I Made Sudiana

Belog, Lacur, lan Tuna (BLT)

In Artikel Berbahasa Bali on 4 Oktober, 2008 at 3:39 pm

Aget lan lacur kocap tong dadi alih lan ulah. Sugih lan lacur kocap tong dadi uber lan kelidin. Ilehan lan eduman idup ring guminé: suka, duka lara, lan pati taler tan dados tunas lan impasin. Nanging sapunika, i raga tetep patut mautsaha makarya sané pinih becik, nénten masukserah ring nasib. Yéning sampun makarya sané becik, pastika polih asil sané becik, kocap.

Nincapnyané pangargan bahan bakar minyak (BBM) ungkuran puniki, ngwetuang pikobet ring kramané. Akéh pakibeh kauripan kramané sané keni pangaruh saking nincapnyané pangargan BBM-e puniki. Nambengin pikobet punika, pamrénteh ngicén bantuan tunai langsung (BLT) ring kramané sané kabaos miskin. Sasampun polih mamargi makudang-kudang warsa sané lintang lan wau-wau puniki sampun ngawit mamargi ring makudang daérah, akéh kadadosang bebaosan, akéh kabligbagang olih kramané. Mangéndahan wiakti pikayunan kramané indik BLT puniki. Krama miskin polih wantuan langsung marupa jinah. Wénten sané nakénang napi sané kaanggé patokan maosang silih tunggil krama kabaos miskin. Ring Bali wénten belog lacur tuna taler dados kacutetang BLT. Napiké sané sapunika polih BLT, wantuan saking pemerintah?

Kruna miskin ring basa Indonésia taler kaanggé ring basa Bali. Miskin sampun lumrah kaanggé ri kala mabebaosan miwah masesutana nganggé basa Bali. Kruna miskin punika sampun kaselang lan kaanggé ring basa Bali. Ring basa Bali, linanan ring miskin, wénten taler lacur, tiwas, tuna, miwah sané lianan.

Kruna lacur, tiwas, tuna punika taler ring basa Bali kaanggé ngandapang raga, ngasorang déwék. Tiang belog; tiang lacur; tiang tuna; miwah sané lianan. Wénten sesambat cara Baliné sané sering kucapang olih krama Baliné, “Yéning suba paéndépan baan, joh para lakar ulug maglebug.” Anak Bali kocap tan seneng ngajumang raga.

“Eda ngadén awak bisa,” sapunika ketah taler sesambat kramané ring Bali. Nanging sapunika, i raga patut purun ngangken bisa. Yaning sujati uning, i raga patut ngangkén bisa. Mangkin wénten anaké nungkalikang sesambaté punika, “Kadén awaké bisa, eda ngadén awaké tusing bisa.” Punika kocap raos ngedénang bayu.

Ring Jawi, basa Jawi sugih katungkalikang kéré, mlarat. Sametoné ring Jawi koap tan kayun kéré, mlarat. Sami mapikayun sugih, minab sapunika taler krama Baliné.

Kersten ring Kamus Lumrah Bahasa Bali (1984) ngunggahang kruna lacur, maartos (1) miskin; malang; cacat; (2) mati. Kaunggahang lengkara: Nyén lacur: dingeh tiang munyin kulkul cirin anak mati?

Lianan ring kruna lacur, Kersten taler nguggahang kruna tiwas, kadagingin artos miskin. Kaunggahang klompok kruna tiwas nékték, tiwas déngkék sané maatos miskin pisan.

Kruna sané maartos nampek sareng lacur lan tiwas inggih punika kruna tuna lan lara. Tuna maartos kirang. Kacontoang: Saking tuna pepineh ‘antuk tuna pangresep’. Riantukan kirang pangresep. Sambung tuna (basa Indonésia: serba kurang). Tuna liwat (basa biasa); kirang langkung (basa alus). Kadagingin conto lengkra: Ampurang menawi tuna liwat antuk titiang nuturang. Kruna turunan tuna minakadi katunan ‘kakirangan’. Klompok krunannyané tunaan daar, tunaan daya. Kadagingin conto antuk katunan manah (riantukan kabelogan). Titiang i katunan ‘titiang sané belog puniki’. Patunain, matunain: mitunain maroko ‘ngirangin maroko’. Pitunain naar lalah!

Kruna lara maartos (1) cacad, sakadi picih, buta, lumpuh; (2) keni sakit: Kalara-lara ‘setata katibén sakit’.

I Gusti Madé Sutjaja ngungahang kalih kruna lacur ring Kamus Sinonim Bahasa Bali (2003). Kruna lacur kapertama pateh ring papa (basa alus), tiwas, tuara. Lacur katungkalikang antuk sugih, basa Indonésiannyané wantah miskin lan basa Inggrisnyané poor.

Kruna lacur kaping kalih pateh ring béda, sengkala. Kruna lacur puniki katungkalikang antuk aget. Basa Indonésia lacur inggih punika celaka, kecelakaan lan basa Inggrisnyané accident, misha.

Dané taler ngungahang kruna tuara sané pateh ring lacur, papa (kruna alus), tiwas. Tuara Katungkalikang antuk sugih. Basa Indonésian tuara inggih punika miskin, tidak (ber)punya, basa Inggrisnyané no(t), poor, have nothing.

Yéning selehin malih ring A Basic Balinese Vocabulary (1977) sané kasurat olih Norbert Shadeg wénten kruna basa Inggris poor sané kaartosang miskin (basa Indonésia). Wénten makudang conto lengkara sané maiketan sareng lacur. (1)Dini liunan anaké lacur-lacur tuara ngelah carik amunapa. (2) Kangen atiné tekén anak ané kalara-lara. (3) Ipun tiwas ulihan kereng matajén. (4) Ida anak mula sakadi anak miskin ngajengan.

Ring buku punika Norbert Shadeg ngunggahang pah-pahan kruna basa Bali antuk ia, ipun, lan ida. Kaunggahang poor (English), miskin (Indonesia), lacur, tiwas (nista) (ia), lara, tiwas (ipun), miskin (ida).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: