I Made Sudiana

Archive for the ‘Artikel Berbahasa Bali’ Category

Slamet, Rahajeng, Swasti

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 3:12 am

Kawéntenan radio lan televisi ungkuran puniki ngawinang istilah-istilah basa Baliné sayan nglimbak. IDG Windhu Sancaya duk dados pamaos ring Pasamuhan Agung Basa Bali VI lintang nguningang indik basa Bali lan peran media komunikasi sajeroning sareng nglimbakang basa Baliné. Kasinahang basa Bali mangkin sedek ngranjing paletan anyar. Akéh istilah anyar metu saking pabligbagan ring ambara. Kawéntenan punika, tan sida antuk nambakin wastu metu ungkapan-ungkapan anyar, sakadi rahajeng wengi, swasti prapta, swasti semeng, wénten taler ungkapan siosan sané rasa basannyané kuna, sakadi narawakya (pamaos), nawa warsa (taun baru), lan ungkapan basa siosan ngranjing ka basa Bali. Yéning wau kapertama kapiragi wiakti kadi tawah, sénglad, sangsih. Kocap sakadi yéning i raga sané sampun biasa ngajengang nasi raris ngajengang roti, karasa durung majengan, durung karasa wareg, waregé kadi kapaksa.

Wéntenyané istilah-istilah anyar sakadi punika prasida ngwewehin kosabasa basa Baliné.

Mangkin i raga sampun wénten ring panguntat bulan Désémber 2006. Benjang, warsa Masehi anyar jagi nyaluk. Biasané i raga ngucapang Slamet Taun Baru, Rahajeng Warsa Anyar, Swasti Nawa Warsa ring timpal, sameton, utawi kulawarga. Ucapan sakadi puniki wantah medal lan nglimbak saking radio siaran, saking pabligbagan ring ambara. Saking pabligbagan ring ambara punika raris jimbar nglimbak ka widang siosan. Ungkuran ring ponsel, nénten wantah Happy New Year sané kasurat. Ring margi-margi taler wénten spanduk sané madaging tulisan sakadi ring ajeng. Mangkin sampun ketah kasurat lan kauningin ucapan slamet kadi punika.

Sareng akéh, wénten panampén mategepan piragi titiang indik ring ajeng. Wénten sané ngaptiang karyanin asiki kémanten, kocap ucapan slamet punika mangda baku.

Baku, beku, napi kaku?

Wénten sané mapitaken napiké sampun patut ucapan-ucapan ring ajeng. Napiké kruna-kruna sané maartos pateh punika dados saling ngentosin. Miwah sané siosan.

Manut Wayan Simpen A.B. (1985), rahajeng wantah kruna alus rahayu; jagaté rahajeng; rahajeng pamarginé; rahejang ring jero.

Ring kamus punika kaunggahang taler kruna swasti (saking basa Kawi, Sanskerta) maartos rahayu, rahajeng.

I Gusti Madé Sutjaja (2003) ring Kamus Sinonim Bahasa Bali ngunggahang kruna rahajeng lan selamet.

Kruna rahajeng kasurat antuk aksara Latin lan aksara Bali kasajajarang sareng becik, kénak, raharja, rahayu, seger. Ring basa Indonésiannyané baik, sehat, sentosa. Basa Inggrisnyané well, well being, prosperity. Rahajeng katungkalikang antuk bancana.

Kruna selamet kasurat antuk aksara Latin lan aksara Bali kasajajarang sareng kénak, rahayu, rahajeng, waras. Ring basa Indonésiannyané sehat, sejahtera, selamat. Kadagingin taler basa Inggrisnyané safe, well. Selamet puniki katungkalikang antuk sengkala.

Kamus Bali-Indonésia sané kamedalang Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993) ngunggahang kruna rahajeng alus singgih sané maartos slamet, rahayu. Kruna turunannyané rahajenggang ‘rahayuang’, ngrahajengang ‘ngrahayuang’, karahajengang ‘kaslametang’, karahajengan ‘karahayuan’.

Nawa ring basa Sanskerta maartos kalih. Kapertama, nawa maartos anyar, seger, muda. Kaping kalih, nawa maartos sia (angka).

Slamet Taun Baru, Rahajeng Warsa Anyar, lan Swasti Nawa Warsa mangkin sampun ngawit ketah kauningin olih para janané. Yéning rerehang ring indik kasajajarannyané, Slamet Taun Baru lan Rahajeng Warsa Anyar jakti sajajar ring indik genah krunannyané. Slamet pateh ring rahajeng, taun pateh ring warsa, lan baru pateh ring anyar. Sané mabinayan genah kruna manut artosnyané wantah swasti nawa warsa. Sakéwanten yéning rerehang ring klompok krunannyané makatetiga klompok krunannyné pateh. Taun baru pateh ring warsa anyar pateh taler ring nawa warsa.

Raris napi sané maiosan?

Sané masiosan wantah yéning suang-suang punika kagentosin utawi kacampur genahnyané. Minab punika ngawinang tawah, senglad, utawi sangsih. Macladukan panadosné, sakadi kawéntenan guminé mangkin.

Makatetiga istilah sané kaanggé nyinahang pangapti ring warsa anyar puniki dados kaanggé. Punika dados kapilih manut genah lan manut galah. Yéning nganutin rasa basannyané, minab Slamet Taun Baru karasa dangan antuk ngucapang imbangang ring Rahajeng Warsa Anyar lan Swasti Nawa Warsa. Punika mawinan i raga patut nganutin genah lan galah ngucapang, ri kala napi istilah punika kaanggé.

Slamet Taun Baru, Rahajeng Warsa Anyar, lan Swasti Nawa Warsa punika sami patut. Durusang anggé silih tunggilnyané sané manut. Dumugi namu kaslametan, karahajengan, lan karahayuan ring warsa anyar puniki.

Iklan

Sastra lan Nyastra

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 3:09 am

Ring pakéling rahina Puputan Badung ungkuran puniki akéh kabligbangang indik sastra lan nyastra. I Gusti Ngurah Madé Agung sané taler kaparabin Cokorda Mantuk Ring Rana, raja Badung sané ngwéntenang puputan duk 20 Septémber 1906 kauningin pinaka pangawi sané akéh ngripta kakawian utawi karya sastra mautama. Cokorda Mantuk Ring Rana kasurat olih IBG Agastia ring buku sané kakaryanin majudul (kabasa Baliang) “Cokorda Mantuk Ring Rana: Sang Nata sane Nyastra”.

Napi sayuwaktiné sastra lan nyastra punika?

Kruna sastra nénten ja tawah malih kapiragiang olih parajanané. Sastra sampun ketah kauningin. Sakéwanten minab taler akéh sané durung tatas pisan ring kruna sastra puniki.

Yening selehang ring Kamus Bali-Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993), irika kasurat kruna sastra maartos (1) kaweruhan, ajah-ajah; darma sastra ‘ajah-ajah indik agama’; niti sastra ‘ajah-ajah indik tata negara’; (2) aksara; sastra Bali ‘aksara Bali’.

Wayan Simpen A.B. (1985) ring kamus dané, kasurat kruna sastra maartos aksara. Ring kamus punika wénten kasurat sastra Bali, sastra Kawi, lan sastra Latin. Maka tetiga artos sastra punika aksara utawi huruf.

Yéning rerehang saih ring “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI, 2003), kruna sastra punika akéh artosipun. Artos sastra minakadi (1) basa (kruna-kruna, paribasa) sané kaanggé sajeroning pustaka-pustaka/buku-buku (boya ja marupa basa sarahina-rahina); (2) kasusastran; (3) pustaka suci Hindu; pustaka ngeninin indik kaweruhan; (4) pustaka; primbon (sané madaging tetenger, paitungan utawi itung-itungan, miwah sané sioasan); (5) tulisan; aksara.

Ring “Kamus Sinonim Bahasa Bali” sané kasusun olih I Gusti Made Sutjaja kasurat sastra nganggé aksara Latin lan Bali kasandingang sareng kruna kaweruhan miwah widya antuk tulisan Latin. Punika maartos kruna sastra pateh ring kaweruhan lan widya (widia).

Ring Kamus Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993), Kamus Wayan Simpen A.B., lan Kamus Sinonim I Gusti Made Sutjaja nénten kasinahang kruna sastra sané mateges pakaryan pangawi utawi karya sastra. Ring kamus-kamus punika kruna sastra kaambil artosnyané sané umum kémanten.

Katah sampun kauningin ring Bali, “kakawian Bali purwa miwah modéren” kasengguh “sastra Bali purwa miwah sastra Bali modéren”. Ri tepengan puniki kruna sastra artosipun sampun nyupitang, inggih punika kaanggé ring indik kawi-kawian utawi karya sastra kémanten.

Wénten kruna kawi maartos ripta utawi karang (tios ring karang paumahan miwah sané lianan). Kruna turunan kawi minakadi ngawi, kakawi, kakawian, kakawin, makakawin, miwah ngawi-awi. Ngawi ‘ngripta’, kakawi ‘karipta’ utawi ‘kaciptayang’, kakawin ‘reriptan mabasa Kawi sané kawangun antuk wanda sajeroning abarisnyané lan kaiket antuk guru lagu’, makakawin ‘ngwacén kakawin antuk matembang, ngawi-awi ‘nénten jakti-jakti’ utawi ‘ngaé-ngaé’.

Nyastra mawit saking kruna lingga (dasar) sastra. Ring basa Bali prosés nasal utawi suara irung [ng], [ny], [n], lan [m] prasida pinaka piranti ngwentuk kruna. Kruna punika kawentuk nganutin kecap ring ajeng kruna linggannyané. Sakadi [k] lan [g] dados [ng], minakadi kutang dados ngutang, gambar dados ngambar. Aksara [c], [j], lan [s] dados [ny], minakadi cacad dados nyacad, jaring dados nyaring, sampat dados nyampat. Sapunika taler sastra dados nyastra. Siosan malih [t] lan [d] dados [n], minakadi tegul dados negul, dandan dados nandan. Aksara [p] lan [b] dados [m], sakadi papag dados mapag, batek dados matek. Aksara [ny], [n], [m] dados {[nga] + [ny], [n], [m]}, minakadi nyangluh dados nganyangluhang, nengneng dados nganengneng, maling dados ngamaling. Aksara [y], [r], [l], [w] dados {[ng] + [y], [r], [l], [w]}, minakadi yasaang dados ngyasayaang, rasa dados ngrasa, lawan dados nglawan. Miwah kecap kruna ring ajeng aksara suara [a], [i], [u], [é], [o], [e] dados {[ng] + aksara suara}, minakadi alih dados ngalih, ibing dados ngibing, ubuh dados ngubuh, ébét dados ngébét, olah dados ngolah, lan ejuk dados ngejuk.

Mungguing astos sané kakardi nganutin kruna lingga sané kakeninin prosés nasal punika, sakadi ring sor.

Wentuk dasar kruna lingga, maartos nglaksanayang pakaryan mapaiketan ring sané kauningang ring wentuk dasar inucap. Sekadi arit dados ngarit. Wentuk dasar kruna kriya, nyantenang pakaryan punika sané kabuatang, boya sané tiosan. Sakadi jemak dados nyemak. Wentuk kruna keadaan maartos dados utawi ngawinang. Sakadi kebus dados ngebus, joh dados ngejoh. Wentuk dasar kruna wilangan maartos makarya, ngambil nyabran manut kruna linggannyané. Sakadi slaé dados nylaé ‘ngambil nyabran slaé’, mrapat dados mprapatin ‘ngambil nyabran aprapatan’. Wentuk dasar kruna katerangan nyihnayang pakaryan sané kalaksanayang nyabran galah manut linggannyané. Sakadi atiban dados ngatiban ‘nyabran warsa’, awai dados ngawai ‘nyabran rahina’

Nyastra kawéntuk saking kruna aran (kata benda) sastra maartos nglakonin pakaryan sastra utawi masastra. Masastra, yening saihang ring artos kruna sastra manut kamus, kaweruhan, ajah-ajah, punika maartos malajahin kaweruhan. Yening saihang malih ring artos sastra, ngeninin indik karya sastra, kruna nyastra nampek ring ngawi. Sakéwanten nénten dados ngwacén karya sastra kabaosang ngawi. Cutetnyané nyastra punika wantah nelebang daging sastra, sastra agama miwah sastra-sastra sané siosan (indik kaweruhan).

Nyastra mekelin padewekan antuk sastra, ri tepengan puniki kaweruhan ring maka sami widang. Nénten wantah indik sané tradisional, taler ring paindikan sané madéren turah mangkiné.

Wénten sané nyinahang sastra wantah sesuluh idup. Masuluh ring sastra, masuluh ring kaweruhan. Sastra sané sapunapi dados kaanggé sesuluh idup? Durusang.

Sastra kocap taler pinaka tungked utawi teteken. Ida Pedanda Madé Sidemen sawitran Cokorda Mantuk Ring Rana saking Geria Taman Sanur, pinandita sané nyastra naenin ngandikayang, “Teteken sang pinandita, boya ja naga, sakéwanten sastra.” Napi sané kanikayang punika sayuwakti mabuat, punika boya ja wantah katuju ring sang maraga pinandita kémaon, sakéwanten taler katuju ring i raga sareng sami.

Sapa sira ugi sané ngambel jagat mangda kocap uning ring sastra agama, miwah sastra siosan marupa kaweruhan sané limbak pisan. Sayuwakti maguna pisan midabdabin rakyaté mangda prasida gemuh, ebuh, kerta raharja madasar sastra lan agama.

Mangkin akéh “pangawi” sané ”ngawi-ngawi” miwah kasengguh nyastra, sakéwanten “nyastrain” timpal.

Nyolahang Solah

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 3:01 am

“Melahang masolah” lan ”melahang masekolah” sapunika tutur sané naenin piragi titiang. Solah tingkah patut plajahin. Masolah utawi matingkah, punika patut plajahin, kocap.

Mangkin alit-alité ring banjar-banjar, ring sanggar-sanggar taler malajah masesolahan, napiké taler malajah masolah?

Kruna solah manut Kamus Bali-Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993) madué kalih artos. Kapertama, solah maartos laksana, tingkah. Kasarengin antuk conto tingkahné melah nyandang tulad. Taler kasurat kruna turunan solah, masolah ‘malaksana’ utawi ‘matingkah’. Kasarengin taler conto masolah melah ‘malaksana becik’. Kaping kalih, solah (alus singgih) maartos igel. Punika kacihnayang ring kruna turunan sané kasurat irika masolah ‘ngigel’, nyolahang ‘ngigelang’, sesolahan ‘cara maktaang igel-igelan’ utawi ‘igel-igelan punika’.

Yéning rerehang ring kamus I Wayan Simpen A.B. (1985), kruna solah maartos bikas lan laksana. Wénten kasurat solah melah, solah jelé. Salantur ipun kasurat solah taler pateh ring igel; masolah = ngigel; sesolahan. Dadosné, sesolahan driki pateh ring igel-egelan. Ring kamus punika kajangkepin antuk conto sesenggakan: Buka barongé sara anaké nyolahang ‘sakadi barongé kaserah anaké sané merintah’.

Ring “Kamus Sinonim Basa Bali” sané kasusun olih I Gusti Madé Sutjaja wénten kasurat solah antuk aksara Latin lan aksara Bali. Kruna solah pateh ring ambek, bikas, kita, parerasan, parisolah, perilaku, polah, tingkah. Irika taler kasurat basa Inggrisnyané, behaviour, action. Sakéwanten ring kamus sinonim punika nénten kasurat solah siosan, sané maartos igel. Punika taler kruna igel nénten ngranjing.

Saking panuréksan lan seseleh punika kruna solah madué kalih artos laksana utawi tingkah lan igel. Kruna turunan solah inggih punika masolah taler wénten kalih, masolah maatos malaksana utawi matingkah lan masolah maartos ngaturang igel-igelan utawi maigel-igelan.

Kruna solah yéning ring kamus nampek pisan genahné sareng kruna soléh. Soléh punika pateh ring sélé, sénglag, sangsih. Soléh tungkalikanné adung, anut, patuh.

Mangkin anaké masolah soléh-soléh. Masolah iriki artos ipun makakalihné utawi ngémpelin. Masolah mawit saking solah sané maartos laksana lan igel. Dadosné, masolah punika maartos malaksana lan maartos ngigel. Sayuwakti parilaksana lan igel-igelané mangkin akéh sané sélé, sénglad, lan sangsih. Akéh sané masolah nénten anut ring uger-uger. Sakadi sampun kauningin wénten akéh bacakan solah utawi parisolah sané patut kasolahang nganutin tutur agama lan tata susila sané ketah ring jagaté.

Ri kala masolah, malaksana utawi ngigel wénten taler agem lan ngagem. Kruna agem kapertama maartos gamel utawi gisi. Kruna turunannyané ngagem ‘ngamel’, kagem ‘kagamel’, piagem ‘pangéling-éling’, agem-ageman ‘cara ngamel’ utawi ‘tanggung jawab’. Kaping kalih, kruna agem maartos agem rikala ngigel. Turunan agem puniki wantah ngagem.

Ring kauripan puniki i raga ngagem agem-ageman suang-suang. Ngamargiang solah suang-suang antuk rasa tanggung jawab. Nyolahang solah/sesolahan manut swadarma suang-suang.

Minab i raga ring Bali naenin malajah masesolahan yadiastun nénten ring banjar-banjar utawi sanggar-sanggar sakadi mangkiné. Ring sekolah taler malajah masolah, malajahang raga, malajahang déwék. Mangda uning ring tingkah, solah idup di guminé sareng akeh.

Baud lan Banyol

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 2:59 am

Guminé mangkin akéh madaging geguyonan. Akéh daging guminé guyu, baud. Indayang mangkin cingakin lan uratiang acara ring televisiné, akéhan guyu (yén tan kayun ngandikaang sami guyu). Makasami dados kakaryanin bebaudan utawi bebanyolan. Sané seken dados guyu, napi malih sané guyu.

Nénten wantah ring sarana elektronik, televisi lan radio, sané ngaturang indik bebaudan punika, sarana informasi cétak séosan taler akéh ngaturang indik bebaudan sané marupa gegambaran. Gegambaran sané baud punika kawastanin kartun.

Yéning selehin kartun ngranjing ring widang seni, seni magegambaran lan seni masesimbingan. Kartun prasida ngibur antuk gegambaran sané baud taler prasida makélingin antuk sesimbingnyané sané alus nanging ri sapunapiné lalah, pakeh, lan pait. Kartun prasida ngawinang kedék ingkel-ingkel, mapeluh naanang lalah, pakeh, lan paitnyané. Kartun taler prasida dados sesuluh, nyuluhin lan nyulurin kauripan puniki.

Sang sané makarya kartun kawastanin kartunis. Kartunis makarya gegambaran kartun biasannyané malarapan tokoh sané kaanggé bantang nyritayang gegambarannyané. Kartunis taler sakadi dalang, nyelem-putihang lan nguripang gegambarannyané.

Yéning rerehang ring kawéntenan makudang-kudang kamus basa Bali, kruna kartun durung kaunggahang. Artosipun, kruna kartun puniki durung kaangkenin kruna basa Bali. Yadiastun sapunika, kruna kartun puniki sampun kaanggé olih krama Baliné mangkin. Punika mawinan kruna kartun, manut titiang sampun dados karanjingan ring basa Baliné. Istilah kartun puniki kaselang saking basa Inggris, cartoon.

Manut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2003), kartun madué kalih artos. Kapertama, kartun punika film sané nyiptayang solah pinaka asil motrét makudang-kudang gegambaran sané nyihnayang paripolah, solah. Kaping kalih, kartun wantah gegambaran sané lucu, mapaiketan ring kawéntenan kadi mangkiné utawi sané nedeng anget (ngeninin indik politik miwah sané lianan).

Wénten malih kruna karikatur sané taler sampun akéh kanggé olih krama Baliné. Manut KBBI, karikatur maartos gegambaran uluk-ulukan sané madaging pabesen, sesimbing, miwah sané lianan.

Kekalih kruna punika, kartun lan karikatur, ring tepengan puniki wantah gegambaran sané madaging indik sané lucu, baud, utawi banyol. Kartun lan karikatur nénten wantah lucu, baud, utawi banyol sakéwanten taler madaging. Dagingnyané wantah pakéling, makélingin sang sané ngetonin.

Manut kamus Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993), baud maartos lucu. Kruna turunan baud wantah bebaudan ‘lelucon’. Baud taler pateh ring banyol. Banyol taler maartos lucu. Kruna turunan saking banyol inggih punika banyolang ‘lucuang’, mabanyolan ‘malucu-lucuan’, bebanyolan ‘lelucon’.

Wénten kruna bénjul maartos (1) canda; (2) lucu. Turunan bénjul puniki minakadi ménjulin ‘nyandén’; (ia demen ménjulin timpal), bénjulina ‘kacandén’, mabénjulan ‘ngaé lucu’, pabénjulin ‘makarya lebih lucu malih’, bebénjulan ‘lelucon’.

Bebanyolan kartuné ménjulin i raga sareng sami ring kauripan i ragané puniki. Sang kartunis makarya gambaran kartun utawi karikatur sané baud mapangapti prasida maudin idup. Ngedekin kauripan puniki. Kartun lan karikatur punika madaging sesimbing.

Sesimbing manut kamus mawit saking simbing. Kruna simbing madué turunan masimbing ‘nyindir’, simbingin ‘sindir’, simbingina ‘kasindir’, nyimbingin ‘nyindir’, masesindran ‘nyindir-nyindir’.

Wayan Simpen A.B. (1985) nyurat ring kamus dané simbing pateh ring semon, sesimbing=sesemon; baas tegeh baan negak, dilabuhe baongé elung; anaké gedenan bikas, yan sengkala sanget.

Gegambaran punika nénten ngraos, gegambaran kabasanin olih manusa. Gegambaran ngawinang i manusa mapineh-pineh. Nénten prasida pacang buta lan bongol. Gegambaran prasida ngawinang i raga nyliksik bulu, nyliksik raga, masuluhin raga ring sesuluh sané kaucap becik. Mulat sarira taler ketah kabaos.

Sampunang bas akéh makedékan, santukan yéning bas akéh, yéning telas kedéké, sinah sané bakal masisa elingé. Minab patut sametoné sané nganikaang sisaang kedik kedéké. Kedéké prasida ngicalang susah ati, ngilangin rasa sedih. Yéning wénten bebaudan utawi babanyolan, wénten anggé kedék, mangda prasida nylimurang ati utawi manah sané sungsut.

Arak Basa, Basa Punyah

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 2:56 am

Ring Kongrés Basa Bali VI, 10-13 Oktober sané wau lintang, kabligbagang indik basa Baliné. Akéh indik ngeninin basa, sastra, lan aksara Bali sampun kabligbagang. Akeh taler kawedar pikayunan indik basa, sastra, lan aksara Bali ring kongrés utawi pasamuhan punika.

Pasamuhan punika boya ja patemon sekaa matuakan, pantaraning “permintu” (persatuan minum tuak) –nyelang istilah saking IBW Widiasa Kenitén. Para pamilet nénten ja makta tuak, berem, utawi arak, sakéwanten makta pikobet indik basa, sastra, lan aksara Baliné ngereh pamargi nepasin pikobet inucap.

Saking pangawit pasamuhan ngantos pamuput pasamuhan akéh piragi titiang indik sané sélé, sénglad, utawi sangsih manut dané sané kaaturang olih pamilet ring pasamuhan punika. Wénten nguningang indik cara nganggé basa Bali sané nénten nganutin uger-uger miwah sané siosan. Wénten sané sangsaya ring kawéntenan basa Bali riwekas pacang padem. Wénten sané mabayu gedé, nyinahang basa Bali tetep pacang jegjeg ajeg ngantos kawekas. Wénten pamilet sané nguningang kruna-kruna sané nénten anut ring carannyané nganggé. Cutetné sareng akeh, wénten pamaos ngandikaang, blahan pané blahan paso, ada kéné ada kéto.

Ring jaba hotel genah pasamuan wénten sané nyambatang rahajeng semeng, kasawurin sajeng semeng, sajeng semeng. Minab mageguyonan, utawi sang sané masaur wantah sekaa matuakan.

Wénten pitakén sané kisi-kisi nénten katuju ring narawakya utawi pamaos ring ajeng: Dados katulis basa Bali? Dados nénten nganggé [bh], bhasa Bali, napi raris binanipun sareng basa Bali, sakadi basa lawar, basa gedé, basa genep, miwah basa-basa lianan sané kadol ring warung-warung, pasar-pasar, miwah swalayan-swalayan punika? Panjang pitakéné punika ring ungkur. Napi malih ri kala kawedar indik rasa basa (rasan basa?).

Manut kamus I Wayan Simpen A.B., kruna basa madué artos kalih sané matiosan. Kapertama basa maartos omong, raos; basa Bali, basa Jawa, basa kawi; mabebasan: negesin kekawin, parwa, atawa tutur. Kaping kalih basa pateh ring basan jukut, bé lawar, pésan. Basa taler patuh ring bawang, kesuna, jaé, cekuh, sera, tabia, uyah, miwah ané lénan.

Ring kamus Bali–Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993), kruna basa taler madué kalih artos. Kapertama, basa maartos raos; basa Bali. Turunan basa puniki minakadi mabasa, paribasa, masaang, masanin, bebasan, mabebasan, basabasita. Kaping kalih, basa maartos sambel. Turunan basa puniki minakadi mabasa, masain, kabasain, basa-basa, basa gede, basa rajang.

Manut kamus sinonim basa Bali sané kasusun olih I Gusti Madé Sutjaja, kruna basa sané kasurat antuk aksara Latin lan aksara Bali pateh ring pedes, sambel, ring basa Indonesia: bumbu, rempah, bahasa, ring basa Inggris: spice, language.

Yéning rerehang ring kamus Sanskerta, wénten kruna bhàûà sané maartos bahasa; piranti sané kaanggé nguningayang pikayunan lan nyinahang raga. Basa punika mawit saking bhàûà. Kruna bhàûà (Sanskerta) kaselang raris ngranjing ka basa Bali kasurat antuk aksara Latin basa. Sajeroning tata tulisnyané basa Bali nyuratang napi sané kawacén lan ngwacén napi sané kasurat.

Prof. Dr. I Wayan Jendra duk dados pamaos nyinahang, basa punika nyelang kaselang. Manut dané nénten prasida antuk ngindarin nyelang kruna saking basa-basa sané siosan. Kruna-kruna sané kaselang raris ngranjing ka basa Bali sapatutnyané nganutin cara-cara ngwentuk kruna miwah nganutin tata tulis ring basa Bali, antuk aksara Bali utawi aksara Latin.

Ring aab jagat sakadi mangkin, basa Bali nénten wantah kanggé rikala mapagubugan ring desa pakraman kémanten sané ngwicarayang indik sané tradisional, taler sampun kaanggé ngwicarayang indik-indik sané modéren. Akéh sang wikan sané pinaka pamaos mikayunin mangda i raga presida nglimbakang basa Baliné. Raris sapunapi carané?

Silih tunggilnyané wantah antuk ngranjingang basa-basa siosan ka basa Bali, yéning nénten kayun nganggé istilah nyelang. Riantukan yéning nyelang, patut ngwaliang. Pikobet indik masabaliang kruna-kruna basa dura negara ka basa Bali akéh pisan. Yadiastun sampun wénten buku pedoman sajeroning tata tulis aksara Latin ring basa Bali, durung prasida antuk nepasin pikobet punika. Manut titiang, kabuatang pisan buku pedoman ngwentuk istilah ngranjingang basa siosan ka basa Bali.

Rikala nganggé basa siosan sampunang keni arak basa raris “punyah”, patut élingang tata cara ngwentuk kruna miwah tata tulis utawi éjaannyané. Manut Kepala Balai Bahasa Denpasar, C. Rudianto, sané ngwedarang kriyapatra utawi makalah ngeninin indik tata tulis nyinahang kawekas mangda karencayang basa punika prasida nganutin jaman. Punika artinipun basa, ri tepengan mangkin basa Bali, mangda prasida kaanggé maosang indik-indik kauripan amangkinan. Sakadi kauningin ring basa Bali nénten wénten aksara [f], [q], [v], [x], lan [z]. Punapi carané nepasin pikobet punika. Kasarengin conto kertas folio, yening kabasabaliang dados polio, punika dados wastan penyakit. Yéning sakadi zaman nénten wénten pikobet malih dados jaman.

Ida Bagus Made Suasta duk mabaos ngeninin indik tata tulis antuk aksara Bali ngwéntenang pamargi antuk ngaryanang pralambang [f], [q], [v], [x], lan [z] punika antuk aksara Bali, sakéwaten duk punika durung kacumpuang, wau kawedar kémanten, mogi-mogi ring galahé sané siosan akéh indik pikobet basa, aksara, lan sastra Baliné kacumpuang, salian ring sampun wénten rumusan sané kaambil.

Kawéntenan Kruna Puputan

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 2:53 am

Sampun sering iraga mireng kruna puputan. Wénten tatiga puputan ring Bali, inggih punika Puputan Badung, 20 Septémber 1906; Puputan Kungkung, 28 April 1908; lan Puputan Margarana, 20 November 1946. Sakéwanten taler wénten perang sané nénten nganggé istilah puputan, sekadi Perang Buléléng, 26 Juni 1846 lan Perang Jagaraga, 1848-1849.

Kruna puputan mawit saking puput. Kruna turunan saking puput minakadi muputang, puputang, kapuput, miwah puputan. Kruna puput pateh ring kruna pragat. Muputang dadosné mragatang, puputang dadosné pragatang, kapuput dadosné kapragatang, sakéwanten puputan nénten ja dados pragatan. Kawéntenan kruna puputan punika wiakti tawah yén imbangang sareng kruna turunan puput siosan.

Puputan ri tepengan puniki maartos perang utawi yuda ngantos puput utawi pejah mélanin panegara/kerajaan pinaka swadharmaning negara. Mapuputan utawi maperang/mayuda ngantos puput. Puputan kalaksanayang riantukan nénten wénten malih prasida nglimbakang babaosan utawi diplomasi pantaraning negara/kerajaan sané maprakara. Yéning nénten prasida nglarang babaosan utawi utsaha diplomasi pantaraning negara sané maprakara raris wénten siat, biut, ieg, padu, yuda, rusak, usak, uug, miwah sané lianan. Kruna-kruna punika maarti pateh tekéning perang.

Santukan akéh kawéntenan kruna martos perang, tur malarapan antuk sejarahnyané, iraga patut prasida ngangén kruna inucap mangda manut ring kawéntenannyané. Yéning tureksain frasa sané nganggé kruna puputan wantah Puputan Badung, Puputan Klungkung, lan Puputan Margarana, dadosné kewéntenan puputan puniki spesifik pisan. Kruna puputan dados kagentosin antuk kruna perang, nanging nénten dados kagentosin antuk kruna sakadi siat, biut, ieg, padu, yuda, rusak, usak, lan uug.

Wénten sané nyambatang Perang Badung sakéwanten nénten wénten sané nyambatang Uug Badung utawi Rusak Badung. Yéning sulurang ring kawéntenan Geguritan Rusak Buléléng, perang ring Buléléng punika kawastanin Rusak Buleleng. Ring masyarakaté katah kauningin dados Perang Buléléng. Siaté nglawan Belanda punika, ring masyarakat Buléléng, nénten kawastanin Puputan Buleleng.

Dumun duk tanggal 20 November 1946, manut sejarah ring Désa Marga wénten perang Laskar I Gusti Ngurah Rai ngarepin pasukan Belanda ri tengahing abian jagungé. Perang punika raris kawastanin Margarana sané taler maartos Perang Marga utawi Puputan Marga. Kasuén-suén akéh taler anaké nyambatang “Puputan Margarana”. Genah perangé punika mangkin kawastanin Margarana. Margarana sampun kaanggé wastan genah. Ring Denpasar, wénten kalih lapangan sané mawasta Lapangan Puputan, Lapangan Puputan Badung lan Lapangan Puputan Margarana Ring Lapangan Puputan punika mangkin akéh anak ngadol jagung bakar.

Yéning rereh ring basa Sanskerta wénten kecap raņa ‘rasa seneng’, raņa karman ‘peperangan’, raņa ksetra ‘genah perang’, raņa yajňa ‘korban perang’, miwah sané siosan. Raņa ring basa Sanskerta miwah basa Jawa Kuna punika kaanggé ring Margarana, wantah nyihnayang perang utawi puputan.

Sané siosan malih yuda ring basa Bali mawit saking yudh, basa Sanskerta sané madué artos kakalih: ksatria lan paperangan. Wénten Bharatayudha sané ngalimbakang indik perang pratisentanan kulawarga Bharata.

Wénten kruna gaņa sané maartos rombongan, pasukan, serdadu. Ring Jawa Kuna, wénten kruna raņânggana martos genah paperangan. Gaņa punika taler martos perang. Basa Bali mangkin nyelang kruna saking basa Sanskerta miwah Jawa Kuna sakadi kruna gaņa, raņa, yudh(a) kadadosang basa Bali dados gana, rana, lan yuda.

Cokorda Ngurah Gede Agung sané mantuk duk Puputan Badung kaparabin Cokorda Mantuk ring Rana, santukan ida mantuk ring tengahing puputan. Nanging, yening pineh-pinehang, napi mawinan I Gusti Ngurah Rai nénten kaparabin Gusti Ngurah Mantuk ring Rana?