I Made Sudiana

Belog Ajum

In Artikel Berbahasa Bali on 4 Oktober, 2008 at 3:35 pm

Wénten satua “I Belog”, sakéwanten durung wénten satua “I Ajum”. Minab benjangan wénten satua “I Ajum”. Menawi pacang wénten sané makarya satua “I Belog Ajum” utawi “I Ajum Belog”.

Belog pangus adung mapasangan sareng ajum dados belog ajum. Belog ajum sampun dados klompok kruna sané ngwangun pangertian tunggal. Belog ajum sampun sakadi pasangan kruna sané tan dados kapasahang, tan dados kabalikang, ajum belog.

Wénten belog-belogan, wénten ajum-ajuman. Belog-belogan mawit saking kruna belog lan ajum-ajuman mawit saking kruna ajum. Belog-belogan maartos malaku sakadi anak belog. Ajum-ajuman maartos nyinahang parilaksana ajum, bonggan, sombong.

Yéning rerehang ring jagat maya (internét), akéh pisan sametoné nyurat blog antuk “blog ajum”, boya belog ajum.

“Niki sampun sané mawasta belog ajum!” Sapunika kasurat ring blognyané. Indiké punika kasurat minab sangkaning sesambat belog ajum sampun ketah pisan kauningin.

Maosang indik blog, b(e)log ring basa Bali maartos bodo, taler pateh sareng lengeh. Sugi Lanus ri kala nampénin silih tunggil blog nyurat, sayan akéh anaké madué blog, sayan akéh kauningin “belog” i ragané. I raga taler prasida ngayunin, ngwacén, nguningin katambetan i raga. I raga kocap sering lali ring angga riantukan kabelogajuman i raga.

Kamus Sinonim Bahasa Bali (2003) sané kasusun olih I Gusti Madé Sutjaja ngunggahang kruna belog lan ajum suang-suang niri. Kruna belog lian raosnyané bega, beléh, dongok, nambet (kruna alus). Belog katungkalikang antuk dueg. Belog basa Indonésiannyané bodoh lan basa Inggrisnyané stupid. Kruma ajum lian raosnyané mégél, ngéndah, ngéndah pélag. Ajum katungkalikang antuk alep. Ajum basa Indonésiannyané pamer, sombong lan basa Inggrisnyané show off, boastful.

I Wayan Simpen A.B. ring Kamus Bahasa Bali (1985) ngunggahang kruna belog maartos tuara ngelah pepineh. Kaunggahang klompok kruna belog mayong, kabaosang ring anaké sané nénten uning ring barang becik, barang becik kasengguh kaon. Wénten taler klompok kruna belog oyongang. Kruna ajum kapatehang sareng bonggan (bangga). Wénten ngajum sekah, kajangkepin lengkara: Nyén konkon ngajum sekahé. Maajum-ajuman pateh sareng melegéndah. Ajuman pateh ring canang payasan. Ngajum gelung pateh ring mecikang pusung.

Kersten ring Kamus Bahasa Bali Lumrah (1985) ngunggahang kruna belog (kruna biasa); tambet, nambet (kruna alus): bodoh (basa Indonésia). Kajangkepin lengkara: Ia, ida belog; Ipun tambet. Wénten kruna dwilingga belog-belog, melog-melog: ngapus, nipu ring madedagangan utawi urusan siosan. Kruna ajum ring basa Indonésia bangga, sombong. Sakadi lengkara: Béh ajum pesan anaké cerik ento. Kruna turunan ajum minakadi ngajum: muji; demen ajum: saneng kapuji; belog ajum: bodo sakéwanten seneng kapuji; ngajum déwék: muji raga. Ajum, ajumin: muji anak siosan saha pangapti. Sakadi lengkara: Sai-sai ia ngajum-ajumin bapan tiangé: kenehné apang baanga nandu carik. Maajum-ajuman: maparilaksana mangda kauratiang. Sakadi lengkara: Sambilanga ngigel ia mentas di titiné lantas labuh: keto suba upah anaké majum-ajuman!

Lianan ring belog ajum, wénten taler belog polos. Belog ajum matiosan sareng belog polos. Belog polos kaartosang nénten akéh nuntut.

Maosang indik polos, wénten sané maosang anak polos. Anak sané sapunapi sané kabaos anak polos?

Yéning rerehang ring ayam, ayam polos wantah ayam sané tan mapanganggé. Tan nganggé jambul, wok, sandeh, dimpil, utawi godég. Raris yéning anak polos, napiké nénten majambul utawi mapanganggé? Kantunké wénten anak polos?

Anak ajum lan belog ajum minab akéh, anak polos lan belog polos minab taler akéh.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: