I Made Sudiana

Ngantré (IBW Widiasa Kenitén)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:30 pm

Tiang sebet gati. Jani makejang menék. Lengis menék. Lakar jakan saling paliwatin menékné. Tusing taén ada nyak tuun. Patuh mirib cara anaké ngalih tongos negak. Makejang nagih pinih tegeha. Kéwala yén tuun, tusing ada nyak.

Sabilang wai tiang mapitungan. Kanti alah bejek sirah tiangé. Kéto masi awak tiangé. Liu pesan penyakité teka. Sakit keneh kanti sakit tusing nyidaang madaar. Tiang suba kanti med ningehang anak ngaku nyidaang nuunang arga. Pamuputné argan awaké payu tuun.

Somah tiangé masi patuh. Tusing taén matakon pakéweh tiangé. Pragat ngorta tekén ngitungang nomer togél ané kuat. Yén sing kéto matuakan suba ia. Yén suba punyah, kuping tiangé alah bébék makesiab rasaang tiang.

Somah tiangé magaé di cariké. Kéwala nyakap. Cariké tusing amun apa asilné. Yén tusing kena barak, maanan buin abedik. Yén kena barak, pragat masakan Cina tampi tiang, puyung hai. Utang tiangé malomba saling paliunin. Tiang tusing ngelah tegal carik. I pidan kawitan somah tiangé sugih. Dedemenanné ngalahang. Apa lénan tekénan ngalih anak luh ajak malegan-legan ngisinin indria, matuakan, magocékan. Bikasné masi tuara ada ané beneh. Makejang ngagu. Sekel bedik adepa. Ané meli suba lega gati. Tanah kawitan somah tiangé makejang paak marga gedé. Jani makejang dadi toko. Jani tiang mabalih anak sugih di tongos tanah kawitan tiangé. Cara anak meléh-meléhin dogén.

Tusing ada ané bani nombaang. Koné takut. Takut krana makejang nganggon siteng awakné. Kéwala polonné embuh. Makejang demen ajuma. Suud kéto anyudanga baan munyi melah.

Bisa masi tiang maselselan. Ngujang kawitan tiangé tusing ada inget tekén ngelah sentana. Ané lakar nglanturang pajalan karmané. Tusing kéto inget ngwarisang sanggah kéné liuné. Apa lakar anggon tiang menangin jani. Makejang suba tuduh. Koné yén sépanan ngrabin bisa kapongor. Kénkén abet tiangé mangkin. Lakar anggon meli ambengan suba tusing nyidaang. Depang suba tiang apang kapongor. Makita tiang gedeg. Apa gedegang. Suba telah.

Ané sanget lekin tiang munyin krama banjaré. Tusing dadi baan kuping dingeh tiang. Sesimbingané soléh-soléh. Orahanga jlema sugih dogén tiang.

I pidan tiang nyidaang ngenepang pipis dasa tali awai. Jani kalingké genep. Anggon meli lengis suba telah. Panak tiangé ané masekolah suudang tiang. Kanggoang tiang mantas tamat SMP. Maan neked di SMK tusing nyidayang mayah SPP. Lek tiang bes pepesé maan surat. Melahan suba rérénang tiang. Apang gigisan jengah tiangé. Jani, panak tiangé maburuh bangunan. Apang nyidaang mantas ngidupin awakné padidi.

Tiang maadep-adepan. Semengan tiang suba majalan ka peken. Bunga, canang sekar adep tiang. Lamun laku makejang, maan tiang bati abedik. Mulihné tusing bani tiang menék bémo. Yén menék bémo, tusing maan apa-apa. Telah dadi séwan jit.

Orahang tiang tekén somah tiangé lakar ada wantuan BLT (bantuan langsung tunai) adanné. Ia tusing nyautin. Tiang misi dengéngina. Cara méong nlektekang bikul.

“Eda nyak ngalih BLT. Ento pipis tusing anut jemak i raga. Lek bli yén kanti ngalih BLT. Lamun jlema lengit mara antes ngalih BLT. Bli tusing lengit Luh. Ené tingalin liman bliné. Enu siteng. Enu gedé. Ené tingalin basang bliné enu gedé. Enu nyidaang ngalih lakar daar. Luh ajak bli tusing dadi ngalih wantuan. Lekang awaké abedik. Wantuan jlema lacur ento Luh. Bli ené jlema sugih. Kawitan bliné tingalin sugihné ngonyang-ngonyang.”

“Tiang suba nawang kawitan Bliné sugih. Kéwala i pidan. Ané jani tingalin tiwas nékték. Enu masi Bli marasa tekén kampid Bliné kebah. Jatinné suba régés uék.”

“Luh! Bli tusing nyak lakar orahin Luh ngantré ngalih wantuan. Bli patuh tekén anak ngidih-ngidih.”

“Nah lamun Bli tusing nyak, tiang lakar ngantré di Balé Désa.” Tiang ngambrés. “Depang suba tiang kasambat jlema demen ngidih-ngidih. Bli tusing taén ngrasang kéwéhné idup.”

“Pepes. Ngujang tusing.”

Somah tiangé nelik. Tiang magedi. Tiang suba med ningehang kulawargan tiangé ané tiwas lantas pragat miegan dogén. Dong alah andupang awak tiangé.

Jajagin tiang pisagan tiangé ané patuh ngalih BLT. Patuh panyambatné. Ngorahang somahné tusing nyak ngalih BLT. Koné lek orahanga tiwas. Kadék Latri kanti tambis miegan gedé ajak somahné baan BLT. Somahné tusing maangin ngantré ngalih BLT. Somahné mula adung-adungan somah tiangé. Selid sanja ajaka magonjakan. Ajaka ngitungang ané tusing dadi apa. Yén suba nutur saling paduegin. Tusing ada nyak ané ngaku belog.

Alih tiang Mbok Dé, masi patuh. Somahné tusing masi nyak ngalih BLT. Lek ngantré. Yén Bli Jati, somah Mbok Dé tusing demen matuakan. Kéwala magocékan demenné. Matimpal leket masi ajak somah tiangé.

Dingeh-dingeh tiang, ia maseka lakar tusing nyak ngalih BLT. Lek orahanga tiwas.

Ajakin tiang Luh Latri. Ajakin tiang Mbok Dé. Makejang nyak ngantré.

“Depang suba somah i ragané tusing nyak ngantré. I raga jani ngantré. Masi suba uli pidan biasa ngantré. Sabilang tiban i raga ngantré. Buin pidan kadén lakar suud ngantré? Nglanturang idupé baan ngantré.”

Tiang ka balé désa. Kepala Lingkungané marisang tiang. Tusing dadi ngamaluin. Makejang apang ngédéngang kartu penduduk. Lamun tusing ngaba KTP, tusing dadi ngantré. Maseksekan. Cara pindangé . Peluh tiangé ngrébés. Ada masi ané kanti nglimuh. Mbok Asri adanné. Suba uli semengan ngantré kanti tengai dégdégé tusing masi maan pipis. Tusing nyampah koné semengané. Buina apa daara? Ané lakar daar tusing ada. Petugasé ngénggalang ngaba pesu. Ilih-ilihina.

Tiang aget. Tusing kanti nglimuh. Yén kanti nglimuh. Gigis lek awak tiangé. Pragat bisané ngéwehin anak lén.

Maan pipis telungatus tali. Lega pesan tiang. Tumbén maan ngisiang pipis liu. Tiang mulih. Di pajalan tiang mitungan. Ada anggon mayah utang di pisaga. Ada anggon meli ambengan abedik. Ada anggon méanin idup abedik. Makejang sarwa abedik. Rames gati itungan tiangé. Mirib baan tumbéné maan pipis ulian tusing magaé mesuang peluh.

Mara neked tiang di natah umahé. Somah tiangé suba ngaukin. Misi kenyem-kenyem. Tiang makeneh-keneh lakar apa buin tagiha? Pragat natakin jagut uli semengan. Magaé ka carik ajebos dogén suba ngaku leleh gati. Jlema tusing ngrasaang awakné suba lakar matunjel dogén. Satondén mati selegang kéto magarapan. Apang ada masi anggon méanin matiné. Diastun matiné tusing nagih apa. Nyama brayané lakar kujang? Dadi pendepang dogén.

“Luh, mai malu. Bli tresna ajak Luh. Dini negak malu. Meled bli matutur-tuturan ajak Luh.”

Tumbén pesan somah tiangé buka kéto.

“Ada apa Bli?”

“Baang bli nyilih pipisé ajebos dogén.”

“Apa Bli? Nyilih?”

“Aa. Lakar anggon ngetohin i dimpil karo. Suba uli ada limang tiban makurung ené Luh. Mapruput suba pepes. Pamantegné luung gati. Sinah lakar menang. Nyanan pamenangné anggon bli nguliang. Bli tusing mamirat. Apa buin tekén somah padidi. Tekén anak lén bli tusing taén ngaba keneh kéto.”

“Ené pipis kebus Bli. Lamun Bli nyak ngantré lakar baangin tiang.”

“Apa Luh ngantré? Baang apa tusing?”

“Tusing !”

“Tusing? Uli jani bli suud masomah ajak Luh.”

“Nah! Tiang suba med uli i pidan masomah tekén Bli.”

“Péh wanén?’

“Ngujang takut? Nyén takutin. Antesné Bli ngayubagia. Tiang suba sabilang ada wantuan nyak ngantré. Argan awak tiangé pejang tiang malu. Jatinné tiang suba jengah gati. Bli apa katawang? Pragat magecel bisané.”

Matan somah tiangé nelik. Muanné barak ngendih. Tiang ngéngalang malaib.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: