I Made Sudiana

Archive for the ‘Cerpen Bahasa Bali’ Category

Cawet (Buda Rebo)

In Cerpen Bahasa Bali on 2 November, 2008 at 9:51 am

Telung tiban suba I Gedé Darmika matunangan ngajak Ni Luh Swandéwi. Mémé bapanné ngrencanaang lakar nyangkepang pianakné énggal. Apang sing énggalan ada gegodan bin mani puan sawiréh ajak dadua suba pada suud kuliah, suba pada bisnis masih. Buina nyén sing nawang I Gedé, anak bagus, jemet, tur sugih. Patuh masih Luh Swandéwi, anak jegeg, tur solahné adung tekén kajegéganné, kéto masih ia sugih, nyén anak muani ané tusing demen tekén ukudanné.

Ambiug orta di rurungé upakara mapragaté lakar gedé, balé banjar suba booking-a. Yén anak tusing sugih, kanggoanga suba di natah pakarangané dogén ngaé upakara.

“Buk Gedé anak mula ngelah, kuda kadén lakar mapenga pipis anggon biaya upakara ténénan,” kéto Mén Sukadi ipah Buk Gedé Kelihan ngrimik.

“Éh…, nak orahanga mani peteng lakar ada konsér gratis lagu pop Bali, to… apa grup I Gedé lakar nyumbang lagu,” kéto Mén Sukarta sada agem sawiréh ia mula abehné paling nyéntrik di désané, gayané suba cara artis sing kesampaian, méh-méh mani peteng ia milu nagih magending sawiréh méntalné gedé sajan.

“Ija ia I Gedé ajak Luh mafoto gedé buka kéto, gedénan tekén tipin icangé jumah, bin sada panganggoné ngrényeb aéngan tekén panganggo raja jaman ilu,” kéto Mén Soken ngrenggeng sambilanga nalinin jaja bantalé.

“Bin mani ingetang mapayas gedé lakar sotinga koné, apang ada kenang-kenangan bin manian, béh… Mén Sukarta suba paling malu!” kéto abetné Mén Margi majailan.

Mén Sukarta ané gesaha kenyem-kenyem dogén, ané lénan sibarengan kedék sawiréh Mén Sukarta ngédéngang agemné cara anak mafoto dadi modél.

“Dé, Madé kadén ngarep, warna apa kostim pangayahé Dé, anak saja misi maan kostim?” Mén Darma matakon seken.

Kondén tiang masaut Dadong Gitar ba nyelag, ”Apa to kostim Mén Darma? Dadi tombén mémé ningeh?”

Tiang kenyem-kenyem ningehang petakon Dadong Gitar, saja ja ia tusing nawang, sawiréh yusanné suba odah buina suba kapah matulungan ka pisaga, yén tusing manyama sajaan tekén Pak Gedé, pensiun suba raganné matulungan.

”Kostim to baju seragam Dong, panitia pangayah masi maan warna coklat, pangayah jaja warnané kuning tasak gedang, keluarga pangantén nganggo warna kuning emas,” kéto tiang nyelasin. Béh…, makejang ané ajak matulungan masebeng anggob.

Makejang saja pada anggob, méh… orta di tongos anaké matulungan mébat aéngan buin. Yén nyak, Pak Gedé ngaé gaé di hotél berbintang sinah ngidang, Pak Gedé mula warga suksés di rantauan.

Uling ija kadén tekané, Embok Darmi maid liman tiangé sada nyebeng, krama ané lénan pada kisi-kisi ningalin tingkah embokné I Gedé buka kéto, ajaka tiang ka paon apang johan tekén krama ané matulungan.

Tiang bingung, ”Aduh Dé, lacur sajan jani Mén Mantra anak jlema sing nawang lek, apa nyelapang apa tusing, ia ngaba cawet. Cawetné nyemplung di émber tongos pangumbahan praboté, liu anak nepukin, kénkén né?” munyinné cara mimis sing kapegatang, bangras nyetang suba gedeg sajan.

”Anak kénkén kadén masan kené ngaba tingkah ané soléh-soléh,” nglantur ia mamunyi.

Tiang sing pesu munyi nang abesik, nadak sara sirah tiangé pengeng. Tumbén jani ada anak ngaba cawet matulungan. Biasanné, ané tawang tiang, cawet ento benda rahasia paling silib, sing dadi édéngang, tongosné setata di tebén. Nyemuh dogén anaké lakar ngalih tongos ané silib apang tusing yén ada tamui, lek saget tepukina. Yén sagét tepukina nyemuh, kasindir i raga kén kramané kasengguh cem. Kaling ké anak lén, somah padidi yén ba masalah urusan panganggo dalam, anak tusing juari. Yén kal tawang lakar matulungan to ngudiang aba, sing dadi mékén manjus ka danuné mulih malu jemak, aduh….

Ortané ané uling abulan di désané nyambatang indik kaangoban karya mapragatan I Gedé tekén Luh Swandéwi masalin akijapan mata tekén satua cawet Mén Mantra ané nyemplung di pangumbahan praboté.

Liu matampahan, Pak Gedé mula mapenga liu apang makejang krama désané maan ngrasayang ajengan ané kagaé, sakéwala makejang masisa sinah suba liu krama désané tusing bani ngidih, sawiréh cem krana unduk ané busan. Kramané tusing ada nyak nyambatang unduké ento. Lawar pasil, nasi mabyayagan masisa, makejang nu liu. Sebeng keluarganné suba tusing égar cara ibi puané makejang mirib makeneh-keneh pada jejeh, sing ké kené sing ké kéto?

Keluarga makejang sing ngidang bes nyangetang unduké ento sawiréh Mén Mantra ada hubungan ipah tekén Buk Gedé, adinné Buk Gedé masomahan ajak Mén Mantra. Unduké ento mula dadi kenehan makejang krama désané, pokokné tusing maan jawaban, ngaé pegeng dogén.

Petengné tiang meled masih matakon kén Embok Darmi, tingalin tiang ia suba tenangan a bedik.

“Embok kénkén unduké adi cawet Mén Mantra bisa ulung, nak dija kejang?” Sada adéng munyin tiangé apang tusing dingeha tekén muani-muaniné ané maceki.

“Di anduké ané lakar abana manjus, seleta di bangkiangné, sangkel Embok sangsi ngudiang matulungan tengai tepet, barang ento suba aba, kadén yén manjus nyaluk sanja.”

Cawet orahanga barang, méh… ngeng Embok Darmi ngadanin, mula soléh dingeha kén kupingné.

Suud unduké ento Luh Swandéwi setata nyelé ati, dugasé mabakti ka Balé Agung mapayas suba sakadi raja lan ratu, kéwala sengkala, ia pingsan sing ada angin sing ada ujan. Makejang acarané ané kasusun rapi dadi rambug, payu acara mapragatané dadi acara ngurus anak gelem sing tawang sakitné. Dokter puskésmas di désan tiangé sibuk ngurus I Luh. Ané paling nyebetang keneh, tamiuné liu teka, sakéwala panganténé sing ngidang nyambut. Ané nyambut payu reramanné maka dadua. Nyén ané nganten, panakné apa reramanné? Brayané makejang pada pakrimik apa ké sakitné I Luh, ada hubunganné tekén cawet ento.

Acara konsér lagu pop Baliné batal, makejang ngrenggeng, kramané tusing payu maan hiburan gratis, sing karoan telung tiban cepok ada hiburan. Péh…, kéné penadinné.

Dadong tiangé ané masih dadong I Gedé, sawiréh tiang mula mamisan ajak Gedé, ngeling sigsigan sawiréh nepukin cucunné kena sengkala buka kéto. Keneh tiangé dadi engsek.

”Dé, da orahanga nah! Bapakné I Gedé anak mamitra ajak Mén Mantra,” I Dadong nyangetang ngeling sambilanga maseselan.

Rasa makecos batun matan tiangé ningeh unduké buka kéto. Béh…, cara sesonggané, ipah ipuh, méhan kenehné nganggo panangkeb apang makejang keluargan Pak Gedé jerih tekén ia.

Iklan

Mamadu (Ketut Sariani)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 2:13 pm

“Cening, élingang ragané kari alit, pacang menék bajang. Becikang ragané makta raga. Pekak tusing nyidayang makelo marengang cening. Tuuh pekaké tusing makelo. Yapin pekak mani puan tusing ada, cening sampunang sangsaya, pekak tusing taén galahin ragan ceningé pedidi.”

Asapunika raos Pekak Lanang mabesen ring tiang. Mangkin tiang yakti kari alit, pianak ubuh. Wantah I Pekak Lanang sané miara ukudan tiangé ngantos tiang matuuh limolas tiban. Kari cedang kuping tiangé mirengan besen Pekak Lanang.

“Ketut Wandri, dadi bengong jak padidi. Uling tuni cingakin tiang Ketut nrawang paliatné. Nak kénkén sujatinné, nang tegarang orahin tiang! I raga suba madan manyama yadiastun tusing ada iketan kulawarga.”

Makleteg bayun tiangé tundikin munyin Dayu Wila. Dayu Wila okan Ida Bagus Raka sané sangat paek teken tiang. Ring grian Ida tiang ngayah nulungin makedas-kedasan utawi gaén sané lianan. Gria Idané wantah sané nulungin ukudan tiangé sasukat tiang kalahina tekén Pekak Lanang sané dumunan ngayah i rika.

“Béh, Dayu. Ten wénten napi. Tiang inget sareng pekak tiange,” kénten tiang nyautin pitakon Dayu Wila sané malinggih di sisin tiangé.

“Nah Ketut, punang malih nika inget-ingetanga. Pekak Ketuté sampun ring tongosé becik. Mangkin Ketut acepang manten I Pekak mangda nyadia nyarengin pajalan Ketut ring mercapada niki,” galang keneh tiangé kasautin alus raos Dayu Wila.

Nanging nika wantah aslieban manten ring keneh tiangé. Mangkin tiang ten nyidayang mapineh becik. Ukudan tiangé sampun kaucap daki. Jeg kala napi kadén nyelepin ragan tiangé. Ten karasa yéh paningalan tiangé ngetél. Inget besen I Pekak sareng raos Dayu Wilané. Béh sarasa tusing nyidayang tiang nambakin ketélan yéh paningalan sané sampun nrebes melusin pipin tiangé.

Abulan sampun liwat, tiang marasa awak tiangé malénan. Basang tiangé ngancan ngedénang. Inget tiang tekén solah tiangé sané ten nawang tata krama. Mawak luh tusing bisa makta raga. Ngetél malih yéh paningalan tiangé ngenehang ukudan tiangé sané makutang. Ngentas di keneh tiangé pacang magedi uli grian Ida Bagus Raka. Sadurung pacang magedi, Dayu Wila sampun uning ring awak tiangé sané malianan.

“Ketut nak kénkén sujatinné, dadi Ketut lémpas ngantos kénten. Men sira sané ajak Ketut kénten. Sampunang nika bakta sedih padidi. Sira gegélan Ketut, nah orahang jak tiang. Nak pantes masi gegélan Ketuté nawang. Né nak Ketut jak gegélan Ketuté sané malaksana dadinné jak dadua naké ningting kéwehé niki,” kénten raos Dayu Wila ngedénang bayun tiangé.

Yakti gegélan tiangé nak mula sajan nyadia nyuang déwék tiangé sané sampun misi. Nanging tiang ten mrasidayang nrima tetimbangan gegélan tiangé krana tiang ker dadianga madu utawi somah cenikan.

Sanget pajalan magedi uling grian Ida Bagus Raka, pajalan tiangé katambakin sareng I Gedé Sanjaya. I Gedé puniki wantah timpal gegélan tiangé sané paling uning solah tiang sareng gegélan tiangé.

“Ketut, nang ja keneh-kenehang malu pajalané. Nyoman Putra nak sampun nyadia nyuang ragan Ketuté. Ulian Ketut, Nyoman Putra katulungin ngelah keturunan. Ketut pun nawang, somahné Nyoman tusing myidayang ngelah pianak. Nah jani Ketut ker nulungin. Lautang jani tresnané jak Nyoman. Somah Nyoman Putra pun nyadia ngelah madu laut ngelah pianak uling ragan Ketute,” asapunika I Gedé Sanjaya nuturin déwék tiangé.

Mula saja somahné Bli Nyoman nrima pesan déwék tiangé. Nanging tiang dereng nyadia dadi madu.

Tiang marasa pelih pesan kanti nyuang somah timpal. Nika mawinan tiang ten nyadia mamadu. Bangayang pun tiang sané ngedénang pianak tiangé padidi. Mula saja tiang nénten mapineh nyemak solah sakadi puniki.

“Ketut sampunan nuutin keneh sané nénten becik. Yén Ketut meled ker ngedénang pianak padidi sané lakar lacur tuah anaké cenik buin pidan. Panak Ketuté tusing lakar ngelah bapa ané anggoné tetua yadiapin suba ngelah Ketut ané madan mémé. Nang melahang nyemak pajalan idup. Ngedénang pianak tusing aluh cara i raga ngaé. Suud subé monto dogén mapineh boya-boya, jani lautang gedénang pianaké sareng gegélan Ketuté bareng-bareng,” asapunika raos Dayu Wila nuturin dewék tiang ané mula ukudan tiangé cenikan buin duang tiban.

Déréng uningina unduk puniki sareng Ida Bagus Raka, sané uning wantah Dayu Wila manten ring gria.

Tutur Dayu Wila sareng I Gedé Sanjaya ngulungan keneh tiangé ker ngalahin gegélan tiangé. Malipetan tiang ka kamar samping pawaregan griané. Tongos ané tis icénina ring ajin Dayu Wilané. Desiran angin ané nuut petengé masinaran bulan purnama nimpalin keneh tiangé ané tusing karuan. Tusing pegat-pegat tiang ngusud-usud basang tiangé.

Ngetél yéh paningalan tiangé ngenehang tutur Dayu Wila marep ring pianak tiangé benjang pungkur. Mula saja anak cenik ané tusing ngelah nak tua tusing ja melah idupné. Ada dogén unduk ané rasayanga kirangan. Tiang sané sampun ngrasayang dados anak ubuh kagedénang nak tua, I Pekak Lanang. Karasayang kuangan idup tiangé nénten masanding sareng anak tua sané dadi rupakan tiangé, sané nglekadang tiang. Yan mangkin tiang meled ker ngalahin Bli Nyoman Putra bapan pianak tiangé. Yakti tiang gaénang pianak tiangé sengsara. Cening tusing ker nawang bapa. Cening ker ngrasayang sengsara lebihan kén idup tiangé kalahin rupaka makakalih.

Angin peteng makta déwék tiangé katengah maya ngantos tiang ten inget malih ring raga. Pajalan tiangé maidehan, rurung ané ten taén entasin tiang mangkin tuut tiang. Ten ada rasa jejeh di keneh tiangé. Ring bucun rurung sané entasin tiang sagét tepukin tiang Pekak Lanang negak ngilut rotan.

”Pekak, adi pekak driki ngoyong? Anggén napi rotané nika?” kénten tiang nyapatin pekak tiangé.

“Cening, né ba gaénang pekak ayunan bang kumpin pekak. Melahang nyen miara, ngedénang kumpin pekak! Melah-melah masi cening dadi mémé lan kurenan. Da ja kanti ngalahin panak apabuin ngalahin somah. Nak gedé dosanné dadi mémé ané ngutang panak jak somah. Resepang cening…, resepang cening…, resepang cening…!” raos pekak ngancan makelo ngancan nyaruang kaampehang angin petengé.

Masalin masih baan munyin jagkrik, ilutan rotan pekak ngaé ayunan.

Makleteg bayun tiangé mirengang munyin pekak punika. Mulih pajalan tiangé uli rurung ané kaentasin nika. Mulih masi bayun tiangé uli tengahing maya inget malih ring raga. Inget masih tiang ngusud basang tiangé. Bukak tiang jelanan kamar, nyingak sampun matan ainé di muncuk kangin langité. Tiang ngentegang bayu, tiang marasa matepuk pekak. Nika wantah ipian. Pekak sampun mabesen ring déwék tiang napi ké sujatinné anaké makulawarga.

Dayu Wila mamargi gegéson ka kamar tiangé.

“Ketut, mara bangun?” kénten ragané nyapatin tiang.

“Ngih, Dayu. Wénten napi semengan pun mriki?” énggal tiang nyagjangin Dayu. Ajak tiang negak.

“Nah ada raosang bedik. Mu ké kayeh malu, di mukak antosanga jak aji,” baos Dayu Wila ngaénang bayun tiangé usak.

Énggalang tiang masalin, masugi dogén, kadirasa manjus tusing nyidayang ngentegang bayun tiangé. Ten taén atu Aji ngaukin tiang semengan kadi puniki.

“Ngiring Dayu. Dados tumbén Atu semengan pun ngaukin tiang?”

“Nah, bin jebos Ketut ker nawang,” Dayu Wila ten kayun ngortain tiang.

Pun nampek ring balé daja, tiang nyingakin ramé pesan anaké marembugan drika. Nampekan malih pedas tiang nyingakin Atu Aji sareng biang marembung sareng Bli Nyoman Putra. Batis tiangé ten ngidang majalan. Laut Dayu Wila ngedeng liman tiangé. Bli Nyoman Putra katimpalin somahné ngidih ukudan tiangé. Alus Bli Nyoman ngraos sareng Atu Aji.

“Kénkén Tut, né Nyoman nak seken ker ngidih Ketut. Tuah Ketut né jani ker ngidaang nulungin Nyoman. Sing pelih yén Ketut nyak nulungin. Somahné Nyoman masi suba nyadia lakar manyama jak Ketut. Nah jani kénkén keneh Ketut, Aji tusing ngidang maksa, kéwala ada melahné Ketut nyak nulungin Nyoman?”

Nrawang keneh tiangé nyautin raos Atu Aji. Paling keneh tiangé. Inget malih tiang tekén besen pekak di ipian tiangé. Nylieb bedik lawat anak cenik né ker lekadang tiang.

“Ketut…, mbok ngidih tulung jak Ketut. Apa ja keneh Ketut lakar mbok tuutin pang Ketut nyadia dadi manyama jak mbok ngayahin Bli Nyoman. Jumah ker ramé yén Ketut nyak bareng mbok mulih. Kenken?” Mara mesu munyin somahné Bli Nyoman seken tiang nimpalin baan alus.

“Ngih Mbok, tiang ngidih pelih yén tiang ngamalunin Mbok. Tiang ngidih tulung masi jak Mbok pang ngajahin tiang carané dadi somah ané melah, ané mabakti jak kluarga!”

Tiang mapamit sareng Atu Aji, Biang, miwah Dayu Wila. Sami mekelin tiang antuk besen sané becik-becik.

Mayah Sangi (I Madé Astika)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 2:10 pm

Madé Loka jani suba dadi PNS. Suud dadi pengangguran kangin kauh. Mirib luung tulis gidatné, nasibné setata mujung, ia maan galah ngecapin dadi pegawé negri. Ia jani suba maangkat dadi guru di Karawista. Aget masé ia tusing nganggo pipis apésér péngék anggoné nombok pangedéné. Ia nak mula jlema dueg sangkana bisa lulus tés. Nyidayang nyalip palamaré ané jumlahné siuan.

Mantek ngajahin murid SMP aluhina ngajak I Loka. Ngajahin tuah tengah wai, salanturné glindang-glindeng malali. Né penting koné, nyidayang ngaé muridé bisa ngitung satu tambah satu sama dengan dua tur bisa mamaca “Ini Budi” ngajak “Ini Bapak Budi” jeg kanggo suba.

Sekat dadi pegawé, bikas idupné I Loka maganti. Tusing buin kéweh ngalih pis. Yén suba teka tanggal ngudané jeg masemu girang wiréh lakar liu nampi gaji. Ento mawinan I Loka jani nyidayang ngrédit sempéda montor baru, meli HP ané misi kaméra, sada meli panganggo ané anyar-anyar. Buina jani suba ada sertifikasi guru sinah buin pidan I Loka lakar bareng ngamiluin apang idupné nyumingkin makmur wiréh ngaliunan nampi gaji. Ento masé ngranang bajang-bajangé makejang dot magegélan buina yén nyak makurenan ngajak Madé Loka. Nanging Madé Loka suba tangar kén bajang-bajangé jani liunan matré. Ningalin anak uli kasugihanné dogén.

“Béh…, yéh… kéné idupé sawai-wai, beneh suba anaké ngorahang sing ada luungan kén dadi pegawé negri. Dadi guru. Magaé aluh, nanging asilné kaliwat gemuh. Yén seken nyak cara munyin pamerintahé lakar nincapang kesejahteraan para guruné, icang ngelah rencana lakar meli tanah. Nebusin gumi kaja kangin banjaré ané makélo suba gadéanga ngajak bapan icangé. Pang mani puan di subanné pensiun ada anggon tongos maseliahan kangin kauh di tengah tegalé. Cocok asanne!” Madé Loka ngomong padidiana.

“Ngudiang semengan kéné suba ngamikmik Dé, cara anak buduh tingalin mémé. Apa ané karaosang?” Mé Jepun maekin pianakné, Madé Loka, ané negak di ampik umahné.

“Tiang boya ja buduh Mé, tiang nu makeneh né. Kéné Mé…, yén nyak gajin tiangé terus ngedénang, tiang ngelah rencana lakar nebusin gumin bapané ané kaja kangin banjaré. Uli pidan dot ngelah gumi padidi, med sub nyakapin gumin pisaga. Pang ada masé bekelang di tuané.”

“Béh adéng-adéng malu Dé, eda jeg setata tuutina kenehé. Madé nagih ngandong bulan adanné ento. Dong pineh-pinehin malu, Madé nyidayang suksés buka kéné nak boya ja sangkaning kaduegan Madéné dogén, nanging ingetang masé mayah sangin Madéné. Kadén pidan Madé maan masangi yaning nuju lulus tés CPNS, ento patutné malu bayah, gumi dadi dorinan meli,” Mé Jepun nuturin Madé Loka.

“Tiang dadi guru buka jani boya ja ulian sasangi Mé, nanging ulian kaduegan tiangé nyawab soal-soal tésé mimbuh nasibé ja mula luung. Dadinné tiang tusing tuyuh mayah sasangi. Luungan anggo mayah cicilan montoré di déaler.”

“Ngudiang jadig kéto pasaut Madéné? Mémé mantek ngingetang yaning Madé enu ngelah utang adanné tekén Sanghyang Suung, patut bayah manut munyin Madéné i pidan. Raos Madéné suba kadung ulung sing nyidayang buin duduk. Patut isinin amun kén janjin Madé simalu.”

Madé Loka ngadebas bangun tusing ngresepang munyin méménné. Ia lantas macelep ka kamarné, nyemak SK pengangkatan. Mirib jengah banga munyi tekén méménné, Madé Loka magedi ka kota ngojog bank. Ditu lantas Madé Loka nyilih pis liu lakar anggona meli gumi atanding. Nyak suba misi amun kén ané kenehanga, Madé Loka jani ngelah gumi padidi.

Lacur. Telung tiban Madé Loka ngarap gumi, tusing taén mupu. Pamulan-mulanné makejang ngresgesang. Apa ané pulana tusing taén masuang asil, setata mati. Taén mula jagung, telah amah uled. Taén mula séla, onya rejeng tumisi. Taén namem ubi, telah rusuhina tekén jéro ketuté. Ulian ento, tegalné Madé Loka jani galang ngluntang tusing misi entik-entikan.

Sadina-dina Madé Loka tuah mapengenan. Ngenehang undukné ané tepukina buka kéné. Ané sanget kenehanga utangné nyumingkin numpuk. Sekat ento Madé Loka kapah-kapah masuk. Taén opaka tekén kepala sekolahné wiréh Madé Loka arang ngajahin murid-muridé. Madé Loka jani dadi reraosan di sekolah lan di banjaranné. Ulian kenehné nagih naku pasih, ngandong bulan. Madé Loka mara ngeh tekén apa ané taén oranga ngajak méménné.

“Uli dija busan Dé? Adi peteng kéné Madé mara teka?” Mé Jepun matakon ngajak pianakné.

“Uli Buléléng, Mé.”

“Nak ngudiang luas ka Dén Bukit?”

“Ngalih jogéd Mé. Anggo mayah sangi. Jani mara tiang maselselan tusing rungu tekén tutur mémé apang inget mayah sasangi. Jani tiang lakar mayah munyiné ané simalu lakar ngupah jogéd telung barung yaning lulus tés PNS. Apang tusing buin nandang kasengsaran. Minabang ulian tiang lali mayah sangi, tiang mangkin setata tengi nyalanin idup,” kéto Madé Loka masaut.

“Apa Dé? Sangin Madéné ngupah jogéd telung barung? Aidupan mémé tumbén ningeh ada jogéd telung barung. Dong ambat ya liun jogédé,” Mé Jepun kitak-kituk, ngon ningehang sasanginé Madé Loka.

Madé Loka lakar ngupah jogéd telung barung suba maorta midehan. Anaké masé angob mirengang ada jogéd telung barung. Tumbén jani ada sasangi tawah buka kéto di désanné. Tukang ibingé suba pada genit limanné tusing sabar lakar ngigelin jogédé. Buina jogéd ené gratis tusing tuyuh meli kupon, nanging nganggo sistem tepekan. Nyén aget maan tepekan kepet jogédé ento lakar maan gilihan ngibing.

Gambelan jogédé mamunyi renyah nyibakang peteng. Munyin gambelanné macihna pesan nyiriang tetabuhan jogéd Buléléng. Umahné Madé Loka ramia pesan. Cerik kelih tua bajang teka mabalih maekin wantilan jogédé. Duga madongsok-dongsokan, mapetpet, maseksek di sisin kalangané apang nawang ané kénkén madan jogéd telung barung. Uli tengah rangkiné saget pesu jogéd jegég ngontél. Pangadegné langsir lanjar, pipinné sujénan mimbuh gingsul. Ditu lantas ané muani-muani masuryak girang. Makoplok saling suitin.

Nanging makelo-kelo jogédé tusing katingalin dueg ngigel, nanging dueg katejang-katejing dogén. Dueg nyingcingang kamben lantas bani ngamalunin nyelegang pangibingé. Anaké luh-luh né mabalih lantas masuryak lek ningalin igelan jogédé kéto. Lantas saka besik magedi maid panakné ané nu cerik-cerik. Jogédé ngansan panes ngigel sada bani ngelésang panganggo pangibingé.

“Sujatinné cai masangi jogéd apa, Dé?” Mé Jepun nakonin Madé Loka.

“Ampura Mé, tiang nyangiang jogéd buang!”

Luh Gisha (IBW Widiasa Kenitén)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 2:06 pm

Dugas Nipongé ngéncakang gumi Baliné, tiang dadi tukang igel kasub. Mataksu anaké nyambat. Tiang gumanti demen ngigel. Ngelah tiang sekaa ngigel. Di pasekaan tiang pinih jegéga. Tusing ngajumang awak. Kulit tiangé lumlum gading. Bok tiangé lantang kanti ka betekan batisé. Pipin tiangé misi sujénan anéh. Sabilang tiang makenyem, koné macepol keneh anaké ané nyledétin tiang.

Sabilang lakar ada tentara Jepang teka, tiang suba orahina ngigel. Lemuh gati koné igel-igelan tiangé.

Tentara Nipongé ané ngaku leleh ngromushiang nyama Baliné. Lantas tiang ngibur. Nyama Baliné orahanga lengit magaé. Yén tusing caraanga sampi matekap, tusing lakar énggal pragat gegaéné. Dikénkéné kanti makuah-kuah ia ngorahin nyama Baliné. Caraanga sepur awak nyama Baliné. Yén Jepangé koné mara jemet-jemet magaé. Jemet ngalih pipis.

Jalanné ané ngilehin bukit ento apang énggal pragat. Parasé ané tebel apang dadi datar baana. Alat-alaté ané anggona apa lénan tekén linggis ajak pancong. Apang énggal asat, orahina nyama Baliné dadi sampi lantas ngedeng tanahé.

Bapan tiangé dugasé ento dadi gunjing tentara Jepang. Tiang pepes katekain baan jlema Jepang. Ngaku matimpal tekén bapan tiangé. Baan liuné, kanti sapin tekén adané. Ané muani-muani saja bagus-bagus. Ada masi kleteg keneh tiangé tekén tentara Jepang. Kéwala tiang suba masemaya di keneh lakar tusing ngantén-ngantén. Tiang lakar dadi pragina dogén. Meleg tiang ngrastitiang awak baan igel-igelan.

Tiang uli cerik suba malajah ngigel. Gurun tiangé Jero Taman. Jero Taman dadi rabi Gusti Aji Smara. Jero Taman mula dueg ngurukang. Yén tusing kanti andel tekén muridné tusing lakar suud ngorahin. Tiang ping kuda kadén kena lidin sampat. Balan rasan batis tiangé. Yén lakar malajah tusing dadi kasép. Lamun kasépan tusing baanga ngigel bareng-bareng ajak timpal tiangé. Tiang apang padidi ngigel. Dong suba tiang dadi kakedékan timpal. Peluh ngrébés. Jengahé pesu. Pabalih timpal.

Kanti tiang buka jani bisa ngigel. Demen atiné. Bapan tiangé demen. Panyaman tiangé demen. Bapan tiangé ngorahin lantas tiang apang ngigel di tekan tentara Nipongé. Tiang tusing bani tungkas. Nyanan bapan tiangé maan sengkala. Suba taén i pidan, Mbok Rupi tusing nyak ngigel, bapanné kayang buin telun tusing ada ortana. Kanti abénanga nyuasta tekén panyamaané. Padalem masi Bapa Regig, bapanné Mbok Rupi, mati apa nu idup?

Bapa Regig jatiné balian totos di désan tiangé. Koné bisa makeber di petengé. Mbok Rupi orahin tiang apang bapanné nglawan baan aji kapetengan. Maan adokanga, sakéwala tusing mintulin. Tusing dadi anggon nglawan tekénan nyama padidi. Tiang dugasé nika kedék masi di keneh. Tusing dadi adokang Bapa Regig. Kadénang saja kasub buka ortané. Bisa nyabut urip. Urip penjajah tusing nyidaang kajabut.

Mbok Rupi masi kaliwat wanén, suba tawanga, Baliné kakuasaang tekén Jepang masi bani nglawan. Yén suba katindes, eda suba wanén nglawan. Tuutin dogén suba kenehné.

Uli sukat ento tusing pesan tiang bani tempal tekén pangidih bapan tiangé. Sabilang ada tentara Nipong teka, tiang énggal-énggal suba mapayas. Ėlag-élog tiang di arepan tentara Nipongé. Dikénkéné tundikina bangkiang tiangé. Tiang kedék, sakéwala keneh tiangé ngeling. Tiang kadung suba masemaya di keneh lakar tusing baang tiang awak tiangé usudin anak muani. Apa buin suba tawang tiang di kenehné ané tuara-tuara ada. Sinah suba tiang kadénanga anak luh dadi ajak mai kema.

Bapan tiangé ngelidang mua mara tiang tundikina. Tawang tiang di keneh bapan tiangé jatiné ngeling. Bes buah basang padidi lantas coléka, gigis gedeg basangé. Baan bapan tiangé dadi gunjing lantas mendep dogén. Yén bani nglawan, patuh tekén mati.

Tiang adanina Luh Gisha, tekén tentara Nipongé. Koné apang mirip cara gaisha. Orahanga, gaisha ento anak luh jegég-jegég. Saja apa tusing? Tiang tusing nawang seken. Krana tiang bajang Bali kaukina Luh Gisha. Tiang mendep dogén. Adan tiangé gumantiné Luh Sujani. Meled bapan tiang ngelah sentana apang dueg dadi sujana. Tiang mautsaha ngisinin pangidih bapan tiangé. Ulian ngigel anggon tiang.

Petengé dugasé ento bapan tiangé tumbén negakang tiang. “Luh, mai malu!” Tiang ngamelahang tegak. ”Bapa buin mani lakar ka Sulawesi. Ditu bapa tugasanga tekén Nipongé.”

”Apa gegaéné ditu, Pa?”

”Bapa tusing nawang. Koné ada pemberontakan ditu. Bapa jani maan tugas nglawan pemberontaké ditu.”

”Pa, ané merontak ento anak nyama padidi. Ngujang dadi bapa nyak nglawan nyama padidi. Tusing ada keneh prabéla tekén wangsa padidi?”

”Mendep dogén Luh. Bapa nawang suba isin keneh Luhé. Bapa bisa nongosang awak. Manian tingalin. Nanging kéto melahang Luh ngaba awak.”

Bapan tiangé luas. Tiang padidian jumah. Sabilang peteng tiang orahina ngigel tekén tentara Nipongé. Sabilang peteng tiang mapayas. Makejang nyambat tiang jegég ngolét. Suud ngajum tiang lantas nagih ngelut. Tiang makelid. Ada ané sedek nginem saké nagih ngelut. Jengah gati tiang.

Bapan tiangé amé-amé tiang. Tongos tiang nuruhang isin sebet tiangé.

Orta ané dingeh tiang. Bapan tiangé ketara dadi telik tanem. Ketara nyemak mimis ajak bedil Jepang. Bapan tiangé entunganga ka pasihé. Kéwala tiang tusing sebet. tiang bangga ngelah bapa prabéla tekén wangsa padidi. Diastun, dugasé di Bali tiang ngadén saja-saja dadi tentara Jepang. Antesan sabilang peteng mimis di jumah tiangé énggal gati telah. Mara tiang nawang di subané kalebuang ka pasihé.

Uli sekat ento sayan nyangetang ngéndah pelag bikas Jepangé tekén tiang. Ada tentara Jepang yén sing pelih Kimura kaukina tekén timpal-timpalné. Tiang ngaukin I Mura apang aluhan. Suba ada petang dasa umurné. Ngaku tondén ngelah somah di Jepang. Tiang lemesina gati apang nyak tekén ia. Tiang inget tekén semaya. Tusing lakar ngantén kanti tua. Diastun suba kalain rerama. Kanggoang tiang pisagané lakar gelantingin keneh tiangé.

Sawatara sandikala ajak tatelu teka tentara Jepang. Maksa tiang apang nyak ja ka umahné Kimura. Tiang majalan sada makawal. Cara jlema gedé tiang. Munyin pangawalé makejang rengas. Patuhanga cara nemprak pejuangé ané katawan. Tiang énggal-énggal nyemak payasan. Tiang penékanga ka montor jipé. Tiang di malu di samping supiré ané nganggo baju tentara Jepang. Di duri ajaka dadua ngisi bedil. Cara lakar némbak dogén. Sakéwala tiang tusing ada ngelah keneh jejeh anang abedik. Apa takutin? Rerama suba tusing ada. Yén gantiné mati, depang apang mati.

Umahné Kimura saja luung. Di kamarné liu pesan keramik kuna. Keramik uli Cina. Tiang orahina ka tengah. Ditu tepukin tiang, poton bapan tiangé dugasé lebuanga. Tiang ngeling. Kimura kedék. Orahanga reraman tiangé kaliwat wanén. Tiang ngedénang bayu. Lakar lawan tiang yén suba ngéndah-ngéndah. Ia buin nyesed keneh tiangé apang nyak ajak ia. Tiang nagih parikosana.

Tiang malaid ka paonné. Ia ngepung. Ngelut tiang uli duri. Tusing tawanga di liman tiangé suba ada tiuk belati.

Pak Gubernur (I Madé Astika)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 2:02 pm

Jaya Mantri tuun uli sédané anyar. Nganggo jas kedas, masepatu pantopel selem nglelam. Sopiré lantas markir montoré ento di betén punyan sengepuré atub. Jaya Mantri lantas macelep ka pakarangan umahé ané ada di malun balé banjaré. Kéto masé pengawalné ngintilin uli dori. Jaya Mantri lantas makaukan wiréh umahé ané celepina suung mungmung tusing ada jadma manyagjagin.

“Mé…, Mémé dija? Né raga, Ketut mulih. Adi suung kéné jumah, Mé…?” Jaya Mantri gelur-gelur makaukan. Negak di balé sakanemé, paliatné paling cara puuh rengas. Nanging ané kaukina tusing masé ada teka manyagjagin.

“Ngar, coba tengok ibuk ka belakang! Mungkin lagi di dapur,” Jaya Mantri nundén Pak Sangar, ajudanné, apang nuréksain di paon. Nanging kondén atindakan Pak Sangar majalan saget nengok anak tua uli korin umahé si kaja. Kulitné suba kisut, bokné lantang ubanan. Nanging nu rencang nyidayang majalan maekin Jaya Mantri. Laut negak di sisin Jaya Mantri.

“Kénkén Mé, suba keneh-kenehang pangidih raga ané dibi? Nyak jani Mémé bareng ngajak tiang ka kota. Suud Mémé ngoyong di désa. Pedalem Mémé dini tusing ada ngrunguang.” Jaya Mantri nyumunin mamunyi.

Mé Santri mendep tusing nyautin patakon pianakné. Paliatné joh sawat cara togogé madérék di Batubulan. Nanging lima kanawanné tusing nengil-nengil nyigsigang mako selem di giginné mawarna barak.

“Yén Mémé nyak ngoyong di kota, sinah lakar teduh idupé. Ngoyongin umah gedé. Ditu Mémé bareng-bareng ngoyong ngajak mantun Méméné, ngajak cucun Méméné masé. Suba ada pangayah liu. Ditu nyidayang ngajeng ané jaen-jaen. Apang tusing ngajeng jukut liklik angus lan nasi sela dogén. Buina yén Mémé makita malali, suba ada sopir ané lakar ngatehin Mémé ideh-ideh. Mémé tinggal nyambatang dogén pangidih Méméné. Kénkén Mé, nyak ngoyong ditu? Sapetekan raga mulih mai gumanti lakar magpagin mémé,” kéto Jaya Mantri ngrumrum Mé Santri.

“Legaang mémé tusing nyidayang ngisinin keneh Ketuté apang mémé nyak ngoyong di kota. Luungan suba mémé ngoyong dini. Mémé tusing bisa nongos di kota. Buina pedalem umahé dini yén kalahin, sinah lakar mulu tusing ada ngentasin. Umah ané tongosin Ketut di kota tuah umah baan nyilih. Sinah akejep Ketut ngoyong ditu. Yén Ketut suud dadi pejabat, sinah buin lakar mawali ka karang gedé ené.”

“Nah Mé, yén kéto pangidih Mémé, raga tusing mamaksa. Jani raga lakar mapamit. Énggal-énggal wiréh bin jebos ada meeting.”

Jaya Mantri bangun ngalahin méménné. Kéto masé Pak Sangar nugtugin uli dori. Pak Sangar mukakang pintu sédané, Jaya Mantri macelep. Sedané lantas nambréng ngungkabang buk rurungé. Mé Santri bengong mecukang gidat ningalin pianakné magedi buka kéto.

“Béh, malénan jani I Ketut sekat dadi pejabat. Tusing buin mamolong cara pidan. Jani suba dadi jadma penting, dadinné liu anaké ngantiang. I Ketut jani suba gelahang ajak liu, tusing mémé dogén,” kéto Mé Santri ngamikmik padidiana.

Ulian demén berpolitik, Jaya Mantri jani dadi orang nomor satu. Dugasé ento makejang anaké dot dadi gubernur. Jaya Mantri liu anaké nyumbungang, liu anaké ngajumang. I pidan satondén dadi pajabat, Jaya Mantri bintit ngikut mai ngikut kemu. Minab suba titah, Jaya Mantri lakar maan galah ngamel jagat. Nanging ulian pajalané ento, kudang tandingan gumi kadén suba telah madep, anggona bekel kampanye. Aget masé jani Jaya Mantri seken-seken dadi pejabat. Idupné tenang, ngelah umah dinas, ngelah mobil liu, ngelah panjak, ngelah sopir, ngelah pis liu. Nanging ada masé kuangné, wiréh méménné tusing nyak marengin nongos di kota.

Telung tiban tengah suba liwat. Jaya Mantri tusing taén mulih ka désa nengokin méménné. Ulian bes kaliwat sibuk dadi pejabat tusing maan ngitungang rerama. Aget, Mé Santri sadina-dina katimpalin olih Luh Latri, ponakanné ané nyak anteng nengokin ka umahné. Luh Latri anggona ubad sepi ngajak Mé Santri.

Buka galahé jani, Mé Santri dot malali ka Peken Tenten Tebu. Yadiapin suba tau Mé Santri nu nyidayang malali ka peken. Peken ené ada di kota Karang Sumedah. Mé Santri kemu menékin bémo mawarna gadang. Mayah telung tali rupiah jeg suba neked di malun pekené. Mé Santri tusing lakar mablanja dogén, nanging gumanti lakar masliahan anggona ngilangang ibuk bayunné. Di tengah pekené Me Santri milu masuuk ngajak anaké mablanja. Makejang soroh dagangé di peken delokina ngajak Mé Santri.

“Yé saja mara inget buin telun nak dina otonanné I Ketut. Mémé lakar ngaénang banten. Nyén nawang ia nyak mulih lakar motonan.”

Mé Santri lantas nyluksuk mablanja ngalinang dagang étéh-étéh banten. Jaja apem, gegina, biu susu, apel barak, pir belina ngajak Mé Santri. Mé Santri lantas ngojog dagang canang. Ia dot meli bunga cempaka lan samsam. Nanging dagangé suba mikén magimpes matutup nu liu canang lan bungané tondén madep.

“Dados gegéson kénten Buk, tiang ukanan numbas sekar!”

“Ngih Mé, nanging lédagang Mé, tiang énggal-énggal jagi matutup. Tiang ningeh orta saking kepala pasaré malih jebos lakar wénten peninjauan pasar olih Bapak Gubernur. Tiang dot matemu Pak Gubernur disagété dané tan ngliwatin dagangan tiang. Dot masalaman.” Kéto ortan dagangé.

Saja buka munyin dagang canangé. Saget ada rombongan teka ka tengah pekené. Makejang mabaju dinas tur kawala tekén petugasé. Ditu lantas dagangé magrudugan maekin rombongan pejabaté ané mara teka. Malénan ngajak Mé Santri jeg prajani makenyem bungah ri kala ningalin pejabaté ané teka. Ia lantas bareng nyruak kalangan dagangé lantas makaukan.

“Tut…, Tut…, Ketut Jaya…, ngudiang cai sing taén mulih ka désa? Mai mulih dengokin mémé kapah-kapah. Né mémé suba meliang cai étéh-étéh banten. Buin telun kadén ganti otonan cainé?” Kéto Mé Santri kauk-kauk cara anak buduh.

Makejang dagangé kedék ningalin munyi lan solahné Mé Santri buka kéto. Mé Santri mabalik bingung ningalin makejang dagangé ngadékin buka kéto. Dagang canangé lantas maekin Mé Santri.

“Mé…, nika boya ja pianak méméné! Nika wantah Pak Gubernur.”

“Nika Ketut Jaya pianak tiangé,” Mé Santri nungkasin.

“Ten Mé, nika sampun madan Bapak Gubernur ané tuturang tiang i wawu.”

“Nika pianak tiangé, I Ketut Jaya Mantri ané tusing taén buin mulih ka désa,” Mé Santri buin negesin.

Ulian Lacur (Nengah Rusmadi)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:59 pm

Peteng dedet puniki pinaka saksi  sebet kenehé tan kadi-kadi. Ulian nasibé jelék tampi tiang dadi manusa ané tumbuh di guminé tiwas nékték. Yén umpamiang rasané uyah lengis nu makékéh mancan ngidang ngurabang anggo darang nasi. Sané mangkin Hyang Widi né micain pica sané ten ngidang rasané tiang manampi. Yén dadi seselang, pang sesai makita  mamisuh, maseselan. Tuah ja mula niki sampun jalan idupé sané dados peduman.

Lacuré majumu ring petengé nika Saniscara Kliwon Wuku Kuningan, tiang sampun usan nyarengin pasangkepan ring balé banjaré ba delod. Dinané nika banjaré  nyangkepang unduk pangabénan sané pacang kalaksanayang malih duang sasih. Usan sangkep, tiang marasa basangé seduk sajan, neked jumah tiang ka paon. Di paon dapetang kurenané sedeng ngoréng gerang.

“Kondén ada ajengan nasi Yan?” tiang matakon saha ngampakang  grobag tongos ajengan nasiné.

“To sambel serané tuni nu bin bedik. Kanggoang?” saut ragané sambilanga ngadukang sané gorénga.

“Men ten ngantiang gerang?” malih ragané matakon kén tiang.

“Ba imang lebeng Yan? Bé seduk sajan basangé,” saut tiang sambilang nyekenang ningalin ka pangoréngané.

Tiang nyokot gerang punika acekot. Sedeng tiang seleg ngajeng, dingeh tiang wénten suaran anak majalan éncol pisan di delod umahé. Pajalané ngancan becat ngalih natahé.

“Putu… Putu… Wayan… Yan…,” kénten anaké nika kauk-kauk di subané neked di aep umahé.

“Yéh Mémé, kénkén sampun peteng kauk-kauk?” tiang matakon éran nepukin abahné mémé buka kéto.

“Yan Bapan cainé nyakitang basang  uling tunian kanti malisah.” Saut ragané kanti angkih-angkih ulian malaib wawu.

“Men apa ladné maan ajenga ajak Bapa?” tiang malih matakon jejeh.

“Sing ja maan ngajeng apa, tuah nasi séla ajak jukut jepang dogén.” Saut ragané malih.

“Nah, nah ajak ka bidan jani dajané.” Kéto munyin tiangé saha malaib ka umah ba delod.

Neked delod dapetang bapan tiang sampun lemet tan sida naanang sakit.

“Ngidang Bapa majalan?” tiang matakon.

“Aduh…, bapa sing ngidang makrisikan Tu,” saut ragané adéng.

“Yén kéto, mai Pa tiang ngandong. Ajaka ka bidan.” Tiang nyemak bapan tiangé laut ajak ka bidan. Petengé dedet ngaénang tiang ten ngidang énggal majalan. Suba uling tuni listriké mati. Anaké samian sampun madamar sentir. Mémén tiangé nutugin uling duri ngaba brokbok.

“Tu, cai ngelah pipis? Mémé nak sing ngelah pipis nang akéténg.” Kénten raos mémén tiangé di subané paek ngajak puskesmasé.

“Mémé da ngitungang kéto malu, né penting jani bapa maan ubad. Kanggoang malu jani ngidih tulungan ajak Bu Yani pang banga nganggeh,” punika tiang nyautin.

Di subané di aep puskesmas tiang ngetok pintu.

“Bu… Bu Yani,” tiang kauk-kauk sambilang ngetok jelané.

“Enggih sira drika?” saut ragané sambilanga ngampakang jelan.

“Yéh Bli Putu, éngkén nika bapaké?” ragané matakon nyingakin tiang ngandong bapan tiangé.

“Kénten Bu, bapan tiang nyakitang basang kanti nglinterin uli tunian,” tiang masaut.

“Oh…, mriki bakta ka kamar préksa dumun!” ragané nandanin tiang ngalih ruang préksa.

“Ampun uli jam kuda ragana sakit?” ragané matakon sambilanga ngukur ténsi.

“Kocap ampun uli jam tengah sia wawu Bu.” Tiang nyautin.

“Ané encén sanget sakitang Pak?” ragané matakon nyekenang kén bapan tiangé.

“Niki Bu,” bapan tiangé nujuang sakitné.

“Enggih, mangkin cobak Bapak penekang batisé nganti di duur sirahé!” bu bidan nundén bapa sambilanga ningting batisné bapa.

“Aduh… aduh…, Bu tiang tan ngidang naanang,” bapan tiang nuuh sambilanga ngeling.

“Pak Putu, niki bapak kena pinyungkan usus buntu, arus aba ka rumah sakit. Mangkin! Mrika ngrereh montor dumun tiang prasida nyarengin. Yén ten kénten tiang jejeh nyanan bapa nyangetang laut tan katulung.” Raos bidan seken pesan.

Runtag bayun tiangé ningehang raosé ento. Tiang inguh uli dija tiang kar ngamolihang jinah. Yén sampiné adep, ngelah tuah abesik ban ngadas ento kar anggo mayah turunan. Budi nyilih, dija lakun. Nanging jani suba sing ada jalan lén yan sing sampiné adep. Baat asané batisé matindakan nanging ulian kapepet neked masi tiang di umag Pak Gedé ané ngelah montor.

“Pak Gedé… Pak Gedé…,” tiang kauk-kauk uli natahné.

“Nyén…?” ragané masaut uli tengah sambilanga ngampakang jelan.

“Éngkén Tu adi ba peteng nogdog jelan?” kénten ragané matakon. Sebengné suba ngarwanang gedeg kén tiang.

“Lédangang Pak Gedé, tiang ba peteng mriki, tiang jagi ngidih tulungan mangkin sareng Pak Gedé. Bapan tiangé sakit sangét mangkin arus ka rumah sakit. Pak Gedé kayun nganter ka rumah sakit?” kénten tiang ngesor ngidih tulungan.

“Ngelah pipis cai kar anggon mayah?” saut ragané malih.

“Pak, mangkin tiang déréng ngelah jinah, nanging benjang tiang kar ngadep sampi. Kanggoang benjang wawu bayah tiang.” Tiang masaut seken.

“Nah, ba ya kéto. Men jani dija bapan cainé?” ragané matakon sambilanga nguasang jemak sereg montoré.

“Bapan tiangé di puskesmas Pak,” tiang nyautin.

Pak Gedé mesuang montor kijangné uli garasiné. Di subané tiang menék montoré maserét ka puskesmas. Neked di aep puskesmasé lantas marérén.

“Bu… Bu… montoré suba teka.” Tiang ngaukin ibu bidan uli natah puskesmasé.

Ibu bidan ngajak bapan tiangé pesu tur menék montor tur ngorahin tiang negak di duri ngisangin bapan tiangé.

Montoré majalan becat, sawatara jam solas neked di rumah sakit umum. Ibu bidan langsung tuun ngalih tongos informasiné. Uli montoré cingak tiang sampun teka perawaté makta tandu sané maroda.

“Turunkan Pak, pelan-pelan baringkan di sini,” kénten raos ragané sasampuné neked di samping montoré.

Tiang nuunang bapa, lantas sareng macelep ka kamar rawat kelas III ékonomi. Di sampingé suba ada pasién lén. Sawatara wénten tengah jam tiang ngantosang, wénten dokter sané mréksa bapa.

“Bapak saking napi?” dokter matakon.

“Tiang saking Banjar Batu, Pak,” tiang nyautin

“Men niki ané sakit sirané, sira wastané?”

“Niki bapan tiang, wastané Wayan Srija. Tiang sané nanggungjawabang, Putu Sida,” saut tiang.

“Kénkén Bapan tiangé niki, Pak?” tiang matakon nyekenang.

“Puniki Pak, bapaké kena pinyungkan usus buntu sané ampun parah, arus dioperasi secepatné niki. Mangkin unduk biaya sané arus sediang Bapak petang juta, nika sampun polih potongan sawiréh Bapak nganggo kartu miskin.” Punika raos dokteré nyelasang.

Rasa runtag bayuné buin teka. Asanenga telah peluh matahé pesu tiis. Ri kala bingung, tiang inget ajak sampiné. Yén adep paling liu maan piakan duang juta. Men dija aliang kakuangané? Itunganné tuah pragat di otaké ten polih pabeneh.

“Usahakan ampun dumun Pak, yén benjang ampun polih langsung hubungin petugas administrasiné, pasti langsung operasiné.” Kentel raosné malih sambilanga nguasang.

“Pak…, Pak ten dados prasi dumun, nanging biayané tiang mutang? Tulungin ja tiang Pak, bapan tiangé ampun ten ngidang naanang.” Tiang ngenduk ngidih tulung.

“Kanggéang dumun Pak, taler ampura banget yén ten wénten jinah ten dados.” Saut dokteré laut magedi.

Semengan pesan tiang ampun numpang bis mulih ka désa. Sadurungé mulih tiang mabesen kén mémé mangda becik-becik nongosin bapa dini.

Neked di désa, tiang ka LPD nyelang jinah nganggo wala surat tanah. Tiang polih jinah limang juta. Mulih uli LPD, tiang malih ka rumah sakit makta jinah ka pegawai administrasi. Nanging sadurungé mrika tiang nengokin bapa ka kamar. Ring kamar dapetang tiang mémé suba bengong. Angkian tiangé sarasa nyat nyingakin bapan tiang suba makudung kekeh sing maangkian.

“Bapa…!!!”

Undiksha

Umah (IDK Raka Kusuma)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:54 pm

Pak Guru Gusti Sukadana ngranjing ka tengah kelasé. Murid-muridé ngaturang panganjali.

“Alit-alité sareng sami,” Pak Guru Gusti Sukadana mabaos, di subané ngenahang tas duur méjané, ”medalang buku gambaré. Gambar umah, jero, puri, utawi grian duéné suang-suang. Sampunang uyut. Bapak ten nongosin alit-alité.”

“Jagi kija, Pak?” Nyoman Antara nyelag aji patakon.

“Bapak ten kija-kija. Dinané mangkin guru-guruné jagi rapat. Ngrapatang indik ujian sané jagi rauh.”

Sapatilar Pak Guru Gusti Sukadana, sajaba Gedé Wiradana, murid-murid kelas limané garjita gati ngambar. Ada masambilan suar-suir. Ada masambilan gendang-gending.

Limolas menit suba liwat. Gedé Wiradana nu natakin jagut nlektekang buku gambar ané makebat duur mejanné. Limanné ngamel potlot. Tekek. Nanging sing sida ngorékang.

“Wiréh i déwék sing ngelah umah, kénkénang abeté ngambar?” Uli mara lakar ngawitin ngambar ada pang duang dasa ia ngraos di keneh buka kéto. Sing aséna paliatné nrawang sawang. Sing aséna masi marawat di kenehné unduk ané ngranaang ia kanti sing ngelah umah.

Pecakné ia sugih. Umahné linggah tur melah gati. Mobil ané celap-celep sig umahné, tur ané tumpangina nyabran masekolah liunné tetelu. Mobilé ento makejang gelah bapanné. Sakéwala lacur. Uli sekat ia ngenjek kelas dua SD bapanné mamotoh. Sakancan plalian, sakancan togél ubera. Ané pinih nyakitin kenehné, bapanné bebotoh luh. Yén pang kuda kadén suba bapanné ngantén-palas. Sagét ajak anak uli Badung. Sagét ajak anak uli Tabanan. Sagét ajak anak uli Jember. Sagét ajak anak uli Sasak. Cutet, ajak anak uli ideh-ideh. Kondén buin ngelah mitra dini-ditu.

Mirib sing sida naanang sakit ati, atiban ané liwat, méménné nuturin bapanné apang suud ja ngantén-palas, mamitra miwah mamotoh. Dugasé ento Gedé Wiradana sedek di pasaréanné. Gelem. Bapanné brangti tuturina baan méménné. Mabukti, dingeha bapanné matbat méménné aji munyi sing dadi dingehang baan koping. Suud matbat, memenné tundunga apang magedi jani ja. Méménné macelep ka kamar tongosné Gedé Wiradana masar matamped-tamped.

“Mémé lakar kija?” Gedé Wiradana matakon.

“Mémé lakar magedi,” méménné masaut sambilanga ngeling.

“Tiang milu Mé.”

Méménné sing masaut.

Naanang gelem Gedé Wiradana majalan nututin méménné. Naanang gelem ia negak di samping méménné di tengah bisé ané lakar luas ka Batubulan. Gedé Wiradana sing bani matakon, ngudiang sing menék sig bisé ané luas ka Buléléng. Tongos palekadan méménné.

Teked di Batubulan, tuun uli bisé, ia nututin méménné majalan ngojog mobil angkot ané luas ka Kreneng.

Dugas mobil angkoté teked di Kesiman, méménné ngorahin supiré marérén. Sambil nandan limané, méménné ngajakin Gedé Wiradana tuun.

Nututin méménné majalan ngajanang, Gedé Wiradana maniang déwék matakon.

“Lakar kija, Mé?”

“Ka Puri Kesiman dajané,” adeng méménné masaut.

“Sig nyéné?”

“Sig Sagung Dwipayaniné.”

Gedé Wiradana sing matakon buin. Parab ané orahanga tekén méménné ento tawanga. Uli kelas telu SD, nyabran satondén masaré, méménné nuturang Sagung Dwipayani. Timpal méménné uli SD kanti SMA. Sakéwala disubanné tamat SMA Sagung Dwipayani mawali ka Puri Kesiman. Déning ajin idané ané dadi polisi suba pénsiun. Sagung Dwipayani kuliah ring Universitas Udayana. Memenné kuliah di IKIP Singaraja, nanging sing lantur. Ané ngranaang, ngantén dugasé mara ngenjek seméster telu.

Kapin makelo sing kacunduk, Sagung Dwipayani tetep ngirim séwala patra tekén méménné. Méménné masi tetep ngirim surat. Di kapah-kapahé, Gedé Wiradana orahina maca séwala patrané Sagung Dwipayani.

Biangné Sagung Dwipayani tengkejut nyingakin sapatekan méménné. Ida raris nandan méménné tur ngaukin déwékné ka purian. Sayan tengkejut biangné Sagung Dwipayani mirengang unduk ané nepén méménné.

Gerungan mobil di garasané megat atur méménné.

“To Sagung Dwipa rauh,” biangné Sagung Dwipayani ngandika.

Kangén kenehné Gedé Wiradana nepukin méménné magelut ajak Sagung Dwipayani. Sayan kangén kenehné nepukin Sagung Dwipayani nangis dugas méménné ngaturang unduké ané nepén tur ngaturang sing lakar mabalik buin ka Klungkung.

“Men, kénkén putusan Astutiné, jani?” Sagung Dwipayani matakén sambil ngusap toya panon.

“Wantah dados tunas, icénin titiang ngayah driki sareng pianak titiangé.”

“Kanggo biang tiangé,” Sagung Dwipayani masaur, “sapunapi biang, icén ipun ngayah driki?”

“Antiang malu i aji,” alon masaur biangné Sagung Dwipayani.

Sanjané, kaputusang, kicén ngayah. Sakéwala, Gedé Wiradana kandikain nutugang sekolahan di SD ané nampek tekén Puri Kesimané.

Munyi tegakan ulung uli duri, ngranaang Gedé Wiradana inget tekén déwék. Ngranaang ia inget masi: déwékné akorékan tondén ngambar.

Gedé Wiradana ngunjal angkihan. Sing aséna, munyi maclepeh uli kenehné. Kénkénang abeté ngambar. Yén gambar cara umahé di Klungkung suba sing gelah. Yén gambar cara puri tongosé ngayah, masi tusing gelah. Laut ia nyledétin Wayan Darmawan ané negak di sampingné. Tingalina suba suud ngambar. Ditu ia mutusang ulah ngambar.

Mara limané lakar ngorékang potlot sig buku gambaré, sagét Pak Guru Gusti Sukadana ngranjing ka kelasé.

“Alit-alité, sampun usan ngambar?” Pak Guru Gusti Sukadana matakén di subané malinggih.

“Ampun!” murid-muridé, sajaba Gedé Wiradana, sibarengan masaut.

“Yén sampun bakta mriki!”

Pagrudug murid-muridé ané suba suud ngambar ngojog genahné Pak Guru Gusti Sukadana malinggih. Gedé Wiradana nu negak di tongosné. Bengong. Sing aséna, potlot ané gisina uli tuni, ulung ka bataran kelasé.

Bom (I Wayan Suda)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:50 pm

“Uli mara depak waton kanti jani suba makumpi tur boké mawarna dadua, tumbén jani pekak ningeh, tur muktiang ada bom makeplug di gumi Baliné,” kéto Pekak Landung makaengan ngajak truna-trunané sambil negak di batan jinengé. Pekak landung biasa maortan-ortan ditu sambilanga magambel rindik, masliahan suud magaé uli carik.

Pekak Landung kaloktah kaukina Pekak Véteran di banjarné, mapan mula ia pejuang dugas jaman penjajah i pidan. Yadiastun suba mayusa ulung dasa tiban, Pekak Véteran enu ceteng, enu nyidaang ka carik tur réncang majalan, sakéwala tusing bisa masandal, tusing bisa manjus di WC, tusing bisa ngajeng capcay lan sekancan dedaaran ané modéren.

Kaucap Pekak Véteran sawiréh semangat pejuangné tusing taén luntur. Yén ada anak nyambatang “merdéka ngormat” nyingkir prajani Pekak Véteran nglejit bangun uli pasaréan, tur malaib menékang lima ngormat padidi, ento awinan di banjarné liu anaké nyambatang Pekak Véteran kadéwan-déwan dadi pejuang.

Ri sedek sakit ngebus dingin raganné, jag prajani ilang tur seger yan ningeh anak nyambatang “merdéka”. Tan bina cara babotoh, yén tusing ada tajén, prajani ngaku sakit awak sabuku-buku, batis lemet, tusing jaen madaar, sakéwala suba ningeh ada tajén jag prajani ngléjat bangun tur seger tusing perlu maubad ka dokter.

Cucunné ané di pisaga madan Madé Lanus masih milu di jinengé ngorta tur matakon.

“Kak i pidan ngidang majalan neked ka margané, yén majalan apané ané kenyel?”

Ningeh patakon cucunné buka kéto Pekak Véteran ngadébras bangun tur masaut, “Gumi Baliné langah ané tusing taén bakat entasin pekak, turin pekak entasin baan majalan batis, tusing cara cerik-ceriké jani mara majalan apanimpug suba ngaku kenyel. Pekak i maluan nyingkir idih-idih, di kénkénné basangé tusing kena apa-apa, ujan panesan, kéto pekak nasarin gumi apang ada puponin buka jani.” Seken sajan ortanné Pekak Véteran.

Ada truna-truna ané lénan bénjul nyautin.

“Dong Pekak ngelah pengalaman luas, luas kema-mai?”

“Pekak mula mapengalaman luas, gumi Baliné makejang suba bakat entasin, sajaba gumi Indonésiané tusing nawang,” kéto buin Pekak Véteran negesin, sada ajum.

Ningeh munyin Pekak Véteran kéto, makejang truna-trunané kedék katundun, tusing bani sanget mesuang kedék apang Pekak Véteran tusing tersinggung utamanné pedih.

“Yan anak tua-tua i pidan, yaning suba luas ngliwatin pasih sinah suba kasengguh bani, liwatan gumi janiné ané madan Bernéo, Selebes, miwah Sasak, mapan gumi merdéka cara jani madan gumi Indonésia,” nglantur Pekak Véteran nuturang paundukané i maluan. Pekak Véteran ngritayang duges raganné nglawan serdadu Nica, Nipon, miwah Belanda. Pekak taén koné maplalian bom di pasisi Sanuré sakéwala bomé tusing dadi makeplug mapan gumi Baliné madasar baan besi wresani turmaning manusané tetep beneng papinehné tekén Ida Sanghyang Widi.

Dugas jaman penjajah i maluan, granat, bom, peluru koné maura dini ditu, sakéwala tusing dadi makeplug. Ento ané ngranayang Pekak Landung marasa nek, sesek tangkahné mara ningeh cucunné ané madan Madé Yasa, cucu marep mara ngelah pianak aukud kena musibah bom Bali II di Jimbaran.

Tuah ageté tusing dadi kepung, lacuré tusing dadi kelidin, jelé melah, aget lacur mula sing dadi palasang di guminé. Mirib suba ada duang tiban makeloné makuli dadi satpam di Jimbaran. Uli sekat ento sakabedik ngidaang menahin paon, ngridit Honda tur menahin sanggah kamulanné ané suba tuduh. Cucunné anak mula tusing madasar apa.

“Kak benahin sanggah kemulané kéto uug, mapan sanggah kaucap sirah utawi duur, yan duuré tusing melah sinah i raga paling,” kéto abetné Madé Yasa dugas enu idup ngajakin pekakné menahin sanggah. Di subanné sanggahné pragat, jani cara matingtingan ortanné, krana Madé Yasa jani kena musibah buka kéto, kene bom uli téroris.

Pekak Véteran tusing ngidaang ngebang sebet kenehné, sabilang inget tekén cucunné ané tusing ngelah bapa sawiréh maluan suba ngalahin mati. Sakéwala Madé Yasa ninggalin pretisentana aukud muani suba mayusa atiban. Ento ané ngranayang rena kenehné Pekak Véteran. Apa buin mantun cucunné nyak ngidep munyi ngyasang pianak miwah kurenanné ané tusing enu.

Tuah saja buka tuturé, pajalan matiné tusing kena baan masaurin, tusing tawang buin mani buin puan, anak urip baan nyilih, kéto anaké nyambatang. I pidan Pekak Véteran tusing kena bom penjajah, nanging jani cucunné kena bom téroris di subanné guminé merdéka.

“Lén dedalu lén tetani, lén né malu lén né jani, yan i malu idupé kajajah baan wangsa Belanda miwah Nipon, kéwala jani patuh masih kajajah, nanging adanné lén. Ada anak ngorang kajajah baan agama, ada anak nyambat baan kaliangan gumi. Liu anaké dueg ngraos agama, liu anaké makenta nglaksanayang puasa, liu anaké apal isin sastra, nanging iegé ngancan nglaléang. Maling dini ditu, perampok lemah bolong, hélm beten sadelé masih bakat baana nyemak, mirib ené madan gumi kali yuga, gumi suba wayah, clebingkah batan biu, gumi linggah ajak liu, ajak liu marebut amah, liu anaké ngaku paling dueg, paling bagusa. Ané soléh dingeh di kupingé térorisé koné ngaku akuanga suargan yan suba maan ngamatiang jlema lénan. Papineh manusané jani saja suba mabading, kangin orahanga kauh masih guguna, anak bajang ganteng, né muani anak tua ubanan suba biasa yaning suba ada pipis. Truna-trunané jani yan baang pis bolong rejuna, mabalik adepa tekén torisé tukaranga aji dolar, orahanga barang antik. Yan suba maan dolar mara ngalih tunangan,” lantang sajan Pekak Véteran ngamigmig.

Truna-trunané ané ningeh, ada kedék, ada masih ané madalem Pekak Véteran ané setata nutur di jinengé.

Yan i pidan Pekak Véteran ningeh anak nyambatang “merdeka” nglejit bangun, jani yan ada anak nuturang ada bom, ada téroris Pekak Véteran ngamikmik padidi nemah pastu téroris.

“Dumadak téroris numitis dadi lelintah dadi iis-iisan poh, kalablab di kawah, dumadak enggal kuskusa!”

“Tusing ja kuskusa, kéwala éksekusina,” truna-trunané nyautin.

Guru SMKN Kubu, Bangli

Anak Buduh (I Wayan Paing)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:45 pm

Magenep satuané pesu ulian ada anak buduh teka ka pekarangan désané. Ada ané ngorahang, “Guminé jani gumi buduh, ané tegteg  liunan itungan, milu buduh, ané buduh muduh-muduhang, ané sugih inguh ngitungin kasugihan, dadi buduh, ané tuna apa buin.”

Ada masi ané nyambatang anaké buduh ento paican Betara anggona ngibur kramané, ané, ulian kapah-kapah maan iburan melah. Apang sing cara kasanga ané mara liwat. Banjaré ngupah jogéd, jogédé majaruh-jaruhan, pangibingé marebut, majaguran. Payuan mabalih anak majaguran anggo bekel Nyepi buin maninné.

Mémé-mémé ané ngelah pianak cerik ngorahang anaké buduh ento lelakut ané demen nyarap-nyarap anak cerik bantat.

Tusing ada ané bani nundung. Tusing ada ané nglapurang ka Polsék.

”Bes kéto lacurné, among tusing ngaé rusik, jalan malu ubuhin, sinah ulian ento mawali ingetané,” kéto pamutus sangkepan dugas Anggara Kliwon ané mara liwat. Tusing ada kramané tungkas tekén unduké ento.

Anaké buduh ento tepukin krama katelun satondén purnama sasih kadasa né jani. Yén jani tuturang, suba sia dina ia dini. Simalu tepukina di pempatan dangin balé banjaré. Yén gugu omongan anaké buduh ento, ngorahang teka uli dajan gumi Baliné. Teked ia mai suud nglangkahin Gunung Agung ajak Gunung Baturé.

Sabilang wai ia bengong sambilanga ngomong pati kacuh. Petengné sirep di kalangan balé banjaré. Lemahné pesu nyluksuk ka paumahan ngidih-ngidih nasi.

“Ratu Betara, dumadak wénten damuh Ratuné madué kapiolasan,” kéto ia ngajap-ajap di arep sanggah pangijeng karang umah ané celupina. Ulian sesai kakéto, sada resep kramané ngenjuhang dedaaran sabilang teka anaké buduh ento ka mulihné.

Ané paling pepes dingeh, kanti makejang kramané bisa nuutang, ia matatembangan gremeng-gremeng.

Yén keneh-kenehang tiang

Anak buduh liu jani

Tusing karuan né makada

Miriban ulian paling

Paling kanggo paling ririh

Makejang ia nagih gugu

Kéwala sing ada apa

Makejang tuah di munyi

Yéning ruruh

Ulian ulap di mata

Laut kedék nglanturang pajalan sambilanga kecuh-kecuh.

”Ané madan anak buduh, buduh! Ané buduh apa makejang buduh?” kéto lanturan omongné setata suudé nembang. Suud kéto ia ngigel. Sing karuan apa kadén ané igelanga. Kramané ané nepukin sing bani ngedékin. Boya sangkaning nyeh. Nanging sangkaning madalem.

”Yén I Luh, bani Bapa ngorahin. Kenehé ané polos, eda pesan adukin momo. Kenehang apa ané aptiang, tusing macager, ditu I Luh lakar kesiabang bagia,” kéto tutur anaké buduh ento tekén Luh Wangi, pitung dina satondéné Luh Wangi lulus tésting pegawai negeri. Dugasé ento iseng Luh Wangi ngidih piteket tekén anaké buduh totonan.

Ditu mara ketara buduhné sing ja seken paling. Sakéwala dugas Gdé Putu nanjénang apang séhina bajuné kumel ané sesai anggona, pesu galakné.

”Jelék-jelék kéné panganggo gelah. Maan ulian mesuang peluh. Tusing ulian natak, panganggo luung baan maling, baan nglamit, apa gunanné. Satmaka nyaluk entipan kawah!” Bengong Gdé Putu. Agetan anaké buduh ento magedi uli natahné.

Kondén ilang ketug bayunné Gdé Putu, dingeha ada anak ngakak di malun umahné Pak Rodi. Mara sledétina, sagét anaké buduh ento ditu matungked bancang kakak-kakak nungadah, cara kedékanné Patih Agung di drama gongé. Pak Rodi bengong tan pasaut.

”Ada pamacek gumi, ngadep gumi, meli kijang anggona ngalih sengsara. Tumbén-tumbén jani mulih. Mulih ngalap karma. Béh…béh…béh! Lacur idupné! Lacur idupné!”

Sambilanga ngakak, ia majalan makirig sarwi nuding Pak Rodi! Makejang ané nepukin saling kipekin.

Sing karasa galahé majalan. Abulan suba liwat.

Ujané tusing rérénan uli ibi sanja. Buka téngkobang uli langité. Mabéok tan katambakin. Kilapé masambung-tumpuk ngaditdat. Keplag-keplug. Kerug-ngadubrug. Tatité ngulapin. Empeng-ulap, kenyap-kesior tepukin prajani. Matakes-takes angkihané, daap-daap bayuné. Idupé asanin ngincil pesan.

Natahé kancaban. Anyar pesan sarin tanahé paid yéh nyluksuk mulih-mulihan ka umah-umah. Cariké dadi danu. Padiné mara embudan makerem. Tukad Daapdaap puek-puek yéhné matampias ka cariké. Tusing ada ané bani pesu, apa buin ka cariké, jejeh yén uyak blabar, sander tatit. Méhméhan tepén embid uli Bukit Glajihé ané ada duur Tukad Daapdaapé. Suba dadi pabalihan sai-sai, yén ujan-ujan Bukit Glajihé lakar embid. Apa buin ujané bales cara jani.

Sedek banget ujané, sagét ngropod-kepuak bingin pempatané sander kilap. Misi dingeh anak gelur-gelur katulung-tulung.

”Bli, ibi sanja tiang ngipi nyuun kukusan,” nadak Mémé Rarud ngorain kurenné ané sedek iju menain kamben lakar ngojog munyi katulung-tulung ané dingeha uli balé banjaré.

”Nyanan buin tuturang, Man,” pasautné Bapa Rarud sada gésonan ngampigang capil ané magantung di bedég umahné laut malaib nuuk ujan.

”I Bapa kija, Mé?” Nengah Watri matakon kén méménné.

Tusing pesu munyi Mémé Rarud mlekut panakné laut ngajak ka tengah.

Teked di balé banjaré, dapetanga kramané liu. Bengong. Tepukina punyan binginé pungkat nyungklingang Pura Penyarikané. Anaké buduh maguyang di bongkol binginé sambilanga masesambatan.

”Gedé puyung…! Gedé puyung! Das-dasan cai nepén awaké. Kadén cai nyén awaké?” anaké buduh  nuding-nuding punyan binginé.

”Pedas baan kai, di jit cainé misi taji…! Di jit cainé misi taji!”

Bangun anaké buduh ento laut malaib ka rurungé gedé. Jerit-jerit ngaukin bapanné. Cara anaké cerik suud mawélang di pisaga, nyaduang tekén bapanné jumah.

”Bapa…! Bapaaa…!”

Kramané nutugin, jejeh yén anaké buduh ento ngentungang awak ka Tukad Daapdaap ané nedeng blabar gedé. Kondén joh malaib, sagét guminé magejeran. Miribang linuh. Makejang majadeng. Saling kipekin, laut ramé-ramé ka bongkol Bukit Glajihé ané embid gedé numpel rurung duur Tukad Daapdaapé.

”Pak Rodi…! Pak Rodi!” ngelur kramané ané teked ditu wireh nepukin tenggek mobil kijang ngenah di betén tanah embidané ento. Makeneh matulung, sakéwala batisné buka pacek paku makejang. Kaling nyidaang matindakan, makiselan sing nyidaang.

Nadak sara buin embid Bukit Glagihé. Pati purug kramané nylametang déwék. Atenga ilang di betén tanahé!

Pajerit kramané ané slamet. Anaké buduh masi slamet. Nanging ia sing nyerit. Ia kedék ngakak nuding mobil kijangé.

Ten Juari (I Madé Kridalaksana)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:42 pm

Pagruéng munyin montor lan mobilé nganginang ngauhang di jalan bypass Bualuné. Ada ané ngebut sambilanga ngamunyiang bél keras-keras kanti ngempengang kuping, ada masih ané adéng-adéng pesan ngawinang anaké durinan kéweh pesan nyalip. Di samping tiangé supiré nyetél gending rock keras-keras uli radioné apang tusing kiap ngenjek gas kenceng-kenceng nuju mulih. Buin dingeh tiang munyin radioné, buin tiang engsap. Nanging supiré itep masuir-suir sambilanga nuutin munyin gending di radioné. Slélégang tiang awak tiang di jok ulian kenyel sajan. Awak tiang sakit krana uli semengan tusing maan marérén, fullday-tour tamuné. Kabenengan tamu ané créwét atehang tiang. Krana ia suba taén ka Bali jeg sing siep-siep ada dogén takonanga, ada dogén tagiha.

Sedeng tiang ngidema saget mamunyi hapén tiangé. Ada anak nélpun. Prajani matan tiang ngedat.

“Hallo!” kéto tiang nyautin.

“Sibuk mangkin, Bos? Tiang jagi mrika wénten sané ortaang tiang,” kénten munyin télpun saking timpal tiangé ané suba sawatara telung tiban makeloné tusing taén tepukin tiang.

“Tiang mara suud ngateh tamu dinner, jani tiang kal mulih. Wénten napi, jagi ngaryanang travel, Gus Tu?” saut tiang uli tengah mobilé sambil makeneh-keneh mirib-mirib ada tamu ané ngajakin ragané ngaé travel.

“Jam kuda wénten di kos?” buin ragané matakon nyekenang.

“Sawatara jam tengah solasan,” saut tiang sambil ningalin jam di limané. Tusing masa saget neked suba di gudang mobil travel-é.

“Mani jam pitu dini nah, Black!” kéto tiang majanji ajak supir.

“Oké Bos!” kéto sautné.

Dapetang tiang Gus Tu suba di natah kos tiangé sedek negak di duur sadel montor metik pelungné.

“Sampun tunian? Mriki-mriki!” tiang ngajakin ragané ka aep kamar kos tiang.

“Kanggiang malinggih driki!” tiang nujuin bataran kramik di aep kamaré krana tusing ada kursi. Gus Tu negak ditu sambilanga mesuang roko mabungkus barak ané mérekné suba kasub uli tas gandongné. Tiang laut makalah akejep kal nganti baju ané bek misi peluh sawiréh uli semengan padet acara tamuné.

“Punapi gatrané, makelo sing taén tepuk. Kari makarya drika?” tiang nakonang.

“Mangkin tiang ten magaé, Dé. Sampun wusan tiang ring travel nika. Polih taler ring travel Jepang ajebos kémanten, komplin tamuné. Tiang suudanga santukan kari training drika. Sujatinné wénten senior tiang daweg undukné nika, sakéwanten tiang dogén sané pecata,” kénten ragané nyritayang. Kurenan tiang teka ngaba téh botol dingin ané belina di warung delod kosanné.

“Rarisang, kanggiang ten wénten napi,” kéto munyinné.

“Suksma,” Gus Tu nyaurin. Suud kéto laut kurenan tiang makalah ka tengah kamaré mabalih sinétron.

“Ngaé naké travel sik pang maan tiang magaé,” tiang buin nyekenang.

“Dugas niki Mister Kim okana ngaba grup mriki. Hotél sampun pesen tiang. Okana Dé bang ngaba. Yén kénkén kadén unduké buung ia ka Bali,” kénten ragané masaut.

“Saja suud magaé né?” tiang nakonang nganggo basa ané tusing alus sawiréh ragané uli Buléléng turin tiang sampun matimpal luung. Di samping ento umur ragané masih ngudaan tekén tiang.

Ada gaé di kargo. Kémanten joh. Di Ubud. Gajihné tuah tuju ratus. Tiang mayah kos dén tiga ratus. Nika konten anggo meli kaperluan sawai-wai. Ngoyong di Dénpasar biayané gedé gati,” ragané nglantur nyautin.

“Kanggoang malu Gus Tu. Jemak gén pang ada anggo biaya ngoyong di Dénpasar sambil ngalih-ngalihin gaé ané luungan. Kéweh ngalih gaé ané misi maan kenehé jani. Nyak-nyakné ada gaé, kéwala gajihné abedik. Di kénkénné ada gaé ané magajih gedé, nanging i raga sing sanggup nyemak,” tiang ngimbuhin.

Kadung seleg tiang ngorta kangin-kauh nganti tusing taunang galahé suba jam solas seperempat.

“Dé nu inget kén Gus Dé timpal belin tiangé?” buin ragané nakonang tiang.

“Nguda ten. Sering katemu ragané?” tiang balik nakonang.

“Dugas tiang enu magaé di travel-é, Bli Ngurah ngorahin tiang nyéwa montor ané lakar anggona aminggu.

“Uli travel-é ento booking-in tiang,” Gus Tu nglantur nyatuayang, “suba liwat pitung dina terus tiang télpuna téken pegawai penyéwaan montor totonan apang ngulihang montorné. Laut takonang tiang Bli Ngurah dija montoré anaké, orahanga baanga Gus Dé. Tiang bingung. Télpun tiang Gus Dé, ten ada pesaut. Hapéné setata mailbox.

“Terus, kénkén?” tiang mulai penasaran.

“Mailehan tiang nakonang ragané. Paman tiang ané dadi polisi ngorahang taén nepukin ragané di Buléléng. Kéwanten mangkin ten kari drika. Takénang tiang ring ajinné di geria, nikanga Gus Dé sareng rabinné ring Nusa Dua. Makita tiang mrika, sakéwanten ten tawang tiang tongosné. Dé nawang tongos rabinné ento?” Gus Tu tumuli nakonang tiang.

Sambilang tiang nginget-ngingetang dija koné umah rabin ragané ento. Tiang ngorahang umah krana rabin ragané boya ja nak Bali, sakémaon mawit saking Surabaya. Dugas kari anom rabin idané meneng sareng mémé-bapan ipunné ring Nusa Dua. Ulian engsap kén umahé ento tiang masaut kéné, “Tiang taén mrika sareng ragané dugas teka uli ngatehang tamuné. Nika sampun dumun pisan. Minab wénten sampun nem tiban. Sampun engsap tiang dija kadén tongosné mangkin.

Sambil mecik-mecik tombol hapéné, sambilanga ngédéngang angka-angka ané ngenah di layar télpuné buin ragané matakon, “Sampun maganti kénkén nomer ragané. Terus télpun tiang, nanging pepesan sing taén nyambung. Dikenkené nyambung, sakéwala ten sautina. Beneh niki nomerné?”

Balinin tiang masih nomer télpun ané kasimpen di phonebook tiangé. Lantas adungang tiang ajak nomer ané édénganga ka Gus Tu busan. Mara saihang tiang melénan nomerné. Suud Gus Tu nyatet nomer ané di télpun tiangé, tiang negarang nyambungang mirib nu ragané inget tekén tiang. Pang telu pang pat tiang mecik nomeré totonan, setata patuh. Tuah munyi tuuut… tuuut… tuuut dogén madingehan.

Sambilanga nyiup rokonné, Gus Tu ngerosang téh botolé sada adéng.

“Mangkin dija montoré nika?” tiang nakonang.

“Di Tabanan, Gadéanga aji dua juta. Pang nyidaang ngulihang montor totonan, mangkin montor tiang drika anggén pasilur sadéréng mrasidayang nebus,” kéto Gus Tu buin ngraos.

“Inguh tiang, Dé. Montor tiangé nika kari nyicil. Mangkin montor métik niki boya ja gelah tiangé. Montor Bli Ngurahé,” Gus Tu nglanturang sambilanga nakonang suba jam kuda.

Sahasa tingalin tiang jam di limané tur masaut, “Sampun jam tengah roras.”

Ampurang dumun Dé, ba peteng. Tiang mapamit dumun. Suksma,” kéto Gus Tu laut majujuk.

“Nggih Gus Tu, suksma sampun malancaran mriki,” saut tiang sambilang milu bangun tur ngatehang ragané neked di aepan umah kosé.

Buin maninné sawatara jam roras tengai guminé sedeng panes sajan. Tamuné ané di tengah mobilé ané misi AC dogén ngilih-ngilihang awakné baan buku krana kebus bas kaliwat, apabuin anaké ané negakin sepéda montor. Neked di pempatan dangin bandarané lampu lalu lintasé ngendih barak mawinan mobilé marérén. Sedeng iteha tiang nerangang patung I Gusti Ngurah Rai ané ada dangin jalan, sagét mamunyi buin hapén tiangé. Tit… tulitut… tit….

“Ampurang tiang Dé, dibi sandé tiang mrika pacang nyelang jinah, kéwanten tiang ten juari, wénten kurenan Déné. Tiang perlu empat ratus ribu kémanten. Wénten?” kéto munyin SMS-é.