I Made Sudiana

Archive for November, 2008|Monthly archive page

I Pucung (W. Suardiana)

In Satua Bali on 22 November, 2008 at 8:17 am

Kacrita ada koné tuturan satua, di Banjar Kawan, wewengkon Koripan ada anak pacul ngelah pianak muani adiri madan I Pucung. I Pucung koné gegaenné tuwah mapikat di cariké, nanging ké nyalah unduk pajalanné mapikat krana ia mikatin kedis masan padi tondén serab. Dadi tusing pesan koné ia taén maan kedis, wiréh tusing ada kedis ngalih amah krana padiné mara ngandeg beling, tondén pesu buah. Déning kéto, med-medan koné ia mapikat. Wadih mapikat ngalih kedis, jani I Pucung koné demen tekéning kuluk. Sakéwala, tingkahné masih soléh maidih-idihan, krana sabilang ia nagih ngidih konyong sik pisaganné begbeg ané idiha konyong ané mara lekad. Wiréh konyong ané nagih idiha enu cerik buina tondén kedat, kadéna konyongné enu buta, dadi buung dogén koné ia ngidih konyong. Mara kéto paundukan ané tepukina baan I Pucung pesu pedih kenehné, déning makejang ané kenehanga tusing taén misi.

Sasukat ento, kacrita I Pucung tusing pesan koné ia taén kija-kija buin, begbeg nyingkrung dogén jumahné. Ping kuda-kuda kadén suba bapanné nglémékin, apanga ia nulungin ka carik, nanging ia masih tusing nyak. Wiréh kéto solah pianakné, bapanné pedih koné kenehné tekén I Pucung, nanging ia tusing bani nglémékin wiadin nigtig I Pucung krana ia suba kelih. Bapanné memegeng cara togog nolih I Pucung nyingkrung di plangkané geris-geris sirep leplep.

Makelo-kelo, dadi demen koné I Pucung tekén anak luh. Sakéwala dedemenanné likad pesan, gedé kenehné ia, sawiréh ané dotanga sing ja ada lén putrin Ida Sang Prabhu Koripan. Ditu kéweh ia makeneh, ngenehang isin dedemenanné, budi morahan tekén bapanné tusing koné ia juari, déning suba ngasén kapining déwék gedeganga. Ngangsan ngibukang kenehné I Pucung wiréh dot énggal makurenan ngajak Ida Radén Galuh, nanging tusing ada jalan, mabudi ngalih ka puri ia tusing bani. Jani ngaé koné ia daya, apanga misi kenehné nyidayang makatang Radén Galuh.

Sedek dina anu, I Pucung kacritaang ka puri tangkil ring Ida Sang Prabhu. Mara teked di bancingah, tepukina ada koné parekan nglaut ia matakon, “Ih jero parekan, nawegang titiang nunas tulung ring jeroné, wekasang jebos titiang ka purian, aturang titiang jagi tangkil ring Ida Sang Prabhu!”

Masaut parekané, “Inggih, mangda becik antuk tiang ngaturang ring Ida Sang Prabhu, jeroné sapasira?”

“Aturang titiang I Pucung saking Banjar Kawan!”

Ditu lantas parekanné ngapurian matur ring Ida Sang Prabhu, “Nawegang titiang matur ring Palungguh I Ratu, puniki wénten kaulan Palungguh Cokor I Déwa mawasta I Pucung saking Banjar Kawan, ipun jagi tangkil ring Palungguh Cokor I Déwa.” Ngandika Ida Sang Prabhu, “Apa koné ada aturanga I Pucung tekén nira?”

“Matur sisip titiang Ratu Déwa Agung, parindikan punika tan wénten titiang uning.”

“Nah, lamun kéto, tundén suba ia mai!” Ngajabaang lantas parekané ngorahin I Pucung tundéna ngapuriang. Mara kéto, éncol koné pajalané I Pucung ngapurian. Sasubanné neked di ajeng Ida Sang Prabhu, lantas ia mamitan lugra.

“Ih to Cai Pucung, apa ada buatang Cai mai?”

Matur I Pucung, “Inggih matur sisip titiang Ratu Déwa Agung, wénten tunasang titiang ring Cokor I Déwa.”

“Nah, unduk apa ento Pucung? Lautang aturang kapining gelah!”

“Inggih sapunapi awinan ipun i pantun sané wau embud dados ipun puyung, kalih asuné sané wau lekad dados ipun buta?”

Ngandika Ida Sang Prabhu, “Yan unduk ento takonang Cai, nira tusing pesan nawang awinannyané buka kéto, men yan cara Cai, kénkén mawinan dadi buka kéto?”

“Parindikan punika tan kamanah taler antuk titiang. Nanging, yan banggayang Cokor I Déwa asapunika kéwanten, kamanah antuk titiang, gelis jaga rusak jagat druéné.”

“Men jani kénkén baan madaya, apanga guminé tusing uug?”

“Inggih yan kamanah antuk titiang tambet, becik mangkin karyanang banten paneduh aturang ring Ida Betara Dalem. Manawi wénten kasisipan Palungguh Cokor I Déwa, mangda sampunang Ida Betara banget menggah pamiduka!”

“Nah lamun kéto ja keneh Cainé, kema tegarang neduh ka pura Dalem! Sing ada sagét pawuwus saking Ida Betara Dalem kapining nira, nira lakar ngiring dogénan. Nah, antiang dini malu akejep, nira nu nundén panyeroané ngaé banten. Apang nyidaang maturan dinané jani, sedeng melaha jani dina tumpek. Yan suba pragat bantené, Cai men ngaturang ajak I Mangku Dalem ka pura!”

“Inggih, titiang masedéwék!” Kéto aturné I Pucung.

Gelisin satua, Sasubanné pragat bantené, majalan lantas I Pucung nyuun banten, ngojog kumah jero mangku.

“Jero Mangku, Jero Mangku, tiang nikaanga mriki mangda ngaturin Jero Mangku olih Ida Sang Prabhu, niki wénten upakara mangda ragan Jero Mangku ngaturang ring pura Dalem mapinunas mangda jagaté i riki rahajeng. Samalihipun banten puniki jeroné kandikaang makta ka pura. Tiang mapamit dumun abosbos jaga kayeh,” akéto baana melog-melog Jero Mangku baan I Pucung.

Sasubanné matur ulian ngéka daya tekén Jero Mangku, ditu lantas I Pucung énggal-énggal mapamit uli jeron dané Jero Mangku Dalem. Gelisin satua, apang tusing katara, silib koné pajalanné I Pucung ngojog pura Dalem tur nglaut ia macelep ka palinggih gedong kamulan ané tanggu kelod. Sawatara ada koné apanginangan ia mengkeb ditu, rauh lantas Jero Mangku makta banten ngojog palinggih sik tongos I Pucungé mengkeb. Suba kéto lantas koné Jero Mangku ngaturang banten saha mapinunas tekén Ida Betara mangdané guminé di Koripan manggih karahayuan!

Sasubanné Jero Mangku suud ngantebang, ngomong lantas I Pucung uli jumahan gedongé, mapi-mapi dadi Betara, kéné koné munyinné, “Ih, Cening Mangku pérmas Irané, nyén nundén sapuh Ira mai maturan nunas kaluputan tekén Nira?”

Masaur Jero Mangku, “Inggih titiang kandikayang antuk damuh Palungguh Betara, Ida Sang Prabhu nunas kaluputan ring Palungguh Betara, déning pantuné wau lekad puyung kalih asuné wau lekad ipun buta.”

Buin ngomong I Pucung, “Ih, Cening Mangku, Nira ngiangin lakar ngicén kaluputan nanging yan Sang Prabhu ngaturang okanné Radén Galuh kapining Ira!” Jero Mangku ngadén munyin I Pucung pangandikan Ida Betara, lantas dané budal. Teked di jabaan purané Jero Mangku mrérén di batan punyan binginé sambilang dané ngantiang I Pucung.

Buin akejepné pesu lantas I Pucung uli gedongan palinggih kamulan nglaut ia maekin Jero Mangku sedek ngetis tur matakon, ”Sapunapi Jero Mangku, wénten minab wacanan Ida Betara?” Jero Mangku Dalem lantas nuturang buat pamargin danéné mapinunas kadagingan patuh cara munyin I Pucung mapi-mapi dadi Betara nguluk-nguluk ragan dané Jero Mangku cara itunian. Buina suud nutur kéto, Jero Mangku lantas nganikain I Pucung, “Nah, Pucung melah suba Cai ka puri ngaturang tekén Ida Sang Prabhu pangandikan Ida Betara. Bapa tusing ja bareng kema, wiréh jumah ada tamiu ngantiang!” Déning kéto pangandikan Jero Mangku, dadi kendel pesan I Pucung, déning guguna pamunyin déwékné tekén Jero Mangku, saha lantas ia majalan ngapurian.

Sasubanné I Pucung nganteg di purian, ngandika lantas Ida Sang Prabhu, “Men, kénkén Pucung buat pajalan Cainé mapinunas, ada pawecanan Ida Betara tekéning Cai? Tegarang tuturang apang gelah nawang!”

Matur I Pucung, “Inggih wénten Ratu Déwa Agung. Asapuniki wecanan Ida Betara ring titiang. “Ih, Cening Pucung, kema aturang wecanan Irané tekén gustin Ceningé, buat pinunas sasuhunan Ceningé, Nira lédang lakara ngicénin ida kaluputan mangdané guminé karahayuan, nanging yan ida kayun ngaturang okanné, Ida Radén Galuh tekén Nira!” Asapunika pangandikan Ida Betara ring sikian titiang. Inggih, sané mangkin asapunapi pakayunan Palungguh Cokor I Déwa, déning asapunika pakayunan Ida Betara?”

“Nah yan kéto pakayunan Ida Betara, anaké buka gelah sing ja bani tulak tekén pakayunan Idané. Yan suba guminé nemu karahayuan, gelah dong ngaturang dogén. Ento mara abesik putran gelahé karsaang Ida Sasuhunan, kadi rasa makadadua, gelah pastika lakar ngaturang.” Ditu buin koné ngendelang dogén kenehné I Pucung déning suba tingas pesan sinah lakar kaisinan idepné nganggon Radén Galuh kurenan.

Matur buin I Pucung, “Inggih yan asapunika pikayunan Palungguh Cokor I Déwa, margi rahinané mangkin ratu, aturang putrin Cokor I Déwa, Ida i nanak Radén Galuh ring Ida Betara mangda gelis kasidan pinunas Cokor I Déwa, rahajeng jagat Koripané! Titiang ja ngiringang Ida, jaga aturang titiang ring Ida Betara Dalem.” Mara kéto aturné I Pucung, ditu lantas Ida Sang Prabhu ngandikain parekanné apanga ngaturin okané lanang Ida Radén Mantri, kandikaang ngapurian. Ida Radén Mantri sedek koné di jabaan. Majalan lantas i parekan ka jabaan ngaturin Ida Radén Mantri. Ida Radén Mantri raris ngapurian tangkil ring ajinné.

Ngandika Ida Sang Prabhu, “Cening Bagus Radén Mantri I Déwa, nah né jani Bapa ngorahin Cening, buat arin Ceningé Radén Galuh karsaanga tekén Ida Betara Dalem. Bapa lakar ngaturang i anak Galuh tekén Ida Betara, déning Bapa tuara bani tekéning anak tuara ngenah, buina apanga guminé karahayuan. Wiréh mula kéto swadarmaning dadi agung, tusing dadi mucingin apa buin pangandikan Ida Betara ané tusing kanten. Yan Bapa tusing ngaturang adin I Déwané, pedas rusak jagaté. Men, cening kénkén kayuné?”

Matur Ida Radén Mantri, “Inggih yan sampun asapunika pakayunan Guru Aji, titiang tan panjang atur malih. Lédang té pakayunan Guru Aji kémanten.”

Déning kéto aturné Radén Mantri, lantas I Patih kandikaang nuunang peti lakar genah I Radén Galuh. Sasubanné Ida Radén Galuh magenah di petiné, lantas petiné kancinga tur seregné tegulanga di duur petiné.

Ngandika Ida Sang Prabhu, “Ih Cai Pucung, nah né suba pragat i nanak Galuh mawadah peti, kema suba tegen petiné aba ka pura Dalem aturang i nanak Galuh ring Ida Betara. Né seregé di duur petiné mategul. Da pesan Cai nyemak seregé ené, depin dogén dini, satondén Cainé nganteg di pura. Buina ingetang pabesen gelahé, yén Cai makita manjus di jalan, pejang petiné di duur pundukanné tur seregné depang masih ditu mategul!”

Sasubanné I Pucung polih pangandikan Ida Sang Prabhu tur ia ngresep tekén pawecananidané ditu ia matur, “Inggih, titiang sairing,” kéto aturné lantas ia majalan negen petiné misi Ida Radén Galuh. Mimih, magrétgotan koné ia negen petiné ento, nanging baan kendelné lakar maan kurenan okan Ida Sang Prabhu, dadi tusing koné aséna baat. Kacrita di jalan, I Pucung nepukin tukad ané yéhné ening, dadi prajani pesu koné kenyelné I Pucung. Kadaut baan ening yéh tukadé tur bedakné tan kadi-kadi, ditu ia marérén nglaut manjus ka tukadé. Petiné pejanga baan I Pucung di duur pundukané katut seregné kadi pangandikan Ida Sang Prabhu. Di makiréné ia tuun lakar kayeh, matur I Pucung tekén Radén Galuh, “Ratu Radén Galuh, Cokor I Déwa driki dumun, kénakang kayuné driki. Titiang ngaonin Cokor I Déwa ajebos, titiang jaga tuunan manjus, déning ongkeb pisan tan dugi antuk titiang naanang kebusé, asapunika taler bedak tiangé tan kadi-kadi.” Déning Ida Radén Galuh mawadah peti dadi tusing koné pirenga atur I Pucungé.

Suud I Pucung matur kéto, tuunan lantas ia ka tukadé kayeh. I Pucung klangen tekén tis yéh tukadé kanti tusing inget tekén Radén Galuh, ia makelo manjus sambilanga mlamlaman. Ditu rauh lantas Ida Radén Mantri sameton Ida Radén Galuh nandan macan pacang anggén ida ngentosin sametoné. Sasubanné Ida Radén Mantri rauh sik tongos petiné ento, ngelisang raris Ida Radén Mantri nyereg petiné tur kamedalang ariné. Sasubanné Ida Radén Galuh medal, jani macané koné celepang ida tur kakancing, seregné buin koné genahang ida duur petiné. Suud kéto, gelis-gelis koné Ida Radén Mantri malaib sareng Ida Radén Galuh budal ka Koripan. Buat isin petiné kasilurin, tusing koné tawanga tekén I Pucung.

Sasubanné I Pucung suud manjus, lantas ia menekan. Teked ba duuran dingeha koné munyi krasak-krosok baan I Pucung di tengah petiné. Ngomong lantas I Pucung, “Inggih Ratu Radén Galuh, menggah manawi Cokor I Déwa dados krasak-krosok wau kaonin titiang manjus. Margi mangkin Cokor I Déwa budal kumah titiangé, drika mangkin Cokor I Déwa malinggih sareng titiang. Cokor I Déwa pacang anggén titiang kurenan. Samalihipun, titiang sampun nyiagayang Cokor I Déwa woh-wohan luir ipun: buluan, salak, croring, miwah manggis. Punika pacang rayunan Palungguh Cokor I Déwa sampun wénten jumah titiang katragianang antuk panyeroan Palungguh Cokor I Déwa, titiang maderbé mémé. Sampunang té kénten menggah Cokor I Déwa, mangkin iringa ja Cokor I Déwa budal.”

Gelisin satua, majalan lantas ia I Pucung ngamulihang negen petiné. Sasubanné neked jumahné, kauk-kauk lantas I Pucung ngaukin méménné, “Mémé, mémé, ampakin tiang jlanan, tiang ngiring Ida Radén Galuh mulih. Tiang anak suba icéna nunas Ida Radén Galuh tekén Ida Sang Prabhu. Makedas-kedas men Mémé di jumahan metén icangé apang kedas, krana tiang lakar nglinggihang Ida ditu, uli semengan Ida tondén ngrayunang.” Méménné tusing ja ia nawang keneh panakné, slegagan koné ia mara ningeh pamunyin panakné buka kéto. Dadi ampakina dogén koné I Pucung jelanan tur I Pucung ngénggalang macelep kumah metén saha éncol ngancing jelanan uli jumahan. Petiné, pejanga koné baan I Pucung di pasaréané.

Critayang jani suba tengah lemeng mémé bapanné I Pucung suba koné pada leplep sirepné, ditu lantas I Pucung buin ngomong ngrumrum isin petiné, “Inggih Ratu Radén Galuh, matangi Cokor I Déwa, niki sampun wengi, mriki mangkin Palungguh Cokor I Déwa merem sareng titiang!” Suud ia ngomong kéto, lantas petiné ento serega tur ungkabanga. Mara petiné ento ungkabanga, méméh déwa ratu tangkejutné I Pucung, wiréh petiné misi macan. Tondén maan mapéngkas, sagét macané ané ada di tengah petiné makecos nyagrep saha nyarap I Pucung. Ditu I Pucung lantas mati sarap macan.

Buin mani semenganné, dunduna lantas ia tekén méménné uli diwangan, déning suba tengai I Pucung tondén bangun uli pasaréan. Méménné narka tur ngadén panakné sajaan ngajak Radén Galuh. Kanti ping telu koné méménné makaukan, masih tusing koné ada pasautné I Pucung uli tengahan meténé. Wiréh kéto, méménné koné lantas ninjak jelananné. Mara mampakan don jelananné, magruéng koné macané jumahan. Ditu makesiab méménné I Pucung saha prajani lantas buin ngubetang jelanan meténé. Sasubanné macané kakancing ditu lantas ia gelur-gelur ngidih tulungan tekén pisagané. Liu pada anaké nyagjagin mémén I Pucung saha sregep pada ngaba gegawan. Macané laut kaiterin di jumahan metené tekén kramané, ada ané numbak uli di sisi, ada ané nimpug aji batu, kéto masi ada ané nulup. Gruéng-gruéng macané kena tumbak, lantig saang kandikan saha glebugin batu bulitan ané gedé-gedé. Wiréh kakembulin, mati lantas koné macané totonan. Sasubanné i macan mati, mulihan lantas méménné I Pucung ka tengah meténné, dapetanga panakné suba mati tur nu tulang-tulangné dogén.

Iklan

Ayam Ijo Sambu (W. Suardiana)

In Satua Bali on 22 November, 2008 at 8:12 am

Wénten kocap katuturan satua saking jagat Jembrana sané sampun lumbrah kabaosang antuk para janané sané seneng ka tajén, wénten kabaos ayam ijo sané mawasta Ijo Sambu, nanging kawéntenané arang pisan.

Rupanipun ijo masuku biru, matanipun ireng kadi makukus, muanipun ireng (mianaan), tegilipun putih semu kuning kadi malem, ikuh manukipun putih. Kawéntenanné kadi punika, pecak sané dumun wénten ratu lintang wibuh, mabiséka I Ngurang Rangsasa, Anak Agung ring Pecangakan.

Kabaosang Pecangakan, duaning ring genahé punika kocap pinaka genah paksi Cangak medem.

Ida Anak Agung Ngurah Rangsasa sakadi parab idané tan wénten pisan ngamanggehang darma, ida seneng makaklecan. Yan sampun katandes, tan pisan ida sayang ring raja brana, kantos telas artabranan idané anggén ida matoh ngulurin daging pakayunan brahmantia. Méh ring asapunapiné, panegara kantos busananidané sané kari karangsuk taler kaanggén metoh ring tajén. Punika mawinan tan mari pikayunan idané osiah.

Ri tatkalaning masa, kocap arinidané sané mabiséka I Ngurah Sawé kadauhin, kanikayang ngwalinin anggan idané ngambel jagat, santukan Ida Anak Agung Ngurah Rangsasa mapakayunan pacang makérti ring telenging wanané. Glisin satua, Ida I Ngurah Sawé, tan tulak ring pakayunan rakanidané.

Kacrita di sampuné tengah wengi nedeng sepi Ida Anak Agung Ngurah Rangsasa, raris mamargi ka alasé. Rauh ring alasé, wénten bukit alit, i rika ida nangun kérti, mangastawa ring Ida Betara. Mungguing tetujonidané mayasa sané pinih utama tan wénten tios wantah mangda mrasidayang ida jaya sajeroning makaklecan. Saking sidi pangastawanidané, wantah asasih lintang pitung rahina ida mamuja, raris tedun Ida Sanghyang Sambu nyakala, ngandika ring Ida Anak Agung Ngurah Rangsasa.

“Ngurah, apa kabuatang Ngurah dini nangun tapa?”

I Ngurah Rangsasa raris macingakan, ulap panyuryanidané, sué-sué raris terang kacingak, i rika wau ida matur saha sembah.

“Naweg agung sinampura ring bukpadan Paduka Betara, maawinan titiang i riki nangun tapa, tan wénten tios pangastutin titiang, riantuk kulub titiang ngempu jagat, ngulurin manah momo, demen dados bebotoh, mapuara lacur rauhing panegara tambis telas adol titiang. Sané mangkin banget pinunas titiang ring singgih Betara mangda suéca Paduka Betara micayang kasidian sadia titiang menang makaklecan!”

Wau asapunika pinunas I Ngurah Rangsasa, Ida Sanghyang Sambu lédang tur arsa pisan ring kawéntenanidané raris ngandika, “Nah, jani manira maang Ngurah siap aukud, ento gocék. Yan suba budal walan Ngurahé marupa arta brana bantas atenga, marérén nyen Ngurah makaklecan, mapan tan wenang anaké dadi Bupati ngalih kasukan saking matajén!”

Wus mawuwus asapunika, raris Ida Sanghyang Sambu ngambil watu saha kapuja, dados ayam ijo biru, mata ireng kadi makukus, tegil putih kadi malem, bulu manukipun putih, mua ireng. Manuké punika raris kapicayang ring I Ngurah Rangsasa.

Di sampuné ayamé punika katunas antuk I Ngurah Rangsasa, Ida Sanghyang Sambu raris mur ka ambarané tan wénten kanten.

Kacrita gelisin satua énggal, I Ngurah Rangsasa mangkin budal, sasampuné nyakupang kara kalih matur suksma ring Ida Sanghyang Sambu duaning sampun kapicain ayam maules. Sasampuné rauh ring purian, ayamé punika raris kurung ida ring kurungan kabuat antuk bambu linuih. Siang dalu I Ngurah Rangsasa mreténin ayamé punika; semeng sampun kagecel, siang malih kaboréhin antuk kotoran banténg kacampur gedubang. Soréné bongbong ida sareng para bebotohé ring bencingah jagat Pacangakan.

Di sampuné ayamé seger, sampun manut kagocék manut urah-arih ayam aduan, kocap I Ngurah Rangsasa ngadu ayamé ka genah tajén sané ageng, tajén undangan kabaos. Makéh para bebotoh sané kabinawa rauh ka tajén; kabinawa mawinan madué jinah makéh; taler kabinawa mawinan madué ayam seselikan manut wacakan lontar pangayam-ayaman.

Kacrita né mangkin I Ngurah Rangsasa duaning ida mawala akidik, matilesang angga kocap ida nylibsib makta ayam ka tengah kalangané. Ayamé kaseluk tur kaobong-obongan sareng lawannyané sané saih tanding. Kacrita mangkin ayam idané sampun polih saih tanding. Tan makéh sangké, I Ngurah mabuat wantah dasa ringgit. Kalah toh ayam idané duaning mapadu nandingin duén bebotoh kasub sugihing brana. Sasampun adung wala, wau kalébang ayamé mapadu. Tan polih mapéngkas meseh ayam I Ngurah Rangsasa sagét sampun padem kasambut olih ayam paican Ida Sanghyang Sambu.

Satunggal wénten kaklecan, ayamé adu ida turmaning setata jaya, kantos mrasidayang budal walan ida sané sampun-sampun. Ri sampuné mawali brana druén idané, raris ida usan makaklecan. Ayam punika raris kapicayang ring arinidané Ida Ngurah Sawé.

Punika mawinan, yan padé wénten mangkin ayam marupa kadi ring ajeng, kabaos Ijo Sambu, wiréh matehin warnin ayam paican Ida Sanghyang Sambu. Bukité sané alit genah Ida Ngurah Rangsasa makérti, kawastanin Bukit Rangsasa, samaliha mangkin kawangunin pura kawastanin Pura Rangsasa.

Nang Bangsing tekén I Belog (W. Suardiana)

In Satua Bali on 22 November, 2008 at 8:07 am

Tuah ada tuturan satua anak masawitra ajaka dadua, madan Nang Bangsing tekén I Belog. Pasawitrané koné mula sangkaning nekéng tuas, pakrubuk ajaka dadua saling silih, saling tulungin yén pét ada silih tunggil tusing ngelah tur ngelah gegaén abot. Ento mawinan Nang Bangsing ajaka I Belog setata ngenah anut yén upamiang kadi yéhé di pasoné tusing taén makléncokan buat leketné masawitra.

Kacrita I Belog anak ia sajaan buka adanné belog pesan tur tutut. Sedek dina anu ajakina koné I Belog makena bubu tekén Nang Bangsing. I Belog nyanggupin pangajak Nang Bangsingé lakar makena bubu. Ditu pesu koné dot kenehné nawang baneh ané anggona mikatin bé tekén Nang Bangsing, laut ia matakon, “Beli, beli, apa anggon baneh bubuné, turin dija anaké makena bubu?”

Mara kéto patakonné I Belog, dadi pesu jailné Nang Bangsing kapining I Belog, turin ia lantas masaut sada guyu, “Ih, Belog, yan anaké manehin bubu tusing dadi lénan tekén jaja kukus akuskusan mulu tusing dadi embuhan, tekén unti nyuhan abungkul, suba kéto kenaang lantas di pagehané!”

Buin maninné, pasemengan dégdég I Belog lantas meli ketan acééng, nyuh abungkul muah gula duang tebih. Suba genep makejang lakar jajanné, lantas lebengina, tur di subanné lebeng lantas banehina bubunné. Di subanné suud manehin, lantas koné bubuné kenaanga di pagehané.

Kacrita Nang Bangsing makena bubu, nanging di tukadé. Ané jani, suba pada suud makena bubu lantas Nang Bangsing ajaka I Belog mapitungan, kéné munyinné Nang Bangsing, “Belog, wiréh i raga ajak dadua jani suba pada makena bubu, jalan sirep selidan, tusing dadi magadang. Buin mani apang nu semengan pesan ngangkid bubu.” Kéto munyinné Nang Bangsing. Déning kéto, sajaan nu selidan koné suba I Belog pules. Suba sawatara tengah lemeng, ditu lantas Nang Bangsing bangun uli pasaréan nyemak bubunné I Belog tur telahanga daara jajanné. Di subanné telah, lantas bubunné I Belog pejunina, laut buin melahanga ngejang di tongosné i tunian. Suba kéto mulih lantas Nang Bangsing buin masaré.

Gelisin satua, suba koné makruyuk siapé mara acepok, enten lantas I Belog tur bangun ngléjat laut ia ngalih Nang Bangsing , “Nang Bangsing, Nang Bangsing, suba semengan dong jalan angkid bubuné!”

“Endén malu.” Kéto pasautné Nang Bangsing uli di pasaréan, lantas antianga koné tekén I Belog di tebénan.

Buin kejepné makruyuk siapé buin acepok, ditu buin dunduna Nang Bangsing baan I Belog, “Beli Nang Bangsing, mai suba angkid bubuné, suba lemah né.”

“Endén ké sedeng jaenné pules beliné, antosang buin aklepugan!” Kéto pasautné Nang Bangsing. Kanti ngepah koné I Belog ngantiang Nang Bangsing pules, telah awakné garang legu. Wiréh tusing tahen garang legu buin koné gubega Nang Bangsing tekén I Belog, “Jalan té énggalang angkid bubuné nyanan maluina tekén pisagané!” Kéto abetné I Belog.

Nang Bangsing bangun mapi-mapi kapupungan, kijap-kijap koné ia lantas masaut, “Ja…a…lan, jalan,” kéto abetné. Ditu lantas ajaka dadua paanjun majalan ngangkidang bubu.

Critaang mara angkida bubunné I Belog sagét bek misi tai, nanging banehné telah. Béh pedih koné basangné ia sambilanga ngrengkeng, “Né bubu apa ténénan dadi bek misi tai.” Kéto munyinné I Belog sambilanga ngediang tainé.

Kacrita mulih lantas I Belog ngaba bubu puyung. Buin akejepné teka Nang Bangsing magréndotan ngaba bubu, tur liu misi bé, ada lindung, deleg, lélé, kulen, muah ané lénan. Ditu lantas matakon I Belog tekén Nang Bangsing, “Nang Bangsing, kénkén ya dadi bek bubun icangé misi tai buina banehné telah?” Dadi masaut lantas Nang Bangsing, “Ah, da kéta baana, buin mani da ditu makena bubu, ditu laku di punyan nyuhé, tur salinin banehné. Nangka anggon baneh ané nasak abungkul!” Kéto munyinné Nang Bangsing. Sajaan koné lantas I Belog ngalih nangka nasak anggona baneh bubunné, laut kenaanga ba duur di punyan nyuhé.

Gelisang satua énggal, Nang Bangsing masi makena koné ia bubu, nanging betén nyuhé ané kenaina bubu baan I Belog, déning ditu ada tlabah ané liu misi bé. Di subanné pada suud makena bubu, lantas mulih ajaka dadua. Nganteg jumah, selidan gati suba I Belog pules jejeh kenehné tengai bangun.

Kacrita suba tengah lemeng buin lantas aliha bubunné I Belog tekén Nang Bangsing, banehné dogén juanga abana mulih tur buin ia masaré. Gelisin satua, suba koné lemah, bangun lantas I Belog, tur lantas ngangkid bubunné. Mara jemaka puyung buina banehné telah, ditu gedeg pesan koné basangné I Belog, ia ngrengkeng, “Béh, saking ja bubuné ténénan bantug, melahan suba jani tektek polonné.”

Mara ukana tekteka bubuné baan I Belog, sagét ada Kedis Selem teka uli kaja kangin, jeg macelep ka tengah bubunné. Mara kéto, ngon tur liwat kendelné I Belog, “Béh, jani ja payu maan bé, gantin i déwéké taén naar bé kedis selem.” Kéto munyinné I Belog.

Ditu lantas I Kedis Selem masaut, “Yéh Cai Belog, da Cai nampah déwéké. Yan Cai tusing nampah déwéké, apa ja idih Cai kapining i déwék, baanga ja.”

Mara kéto munyinné i kedis masaut lantas I Belog, “Masa ya kedis bisa maang ngidih apan-apan, dija nyen ngelah lud, melahan tampah dogén suba jani.” Kéto abetné I Belog. Buin masaut i kedis, “Kéné Belog, yan Cai tusing ngugu munyin icangé, né bulun icangé abut akatih lantas keberang men, kija ja pajalan bulun icangé ené nyanan tututin dogénan!” Kéto munyinné i kedis.

“Saja ya i kedis ngelah apan-apan, tegarang ja lakar tuutang buka pamunyinné.” Kéto kenehné I Belog, tur abuta lantas bulun kampidné akatih, lantas lébina kedisé. Makeber koné lantas I Kedis Selem ngaja kanginang.

Di subanné kéto, lantas keberanga bulun kedisé ané abuta tekén I Belog, sajaan ngapirpir pajalanné ngaja kanginang. Ento lantas tutuga baan I Belog. Mara adéng pajalanné I Belog, bulun kedisé adéng koné masi pakeberné. Mara I Belog ngangsarang, bulun kedisé bareng gangsar. Kéto dogén koné buat pajalanné I Belog muah bulun kedisé.

Kacrita suba joh pajalanné I Belog nututin pakeberné i bulun Kedis Selem, sagét koné ia nepukin puri melah pesan. Neked di jaban kori agungé kancit ilang koné bulun kedisé totonan. Ditu lantas ibuk kenehné I Belog tur ngrengkeng padidi buka kéné, “Ah, saking ja mula kedis jail ténénan, déwéké belog-beloga, jani mara neked dini ilang polonné, déwéka tuara ja mabekel nyang akéténg, kalud jani basangé suba seduk.” Kéto abetné I Belog. Kabenengan dugasé totonan ada koné parekan Anaké Agung ané nuénang puriné ento, ningeh munyin I Belogé. Ditu lantas takonina I Belog tekén I Parekan, “Ih, jero, sampunang jeroné ngraos kénten, nyen uningina tekén Anaké Agung driki, janten jeroné ngemasin sisip. Jeroné jadma saking dija?”

Masaut lantas I Belog, ngandang-nganjuh koné pasautné, “Ah, apin ja sisip depang ya, anak saja kedis beler melog-melog déwéké.” Mara kéto pasautné I Belog, lantas ngénggalang I Parekan ngapuriang matur tekén Ida Anaké Agung kauningang saindik-indikné I Belog. Déning kéto, Ida Anaké Agung lantas ngandikain I Belog parek ka puri. Sasubanné I Belog tangkil, ditu Ida Anaké Agung ngandika, “Ih Belog, Cai nyak nunas nasi dini?”

Matur I Belog, “Inggih, tiang nyak basang tiangé seduk gati, uling ibi tiang tusing kena nasi.” Mara kéto aturné I Belog, lantas kandikaang parekanné nyagiang I Belog.

Kacrita jani I Belog suba ngarepin sagi, mara tingalina nasiné tuah abedik pesan, rasa asopan kuangan. Ditu ia ngrengkeng, “Béh, tuah amoné baanga ngidih nasi, acepok dogén sop telah, saking ja Anak Agung demit makilit ténénan.” Kéto kenehné I Belog, nanging ké tunasa masi nasiné ento. Sabilang sopa nasiné ento, nu dogén buin asopan, kéto masi bénné sing ja bisa telah. Di subanné basangné I Belog masa wareg, mara nasiné ento telah.

Suud nunas, I Belog lantas koné ia malali-lali di jabaan. Sedekan ia klicak-klicak, ditu ia kaukina baan I Panunggun Lawang, “Ih Belog, mai ja malu!” Mara kéto lantas srapat I Belog nyagjag tur ia matakon nyekedang, “Ngéngkén jero gebagan?”

“Kéné Belog, yén padé Cai icéna barang-barang tekén Anaké Agung da nyaka. Ento ada jaran berag, to men tunas!”

“Nah, yan kéto tiang ngidepang.” Kéto pasautné I Belog bebelogan tuara ada palawanan nyang abedik. Suba kéto lantas takonina I Belog tekén Anaké Agung, “Ih Belog, jani apa lakar tunas Cai tekén nira? Cai demen tekén kamben, pipis, mas, muah ané lén-lénan?”

Masaut I Belog, “Inggih Ratu Anak Agung, titiang nénten nunas ané kénten-kénten. Yén I Ratu lédang, kudané sané berag punika pamitang titiang, lianan ring punika titiang nénten demen.” Mara kéto aturné I Belog, lantas ngandika Anaké Agung, “Yéh Cai Belog, dadi jaran demenin Cai? Cai awak tuara, sing ngelah apa-apa. Men, né jaran nirané anak nagih pedeman ané melah. Kénkén ja pedeman Cainé, apang kéto masi pedeman jarané, tur amah-amahanné kéto masi, yan Cai naar nasi misi bé, jarané ngamah nasi misi bé masi. Cendekné apa ja dedaaran Cainé, jarané ané kéto baang!” Kéto pangandikan Anaké Agung.

Matur lantas I Belog, “Inggih Ratu Anak Agung, yadian asapunika, sakéwanten Cokor I Déwa suéca ring titiang, sasidan-sidan antuk titiang ngubuhin.” Ngandika buin Ida Anaké Agung, “Nah yén kéto Belog, juang jaran nirané ento, nira sing ja lakar mucingin.”

Déning kéto lantas kandikain I Parekan, “Ih parekan, kema jemakang I Belog jarané ané berag! Déning ané kéto koné demenina.” Majalan lantas I Parekan nyemak jaran turin lantas kabaang I Belog. Suba kéto lantas mapamit I Belog tekén Ida Anaké Agung. Jarané ento lantas kategakin. Wiréh jaran berag, dadi tusing nyidaang koné baana malaib. Mara kedenga talin padangalané, makipekan kori jarané tan mari ia majalan bejag-bejug dasdasan I Belog labuhanga.

Déning kéto pajalanné I Belog, dadi liu koné anaké ngiwasin undukné negakin jaran, saha pada ngomong kéné, “Béh, I Belog, adi juari gatiné negakin jaran kakéné beragné, yan i déwék ngelah adaan tanem dogén suba. Ngudiang ngubuhin jaran ngaénang déwéké kimud dogén.”

Ningeh raos brayané pada pakrimik ngraosang unduk pajalanné I Belog negakin jaran srayang-sruyung buka kéto, dadi pesu koné pedih kenehné ia tur masaut, “Béh, demenan ngomong jeroné, nyen katumbragin jaran mara nawang asanné.” Kéto pasautné I Belog sada bangras sambilanga nigtig jaranné. Salantang jalan ané liwatina baan I Belog, makejang anaké ané nepukin buat undukné ia buka kakéto kedék tur nyailin. Kéto masi koné ia I Belog pedih pesan kenehné mara kedékina tur jailina.

Tan crita I Belog di jalan, énggal koné ia neked jumahné. Sasubanné neked jumah, sagét jaranné mejuang pipis mabrarakan liu gati. Énggal laut I Belog ngampilang pipisé apang tusing ada anak nepukin jarané bisa mejuang pipis. Suba maan mategtegan, ditu lantas I Belog ngaukin méménné tur kabaang ngidih pipis. Méménné tangkejut laut matakon, “Belog dija Cai maan pipis liu buka kakéné?”

Masaut I Belog, “Mémé siep dogén, kema bayah utang méméné dija ja ngelah anggehan, buina kema Mémé ka peken beliang icang bé céléng, lakar basa, baas liunang, sambilang masi ngaukin brayané ajak mulih apang ada nulungin malebengan!” Déning kéto pangidihan I Belog, méménné tusing liu raos jag laut majalan mayah anggehan tur nglaut mameken meli magenepan lakar anggona mébat-ébatan. Suba pada jangkep beblanjané, Mén Belog lantas mulih sambilanga masi ngaukin brayané apanga nulungin déwékné mébat.

Kacrita jani pisaga miwah panyamanné I Belog suba makejang pada teka, ada ngaba blakas, pangrupak, talenan, miwah gegawan mébat ané lénan. I Belog ngatikang brayané nglawar. Gelisan tuturan satua, suba koné suud malebengan, I Belog laut iju nyagiang jarané sagi agenepan. Suba pragat maang jarané ngamah, lantas tamiuné kedenga madaar baan I Belog. Suud madaar, dimulihé makejang koné tamiunné baanga kaputan nasi misi bé, tum, lawar, miwah jukut arés baan méménné I Belog. Seed tamiunné ngaba aba-abaan uli jumah I Belog.

Gelisan satua, dimulihé, tamiuné tepukina tekén Nang Bangsing, lantas ia matakon, “Ih Bapa, Beli, BMbok, lan luh-luh ajak makejang teka uli dija né, mirib teka uli kundangan aa?” Masaut lantas ané takonina kéné.

“Aa, bapa uli kundangan sig umahné I Belog.” Kéto abetné makejang masaut buka briukan panggulé, patuh pasautné. Déning kéto, makesiab Nang Bangsing ningeh pangakuan anaké ané tepukina di jalan totonan, wiréh tusing perah lakar I Belog nyidaang ngingu anak liu buka ané tepukina. Buina, kadi rasa ané daara padidi dogénan suba I Belog kuangan, kéto tarka Nang Bangsing padidi. Ditu lantas dot kenehné Nang Bangsing lakar matakon tekén I Belog buat laksanané ngundang-undang maébuh-ébuhan buka kéto. Éngap-éngap koné pajalanné Nang Bangsing ngojog umahné I Belog. Mara macelep di kubunné I Belog, sagét tepukina Nang Bangsing teka kapining I Belog, laut ia matakon, “Beli Nang Bangsing, anak uli dija dadi makedengasan tepukin tiang tindakan beliné mulih ka pondok icangé?”

Masaut Nang Bangsing, “Beli mula uli jumah, lakar nyadia matakon tekéning Cai.”

Nimbal I Belog, “Men, apa buat sarat takonang Beli kapining icang?”

“O, unduk ento, kéné Belog, beli dot nawang wiréh beli ningeh Cai ibi nekaang braya liu ajak Cai mébat-ébatan, to dija Cai maan pipis anggon ngingu brayané liu gatiné?” Kéto abetné Nang Bangsing nyliksik dot nawang undukné I Belog.

I Belog, anak mula belog tur polos, tusing bisa nyidra patakon anak, jeg mamolos masaut, “O, unduk to saja Beli icang ngundang-undang,” tur katuturang urah-arih déwékné uli makena bubu ngajak Nang Bangsing nganti bisa ngelah jaran. Mara kéto munyinné I Belog, déning Nang Bangsing mula anak iri ati, ditu lantas nagih siliha jaranné I Belog. I Belog jag lega masi nyilihang jaranné tekén Nang Bangsing, wiréh ia tusing bisa demit, saha kategesin koné Nang Bangsing baan I Belog apanga miara jaranné melah-melah.

“Kéné Beli Nang Bangsing, yan Beli nyilih jaran icangé, kénkén ja dedaaran Beliné ajak makejang jumah, jarané musti ané kéto baang, tur pamedemanné masih kéto, kénkén ja pasaréan Beliné apang kéto masi pedeman jarané!” Kéto pabesenné I Belog tekén Nang Bangsing.

Masaut Nang Bangsing sada nengkik, “Yadiapin kéto Beli tusing kaberatan.” Mara kéto buin koné I Belog nyekenang, “Nanging Beli, yan pét mati jaran icangé, da tanema jumah Beli, mai aba kumah icangé!”

“Nah.” Kéto abetné Nang Bangsing, tur nglaut lantas jaran I Belogé jemaka abana mulih baan Nang Bangsing.

Sasubanné neked jumah, lantas Nang Bangsing ngorahin kurenanné, tundéna ngolah ané jaen-jaen tur apanga ngundang brayané makejang ajaka mapésta jumahné. Mara kéto munyin Nang Bangsingé, srapat lantas somahné ngundang krama banjarané, déning Nang Bangsing tusing kuangan brana sinah élah baana namiu anaké a banjar. Para tamiuné suba makejang pada teka, kéto masi lakar olah-olahané suba masi pada jangkep. Pakrubuk nyamanné ngolah tur kacrita énggal suba pada lebeng. Makedus koné bon olah-olahané jaen pesan, suba pada pragat masagi, ditu lantas krama banjarné Nang Bangsing ajaka madaaran. Suba pada suud madaar, makejang braya, krama banjaré mulih.

Gelising crita, suba pada mulih brayané, ditu lantas Nang Bangsing buin nundén kurenanné apanga meli kasur, galeng, muah tikeh ané melah-melah. Nang Bangsing bincuh ngayahin jarané, empek-empeka maang nasi, bé, lawar, gegoréngan, muah ané lén-lénan. Acepané apanga jarané liu mesuang pipis.

Kacrita suba sanja, lantas celepanga jarané kumah metén, tur dampingina pedeman makasur lan matikeh anyar. Suba sawetara tengah lemeng, meju koné lantas jarané, mejuang tai mising wiréh bes lebihan ngamah lawar.

Di balé gedéné, kacrita Nang Bangsing ajaka kurenanné pakisi, “Nanangné, turah icang jarané lakar mejuang pipis akroso, i tunian dingeh icang jarané suba meju pakrécék ulungan tainné, sinah suba ento mas, pérak, slaka mabrarakan, dong énggalang jemak kumah metén!” Kéto munyinné ané luh nundung somahné.

Masaut Nang Bangsing sada agul, “Wéé méméné eda téh uyut, né nu peteng guminné mani semengan duduk alihang kisa batu apang melah baan ngaba.” Kéto pasautné Nang Bangsing laut madingin tundun somahné. “Nah kéto ja kéto, nyaan maluina baan pisagané nuduk kanggoang talin pagehan mani goréng!” Mén Bangsing masaut sambilanga maid saput buin sirep ngantosang lemah.

Gelisin satua énggal, suba jani semengan, béh saling pamaluin ané luh ajaka ané muani ngampakang jelanan dot lakar mulihan kumah metén kanti saling kedeng, “Icang baang maluan cang baang maluan.” Kéto abetné ajaka dadua. Pamragat sibarengan lantas ia mulihan, dredesanga koné jelanané ngampakang. Mara ia madelokan kumah metén, ditu tepukina tain jarané mabrarakan ngebekin rongan tur boné malekag. Mén Bangsing kanti ngutah-utah ngadek bon tain jarané buka kéto. Ditu lantas Nang Bangsing brangti pesan kenehné tekén I Belog tur ngrengkeng kéné, “Béh, tendas bedag I Belog, belog-beloga déwéké, kalud pipisé telah anggon namiu, ludin jumahan metén bek misi tai. Ah da kéto baana, cendek baan jani makeneh, bakal matiang dogén suba jarané ténénan.” Kéto munyinné Nang Bangsing sambilanga nyemak madik, lantas sepegina makapatpat batis jarané laut koné baongné goroka.

Ané jani kacrita koné I Belog wiréh makela suba jaranné siliha baan Nang Bangsing masi kondén ulihanga, ditu pesu kenehné lakar ngalih jaranné kumah Nang Bangsing. Lantas ia majalan ngapang-ngapang kenehné suba di jarané dogénan. Di subanné neked ditu lantas takonina Nang Bangsing, “Beli, beli Nang Bangsing, jaran icangé dija?”

Masaut Nang Bangsing masebeng sada sredah, “Béh, jarané makelo suba matiang beli, wiréh ia meju di jumahan metén tur tainné mising, bek pamelangan metén beliné misi tai, ento makrana lantas matiang beli.

Masaut lantas I Belog, “Béh, amonto suba seken pabesen icangé tekén Beli, dadi Beli tuara ngingetang. Men, jani dija bangkén jarané?” “Béh, yan buat ento ditu tanem beli ba danginé.” Kéto pasautné Nang Bangsing nlegdeg.

I Belog tusing mapalawanan, tusing liu raos, ia anak mula belog polos. Mara kéto munyinné Nang Bangsing, nyrutcut lantas ia nganginang ngojog tongos ané patujuina baan Nang Bangsing, alih-alihina laad gegumuk nanem jarané. Suba tepukina, ditu bété bangkén jarané laut abana mulih pratékana baan ia tur lantas tanema di sanggah kamulané. Suba makelo-kelo, di tongos I Belogé nanem jarané mentik tiing petung duang katih tur tegeh ngalik. Nuju ada ujan bales, bah lantas tiingé totonan, ané akatih bah ngerobin peken Sangsité, ané buin katihné bah ngerobin peken Badungé.

Critaang koné punyan tiingé ané ebah ka peken Badungé, liu anaké mameken ngejangin kamben, baju, senteng, kancrik, ada masi ané ngengsutang saput, sarung, jalér, muah ané lén-lénan kanti bek misi magenepan. Kéto masi ané ebah ka peken Sangsité ada anak ngantungin urutan, déngdéng, lindung, muah ané lénan sarwa dedaarané ané jaen-jaen. Di subanné bek pada tiingé misi maéndahan, ditu buin koné lantas majujuk. Béh, bek umahné I Belog misi sarwa panganggo muah dedaaran ané sarwa luih-luih.

Mara kéto, prajani koné I Belog dadi anak sugih, liu ngelah arta brana, buina yan nuju ia pesu ka jalané, panganggoné setata makrénéb ngawinang ngon anaké ané nepukin, kéto masi méménné lén pesan bawané ngajak ipidan tusing nu sétsét pasuranting panganggoné, suba nuutin cara pianakné kedas gading. Paundukan I Belog buka kakéto buin koné dingeha baan Nang Bangsing. Patuh cara ané maluan, buin koné masi siliha tiingné I Belog baan Nang Bangsing. Kéto masi I Belog tusing nemitang, buin koné masi baanga nyilih.

Kacrita jani Nang Bangsing ngidih tulungan tekén krama banjarné lakar ngabut tiing uli jumahné I Belog abana kumahné. Tiingé lantas tanema di sanggahné. Di subanné majujuk, lantas koné tiingé buin bah ka peken Sangsité muah ka peken Badungé. Mara nepukin ada tiing buin bah ngungkul di peken Badungé, ditu para dagangé pakrimik, sawiréh i pidin dugasé kagantungin baju, kamben, muah ané lén-lénan bisa ilang, jani lantas pesu jail para dagangé. Tiingé laut kagantungin sarwa ané pengit, makadi bangkén céléng, sera, leluu, mis ané bengu, muah ané lénan. Ané bah ka peken Sangsité masi kéto ada ané ngantungin bangkén cicing, bangkén bikul, sétsétan kamben uwék, sandal pegat, muah sarwa leledané.

Gelisan satua, crita jani tiingé makadadua totonan buin majujuk. Mimih déwa ratu, paclebugbug ulung bangké lan sarwa ané bengu jumah Nang Bangsing, turin boné tusing sida baana ngadek tekén Nang Bangsing baan benguné. Nang Bangsing pencad tindakané ngalih tulungan ajaka ngisidang sakancan bangké muah beberekané totonan. Wiréh tawanga ia liu ngelah brana, nyamané tusing nyak nulungin, sakéwala yan mupahang mara lakar jagjagina baan pisagané. Kanti telah kasugihané anggona mupahang mresihin umahné mara koné nyidaang kedas. Déning kéto, lantas Nang Bangsing dadi lacur, I Belog nyalinin dadi sugih.

Tosning Dadap Tosning Presi (W. Suardiana)

In Satua Bali on 22 November, 2008 at 8:02 am

Kocap wénten katuturan satua Jero Dukuh ring Kadampal. Dané madué rabi kekalih, rabinné sané duuran madué oka akutus, asapunika taler sané alitan taler madrebé oka akutus. Okané sané duuran kawastanin I Tosning Dadap, sané alitan kawastanin I Tosning Presi olih ajin danéné. Sampun pada duur, makasami okan-okan Jero Dukuh Kadampal kaanggén ilén-ilén sesolahan antuk ajin danéné. Duaning asapunika, kocap Jero Dukuh Kadampal makéhan madué ilén-ilén sesolahan yén bandingang ring Ida Betara Mahadéwa ring Gunung Agung.

Kasuén-suén, wénten arsan Ida Betara Mahadéwa ring Gunung Agung pacang ngarsaang okan Jero Dukuh sané mawasta I Tosning Dadap kalih I Tosning Presi mangda ngayah ngaturang ilén-ilén sesolahan ka gunung. Sampun kantos ping kalih Ida Betara Mahadéwa madedauhan pacang ngarsayang okan Jero Dukuh mangda prasida ja ngayah ngaturang ilén-ilén taler nénten kaaturang okan danéné antuk dané Jero Dukuh. Wau ping tigané wau raris kaaturang okanné ring Ida Betara turmaning madaging sarat gumanti Ida Betara micayang Kumalageni ring Jero Dukuh. “Yén wantah Betara ngarsayang pianak titiangé maka nembelas, ilén-ilén Paduka Betara sané maparab Kumalageni taler pacang pamitang titiang, yén nénten Betara lédang titiang taler nénten pacang ngaturang pianak titiang!” Atur Jero Dukuh ring Ida Betara Mahadéwa.

Betara raris muwus, “Yén tuah kéto, jalan anggon toh, né ada raos pingit, yén tuah bakat baan I Dukuh nebag tur prasida Dukuh ngasahin gunung palinggihan Manirané, juang ento Kumalageniné. Sakéwala yan tusing bakat baan Dukuh nebag daging pakayunan Manirané, pianak Dukuhé makadadua juang Manira tur gunung Dukuhé lakar punggel Manira buin apangked.”

“Inggih titiang ngiring, sakéwanten mangda Ida Betara taler lédang micayang linggih Idané ring titiang dipét titiang prasida nebag cecimpedan Palungguh Betara,” asapunika atur dané Jero Dukuh.

Ida Betara raris ngandika, “Nah, yan tuah kéto Manira cumpu, jalan jani kawitin tetebagané. Dukuh maluan mesuang raos, Manira lakar nebag!” Asapunika pawuwus Ida Betara ring Jero Dukuh Kadampal.

Jero Dukuh Kadampal raris ngaturang cecimpedan ring Ida Betara Mahadéwa, “Inggih Ratu Palungguh Betara, lédangang Ida muwus atur titiang, napi sané mawasta béngkot ping kalih, bunter apisan?” Dados kamemegan Ida Betara Mahadéwa wau polih atur sakadi baos dané Jero Dukuh, sué Ida nénten medal pangandika.

Gelising crita, rauh Ida Begawan Wrespati saking singid pisereng pacang ngaturang unteng artos baos Jero Dukuh Kedampal ring Ida Betara, “Inggih titiang nguningang ring linggih Ida Betara, punika sané mawasta béngkot ping kalih, bunter apisan, sasih punika Ratu. Ri tatkala tanggal, béngkot apisan, ri tatkala pangelong, béngkot malih apisan. Dadosnyané ping kalih sampun béngkoté. Samaliha, bunter apisan punika ri tatkala purnama.”

Déning asapunika, lédang pakayunan Ida Betara ring Gunung Agung santukan wangdé kakaonang olih I Dukuh. Raris Betara ngwastanin baos I Dukuh, “Dukuh, yan kapikayun baan Manira, kéné artin cecimpedan Dukuhé totonan. Ento sing ja ada lén unduk sasih lan bulan. Tanggal béngkot acepok, pangelong béngkot acepok, dadi pindo béngkoté, bunter acepok di purnamané.” Miragiang pawuwus Ida Betara kadi punika, I Dukuh Kadampal kamemegan duaning sampun majanten antuk Jero Dukuh ragan dané pacang kakaonang macecimpedan antuk Ida Betara Mahadéwa tur ngaturin Ida Betara mangda gelis ngamedalang cecimpedan.

Duaning Jero Dukuh ngaturin Ida Betara mangda gelis ngamedalang cecimpedan, Ida Betara raris ngamedalang cecimpedan, “Nah, apa madan I Dakah mabuah I Dikih, I Dikih mabuah I Dakah?” Ten keni kocap antuk dané Jero Dukuh ngartos cecimpedan Ida Betara, saha dané matur nguningayang ragandané sampun kaon.

Ida Betara ring Gunung Agung ngandika, “Nah, lamun kéto kalah I Dukuh, Manira jani ngadanin, I Dakah totonan madan gedé, I Dikih madan cerik. Dadinné, I Gedé mabuah cerik, madan bingin. I Dikih mabuah I Dakah ento i cerik mabuah i gedé ento tabuan adana.”

Jero Dukuh Kadampal nénten prasida matur malih tur gelis nyawis pawuwus Ida Betara ring Gunung Agung saha atur, “Déning titiang sampun kaon, nénten prasida titiang nyawis pawuwus Betara, mangkin lédang Ida ngambil pianak titiang I Tosning Dadap Tosning Presi pacang aturang titiang sangkaning manah suci nirmala ring bukpadan Betara.”

Ida Betara ngandika, “Nah mapan suba Dukuh kalah Manira lakar nganggon pianak I Dukuhé ilén-ilén ri tatkala ada piodalan di pura,” asapunika pawuwus Ida Betara Gunung Agung ring dané Jero Dukuh.

Duaning I Dukuh Kadampal sampun kaon, sané mangkin kacritayang Ida Betara ring Gunung Agung munggel Gunung Kadampal punika, mawinan banget soran ring Gunung Agungé. Samaliha, I Tosning Dadap kalih I Tosning Presi kambil antuk Ida Betara. Tosning Dadap Tosning Presi kantos mangkin dados ilén-ilén Ida Betara.

I Dempuawang (W.Suardiana)

In Satua Bali on 22 November, 2008 at 7:39 am

Kacrita wénten reké tuturan satua, Ida Sang Prabhu madué putra tetiga, lanang kekalih istri adiri. Kocap, duk putranidané makatetiga kari alit-alit, Ida Sang Prabhu kalimburan, lulut asih tekén I Limbur. Ulihan patuduh I Limbur, Ida Sri Praméswari kategel di batan kandang siapé tan kaicén ajengan, muah putrané makatetiga kakutang di tengah alasé, masi tan kaicén mekelin apan-apan. Déning Ida Radén Galuh sedeng telesé nyusu, dadiannya ngalgal kocap Ida nangis kaemban antuk rakané makekalih.

Kacrita mangkin, I Dukuh Sakti sedek dané nglindeng, pirenga koné ada anak cerik ngeling, lantas jagjagina koné kema. Teked sik tongos anaké alit nangis, nglaut koné dané dukuh matakon, “Cening, Cening, Cening nyén ngelah pianaké, nyén kajak mai dadi peturu cerik ada dini?”

Mara monto patakon dané Jero Dukuh Sakti, Radén Mantri ané paling duura lantas nyawis patakon danéné saha nuturang indik ragané kakutang antuk Ida Sang Prabhu, saha nguningayang indik ajinidané katangkeb olih kawisayan I Limbur. Ditu kangen pesan koné Jero Dukuh tekén anaké alit, lantas duduka ajaka ka jeroné di telenging alas, lantas aturina ajengan. Ida Radén Galuh, wiréh Ida nu masusu, rerehanga koné empehan kidang, ento koné Ida aturina. Kacritayang Jero Dukuh Sakti kaliwat sayang tekén anaké alit waluya anggén dané oka sajaan, réh dané tusing madué oka muah rabi. Anaké alit makatetiga kaicén parab olih dané Jero Dukuh, ané paling duura kaparabin Radén Semarajaya, ané alitan Radén Jayasemara, muah ané istri parabindané Radén Galuh Argamanik.

Gelising satua énggal, kasuén-suén, di subanné pada duur, nuju peteng, lantas dané Dukuh Sakti matur ring Radén Mantri kekalih muah Radén Galuh, “Déwa, Déwa Radén Mantri kalih muah Radén Galuh, mangkin I Déwa sampun pada duur, titiang mangkin mapamit ring I Déwa sami, titiang pacang moktah ka suniatan, sampunang I Déwa makasami angen ring pasikian titiang! Yéning titiang sampun makaon, sampunang I Déwa kari malinggih i riki, mrika rereh biang I Déwané. Biang I Déwané sampun kiris pisan, samaliha ring prabunidané majuljul tain siapé sakadi kuskusan. I rika ring pasisin alasé puniki sampun cawisang titiang I Déwa prau mas madaging sarwa mulé, miwah kaula katah, prauné punika linggihin ngrereh Ida I Biang. Samaliha, titiang ngaturin I Déwa lalang akatih miwah gadung a rancé, gunanipun, yéning I Déwa mayuda, yén makayun negul meseh, puniki gadungé anggén, yén makayun mademang lalangé anggén!” Suud matur kéto, lantas Jero Dukuh Sakti moktah.

Sapeninggal dané Jero Dukuh, buin maninné semeng ngruput koné Radén Mantri sareng ariné makekalih suba mamargi ngungsi pasisi. Rauh Ida ditu, lantas pendaka koné tekén isin prauné ento, tur iringa munggah ka prauné. Anaké ento makejang pada bakti ngaula ring Ida. Di subanné kéto, lantas Ida malayar mailehan nagih numbas anak luh berag ané nyuun tain siap lamun kuskusané. Salantang lampah Idané malayar, tusing koné ada anak ngadepin.

Kacrita jani malabuh lantas Ida di pasisin jagat Daané. Makejang koné anaké bengong mabalih prau mas macangcang di pasisi. Ditu buin Ida Radén Mantri makatetiga majarwak tekén para anaké ané rauh ngarsaang numbas anak luh berag ané nyuun tain siap lamun kuskusané. Ortané kéto dingeha koné tekén I Limbur, lantas ia matur tekén Ida Sang Prabhu, “Sang Prabhu, Sang Prabhu, di pasisi ada koné prau malabuh meli anak luh berag buina nyuun tain siap lamun kuskusané. Nah, yan akéto jalan ja Praméswari adep, lakar gena téh ngubuhin anak kakéto!” Déning sayang Ida Sang Prabhu tekén Ni Limbur, linggihina koné atur I Limburé. Lantas Ida Sang Prabhu ngandikain parekané ngadep Ida Sri Praméswari ka pasisi, aji kuda ja nyak anaké meli. Déning tibanan Ida Praméswari tusing ngajengan, dadiannya kiris pesan koné Ida, tur tan éling tekén raga gosonga abana ka pasisi. Teked di pasisi, tumbasa koné tekén Ida Radén Mantri, lantas unggahana ka prauné. Ditu lantas Ida Praméswari siramanga, salinina wastra, tur tangisina tekén putrané makatetiga. Di subané Ida éling, suapina koné Ida aturina bubuh, lantas Ida ngandika, “Éh, Jero, Jero makatetiga olas tani olasé Jeroné ngidupang tiang sukaan tiang mati tekén idup kéné nemu sengsara”. Mara kéto pangandikanidané, lantas Ida Radén Mantri makekalih matur, nguningang indik Idané uling pangawit kanti kayang jani. Ditu lantas Ida Praméswari sareng putrané makatetiga saling gelut saling tangisin, wiréh éling ring kasengsaran raganidané. Ban lédang kayun Ida Praméswari kalintang, réh suba kapanggih tekén putrané sami, dadi tan asué koné Ida sayan kénak, tur raganidané énggal koné pulih waluya kajati mula.

Sesubané Ibun dané kénak, ditu lantas Ida Radén Mantri makekalih mutusang kayun lakar ngaturang surat ka puri nangtangin Ida Sang Prabhu mayuda. Daging séwalapatran Radén Mantri sampun kawacén antuk Ida Sang Prabhu. Sang Prabhu menggah piduka, lantas Ida ngandikaang I Patih nauhin kaula lakar ngoros Ida Radén Mantri.

Mangkin kacritayang suba koné kaulanné pada mapunduh sayaga lakar ngrejek Ida Radén Mantri makekalih. I Gusti Patih ngomanda nganikain panjaké apanga ngrejek Radén Mantri Semarajaya lan Radén Mantri Jayasemara. Panjaké magrudug lantas ngrejek Radén Mantri di pasisi. Duaning ida marasa kalilih, ditu koné Radén Mantri makekalih lantas manahang gadung ané katur olih dané Jro Dukuh Sakti i pidan. Suud kéto, makejang lantas wang Daané miwah Ida Sang Prabhu mategul.

Sesubané para panjak miwah Ida Sang Prabhu mategul, Ida Radén Mantri makekalih raris ngapuriang, panggihin ida koné I Limbur sedek negak di ambéné. Ditu lantas I Limbur katebek antuk Ida Radén Mantri nganggén don lalang. I Limbur mati prajani, bangkéné lantas entungang ida di pangkungé, lantas teka koné cicing ajaka liu ngamah bangkén I Limburé kanti telah. Di subané I Limbur mati, buin koné Ida Radén Mantri makekalih medal, ditu lantas Ida Sang Prabhu ngidih urip tekén Radén Mantri, lantas Ida Sang Prabhu muah kaulané makejang kakelésin olih Ida Radén Mantri. Di subané kelés, lantas Ida Sang Prabhu iringa menék ka prauné tekén Radén Mantri makekalih. Teked di prauné, dapetang ida koné Ida Sri Praméswari sedek malinggih sareng Radén Galuh Argamanik. Ditu koné lantas Ida Sang Prabhu nyaup rabinné, lantas Ida Praméswari bendu tur matbat Ida Sang Prabhu. Mara kéto, lantas Ida Radén Mantri ané duuran matur ring Ida Sang Prabhu, “Inggih, Ratu Sang Prabhu, dados Cokor I Déwa jag nyaup anaké istri punika, sapasira ké punika, kadén punika anaké sané nyuun tain siap lamun kuskusané sané tumbas titiang ring Cokor I Déwa?”

Mara kéto atur Ida Radén Mantri Semarajaya, lantas Ida Sang Prabhu nangis sinambi ida nuturang indik kasujaktian idané, tur tan mari marisesel raga, déning kalambuk kayuné nglinggihin atur I Limburé. Kacritayang lantas Ida Radén Mantri Semarajaya kalih Radén Jayasemara kangen ring ajin idané, lantas ida masi nguningang indik idané duk kari alit kantos ka mangkin. Ida Sang Prabhu nangis wau uning tekén kawéntenan praméswari kalih putranidané kalapu-lapu, saha tan mari ida ngaksamaang raganidané ring putra miwah praméswari, tur prajani koné ajak ida ka purian. Gelisang crita, lantas koné Ida Sang Prabhu maicaang kagunganidané ring putrané makekalih.

Kacrita jani Ida Radén Mantri ring Koripan, nuju wengi ida malinggih koné di balé kambangé di taman, lantas ida mireng raos ngambara, “Cening, Cening Mantrin Koripan, jani suba teka karman Ceningé, kema jani Cening luas ngaba prau takon-takonang adan muah gobanné, bunga anggon ngupahang matakon! Buina, lamun ada anak ngupamaang gustinné bunga cempaka, gustin anaké ento suba dadi lakar rabin Ceningé, tur Cening lakar masalin goba dadi bojog madan I Dempuawang. Nanging, eda Cening jejeh, réh mula kéto pakardin Ida Sanghyang Widi, lakar matemuang Cening marabi. Yén suba mobot rabin Ceningé, sinah Cening lakar buin magoba manusa!” Amonto koné raosé ané pirenga tekén Ida Radén Mantri Koripan, lantas ida mantuk. Buin maninné Ida Radén Mantri Koripan tangkil tekén Ajinné, nguningang raosé ané pireng ida di taman, tur lantas ida mapamit lakar ngumbara nglinggihin prau ngrereh lakar karmanidané. Mara kéto aturné Radén Mantri, Ida Sang Prabhu Koripan lédang mirengang, tur lantas ngandikain I Punta Jrudéh apanga ngiringang Ida Radén Mantri saha para panjak makasami ngrereh lakar karmanidané. Kéto masi tan mari ida ngicén putranidané bebekelan lebeng matah acukupan.

Tan kacritanan gelisang satua, Ida Radén Mantri lantas malayar nuut pasisi. Rauh di pasisin Pajarakané, manggihin koné ida anak mamancing lantas takénin ida, “Paman, Paman sang mamancing, désa apa ké né adané?”

“Désa Pajarakan, puniki wastan ipuné.”

“Yén upamiang sekar, sekar apa gustin Pamané?”

“Sekar kecubung, kudu putih boné ngab.” Buin koné Ida Radén Mantri malayar. Rauh di pesisin Singasariné, buin koné ida manggihin anak mamancing, lantas ida buin matakon, “Paman, Paman sang mamancing, désa apa né adané?”

“Désa Singasari puniki wastan ipuné.”

“Yan kadi sekar, sekar apa gustin Pamané?”

“Sekar bakung, kudu putih grempiangan.” Wiréh tusing anut buka kapituduh, buin koné ida malayar. Rauh ida di pesisin Gegelangé, buin koné ida matakén tekén anak mamancing, “Maman, Maman sang ané mamancing, désa apa ké ené adané?”

“Désa Gegelang puniki wastan ipuné.”

“Yén upamiang sekar, sekar apa ké gustin Mamané?”

“Sekar jepun, putih montok sariné ilang.” Mara kéto panyawis i juru pancing, nglaut koné Ida Radén Mantri Koripan malayar nuju pasisi ané lénan. Rauh di pasisin jagat Daané, ditu koné ida buin matakon tekén anak mamancing,”Maman, Maman sang ané mamancing, désa apa né adana?”

“Désa Daa, punika wastannyané.”

“Yén kadi i sekar, sekar apa ja gustin Mamanné?”

“Sekar cempaka, sari ilid miik ngalub.” Mara kéto pasautné i juru pancing, pramangkin koné ida lantas dadi bojog putih tur mungil, ditu makejang koné iringanidané manglingin Radén Mantri Koripan.

Ngantenang makejang panjakidané ngeling, ditu lantas Radén Mantri Koripan ngandika tekén iringanné, “Maman Punta Jrudéh muah wargin gelah para panjak ajak makejang, da Maman ngeling, réh jani gantin gustin Mamané sadia lakar maan anak luh jegég! Yadin nira jani magoba bojog, buin pidan yén nira suba makurenan, ditu nira lakar buin magoba jlema tur lakar tulak mawali ka Koripan. Nah, né jani, kaukin nira I Dempuawang, adep men nira dini! Yén nira tondén payu, tondén ada anak meli, da pesan Maman ngalahin nira, dini malu nongos ajak makejang!” Mara kéto pangandikan Ida Radén Mantri, lantas makejang koné panjakidané pada suud ngeling.

Gelisang satua énggal, kacrita jani Radén Galuh Daa nyumpena koné ida matemu rabi ngajak anak bagus macedar, nanging anaké ento jani magoba bojog putih, bisa ngomong jlema kaubuh ban wang prau tur lakar bisa koné dadi anak bagus. Ditu lantas Ida Radén Galuh nangkil tekén Ajinné muah rakané makekalih, ngaturin Ida mangda numbasang bojogé ané ubuha tekén wang prauné lakar anggénida plalian. Ida Sang Prabhu Daa ngandika, “Béh, Radén Galuh, dadi i déwa cara anak alit papak raosang Cening, ragané sampun duur, dadi nagih maplalian kakéto? Déning Cening suba duur, keneh Bapané Cening patut majangkepan tekén rakan Ceningé I Mantri Koripan! Rakan Ceningé dini makedadua lanang-lanang, pajangkepang Bapa tekén I Cening Galuh Gegelang muah Singasari, déning Cening mula mamisan tekén ento makejang!” Yadin kéto pangandikan Ida Sang Prabhu, Ida Radén Galuh tusing ngiring, enu kedeh pinunas idané apang katumbasang i bojog putih! Déning kéto, lantas Ida Sang Prabhu ngandikain parekanné ka pasisi meli bojogé putih ento tekén wang prauné. Di subané bojogé ento katur ka puri, angob Ida Sang Prabhu miwah Radén Mantri makekalih, réh bojogé ento bisa ngomong muah masolah cara jlema, tur nguningang déwékné madan I Dempuawang. Bojogé ento lantas kaaturang tekén Radén Galuh di pagaluhan. Kacrita, Ida Radén Galuh peteng lemah koné tusing taén belas tekén I Dempuawang tur matingkah manying cara anak marabian ngajak I Dempuawang.

Tan kacritanan, gelisin satua énggal, déning suba pada caluh, dadi sayan gudip koné I Dempuawang, ngangsan bani niman Ida Radén Galuh muah mlali susunidané sambilanga mareraosan. Déning bes sai-sainé kéto, nuju peteng Ida Radén Galuh merem ngajak I Dempuawang, lantas jamaha koné Ida Radén Galuh tekén I Dempuawang. Buin maninné, dadi lesu pesan koné Ida Radén Galuh, lantas ida lunga ka taman ngetis kairing baan I Dempuawang sambilang ida mareraosan.

“Dempuawang , to kenapa bungut ibané bujuh?”

“Inggih Ratu Ayu, titiang dados pragina suling ring purian.”

“Dempuawang, to kenapa sih awak cainé mabulu?”

“Inggih Ratu Ayu, titiang mabaju sangkelat nénten malapis.”

“Dempuawang, to kenapa liman ibané démpét?”

“Inggih Ratu Ayu, titiang nunas jaja kuskus déréng mawajik.”

“Dempuawang, to kenapa jit ibané bubul?”

“Inggih Ratu Ayu, titiang negakin pangoréngan déréng masutsut.”

“Dempuawang, dong ulihan daan awaké!”

“Meneng Ratu Ayu meneng, payuké bolong kudiang matri.”

“Ririh iba Dempuawang, bakat dogén ban iba nyautin munyin nirané.” Kéto koné reraosanidané Radén Galuh ajaka I Dempuawang. Suba jani sanja, mantuk lantas koné ida ka puri pagaluhan.

Kasuén-suén, mobot koné Ida Radén Galuh. I Dempuawang suud koné lantas magoba bojog, buin mawali kajati mula dadi Mantrin Koripan. Ditu lantas Radén Mantri Koripan nuturang saindik-indik raganidané tekén Radén Galuh, sumingkin garjita kayun Ida Radén Galuh, wiréh ida mula mamingsiki.

Kacrita, Ida Sang Prabhu miwah Ida Radén Mantri Daa makekalih, mireng Ida Radén Galuh mobot pagaén I Dempuawang, lantas ida bendu tur érang pakayunané déning putri kalih ariné marabi ngajak bojog. Lantas ida sareng tetiga ka pagaluhan lakar ngamatiang I Dempuawang. Mara ida rauh ditu, cingak ida Radén Mantri Koripan malinggih sareng Ida Radén Galuh, saha nakénang tekén Radén Galuh Daa anaké sané sareng ajak ida ditu. Ditu lantas Radén Galuh Daa ngaturang indik kasujatian idané ring aji miwah rakanné. Suba lantas kéto, prajani Ida Sang Prabhu Daa maputusan makta surat ka Koripan, ngaturin Ida Sang Prabhu Koripan mangda rauh ka Daa, lakar muncingang Ida Radén Galuh ring Radén Mantri Koripan. Buin ida mutusang ka Gegelang muah ka Singasari nglamar Ida Radén Galuh makekalih lakar sibarengan kabuncingang di Daa ring Ida Radén Mantri Daa makekalih.

Tan critanan, gelisin satua, suba pada adung pangraosé, lantas Ida Radén Mantri makatetiga apisan kabuncingang ring Radén Galuh makatetiga, tur karajegin antuk Ida Sang Prabhu Koripan, Gegelang, miwah Singasari.

Lontar

In Lontar on 15 November, 2008 at 12:19 am

lontar

Gedong Kirtya

In Lontar on 14 November, 2008 at 11:40 pm

gedong-kirtya4

Konservasi Lontar

In Lontar on 14 November, 2008 at 10:51 pm

konservasi-lontar

Prasi Dewi Saraswati

In Lontar on 14 November, 2008 at 10:02 pm

Prasi Dewi Saraswati

saraswati

Prasi adalah gambar di daun lontar.

lontar

SK Gelar Akademik

In Bahasa on 12 November, 2008 at 11:53 pm

sk-gelar-akademik-1993

sk-gelar-akademik-2001