera atau lama? Memang dinyatakan dalam buku Bhagavadgita sebaiknya setiap manusia tidak terikat pada hasil pekerjaannya, harus penuh pengabdian (dedication) dan hasilnya tiga macam bakat berbicara, yaitu sebagai berikut.

(1) Bakat berbicara yang tinggi. Orang yang mempunyai bakat ini dengan tidak begitu bekerja keras untuk berlatih berbicara, dia sudah mempunyai keterampilan yang baik dan penuh kreativitas dalam berbicara. Bicara ringan, mudah, menarik dan vokalnya penuh wibawa.

(2) Bakat berbicara yang menengah. Orang yang mempunyai bakat seperti ini masih perlu banyak berlatih agar mempunyai keterampilan berbicara yang cukup baik.

(3) Bakat berbicara yang rendah. Orang yang mempunyai bakat seperti ini banyak menemui kesulitan dalam berbicara. Kemungkinan orang yang bersangkutan sedikit gagap, sehingga kalau berbicara terasa kurang mempunyai kemampuan diri dan bisa berakibat rendah diri. Walaupun orang ini sungguh-sungguh berlatih berbicara, namun hasilnya tidak begitu kelihatan.

Rahasia di Balik Kata

Rahasia di balik wicara hampir meliputi seluruh aspek kehidupan. Selain menggambarkan pekerjaan, daerah asal, watak, kelas sosial, lingkungan hidup, wicara juga membuka rahasia kegemaran, keadaan kejiwaan, cita-cita, umur, jenis kelamin, kadar religi, pandangan hidup, filsafat hidup, dan lain sebagainya.

Ben Johnson mengatakan, “Bahasa adalah yang paling memperlihatkan manusia, bicaralah, supaya aku mengetahuimu.”

Orang-orang yang pendiam, kurang berbicara, akan sulit diterka bagaimana sesungguhnya pendidikan, pengalaman, sopan santun, kelas sosial, watak, dan kepribadiannya.

Ditinjau dari sudut religus spiritual orang pendiam itu dianggap lebih bagus. Alasannya adalah sebagai berikut.

1) Orang pendiam, akan sedikit mengeluarkan tenaga (energi) sehingga akan irit tenaga dan sangat mungkin lebih sehat. Di dalam agama Hindu disarankan agar irit pada tenaga (Don’t waste your energy).

2) Orang pendiam, akan lebih sedikit melakukan kesalahan bicara, makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan salah bicara.

3) Orang pendiam, tidak banyak mengganggu teman di sekitarnya.

Dengan demikian, orang pendiam itu sering diberi julukan:

diam itu emas

diam itu Tuhan

diam itu obor

Sumber: Berbicara dalam Sastra Hindu (Tinjauan Religiososiolinguistik) karya Prof. Dr. I Wayan Jendra, S.U.

Perencanaan Bahasa

In Bahasa on 13 Oktober, 2008 at 12:03 am

Berikut ini file pdf tentang perencanaan bahasa.

perencanaan-bahasa

Hakikat Bahasa

In Bahasa on 12 Oktober, 2008 at 11:33 pm

1. Sapir (1921) dalam A. Chaedar Alwasilah (1990) bahwa bahasa adalah

“A purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires, by means of a system of voluntarily produced symbols.”

Dalam batasan tersebut ada lima butir terpenting yaitu bahwa bahasa itu:

a. Manusiawi

Hanya manusialah yang memiliki sistem simbol untuk berkomunikasi. Betul bahwa hewan seperti binatang pun berkomunikasi, dan mempunyai sistem bunyi, tetapi sistem itu bukanlah kata-kata. Dengan demikian mereka tidak memiliki bahasa. Manusia telah berbahasa sejak dini sejarahnya, dan perkembangan bahasanya inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain; hingga membuat dirinya mampu berpikir.

b. Dipelajari

Manusia ketika lahir tidak langsung lalu mampu berbicara. anak yang tidak mempunyai kontak dengan orang lain yang berbahasa seperti dirinya sendiri akan mengembangkan bahasanya sendiri untuk memenuhi hasrat komunikasinya. Namun bahasa tidaklah ada artinya bila hanya untuk diri sendiri. Paling tidak haruslah ada dua orang, supaya ada proses komunikasi. Betul bahwa seseorang bisa berkomunikasi pada dirinya, namun untuk komunikasi seperti ini tidak perlu kata-kata.

c. Sistem

Bahasa memiliki seperangkat aturan yang dikenal para penuturnya. Perangkat inilah yang menentukan struktur apa yang diucapkannya. Struktur ini disebut grammar. Bagaimanapun primitifnya suatu masyarakat penutur bahasa, bahasanya itu sendiri bekerja menurut seperangkat aturan yang teratur. Kenyataan bahwa bahasa sebagai sistem adalah persoalan pemakaian (usage); bukan ditentukan oleh panitia atau lembaga perumus. Aturan ini dibuat dan diubah oleh cara orang-orang yang menggunakannya. Aturan ini ada karena para penuturnya menggunakan bahasa dalam cara tertentu dan tidak dalam cara lain. Dan karena ada kesepakatan umum tentang aturan ini maka orang menggunakan bahasa dalam cara tertentu yang memiliki arti. Dikarenakan ada kesepakatan inilah maka kita bisa mempelajari dan mangajarkan bahasa apa saja.

d. Arbitrer

Bahwa bahasa mempergunakan bunyi-bunyi tertentu dan disusun dalam cara tertentu pula adalah secara kebetulan saja. Orang-orang melambangkan satu kata saja untuk melambangkan satu benda, misalnya kata kuda ditujukan hanyalah untuk binatang berkaki empat tertentu karena orang lain berbuat demikian. Demikian pula kalimat berbeda dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Dalam bahasa Latin kata kerja cenderung menempati posisi akhir, dalam bahasa Perancis kata sifat diletakkan setelah kata benda seperti halnya bahasa Indonesia. Ini adalah semua karena kebetulan saja.

e. Simbolik

Bahasa terdiri atas rentetan simbol arbitrer yang memiliki arti. Kita bisa menggunakan simbol-simbol ini untuk berkomunikasi sesama manusia karena manusia sama-sama memiliki perasaan, gagasan, dan keinginan. Dengan demikian kita menerjemahkan orang lain atas acuan pada pengalaman diri sendiri. Kalau kita mengerti ujaran orang yang berkata, “Saya lapar”, ini karena kita pun biasa mengalami peristiwa lapar itu.

Sistem bahasa apapun memungkinkan kita membicarakan sesuatu walau tidak ada di lingkungan kita. Kita pun bisa membicarakan sesuatu peristiwa yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Ini dimungkinkan karena bahasa memiliki daya simbolik, untuk membicarakan konsep apapun juga. Ini pulalah yang memungkinkan manusia memiliki daya penalaran (reasoning).

Demikianlah lima butir hakikat bahasa manusia sebagai alat untuk berkomunikasi dan mencirikan dirinya serta membedakannya dari makhluk lain.


2. Harimurti Kridalaksana (1983)

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikaskan diri.

Dari definisi tersebut dapat diuraikan beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa, antara lain: (1) bahasa itu adalah sebuah sistem, (2) bahasa itu berwujud lambang, (3) bahasa itu berupa bunyi, (4) bahasa itu bersifat arbitrer, (5) bahasa itu bermakna, (6) bahasa itu bersifat konvensional, (7) bahasa itu bersifat unik, (8) bahasa itu bersifat universal, (9) bahasa itu bersifat produktif, (10) bahasa itu bervariasi, (11) bahasa itu bersifat dinamis, (12) bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan (13) bahasa itu merupakan identitas penuturnya.

3. A. S. Hornby (1996) Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Language: the system of sounds and word used by humans to express their thoughts and fillings.

4. Ensiklopedi Indonesia Volume 1, Pimred Umum: Hasan Shadily, Penerbit: PT Ichtiar Baru-van Hoeve Jakarta

Bahasa (bah. Sanskerta: bhasa)

Kumpulan kata dan aturannya yang tetap di dalam menggabungkannya berupa kalimat. Merupakan sistem bunyi yang melambangkan pengertian-pengertian tertentu. Bahasa yang hidup senantiasa berkembang karena perubahan-perubahan bunyi dan bentuk kata serta makna-makna kata. Kata-kata yang bunyi dan bentuknya berubah artinya tetap misalnya baharu menjadi baru, afsun(a) menjadi pesona, marapati menjadi merpati, soldadu menjadi serdadu, dan sebagainya sedangkan artinya tetap. Sebaliknya yang bunyinya tetap artinya berubah umpamanya budak yang dalam bahasa Melayu (dan Sunda) berarti anak-anak di dalam bahasa Indonesia berarti abid (abdi) atau budak belian; menggonggong sekarang di dalam bahasa Indonesia berarti menyalak. Nyonya dan nona yang dulu hanya dipakai untuk wanita-wanita Eropa dan Tionghoa sekarang secara umum digunakan untuk setiap wanita yang masing-masing telah dan belum kawin. Sebagian kosakata menjadi usang dan mati, lainnya timbul menggantikan; beberapa bentuk tatabahasa berubah, tetapi secara kekeluruhan bahasa sebagai suatu sistem komunikasi sosial mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Perubahan bahasa selalu berlangsung dengan perlahan-lahan dan berangsur-angsur baik mengenai kosakata maupun tatabahasanya. Secara umum bahasa tidak bergantung kepada susunan masyarakat. Perubahan struktur sosial dan ekonomi sedikit saja pengaruhnya kepada perkembangan bahasa. Umpamanya bahasa Jepang dari zaman Samurai yang berdasarkan kekuasaan feodal, kasta militer, kebudayaan pedesaan, dan ekonomi pertanian tak seberapa berbeda dengan bahasa Jepang sekarang dengan kekuasaan kaum bangkir dan industrialis, ekonomi industrial dan kebudayaan kota. Bahasa Arab dari zaman jahilliyyah pra-Islam tak banyak berbeda dengan bahasa masyarakat Arab sekarang yang industri minyaknya sangat berkembang.

5. Stephen Ullmam (1977) Semantics An Introduction to the Science of Meaning

(1) Language is a vehicle of communication. Language is code.

(2) Language exists in a potential state.

(3) Language is a social institution

(4) Language is fixed.

(5) Language is slow moving.

(6) Language is purely psychological.

Bali Orti (Lembar Basa Bali)

In Bahasa on 12 Oktober, 2008 at 12:14 pm

Bali Orti (Lembar Basa Bali) merupakan sisipan Bali Post Minggu (BPM) berbahasa Bali. Empat halaman BPM—halaman 9,10,11, dan 12—dipergunakan untuk Lembar Basa Bali.

Bali Orti bertujuan memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Bali melalui media massa.

Halaman 9: “Halaman Utama Lembar Basa Bali” berisi (1) Laporan Utama (berita, artikel); (2) Bencingah (tokoh terkait tema); (3) Napi Orti (berita singkat), (4) Kacang Komak (catatan pojok); dan (5) Cerita Bersambung.

Halaman 10: “Kruna” berisi (1) Profil Orang Berprestasi; (2) Tulisan tentang Bahasa dan Sastra; (3) Ceraken (Aksara Bali).

Halaman 11: “Sastra” berisi (1) Cerita Pendek; (2) Saking Langit Bali (Puisi Bali); (3) Artikel kecil sastra dan lain-lain tentang sastra dan kegiatan kesastraan di Bali.

Halaman 12: “Sabha” berisi (1) Tetuek (pokok laporan utama); (2) Bungklang Bungling (tulisan kritis Wayan Juniartha); (3) Sabha (artikel umum); (4) Isin Gumi (tulisan dari dialog interaktif Radio Genta Bali FM dan Radio Singaraja FM); (5) Cerita Gambar Bersambung.

Bali Orti terbit sejak Minggu Wage, 20 Agustus 2006, dengan Tim Bali Orti pertama kali terbit: Mas Ruscitadewi (koordinator), Made Adnyana, Made Sujaya, Gede Tapa Yasa, Wayan Juniartha, Made Sudiana, Wayan Suardiana, Nyoman Suarka, Cok. Sawitri, dan Nyoman Manda.

Dalam perjalanannya karena kesibukan beberapa orang anggota tim, ada perubahan tim. Saat ini Tim Bali Orti: Mas Ruscitadewi (koordinator), Made Adnyana, Made Sujaya, Gede Tapa Yasa, Wayan Juniartha, Made Sudiana, Wayan Suardiana, Ni Made Ari Dwijayanthi, dan Nyoman Manda.

Sampai saat ini (12 Oktober 2008) Bali Orti telah terbit 111 kali.

Berikut ini adalah contoh Bali Orti (Minggu Umanis, 5 Oktober 2008) dalam file pdf.

bpo-92

bpo-10

bpo-11

bpo-12

Peristilahan Komputer dalam Bahasa Indonesia: Sebuah Catatan Kecil Perencanaan Bahasa

In Bahasa on 12 Oktober, 2008 at 9:12 am

peristilahan-komputer-dalam-bahasa-indonesia