I Made Sudiana

Archive for the ‘Cerpen Bahasa Bali’ Category

Majogjag (Djelantik Santha)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:37 pm

Wayan Sentana alon-alon nytandar motorné di samping balé dauhé apang tusing pirenga tekén reramanné ané sedeng iteha ngorta padaduanan di ampiké sambil ngopi.

“Om Swastyastu,” sapanné Wayan Sentana alon sada masalin munyi.

“Om Swastyastu,” pasaut bapannē matolihan. “Béh, cai Yan, kadén bapa nyén ané teka, tumbén nganjali? Biasanné jeg nylonong,” pasaut bapanné matadah tengkejut.

“Nggih Pa, Mé. Gumanti ja tiang meled nyugjugin, napi salam krama Baliné nyak nyambung marakyat nganti teked ka désa-désa. Ané biasanné koh ngomong?”

“Nah, ajanian suba sayan ada perubahan. Nanging mara di sangkepan, di upacara lan acara adat né matadah resmi. Cara mapepadikan, nrima tamiu dines muah ané lénan.”

“Sing kénkén Pa, mula sukil ngawitin ngaé ané melah. Tiang masih jani malajah ngomong basa Bali ané madan beneh, sawiréh jani basa Baliné suba sayan nglimbak.”

“Nah mungpung Wayan ngoraang basa Baliné sayan limbak, mémé masih ajak bapan ceningé mara sedeng ngortaang basa Bali ané dadi pajogjag dané Gusti Mangku Ngurah ngajak okan-okanné di jeronné ibi sanja,” raos méménné nyelag maketur.

“To kénkén ané dadi bantang pajogjagé? Kadén Gusti Mangku dané mula wikan?”

“Baané saking wikanné, dané marasa tusing ngerti tekén tata caran anaké ngajahin anak cerik ngomong cara janiné. Cara cening uli cerik mara ngedat suba urukang mémé ngomong mabasa Bali. Apa jani cening marasa kéweh mabasa Bali?” patakon méménné.

“Yén tiang tusing kéweh ngomongang basa padidi.Yén basa Inggris, basa Jerman mara kéweh. Patuh cara anak cerik Amérika, Australi ngomong Inggris sing marasa kéweh. Yén ia ajak mabasa Indonésia, Bali, mara kéweh. I raga masih yén malajah mawirama mara kéweh, sawiréh i raga mara majumu malajahin sasubané i raga gedé,” pianakné negesang.

“Ento suba ané nikaanga tekén Gusti Mangku i tuni semengan. Raganné masadu marasa nyelsel ngelah oka dadua pada wikan nyastra lan mabasa Bali, Kawi, nanging tusing nyidang ngurukang oka padidi mabasa Bali. Taén putunné ané di Dēnpasar mantuk ngiring ajinné. Pekakné nakonin baan basa Bali, nanging sautina baan basa Indonésia. Mara takonina okanné, Gusti Putu Raka pasaurné ngandang, ngampar. ”Béh aji bas kuna, pénter mabasa Bali ten nekaang napi. Samaliha ngomong basa Bali sulitan tekén basa Inggris. Misi anggah-uingguh, ten ja abesik cara basa Indonésia lan basa Inggris utawi Jerman. Nika mawinan tiang ngurukang basa Indonésia lan basa Inggris dumun mangda nénten kuciwa ring timpal-timpalné di sekolahan. Malah sampun kurukang basa Jepang.”

I poan okanné ané dadi pegawé bank di Jawa, Gusti Madé Rai mantuk, masih ngajak putunné ané maanjar ajak putunné ané di Dénpasar. Masih takonina baan basa Bali alus utawi sagét kasar. Makejang sautina baan basa Bali alus tekén putunné. Lantas okanné takonina kénkén dadi bisa mabinaan piuningné mabasa Bali. Pasaur okanné lan mantunné tuah yén di jero raganné setata ngurukang okanné ngraos baan basa ibu, mabasa Bali.

Kocap yadiapin raganné malinggih di Lombok, ané wewidanganné ngomong Sasak, di Jawa ané ngomong Jawa lan basa Indonésia, nanging di jeronné raganné tetep mabasa Bali. Dadi patuh cara prisip bapané, ngurukang raré patut nganggon basa ibu, basa Bali. Basa ané lénan pastika lakar kabakatang di sekolahan utawi makursus. Yén basa Bali dija ngalih kursus, yén sing di asrama utawi di umahé padidi? Yén kanti i pianak tusing bisa mabasa Bali, ané pelih boya ja i pianak, nanging i rerama ané ngutang basa ibuné padidi, sok géngsi nguber bukité ejohin. Kadirasa anaké uli Belanda nguber malajah basa Bali.

“Saja ento Bapa, Mé, tiang masih dugasé tundéna survey tekén doséné di Buléléng ané tepukin di masyarakaté mula tuah buka kéto. Liunan para janané ngurukang pianakné baan basa Indonésia, malah mabading mara malajah basa Bali di sekolahan. Sinah sukil tan bina cara malajahin basa Inggris. Ento ngranayang basa Balin anaké jani kaku, sawiréh nyalin uli basa Indonesia ka basa Bali. Conto: “Sapi saya akan saya sembelih” kabasabaliang dadi “Sampi tiang lakar tiang gorok.” Patutné “Sampin tiangé lakar gorok tiang.”

“Sajaba ento yén titénin basa Baliné gumanti ngelah anggah ungguh basa, sawiréh ngelah basa kasar, madia lan alus. Ada masih alus sor, alus mider, satmaka ngurukang para janané apang bisa ngalap asor ané numbuhang budi suci adiluhung mawit ulian basa. Hormat tekén sang catur guru. Tekén rerama, guru pangajian, guru wisésa, muang guru swadyaya saking mabasa alus. Apang tusing alpaka guru. Bani nyagur rerama, guru, misuh pemimpin. Ulian basa, bani ma-kamu, macai, maicang tekén sang guru cara basa Inggris lan Indonésiané pragat you…, kamu, engkau, aku yadian tekén Hyang Widi Wasa.”

“Saja Pa, anaké uli dura negara masih ngomongang kéto. Basa Baliné sujatinné ba sarasa, basa budaya ané numbuhang sopan santun. Kruna-krunanné masih komplit. Cuma yén di Buléléng, tiang kayang jani kari majogjag indik kaja lan kelodé. Cara Buléléng kaja artinné arah ke gunung dadinné ka selatan. Kelod artinné arah ke laut dadinné ka utara. Yén cara i raga ané ketah kaja, kelod, kangin, kauh ento tuah mata angin, utawi pangider buana, patuh tekén bahasa Indonésiané: utara, selatan, timur, dan barat. Boya ja arah kaja lan kelodé ané maarti ka gunung lan ka laut ané dadi gentinin aji kruna ka ulu lan ka tebén.

Kayang kamus Bali-Indonésiané masih rancu, basa Baliné ten ngelah mata angin, padahal

nawang pangider buana komplit kayang déwa nawasanga, warna, lan uripnné yén macaru. Miribang saking mula salah kaprah,” raosné Wayan Sentana ngacuh, mimbuh bingung.

“Dadi masih orahang kéto. Yén selehin miribang uli pangawit malajah ngomong raréné di Buléléng orahina gunungé kaja lan pasihé kelod, pinaka basa ibu. Tuara ngitung mata angin cara janiné. Apa buin ada kompas, ada kar utawi peta anggon uger mata angin. Éééh, nguda dadi mingungang kaja kelod suba nawang ulu tebén?” raos bapanné teges.

“Saja Pa, Mémé. Tekan tiangé mulih sujatinné lakar morahan yén kayang lulusé ené tiang payu ngantén ajak gélan tiangé Setyowati. Nanging ia sing nyak magama Hindu. Yén dadi cara Jawa, tiang ajakina milu gaman raganné. Yén sing kéto melahan pada tetep ngaba agamané soang-soang. Ibu lan bapakné setuju kéto. Cara janiné beneh masih kéto. Nanging tiang kari ngantiang pituduh lan papineh mémé lan bapané. Kénkén Bapa, Mé?”

“Badah…, né ja cai sajaan tusing nawang kaja kelod. Tusing ada wét buka kéto. Cai jumah muani padidi, yadiapin pada tetep tekén agamané padidi. Lantas kénkén tata upacara pawiwahané? Kénkén nerapang bebanten ardanaréswari ngajak anak ané tusing magama Hindu? Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 masih tusing matutang buka kéto. Apa buin yén kanti cai paid bangkung. Yén dadi melahan kelidin,” pasaut bapanné sengit.

“Nguda kéto Pa, tiang tusing lakar ngalahin sentanané jumah dini. Yadin kurenan tiangé malénan agama, kadén Tuhané ané kasembah masih patuh?” raosné Yan Sentana.

“Ooh, yén saja ia nganggap Tuhané patuh, nguda ia tusing nyak milu tekén cai? Yén cara i raga mara kéto. Ékam Évam Adwityam Brahman. Mawinan anaké luh ngantén nutug anaké muani, nganutin adat ka purusa. Apang sajaan masaanggama sekala lan niskala. Yén cara anaké malayar apang dadi aperahu nuju pulo harapan,” pitutur bapannē

“Mimiiih Wayan… Yan. Precuma cai masekolah tegeh-tegeh. Kadén mémé ja lakar sayan ngerti. Nyatané cai mula tusing nawang kaja kelod, apa buin kangin kauh,” kénten raos méménné nyelag. Wayan Sentana bengong, tumbén majogjag ngajak reramanné.

Iklan

Dadong Séngol (IBW Widiasa Kenitén)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:33 pm

Suba kudang yéh kadén adepa tekén Dadong Séngol. Suba kudang ilehan kadén Dadong Séngol nyajalanin ngilehan idupé. Suba kudang dagang kadén melinin Dadong Séngol yéh. Enu tegteg tekén geginané madagang yéh. Uli mara menék bajang kanti suba tua buka jani.

Tiang bareng masi ngadanin Dadong Séngol. Adané ané seken tusing ada nawang. Buina tiang tusing bani nakonang adanné. Krana dagang-dagangé di séngol ngaukin Dadong Séngol, tiang masi bareng ngadanin Dadong Séngol. Dadong Séngol méh suba nem dasa lima umurné enu masi madagang yéh. Dadong Séngol nawang pajalan sengolé ané ada di panambangané ento.

Semengan séngolé ento dadi panambangan motor. Tongos supiré ngantré. Tongos Supiré ngalih pangupajiwa. Tongos supiré ngrebutin panumpang. Sanjané sawatara jam telu séngolé suba ngawit mabukak. Sayan peteng sayan ngliunang anaké mablanja. Sayan liu masi anaké ngidih-ngidih. Sayan liu anaké ngisinin basang. Sayan lega dagangé. Sayan liu maan bati. Sayan lega kenehé.

Dadong Séngol masi sayan inceg majalan. Batisné ané suba rématikan tindakanga dogén. Pajalanné misi srayang-sruyung. Baan baat émbéré ané suuna. Yéhné tusing taén tepukin tiang ngléncok anang abedik. Nyihnayang degdeg kenehné nyuun yéh. Sayan liu anaké nempah yéh tekén Dadong Séngol.

Dagang-dagangé masi tusing taén nyak nrima yéh lénan tekén yéh suunan Dadong Séngol. Koné yéhné Dadong Séngol tis pesan.

Taén takonin tiang ipidan, “Ngujang dadi Dadong madagang yéh?”

Aluh pesan abetné nyautin.

“Apang tis.

Tiang makeneh-keneh. Apang tis. Di guminé ané sayan panes ené. Enu ada anak inget tekén ngenjuhang tis. Sinah suba rasaanga tekén Dadong Séngol sayan ngejohang anaké tekén tis. Sinah suba tawanga tekén Dadong Séngol panesé sayan ngrubéda di kenehé.

Dadong Séngol tusing pesan rungu tekén ramén séngolé. Rasaang tiang cara anak matapa di tongosé ramé. Tongos ané sakancan keneh masliweran. Keneh ané pinih liuna sinah keneh apang liu maan bati. Keneh apang énggal daganganné telah. Keneh apang anaké mablanja kanti ngantré. Tuah Dadong Séngol abesik kenehné ngenjuhang tis tekén anaké madagang. Uli anaké madagang, tis kenehné lakar sayan nyusup sig anaké mablanja.

Lega pesan suba Dadong Séngol yén yéhné liu ané nganggo. Liu anaké ngrasaang tis. Sayan nglimbak tisé. Sayan gigisan panesé.

Dadong Séngol teka tanggu malu mulih tanggu duri. Séngolé tetep antianga tekén Dadong Séngol. Yén tusing kanti telah dagangé mulih, tusing ia mulih. Lega kenehné Dadong Séngol nyidayang maangin tis tekén anaké ané mablanja. Teked jumah Dadong Séngol énggal-énggal mabanten. Ngaturang canang sekar ka sanggahné. Ngaturang isin kenehné ring Sanghyang Widi. Ngaturang suksma ring kawitanné.

Dadong Séngol suba biasa mabanten sawatara jam roras peteng. Ditu ia maan ngrasaang degdeg guminé. Sepin kenehné macepuk tekén sepi guminé. Dadong Séngol ngaturang suksmaning idep. Ngaturang pajalanné dugas lemahé. Ia nawang sinah pajalanné tusing setata lanus. Sinah ada ané tusing beneng pajalanné. Nglungsur pangampura ring Sanghyang Widi.

Koné baan demené maturan sawatara jam roras, Dadong Séngol palasanga tekén kurenanné. Sumanangsayaina Dadong Séngol tekén kurenanné bisa makeber petengé. Dadong Séngol ngalah. Kenehina kurenan padidi suba sumangsaya sinah pakurenanné tusing lakar majalan lanus. Saja pesan, sabilang wai Dadong Séngol maan sesimbingan. Bek kupingné, lantas palas makurenan.

Suud maturan, mara Dadong Séngol ka paon ngalih nasi. Matimpal jukut-jukutan. Dadong Séngol marasa tekén dewékné suba tua. Ia sayan kapah meli bé. Pepesan jukut-jukutan daara.

Dadong Séngol yén nuju ada dagang ngenjuhin bé di séngol tusing tulak. Diastun ia nguangin naar bé, cucun di nyama baangina. Kendel suba cucun-cucunné. Makejang cucun-cucunné tresna bakti tekén Dadong Séngol. Di kapah-kapahé bisa masi Dadong Séngol nuturin cucun-cucunné apang setata jemet malajah. Jemet magaé. Di jemeté lakar ngwetuang bagia.

Cucun-cucunné demen ngresepang tutur dadongné. Di kénkénné selegenti ngaénang Dadong Séngol boréh. Ada mecikin batisné. Ada ngurut-ngurutin tundunné baan lengis reramuan apang anget raganné Dadong Séngol.

Apisan tusing taén Dadong Séngol tepukin tiang gelem. Paling banter mantas paad. Yén kanti ngalih dokter tusing taén pesan. Mirib baan legan kenehné maan ngenjuhin anak lén rasa tis. Sangkan setata tis tepukin tiang.

Muanné tusing cara anak tua ané lénan. Cara matéja sabilang tlektekang tiang. Taén i pidan tiang macepuk liat tekén Dadong Séngol. Ia kenyem tekén tiang. Tiang jagjagina. Kadén tiang lakar galak. Mabading kenyem.

”Nyanan mulih ka kubun Dadongé, Kérta.”

Tiang makesiab. Dadi tawanga adan tiangé madan Madé Kerta.

”Nggih, Dong.”

Dugasé nika kanti peteng tiang ngantiang Dadong Séngol apang énggal mulih. Kanti kiapé nekain tiang. Tiang maan engsap. Enten-entenan sagét séngolé suba matutup. Tiang paling ngalihin Dadong Séngol. Sabilang ané tepukin takonin tiang. Makejang ngorahang tusing nawang. Orahanga suba mulih ka pondokné. Tiang ngénggalang ka pondokné. Neked di pondokné. Pondokné sepi dingklik. Munyin balang ajak jangkrik ané saling pasautin dogén dingeh tiang. Tiang ngénggalang mulih. Jejeh masi, peteng nyén nawang. Kadénanga malaksana tusing beneh.

Tiang makeneh-keneh. Ngujang dadi Dadong Séngol tusing nundunin tiang. Maninné takonin tiang Dadong Séngol.

” Dong, ngujang buung ngajak tiang ka pondok?”

Dadong Séngol kenyem. ”Tepukin Dadong, Madé leplep gati pules. Dadong tusing bani nundunin. Jejeh nyanan kapupungan.”

Tiang tusing sanget ngugu munyinné. Sinah ada ané engkebanga tekén tiang. ”Ibi maan tiang ka pondok Dadongé. Dadi Dadong tusing ada?”

Mara makesiab Dadong Séngol. ”Maan mulih Madé?”

“Maan, Dong. Kanti telah gibel amah legu batis tiangé, Dong.”

“Lamun kéto legaang Madé. Dadong tusing nawang. Kadén dadong, Madé lakar makalemah ngijengin séngolé.”

Tiang kedék. Dadong Séngol kedék.

”Dong, jatinné Dadong kija petengé ibi?”

Dadong Sengol tusing masaut. Nyaru-nyaru pasautné .Cara ada ané engkebanga. Tiang tusing bani mamaksa apang énggal sautina.

“Nyanan dadong ngorahin.” Dadong Séngol ngalahin tiang, énggalan ada ané nagih yéh. Tiang mabalih Dadong Séngol. Patuh cara ané ibi-ibiné sabilang dagang nagih yéh tekén Dadong Séngol. Tiang nyaruang awak. Di bucun séngolé tiang ngempi. Tiang meli tipat pecel anggon ngendepang basang tiangé ané suba magending baan seduké. Kanti peteng tiang ngantiang. Kiapé nekain tiang. Kedatang tiang matan tiangé apang tusing cara ané ibi kalaina tekén Dadong Séngol.

Suba makejang dagangé mulih sagét Dadong Séngol nyagjagin tiang. Tiang makesiab. Tawanga tongos tiangé. Listriké tusing sanget ngalangin tiang. Tepukina masi tongos tiangé.

”Mai Dé. Nyanan énggalan majalan dauhé. Sinah lakar tusing lakar nepukin apa.”

”Nah, Dong.” Tiang nugtugin uli duri. Di margané suba langah ada anak. Rurungé ka pondok Dadong Séngol suung gati.

Neked jumahné tiang negak di ampikné. Umahné kiterin punyan-punyanan. Liu pesan ada jepun, sudamala, punyan kayu tulak, punyan dapdap. Cara nongos di tengah alasé rasaang tiang. Buka ané suba-suba Dadong Séngol ngénggalan mabanten ka sanggahné. Makamben sarwa putih. Tusing buka ané ibi-ibi tepukin tiang. Sayan matéja. Sayan putih tepukin tiang. Dugasé ento nedeng tilem. Suud mabanten saget Dadong Séngol ngajakin tiang maturan.

”Maturan kija Dong?”

Dadong Séngol tusing nyautin. Pagelangan liman tiangé gisina. Tiang tusing bani sanget matakon. Dadong Séngol nlektekang langit. Sagét awak tiang rasaang tiang suba cara ada di ambuné. Ngambara. Tepukin tiang guminé di beten. Makejang ané pepes entasin tiang ngenah. Dadong Séngol tusing mamunyi anang abedik. Pragat ngisiang liman tiangé. Saget ngenah téja di kaja kangin. Tiang ajaka kema. Teked di tongos téjané Dadong Sengol tuun. Tiang suud gisianga. Tiang sayan makesiab. Saget suba ada di natar purané. Purané miik ngalub. Buina liu gati canang sekaré tepukin tiang. Cara mara suud ada anak mabanten.

”Dong, pura dija ené?”

Kisi-kisiina tiang. ”Dé, ené suba purané ané ada di keneh Madéné.”

Tiang makesiab. Dadong Séngol makenyem.

Ngantré (IBW Widiasa Kenitén)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:30 pm

Tiang sebet gati. Jani makejang menék. Lengis menék. Lakar jakan saling paliwatin menékné. Tusing taén ada nyak tuun. Patuh mirib cara anaké ngalih tongos negak. Makejang nagih pinih tegeha. Kéwala yén tuun, tusing ada nyak.

Sabilang wai tiang mapitungan. Kanti alah bejek sirah tiangé. Kéto masi awak tiangé. Liu pesan penyakité teka. Sakit keneh kanti sakit tusing nyidaang madaar. Tiang suba kanti med ningehang anak ngaku nyidaang nuunang arga. Pamuputné argan awaké payu tuun.

Somah tiangé masi patuh. Tusing taén matakon pakéweh tiangé. Pragat ngorta tekén ngitungang nomer togél ané kuat. Yén sing kéto matuakan suba ia. Yén suba punyah, kuping tiangé alah bébék makesiab rasaang tiang.

Somah tiangé magaé di cariké. Kéwala nyakap. Cariké tusing amun apa asilné. Yén tusing kena barak, maanan buin abedik. Yén kena barak, pragat masakan Cina tampi tiang, puyung hai. Utang tiangé malomba saling paliunin. Tiang tusing ngelah tegal carik. I pidan kawitan somah tiangé sugih. Dedemenanné ngalahang. Apa lénan tekénan ngalih anak luh ajak malegan-legan ngisinin indria, matuakan, magocékan. Bikasné masi tuara ada ané beneh. Makejang ngagu. Sekel bedik adepa. Ané meli suba lega gati. Tanah kawitan somah tiangé makejang paak marga gedé. Jani makejang dadi toko. Jani tiang mabalih anak sugih di tongos tanah kawitan tiangé. Cara anak meléh-meléhin dogén.

Tusing ada ané bani nombaang. Koné takut. Takut krana makejang nganggon siteng awakné. Kéwala polonné embuh. Makejang demen ajuma. Suud kéto anyudanga baan munyi melah.

Bisa masi tiang maselselan. Ngujang kawitan tiangé tusing ada inget tekén ngelah sentana. Ané lakar nglanturang pajalan karmané. Tusing kéto inget ngwarisang sanggah kéné liuné. Apa lakar anggon tiang menangin jani. Makejang suba tuduh. Koné yén sépanan ngrabin bisa kapongor. Kénkén abet tiangé mangkin. Lakar anggon meli ambengan suba tusing nyidaang. Depang suba tiang apang kapongor. Makita tiang gedeg. Apa gedegang. Suba telah.

Ané sanget lekin tiang munyin krama banjaré. Tusing dadi baan kuping dingeh tiang. Sesimbingané soléh-soléh. Orahanga jlema sugih dogén tiang.

I pidan tiang nyidaang ngenepang pipis dasa tali awai. Jani kalingké genep. Anggon meli lengis suba telah. Panak tiangé ané masekolah suudang tiang. Kanggoang tiang mantas tamat SMP. Maan neked di SMK tusing nyidayang mayah SPP. Lek tiang bes pepesé maan surat. Melahan suba rérénang tiang. Apang gigisan jengah tiangé. Jani, panak tiangé maburuh bangunan. Apang nyidaang mantas ngidupin awakné padidi.

Tiang maadep-adepan. Semengan tiang suba majalan ka peken. Bunga, canang sekar adep tiang. Lamun laku makejang, maan tiang bati abedik. Mulihné tusing bani tiang menék bémo. Yén menék bémo, tusing maan apa-apa. Telah dadi séwan jit.

Orahang tiang tekén somah tiangé lakar ada wantuan BLT (bantuan langsung tunai) adanné. Ia tusing nyautin. Tiang misi dengéngina. Cara méong nlektekang bikul.

“Eda nyak ngalih BLT. Ento pipis tusing anut jemak i raga. Lek bli yén kanti ngalih BLT. Lamun jlema lengit mara antes ngalih BLT. Bli tusing lengit Luh. Ené tingalin liman bliné. Enu siteng. Enu gedé. Ené tingalin basang bliné enu gedé. Enu nyidaang ngalih lakar daar. Luh ajak bli tusing dadi ngalih wantuan. Lekang awaké abedik. Wantuan jlema lacur ento Luh. Bli ené jlema sugih. Kawitan bliné tingalin sugihné ngonyang-ngonyang.”

“Tiang suba nawang kawitan Bliné sugih. Kéwala i pidan. Ané jani tingalin tiwas nékték. Enu masi Bli marasa tekén kampid Bliné kebah. Jatinné suba régés uék.”

“Luh! Bli tusing nyak lakar orahin Luh ngantré ngalih wantuan. Bli patuh tekén anak ngidih-ngidih.”

“Nah lamun Bli tusing nyak, tiang lakar ngantré di Balé Désa.” Tiang ngambrés. “Depang suba tiang kasambat jlema demen ngidih-ngidih. Bli tusing taén ngrasang kéwéhné idup.”

“Pepes. Ngujang tusing.”

Somah tiangé nelik. Tiang magedi. Tiang suba med ningehang kulawargan tiangé ané tiwas lantas pragat miegan dogén. Dong alah andupang awak tiangé.

Jajagin tiang pisagan tiangé ané patuh ngalih BLT. Patuh panyambatné. Ngorahang somahné tusing nyak ngalih BLT. Koné lek orahanga tiwas. Kadék Latri kanti tambis miegan gedé ajak somahné baan BLT. Somahné tusing maangin ngantré ngalih BLT. Somahné mula adung-adungan somah tiangé. Selid sanja ajaka magonjakan. Ajaka ngitungang ané tusing dadi apa. Yén suba nutur saling paduegin. Tusing ada nyak ané ngaku belog.

Alih tiang Mbok Dé, masi patuh. Somahné tusing masi nyak ngalih BLT. Lek ngantré. Yén Bli Jati, somah Mbok Dé tusing demen matuakan. Kéwala magocékan demenné. Matimpal leket masi ajak somah tiangé.

Dingeh-dingeh tiang, ia maseka lakar tusing nyak ngalih BLT. Lek orahanga tiwas.

Ajakin tiang Luh Latri. Ajakin tiang Mbok Dé. Makejang nyak ngantré.

“Depang suba somah i ragané tusing nyak ngantré. I raga jani ngantré. Masi suba uli pidan biasa ngantré. Sabilang tiban i raga ngantré. Buin pidan kadén lakar suud ngantré? Nglanturang idupé baan ngantré.”

Tiang ka balé désa. Kepala Lingkungané marisang tiang. Tusing dadi ngamaluin. Makejang apang ngédéngang kartu penduduk. Lamun tusing ngaba KTP, tusing dadi ngantré. Maseksekan. Cara pindangé . Peluh tiangé ngrébés. Ada masi ané kanti nglimuh. Mbok Asri adanné. Suba uli semengan ngantré kanti tengai dégdégé tusing masi maan pipis. Tusing nyampah koné semengané. Buina apa daara? Ané lakar daar tusing ada. Petugasé ngénggalang ngaba pesu. Ilih-ilihina.

Tiang aget. Tusing kanti nglimuh. Yén kanti nglimuh. Gigis lek awak tiangé. Pragat bisané ngéwehin anak lén.

Maan pipis telungatus tali. Lega pesan tiang. Tumbén maan ngisiang pipis liu. Tiang mulih. Di pajalan tiang mitungan. Ada anggon mayah utang di pisaga. Ada anggon meli ambengan abedik. Ada anggon méanin idup abedik. Makejang sarwa abedik. Rames gati itungan tiangé. Mirib baan tumbéné maan pipis ulian tusing magaé mesuang peluh.

Mara neked tiang di natah umahé. Somah tiangé suba ngaukin. Misi kenyem-kenyem. Tiang makeneh-keneh lakar apa buin tagiha? Pragat natakin jagut uli semengan. Magaé ka carik ajebos dogén suba ngaku leleh gati. Jlema tusing ngrasaang awakné suba lakar matunjel dogén. Satondén mati selegang kéto magarapan. Apang ada masi anggon méanin matiné. Diastun matiné tusing nagih apa. Nyama brayané lakar kujang? Dadi pendepang dogén.

“Luh, mai malu. Bli tresna ajak Luh. Dini negak malu. Meled bli matutur-tuturan ajak Luh.”

Tumbén pesan somah tiangé buka kéto.

“Ada apa Bli?”

“Baang bli nyilih pipisé ajebos dogén.”

“Apa Bli? Nyilih?”

“Aa. Lakar anggon ngetohin i dimpil karo. Suba uli ada limang tiban makurung ené Luh. Mapruput suba pepes. Pamantegné luung gati. Sinah lakar menang. Nyanan pamenangné anggon bli nguliang. Bli tusing mamirat. Apa buin tekén somah padidi. Tekén anak lén bli tusing taén ngaba keneh kéto.”

“Ené pipis kebus Bli. Lamun Bli nyak ngantré lakar baangin tiang.”

“Apa Luh ngantré? Baang apa tusing?”

“Tusing !”

“Tusing? Uli jani bli suud masomah ajak Luh.”

“Nah! Tiang suba med uli i pidan masomah tekén Bli.”

“Péh wanén?’

“Ngujang takut? Nyén takutin. Antesné Bli ngayubagia. Tiang suba sabilang ada wantuan nyak ngantré. Argan awak tiangé pejang tiang malu. Jatinné tiang suba jengah gati. Bli apa katawang? Pragat magecel bisané.”

Matan somah tiangé nelik. Muanné barak ngendih. Tiang ngéngalang malaib.

Cetik (Putu Dessy Savitri Dewi)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:21 pm

Timpal leket tiangé, I Buda, gelemné sampun ten dadi tulung. Awakné berag, sasai ngutahang getih. Makudang-kudang dokter kadén sané sampun ngubadin, nanging ipun nénten mrasidayang seger. Diagnosisné magenepan. Wénten sané ngorahang diabetes akut, wénten sané ngorahang keni tumor, wénten sané ngorahang sakit ginjal, sakit jantung, sakit ati. Makejang ten wénten sané uning napi sujatinné penyakitné I Buda. Sasukatné ipun dadi pejabat, magenepan pesu penyakitné. Ngantos ka dura negara ngrereh ubad, nanging durung mrasidayang seger.

Né sanget padalemin tiang wantah mémén ipuné. Mara Mémén ipuné lega ngelah pianak pejabat mangkin sampun ngreres ngantiang mati. Kanti telah arta brananné anggona ngubadang masi ten nyidayang seger. Bapanné I Buda sampun makelo ngalain. Tiang inget mara dugasé niki Buda malali ka umah tiangé.

“Madé, icang lakar sasai luas joh. Runguang mémén icangé, nah, ” kénten I Buda kapining tiang.

“Nah, asal da engsap tekén timpal dogén lamun suba sugih,” tiang masaut asal.

“Béh, icang sing kal ngengsapin cai,” kéto pasautné sambilanga kedék.

”Eda masih ngengsap tekén Widhi.”

”Nah.”

I Buda sujatinné anak dueg, dharma lan ten taén ngelah daya corah. Nénten demen mapi-mapi. Napi ja sané kabaosang sakadi asapunika ring keneh ipuné. Nénten taén majanji-janji. Nénten taén mogbog. Mirib punika sané ngawinang ipun demenina teken anak-anaké ngantos ipun nyidayang dadi pamimpin yadiastun ipun anak sané nénten madué.

Tiang percaya I Buda boya ja sakit médis. Sampun makelo I Buda nganggo ubad resép dokter, nanging ten wénten perubahan. Sakitné, pedas sakit niskala! Janten wénten ané nyakitin. Nanging tiang ten bani nyambatang I Ana utawi I Anu sané ngranayang. Adanné manusa, don sénté don plindo; ada kéné ada kéto. Ten makejang patuh keneh ipuné. Liu masi anaké ten demen tekén I Buda pamekas saingan ipuné. Anaké ngorahang yan suba terjun ring politik mangdané dueg-dueg ngaba raga. Yadiastun tiang boya ja politisi, tiang masih nawang yan ring politik, sané mangkin timpal, buin mani bisa dadi saingan. Ané mangkin ngajumang, buin mani bisa misuh-misuh dadi musuh. Sapunika taler tungkalikannyané. Samian menghalalkan segala cara. Wantah kepentingan sané kautamayang mangda kapolihang napi sané kabuatang.

Sasukat I Buda sakit, liu anaké pada marebut lakar nyuang tongosné. Kéto kepir-kepiran ortinné sané piragi tiang di margané.

“Béh, mirib liu anaké ané ngamadakang apang I Buda énggal ngalain. Apang enggal maan nyuang “kursiné”, ngentosin tongosé ento,” kéto tiang mapineh-pineh.

“Mirib liu masih ada anak ané iri tur dengki kapining I Buda.”

Tiang nelokin I Buda di jumahné. Tingalin tiang I Karma, timpalné leket ané biasa ajaka gradag-grudug, mesuan uli di jelanan umahné. Mirib mara suud nelokin I Buda. Sasubanné tiang neked ditu, Mén Buda ngénggalang ngajakin tiang macelep ka kamar, ningalin I Buda. Awakné berag, lemet, paningalanné barak. Sayan wai sayan nyangetang dogén sakitné I Buda. Jani ia sing nyidayang bangun.

“Dé, nglaut I Buda kakéné. Kénkénang jani?” Mén Buda nakonin tiang.

“Béh, tiang ten nawang ampun, Mé,” tiang masaut makitak-kituk.

“Dé, mémé ba leleh gati kemu mai. Masih sing seger-seger pianak méméné totonan. Mirib né mula karman méméné,” kéto panyambat Mén Buda sambilanga sigsigan.

Tiang nginget-ngingetang, i pidan mémén tiangé taén ngorta, wénten jero mangku napi balian, tiang masih ten seken nawang, koné bisa ngubadin anak kena cetik. Nongos di bongkol gunungé, sasai masamadi nunas pica, nunas ica. Ajakin tiang Mén Buda mrika. Mabekel baas, daksina, tipat kélan, canang, lan bayuan tiang sareng Mén Buda nakonang ring baliané nika.

Matakén Mén Buda, “Jero, napi sané ngranayang pianak titiangé sakadi asapunika?”

Jero balian nrawang. “Ne, ada ané sing demen.”

“Sira?”

“Anak. Di tongosné magaé. Kéné parisolahné.”

Baliané majalan nyrengseng. Mrika-mriki, sebengné gedé pesan. Ngingetang tiang ngajak…, ngajak…, sira nggih? Tiang engsap. Tiang ten bani nakonang adannyané tekén Jero Balian.

“Tebus atmané di Pura Dalem. Anggon banten anu, anu, anu. Énggalang né nebus apang énggal ia seger. Yan sing kéto pedas ia lakar ngalain.”

“Nggih Jero, matur suksma.”

Titiang sareng Mén Buda ngénggalang mapamit. Satekané saking umah baliané pramangkin Mén Buda kawantu olih kaluarganné répot ngaé banten. Tiang masih milu repot ngayahin.

“Madé, beliang kéné jebos.”

“Beliang kéto.”

“Tandingané kondén misi kéné-kéto.”

Jag magrebedan prajani di jumahné. Ada ané ngayahin I Buda, ada ané ngayahin tamiu ané madelokan, ada ané ngaé banten, magenepan.

Aget pesan ring rahinané mangkin bantené sampun pragat. Orahanga tekén Jero Baliané mangkin déwasa sané melah anggé nunas kasegeran. Makejang timpal-timpal di tongosné I Buda magaé ajakin tiang maturan ka pura dalem. Apang milu mabakti, nunasang ring Ida Betara mangdané I Buda énggal seger. Tiang nyangkol I Buda tuun uli kursi roda. Jero mangku ngantebang banten. Tiang ningalin makejang timpal-timpalné I Buda. Ten wénten sané ten teka mriki. Tlektekang tiang sakabesik.

“Ratu Betara…, sapa sira ja sané nyakitin I Buda mangda ketara mangkin,” tunas tiang ring manah. I pidan Buda sasai nulungin tiang yadiastun ia masi anak sing ngelah. Ajak tiang uli cenik, Buda mula anak polos. Nénten madaya I Buda lakar kakéné dadinné. Dugas ipun wau-wau ring politik, wénten masih keneh jejeh mémén ipuné.

”Buda, da ja milu-milu terjun ka politik. Anak politiké ento keras. Apa buin i raga tusing ngelah apa!” kéto mémén ipuné majarin.

Nanging I Buda kekeh jungkeh tur masaut, ”Mé, jani suba gantinné i raga ngwantu masyarakat kecil, kadung i raga ka gugu dadi wakil rakyat. Apang nyidayang nulungin anak lén. Apang nyidayang nglestariang gumi Baline.”

Jero Mangku sampun usan ngantebang banten. Sané wénten ring pura ajak makejang ngaturang bakti.

”Inggih asepin tangané. Om….”

Déréng suud pada mabakti saget wénten ané jerit-jerit, ”Kebus! Kebus!”

Makejang matolihan tur ngénggalang bangun. Tiang ané ngisiang I Buda ten nyidayang ningalin sira sané jerit-jerit. Anak-anaké pada biur.

”Aduh! Aduh!” buin ia jerit-jerit.

”Mé, ajak malu I Buda, tiang lakar ningalin sira ja nika.”

Tiang majujuk lan nylebseb di selag-selagan anaké ané lénan makita ningalin.

”Mrikayang akidik, mrikayang akidik,” kéto abet tiangé sahasa ngamaluang.

Sasampunné di malu, tiang makasiab. Tiang ningalin awak ané gedé, barak biing, mabulu, ten cara manusa. Makejang ten masuara. Ngob. Mara makipekan tiang buin makasiab. Karma?

Mekelé Lanang (Luh Suwita Utami)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:18 pm

Dapetang tiang Jero Luh suba ulung pingsan di kamar tamu. Kauk-kauk tiang. “Luh… Luh… Sari, énggalan bedik mai. Jero Luh pingsan…!” kéto tiang ngaukin pembantunné, I Luh Sari. Luh Sari gegéson sépanan malaib uli paon kanti das-das nabrak rak wadah tipi.

“Yéh, kénkén né Bli Nengah, dadi Jero Luh kakéné?” kéto ia matakon.

“Aduh, aduh… sing tawang, dapetang suba kakéné dugasé beli teka. Né barengin ningting ka kamarné, sirepang ragané jani.” Tingting tiang awakan Jero Luhé ka kamar, sirepang tiang di pasaréanné. Kamaré nu mabrarakan, sinah Luh Sari kondén maan ngedasin.

“Mémé Madé kija Luh?” kéto tiang matakon. Mémé Madé Santi, anak lingsir ané uli pidan suba ada di umahé ené. Ragané ané ngempu Mekelé Lanang uling cerik kanti ka pianakné jani.

“Nu mabanten saiban. Ndén, tiang ngaukin,” Luh Sari pesu ngalih Mémé Madé. Limang menitné, Mémé Madé teka sambilanga daas diis.

“Kénkén né Nengah, dadi Jero Luh pingsan?”

“Sing tawang, dapetang suba pingsan.”

“Nak kénkén mara Luh Sari, kadén kalahin tiang mabanten mara. Yén sing pelih ada tamiu asané mara?” Mémé Madé marasa-rasa.

“Mara dugasé tiang kal manting, ada tamiu teka. Sakéwala tiang tusing nepukin nyén ané teka, nak Jero Luh ané nyagjagin di pintuné.”

“Ada tamiu…? Tamiuné ento ngaénang Jero Luh pingsang mirib? Ah, nguda tamiuné jail, apaké cara satuané di koran-korané, ada anak bisa menghipnotis mirib, tur makeneh lakar maling di umahé ené?” Kéto tiang makeneh padidi. Nanging, tusing ada barang-barang ané ilang. Pepayasan Jero Luh masih tusing ada ilang, bungkungné nu ngatut, kalungné enu ada.

“Mémé Madé…!” Jero Luh inget tekén raga tur ngeling sigsigan ngelut Mémé Madé. Tiang pesu uli kamaré, marasa elek nepukin Jero Luh ngeling. Tusing taén tiang nepukin Jero Luh ngeling buka kéto, sarahina pragat makenyem tepuk tiang.

Jero Luh, Ayu Mahadéwi adanné, suba dasa tiban ngantén ajak Mekelé Lanang, suba ngelah pianak dadua luh muani. Jero Luh dugasé juanga tekén Mekelé Lanang, mara tamat SMA. Pawakanné lampias, kulitné kedas dekdek putih, mara sedeng bajanga dugasé ento. Sangkaning kajodohang olih anaké lingsir-lingsir, Jero Luh ngantén ajaka Mekelé Lanang. Yén sing kéto, sinah tusing nyak Jero Luh. Mekelé Lanang, I Gedé Ngurah Dwipayana, mara teka luas uli kapal pesiar dugasé ento. Anaké ngorahang, mirib saja liu ngelah pipis, akarung tekén akoper. Jani Mekelé Lanang magaé di bank.

Tiang, suba molas tiban magaé di umahé ené. Uli dugas Mekelé Lingsir ané Luh ngalahin, tiang magaé dini dadi sopir. Bilang semengan, tugas tiangé ngatehin Mekelé Lingsir ka kantorné. Ragané dadi anggota DPR dugasé ento.

Tiang wantah sopir, nanging Mekelé Lanang tusing taén ngadanin tiang sopir. Setata tiang akuina panak nyamanné ané setata ajaka indeng-indeng ané orahina kemu mai. Tusing taén tiang maan omongan kasar uli Mekelé Lanang. Yan tiang pelih, jeg alep pesan ragané nguélin tiang.

“Nengah, Nengah Ada. Kija lakuné?”

”Tiang, tiang Mé!” kéto tiang masaut ningeh Mémé Madé ngaukin adan tiangé. Gegéson tiang maekin, kopiné ané mara atenga siup tiang ejang tiang di duur méjané.

“Nang mai malu Ngah, né Jero Luh ada kal takonanga.” Tiang macelep ka kamar Jero Luh. Dapetin tiang Jero Luh nu ngeling sengik-sengik.

“Bli Nengah, tuni ada anak luh teka mai. Ia ngorahang matimpal ajaka Bli Ngurah. Koné Bli Ngurah liu nyilih pipis ajak anaké eluh ento. Sangkaning tusing nyidang mayah, pawakanné anggona mayah. Né jani suba makurenan adané anaké eluh ento ajaka Bli Ngurah. Anaké eluh ento ngaku beling duang bulan” Jero Luh buin ngeling, tusing nyidaang nangkek yéh paningalanné buin. Tiang tengkejut ningeh satuané ento.

“Ento mawinan tiang ulung pingsan dugasé mara. Mirib yan tusing Bli teka, mati suba tiang nyakit ati.”

“Mén, napi minab sané prasida anggén tiang nulungin Jero Luh mangkin?”

”Bli kadén ané sarahina ngatehin Bli Ngurah ka kantor, taén nepukin Bli Ngurah ngajak anak luh elén?”

“Apang ten pelih Jero, Bli ten taén nepukin ané buka kéto. Kadén pepesan tiang nganter jemput anake alit-alit,” keto tiang nutur. Saja, tiang kapah nganter Mekele Lanang. Ragané nak suba madué mobil padidi. Jani tugas tiangé tuah nganter jemput anaké alit-alit utawi Jero Luh yan makita kija.

Buin Jero Luh ngeling sengik-sengik

“Nengah, seken Nengah tusing taén nawang unduké ento?”

“Seken Mé, tiang sing nawang!”

“Nah, né melah masih anggon madaya. Jani unduké ené patut slidikin, saja mirib Mekelé Lanang ngelah anak luh lén? Mumpung jani Nengah tusing nawang, tur Mekelé Lanang masih kondén nawang unduké ené, Nengah jani dadi telik sandi.”

“Kénkén nika Mémé Madé? Tiang dados telik sandi?”

“Pah, mumpung Mekelé Lanang kondén ngeh tekén anaké luh totonan teka mai. Slidikin malu jani. Kénkén?”

”Nggih, yén tuah kéto dadi anggon tiang mapitulung tekén Jero Luh. Tiang kel majalan.”

Nrésbés ujané ulung semengané ento. Mekelé Lanang suba suud mapayas tur sedeng ngajeng, tiang mara suud nginem kopi di paon. Mobilé suba panesin tiang, anaké alit-alit lakar masuk yadiastun ujané nu bales ulung, masuké tusing dadi telat.

“Bli Negah, Mekelé Lanang atehin bareng ka kantor nah!” Mekelé Luh ngorahin tiang ngatehin Mekelé Lanang nganti ka kantor. Mirib ujané ngranayang Mekelé Lanang sing makita ngaba mobil.

“Ngah, atehin tiang ka kantor. Ujané bales, tiang kal rapet ajak timpal-timpalé di kantor,” Mekelé Lanang nimpalin.

“Nggih, nggih….”

Anaké alit-alit pamit tekén ibunné, kéto masih tekén Mémé Madé ané suba cara nininné padidi. Tiang ngénggalang ka garasené nyemak mobil.

Suba tuunang tiang anaké alit-alit di sakolahan. Suud kéto tiang nerusang pajalan motoré meneng kangin ka kantor Mekelé Lanang.

“Ngah, buin kejep tiang da tuunanga di arepan kantoré!” Mekelé Lanang ngorahin tiang.

“Dados kénten?”

”Tiang ada perlu bedik ajak anak. Penting, nanging apang sing tawanga tekén timpal-timpalé tur tekén kurenan tiangé. Nyanan Nengah mulih ba ka jumah, tiang menék taksi gén kemu.”

“Dados menék taksi?” buin tiang matakon.

“Nah, jeg kéto gén malu. Nengah da liunan matakon,” tiang mendep tusing bani buin matakon.

Tiang nengil, otak tiangé berpikir. Lakar kija mirib Mekelé Lanang? Mirib saja satuan Mekelé Luh dugasé dibi puan, ada anak luh elénan ngoda keneh Mekelé Lanang. Tepuk tiang uli kaca sepioné, Mekelé Lanang nyetop taksi warna kuning. Disubanné taksiné nyalip tiang, énggalang tiang nguber taksiné ento. Pih, ngrudug keneh tiangé. Pang berek cara détéktif di film-filmé.

Lapangan alun-aluné, taksiné nu meneng kangin. Pertigaan tongos anaké ngadep talenan, nu masih meneng kangin. Péh, kija mirib taksiné ento lakar marérén. Jeg nu masih tugtug tiang pajalan Mekelé Lanang kanti ked di pertigaan ané nuju jalan by pass. Ditu taksiné mabelok kelod, trus ngelodang kanti teked di perumahan. Taksiné marérén di arep umah mawarna gadang, ada punyan poh ané tusing sanget tegeh.

Mekelé Lanang tuun uli taksiné, pintu umahé mabukakan, ada anak luh pesu uli umahé tur sahasa nyagjangin Mekelé Lanang. Ajak dadua makélo mareraosan di mukak pintuné. Suud kéto Mekelé Lanang macelep ka umahé ento. Tiang bengong, nyandiang sakancan patakon ané ada di keneh tiangé.

Soré, uling dija kadén ada keneh tiangé jeg makita ka umah ané taén tekaina tekén Mekelé Lanang ento. Ngaba motor cekétér cenik tiang kemu, nyaru-nyaru dadi tukang nganter koran. Disubanné teked di arepan umahé, tiang tuun, di liman tiangé ada map misi pulpén abesik. Péh, pokokné cara telik sandi suba tiang.

“Swastyastu…,” kéto tiang nogdog umahé ento. Ada nak luh teka tepuk tiang uli di jendélané.

“Inggih, wénten napi Pak?” anaké luh matakon, mirib ragané pembantu.

“Tiang ngrereh sané nuénang umah. Minab Ibu?”

“Oh ten, jantos dumun, tiang ngrereh ibué ring belakang.” Pintuné kaundebang, mirib takut yan tiang ka tengah nyanan tiang masiluman dadi maling. Makélo tiang majujuk di arepan pintuné. Dugas pintuné maungkaban, jeg tengkejut tiang

“Luh, Luh Puspa?” tiang tengkejut naunin anaké eluh totonan.
”Yéh, Bli Nengah?” anaké luh totonan kagét, patuh cara tiang.

Majalan mulih, sing nyidang tiang nuturang kénkén keneh tiangé. Anaké eluh totonan, tunangan tiangé pidan ané kapegatang sangkaning Luh Puspa malaib masekolah ka Surabaya. Ipun istri simpenan Mekelé Lanang.

Kangen (I Putu Agus Sutrarama)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:09 pm

Cahyan Purnama Kadasa ngalangin akasaning segara ring petengé punika. Jegég ayu sakadi paras Betari Ratih né turun ka mercapada makta bintang macanda ring gumuruh ombak pasisi Meulaboh, Daérah Istiméwa Acéh.

“Adi, bli rindu pesan kapining Adi.”

Sandia punika, suaran kidung Bramara Ngisep Sari ngumbara saking pangeras suarané ring pura. Miik dupa lan sekar ngulikubin buana, kija ja paliaté wantah anaké makamben maudeng né kacingak, makta canang, banten, maciri sampun rahinan ring gumi padésaan.

Gedé Landi tuun uli mobilné, laut gegéson menék undagan umahné.

“Pak Dé, ajak onyang mulih?”

“Yéh, Gedé…. Aa, Pak Dé malunan i tuni ngajak Mé Adéné, to adi-adiné durian, mara ja neked. Gedé uli hotél né busan?”

“Aa né Pak Dé, aget masi maan permisi busan uli atasané.”

“Dé, mara teka? Antianga to ajak Ayu di mrajan.”

Kénten baos Mé Adéné, ngranayang ipun gegéson ka mrajan. Raris medal saking jeroan, anak istri maparas ayu makenyem manis ring raganipun.

“Ayu….”

“Sayang, si kecil nakénin Bapak né uli tunian.”

Raos alus tis sané metu saking bibih tipis, makamiwah panyingakan sané ngucapang tresna satia tan pawates punika ngawinang Gedé Landi kangen manahné laut ngusap, ngecup sirah kurenanipuné punika. Naler i pianak sané kantun wénten ring belingan né sampun matuuh kutus bulan.

“Bapak driki sayang….”

Ring beten galang sundar Purnama Kedasa peteng nika, Gedé Landi lan kulawarga ngaturang sembah bakti.

Ujan krébék ring tengah lemengé punika sakadi nyiriang ibuk ati, sami pada tegang nyantosang pesunné Bapak Dokter saking ruang operasi bersalin.

“Pak, sapunapi somah miwah pianak tiang, Pak?” Gegéson Gedé Landi nyagjagin laut matakon indik kondisi kurenan miwah pianakné ring dokter sané wau san medal saking ruangan operasi.

“Anak Bapak istri, lahir slamet, nanging nunas ampura, niki wantah perjuangan berat. Tim dokter sampun ngutsaha maksimal, kémaon titiang nunas pangampura riantukan ibunné i anak nénten sida kaslametang.”

“Ayu….”

“Dé…! Landi…!”

“Éh, Wayan…. Ah ada apa Yan…?” Suara punika ngentenang Gedé Landi saking lamunanné.

“Yéh, raga né benehné matakon, ada apa né jeg dini kadidian, paling takonanga ngajak jéndral manajeré busan. Kenapa Yan?”

“Icang inget ngajak Ayu.”

“Dé, icang ngerti cai sayang ajak Ayu, tapi Ayu pasti menyayangkan yén kanti nepuk kondisi cai cara jani kakéné! Dé, inget perjuangan i raga kanti maan posisi melah buka jani kakéné. Inget né jani cai né wantah calon pengganti manajeré dini, uli mani kanti buin aminggu dadi masa ujian cainé, kaserahin tanggung jawab total ngoperasiang hotélé ené! Ditu lakar ngenah apaké cai mula pantes lakar kaanggon manajer utama! Eda kanti perjuangan né uli beten-beten sesajan ento dadi percuma.”

Gedé Landi wau ja neked di kos-kosanné sané tuah mapaekan sajan ngajak hotél tongosné ngrereh pangupa jiwa duang tiban niki. Inget ipun dinané benjang wantah dina otonanné Gék Ayu, pianak tunggalipun né kakalahin merantau ka Meulaboh saking duang tiban né pidan.

Kenyel, sepi lan rindu maadukan ring tangkahné, Gedé Landi nyadédéh di kursiné.

“Sayang, niki minum dumun toyané, wus nika wau masiram, laut sembahyang, hem….”

“Ayu….” Tan sida antuk nyambatang kangen, bagia pisan manahne nyingak paras nika, Ayu kurenanipun, sané jegég, manis makenyem ring sampingné maktaang ipun agelas toya putih.

Seger lega karasa toya punika, nanging sagétan kurenanipun sampun nénten wénten ring sampingné, Gedé Landi pesu uli kamarné, paling ngelunin, nanging tan ja wénten anak nyautin. Suaran ombak gumuruh ring pantai selatan, Landi malaib mrika. I rika ipun nyingak, nénten ja Ayu kurenanipun, kémaon anak alit, moglong pisan, parasné pateh pisan sakadi muanné Ayu kurenanné. Landi tangkejut.

“Gék… Ayu…?”

“Papah… pah….”

Gedé Landi enten uli ipianné, kari peteng, galahé ngenjek jam solas waktu Indonésia bagian barat. Ipun uning galah jam roras wénten penerbangan terakhir ka Dénpasar sané transit dumun ring Jakarta. Nanging neked ring bandara kabaosang tiket sami sampun telas maadol. Inget ipun rahina mangkin tuah rahina Natal turin liburan akhir pekan, minab samian pada liburan ka luar provinsi. Yéning enyak ngantosang, benjang ngedas lemahné wénten penerbangan ka Dénpasar. Ipun mutusang nginep ring air port.

Penerbanganipun mamarga becik, sané kapertama saking duang tiban ipun malih ngenjek natah Bali, ngirup hawa Bali. Galah nika jam dasa semeng ring Bali, wantah kirang langkung jam solas ipun pacang neked ring Tabanan.

Ring marginé ipun nyingak akéh anak-anaké magrudugan, sakadi gresiuh turin samian wénten ring ajeng télevisiné, sakadi wénten kajadian penting, nanging ngekoh atiné nakonin sopir taksiné sané siep cara bedogol uli tuni, buka liu ané kenehanga.

Neked I Gedé Landi di umah palekadanné, nénten ja bas liu melénan ngajak duang tiban i pidan, sajabaning entik-entikané né ngancan ngabetang, turin nguda ja suung mangmung, dija pada né lénan? Dingeh ipun ramé di mrajan, sakadi wénten anak ngamedalang upakara.

“Napi sampun kaotonin nika Gék Ayu…,” pinehné.

“Om Swastyastu…!” Gedé Landi macelep ka tengahing mrajan sané sampun kosek olih kulawarga lan para nyama. Né mangkin sami bengong, sami siep nyingak Gedé Landi.

“Bli Gdé…! Mé… Pa… Bli Gdé enu idup…!”

Cingakipun adinné I Ratih, laut I Mémé né nyagjagin, malekuk tur ngeling sigsigan. Sami nyamané maekin Gedé Landi.

Semeng nika wangsa Indonésia berduka, sawetara jam kutus liwat limolas menit pasisi kelod Acéh sami rata ngajak tanahé, grubug agung né kabaos Tsunami nika ngawinang akéh jatmané padem, wénten satak tali liunné sawané kaanyudang olih toya ageng segarané maadukan sareng benyah-benyahan wangunané. Hotél genahné Gedé Landi magaé tuah nyisaang tiang-tiangné kémanten, napi malih kos-kosanné tuah telah tan masisa. Timpalné Landi, I Wayan Putra slamet, diastun sami artanné ical, nanging samian para tamiu hotélné lan timpal-timpal kerjané padem maurug i rika.

“Dé…! Bapa, Mémé, Pak Dé ajak makejang dini engsek mara ningeh beritané ento.”

“Pak Dé, tiang ongkona mulih ngajak Ayu lan Gék.”

Né mangkin pianakné sampun sirep di sangkolanné.

“Gék, Bapak kangen ngajak Gék!”

Tan pasangkan pianakné punika makenyem.

Bajang Bunga (Mas Ruscitadéwi)

In Cerpen Bahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 1:05 pm

Sabilang matemu, ia setata makenyir, sakéwala tan ja seken kenyiré katuju kapining tiang. Kenyir anak luh banjang ento kaliwat dangsah, ten nyidayang tiang médaang. Di kénkéné ia makenyir tekén cicing-cicingé ané marurian di rurungé, di kénkéné ia makenyir tekén entik-entikané, di kénkéné ia ngejirin sabilang anak ané liwat di pempatané.

Tan ja kenyiré ento ané ngranayang tiang setata nletekin ia. Tan masih ulian kajegéganné. Yén alihin di goba ia tan ja bas jelék, sakéwala nénten masih nyidayang orahang jegég. Muané biasa-basa dogén, tingkahné ané tan biasa. Abesik cirin anak luh bajang ento ané setata ingetang titiang, ia setata ngaba lan nganggo bunga. Bokné kasumpangin bunga-bunga yadin ja ia tusing ka pura tur tusing ngigel, baongné masih kakalungin bunga. Ento ngawinang tiang nyambat ia Bajang Bunga. Lénan kén ento, Bajang Bunga totonan jemet gati mabersih-bersih. Dija ja tepukina ada leluu, jag duduka, jag jemaka tur kaentungang ka tongosné. Tingkah ento setata ngulgul ati, ané seken-seken mangunin patakon di atin tiangé, nyén sujatiné ia?

Dibi sanja, Bajang Bunga ngliwat di aepan umah tiangé. Cara biasané ia majalan sambil makenyir, bokné bek misi bunga. Tiang maan nolih akejep turin makenyir, satondén macelep ka umah, nimpalin timpal tiangé ané tumbén malali. Buin kesepné, timpal tiangé ané negak di léneng umah tiangé mageluran, ngaukin timpal lénan ané sedeng ada di metén.

“Hééh, Raka, Kaler, mai… ada nak buduh teka,” kéto timpal tiangé I Lanying makaukan. Magrudugan timpal-timpal tiangé pesu ka lénengé.

Tiang sing bas pedas nyén ané tepukina baan I Lanying. Dingeh tiang timpal-timpal tiangé suryak-suryak. Di kénkéné cara nyuryakin anak main sepak bola, di kénkéné cara nak ngandupin lan nagelin cicing, ramé sajan dingeh tiang.

Jeg sajan tiang sing madaya, ané suryakina lan andupina baan I Lanying, I Raka, lan I Kalér tuah anak luh bajang ané setata mabunga ento, ané adanin tiang Bajang Bunga.

Engsek asané keneh tianggé.

“Wih, da naké kétoanga, ia nak sing buduh,” tambakin tiang lan kedeng tiang katelu timpal tiangé ento. I Kalér, I Raka sada tengejut, I Lanying cara nak nglawan. Ia ngaba bata, limané kaenjuhin cara anak lakar matimpugan. Malaib tiang ka tongos Bajang Bungané ento, gelut tiang ia pang sing kanti kena bata. Ada telung lungan bata ané ngenén tiang. Tepuk tiang I Raka lan I Kalér ngisiang limanné I Laying ané matimpugan cara nak karauhan. Di subané I Lanying nengil mara lébang tiang gelutan liman tiangé ka Bajang Bunga ento.

Sing ada raos ané pesu uli bibih Bajang Bunga ento. Tiang masih sing pedas nepukin kenyiranné. Depang tiang ia magedi. Di subané liwat di pempatané mara galang asané keneh tiangé.

Adéng-adéng balin tiang gidat tiangé, ada getih ngecir ditu. Becat tiang malaib ngumbahin getih ento, tur ngubadin.

I Kalér, I Raka, lan I Lanying milu nututin tiang ka umah betén. Muan I Lanyingé kembang lepis. Kéto masi I Kalér lan I Raka, kateluné mirib marasa pelih suba ngranayang tiang matatu.

“Dé…,” alon I Raka nyumunin mamunyi.

“Sing kénkén, sing kénkén, engsapang suba, tuah matatu bedik, sing kénkén….,” maluin tiang ngraos sambil kedék. Tiang sing nyak timpal-timpal SMA tiangé ento sanget nyesel raga. Tiang sing nyak mayegan ajak timpal-timpal tiangé ané mara matemu di subané dasa tiban mapalasan.

“Yéh né minum téhé malu, béh kanti suba émbon,” gratah tiang ngorahin.

Jag cara robot katelu timpal tiangé totonan nginum téh ané uli tuni sediang tiang. Amenit, duang menit kanti limang menit sing ada ané ngraos, sing ada ané makrisikan. Tiang masih marasa sing bisa nyumunin ngraos.

“Dé, caran tiangé anak luh totonan anak buduh,” kéto I Kaler nyumunin mamunyi.

Tiang nengil, milu ngimun téh.

“Caran tiangé ia mula buduh, man sing buduh dadi juari mapanganggo kéto, nganggo bunga bek tur makalung bunga,” jani I Raka ané mamunyi.

“Ampura Dé, sing ada keneh tiangé nyengkalén déwék Madéné, berek bani kiting, bani gondong, tiang nak nimpug nak buduh totonan, tiang sing nepukin Madé ada ditu,” alon lan seken I Lanying ngraos.

Tiang manggutan.

“Da to ingetanga, mai ensapang, kadén raga mabuaka uli pidan kal matemu,” kéto abet tiangé sambil makenyir.

I Raka manggutan. I Kaler lan I Lanying nengil.

“Kéwala Dé, Madé harus percaya jak tiang, jlema totonan nak mula nak buduh,” I Kalér nyekenang.

“ Aa Dé, Madé harus pastika, man sing kéto nguda tiang nimpug timpal, nguda tiang nimpug nak seger. To mula nak buduh Dé, buduh sajan Dé,” sayan ngerasan munyiné I Lanying.

“Saja Dé, to nak mula nak buduh, pang sing ulian nak buduh totonan ngranang pasuwitran ragané ané suba makelo pegat,” jani I Raka ané mamunyi sambilanga bangun uli kursiné.

Bayun tianggé ané uli tuni prasida tegtegan tiang, saget nagih makeplug nigehang raos-raos timpal-timpal tiangé.

“Raka, Kalér, lan Lanying, kéné nah. Tiang sing ja pastika nawang, apa anak luh totonan saja buduh apa tusing. Sakéwala ané tawang tiang, anak luh totonan sing ada ngulgul déwék ragané, ané seken tawang tiang tuah Raka, Kalér, lan Lanying ane ngulgul ia. Man jani tiang nakonang, man kéto unduké, nyén ané sujatine buduh?” keras tiang mamunyi. Rasayang tiang matan tiangé panes, ulun atin tiangé kebus, ubun-ubun tiangé maluab. Rasané sing nyidaang tiang ngampet pedih tiangé buin.

Raka, Kalér, lan Lanying maancitan. Tusing ngorang apa-apa, katelu timpal tiangé magedi. Munyin mobilné maguer, nyihnayang gedeg basang anak ané negakin. Nengneng tiang kanti mobil méwahé ento ilang di péngkolan pempatanné.

Di matan tiangé marawat semuné I Kalér ané soléh nganengneng ragan tiangé, sambilanga ngrimik.

“Ulian nak buduh totonan, cai megatang timpal,” kéto abetné.

Tiang nengil, seken-seken ngresepang munyin I Kalér ento. Di subané macelep ka umahné, buin tiang negak negtegang bayu. Ngiget-ngigetang awak, apa ané sujatiné suba orang tiang, ané ngranang timpal-timpal tiangé magedi pedih.

“Apaké saja ulian Bajang Bunga totonan tiang las pegat matimpal?” patakon-patakon ento setata ngebekin tangkah tiangé, tur nganter ka ipian.

Ngadas lemah tiang bangun. Gelas-gelas lad téh ané nyiriang taén ada tamiu enu makacakan di duur méjané. Tumbén sajan tiang bangun das lemah gedé. Iseng tiang pesu, dingehang tiang ada munyi kerék-kerék anak nyampat di jalané. Pedasin tiang, tepukin tiang anak bajang ané setata mabunga ento nyampat salantang jalan sambilanga magending. Edot sajan tiang kedék nyambat sara ia, sakéwala ia ngancan ngejohan.

Buin kenjepné, tepukin tiang anak muani mapanggo uék malihin tong sampah, ngorék-ngorék ngalih dedaaran. Bakatanga sisan roti, ajenga, nyantep sajan cingak tiang anaké ento ngajeng. Di subané suud ngajeng majalan ia, maekin tongos tiangé. Negak ia di leneng sisi besikan, bekelné ané abana kagagah, buin ia madaar. Japi ja tiang tepukina di leneng buin besikan, ia sing ja ngudiang, ia kedék akejep suud kéto magedi.

Sanjané sanget ada tepukin tiang anak muani lénan ané cara anak buduh di balé banjar di aep umah tiangé, ia ngidupang tipi. Dingehang tiang ia ngalih siaran berita. Buin kenjepné, tepukin tiang truna-truna banjaré teka pada ngaba arak. Sambilang nginem arak, sakabesik trunané ento nganti-nganti kanal tipiné. Munyin tipiné sayan ngedénan. Munyin truna-trunané ané magarang tipi masih sayan ngerasan. Dingehang tiang bedég lan sakancan pakakas ané ada di bajar katepak. Ngancan peteng ngancan ramé. Inguh masih tiang ningehang. Milu tiang nyetél tipi. Di tipiné, kasiarang berita unduk kantor-kantor ané katunjel sangkaning kalah Pilkada. Bengong tiang ngatonang. Inget tiang tekén I Kalér, I Raka, I Lanying, Bajang Bunga, lan anaké ané kocap buduh totonan.

“Anak buduh tuah anak nyengkalén nak lén, ané ngadug-adug, lan ngusak-usik. Rasané jani liunan anak ané buka kéto, man liunan anak buduh, sinah ané sing buduh ané kaucap buduh.”

Nyingakin truna-trunané di banjar, nyingakin anak buduh ané iteh padidi, mara kresep baan tiang. Jani mara pedas baan tiang dija tongos tiangé, dija tongos timpal-timpal tiangé, lan dija tongos Bajang Bunga totonan.

Gita Pahlawan (I Gdé Dharna)

In Cerpen Bahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 4:18 am

I Gusti Bagus Adnyana panglingsir Puri Kalérané, suba kasub dadi tokoh Veteran Pejuang RI di sajebag Bali, duaning ragané bareng masiat di Surabaya dugas tanggal 10 Novémber 1945, satondén ragané mawali ka Bali ajak para Pemuda Pejuangé lénan ané masekolah di Jawa nglanturang berjuang di Bali. Gusti Aji Lingsir, kéto sané perah kasambat parab dané, marasa girang di kayun katangkilin olih para siswa SMA ané kapimpin olih I Putu Kastu, nunas satua parindikan siaté di Surabaya tanggal 10 Novémber 1945. Satondén nyaritayang siaté ento, dané mapiseken tékén para siswané, sumangdén setata inget tekén pidaton Bung Karno présidén kapertama Indonésiané ané mamurda JASMERAH, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.

Duaning liu pesan ané patut palajahin di sajebag pajalan sejarah bangsa Indonésiané nglawan penjajah. Dané nerangang yan pradéné ada anak, atawi bangsa ané tusing nyak malajah ngulik sejarah bangsané, anaké ento tan buungan pasti belog. Belogé mapuara lacur.

Para siswané ané katugasang olih gurunné ngalih satwa indik siaté di Surabaya, makejang pada angob tur seken pesan madingehang piteket dané. Satondén aji lingsir nyaritayang unduk perangé ento, aji buin mapiteket tekén cening ajak makejang pinaka generasi penerus bangsa ané lakar nerusang perjuangan para Pahlawané ané suba lina, ngisinin kemerdekaan ené. Tugas ceningé ajak makejang mula baat pesan sawiréh musuhé ané kaarepin jani kaliwat abstrak, marupa kamiskinan, keterbelakangan, kabelogan, korupsi, narkoba, muwah ané lén-lénan. Makejang ento lakar sida baan ngarepin aji semangat juang marupa jiwa, semangat lan nilai-nilai Empat Lima. Jujur, bersatu padu, cinta kepada bangsa dan tanah air, bekerja giat, muwah ané lén-lénan. Kéto piteket dané tekén para siswané. Nah jani aji lingsir lakar nyaritayang parindikan siaté di Surabaya. Kawawanin tanggal 3 Septémber 1945, Pemerintah RI Pusat ngangkat Residen Sudirman dari Gubernur di Jawa Timur. Lantur ragané ngadaang rapat umum ping dua tanggal 11 September 1945 di Lapangan Tambaksari lan tanggal 17 September 1945 di Lapangan sepak bola Pasar Turi. Semangat Pemuda-pemuda lan Rakyat Surabaya maluab sinambi nyeritang syalam perjuangan ”Merdéka, Merdéka, Merdéka”. Sakéwala Kempetai pemerintah Jepang ané enu kuasa, negarang nambakin rapat umum ento, turmaning ngumumang indik ané kuasa di Surabaya enu para serdadu Jepangé, tusing lénan, satondén tentara Sekutuné (Inggris) teka. Sakéwala pengumumanné ento tusing karunguang, buina kasautin aji jerit perjuangan Merdéka sajebag kota Surabayané. Rasa-rasa macelos langit kotané. Tanggal 19 Septémber 1945 ada unduk ané madurgama di Hotél Oranye. Tan pasangkan jalema Belandané ané makumpul di Hotélé ento menékang bendérané ané mawarna Merah Putih Biru. Bih arék-arék Surabayané ajak rakyaté ané suba mabesikan gedeg pesan lantur ngurung tur ngebug Hotélé ento. Bendéra Belandané katuunang, warna pelungné kauék, lantas buin kapenakang marupa bendéra Mérah Putih.

Di tengah hotélé, yadiastu kajaga olih Kempetai, iegé tusing sidan katambakin. Pamuput manggala Belandané ané madan Mr. Ploegman mati.

Yé… saja, Aji Lingsir dadi engsap nyaritayang, buiné cening-cening tusing ada ané matakon, dija rakyat lan arék-arék Surabayané maan senjata. Para siswané nyaurin aji kenyem. Sawiréh semangat lan persatuané suba kukuh, para pemuda lan rakyat Surabayané, cara blabar bandang ngebug sebarengan tangsi-tangsi tentara Jepangé, kantor-kantor, pabrik-pabrik ané kajaga olih tentara Jepangé. Ulesné ulian ban kateeb serdadu Jepangé jog polos nyerahang sarwa sejatanné, ané malaras, bawak, lantang kéto masi meriem-meriem, granat-granat, lan motor-motor. Makejang senjata-senjata ané kajuang ento kaanggon nganti senjata gelanggangé, tur maning ngalebihin. Maan nangkep senjatané ento, ngawinang semangat rakyat Surabayané maluab.

Siaté ané gedé tusing lén dugas ngarepin tentara Inggrisé ané kasub tekén tentara Gurkhané, masenjata modéren, buina suba liu nyicipin uyah dugas Perang Dunia II-né. Siaté sengit pesan, makedadua nampi korban.

Pihak Inggris kélangan manggala perang dadua ané madan Brigjén Malaby lan Brigjén Simon Lodders. Semangat juang arék-arék Surabayané cara banténg kadaton tan kirigan, jantos tentara Inggrisé makirig, mapupul di Pelabuhan Tanjung Pérak. Yan kénkén baya teka lantas Bung Karno, Bung Hatta, lan Bung Mr. Syarifuddin Menteri Penerangan RI-né ka Surabaya ngalinggihin kapal terbang Inggrisé. Di Surabaya kadaang patemuan tur kalingga tanganin perjanjian gencatan senjata. Di subané para pemimpin RI-né mawali ka Jakarta, tau-tau buin mani semangané tentara Inggrisé ngebug kota Surabayané, uli darat, laut, lan udara. Para pemuda lan rakyaté kamemegan, yadiastu kéto siaté kawales malarapan ban semangat lan katulusan. Siuan arék-arék lan rakyat Surabayané mati maurab getih, ngebekin rurung, gang-gang, got-got, tegalan, lan uma-uma. Nah sawiréh kéto liunné ané ngemasin mati di pesiatan di kota Surabaya, lantas olih Pemerintah Pusat kaputusang tanggal 10 Novémber 1945 dadi Hari Pahlawan Nasional.

Nah kéto satuanné apang cening nawang. Maka panguntat Aji Lingsir maang bebuntilan anggon bekel kawekas, duaning Hari Pahlawan maisi peplajahan. Ané utama mabéla pati ngrajegang hak-hak dasar, kamerdékaan lan kadaulatan bangsa lan jagat Indonésiané. Tusing ada lewihan tekén ngaturang apa dogén gelahé, jiwa, lan arta ring Sang Ibu Pertiwi, madasar ban katulusan, persatuan, lan kesatuan.

I Putu Kastu pinaka pimpinan rombongan matur subakti ring anaké lingsing: ”Titiang sareng sami puniki ngaturang suksma banget antuk suécan Ratu Aji ngicénin titiang carita tur bekel anggén titiang nglanturang cita-cita para pahlawané nagingin kemerdékaan puniki. Maka panguntat lugrayang titiang ngaturang gending gegitaan sané mamurda Gita Pahlawan inggih piarsayang”: Pahlawan Bangsa berjuang-berjuang. Teguh kukuh lan perwira. Ngamel tetujon revolusi Empat Lima, ngwangun bangsa lan negara. Mogi-mogi Sang Hyang Widhi mapaica genah ring swarga loka. Inggih maka panguntat titiang ngaturang paramasanti: Om Shantih… Shantih…Shantih Om. Aji lingsir ngepuakang tangan.

Arok (IBW Widiasa Kenitén)

In Cerpen Bahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 4:14 am

I Arok mula duweg. Duweg nyopét. Duweg mamaling. Duweg mamégal. Kanti duweg mamantra. Sakancan Betara tawanga. Betara Bukit Kangin. Betara Bukit Kauh. Betara Bukit Kaja Kauh. Yén ia suba teka, makejang jejeh. Krana pipis di kantongé bisa makisid.

Ipidan I Arok taén ketara nyopét di gocékan. Awakné daldala tekén paturu bebotohé. Kanti kenyel liman bebotohé naldal. Tusing bingklak nang abedik. Ada ngorahang I Arok maan pica besi kuning. Besi ané ngranayang teguh.

Uli sesukat kéto, I Arok sayan-sayan pesan bikasné. Marasa tekén awak teguh. Uat kawat mabalung besi. Timpal-timpalné nang abesik sing ada bani. Yén suba ia matagihan, sing ada bani tulak.

Buina I Arok demen pesan mutang. Yén dadi tulisang, méh bek kertasé pragat adanné I Arok dogén ngenah. Di banjar mutang. Di patuakan mutang. Di penggak mutang. Ané padalem Mémé Simpen. Mémé Simpen madagang nasi bé guling. Tusing taén makatang pipisné I Arok. Pragat ingetanga nginyukang saté pusutné ajak kritik bé gulingné.

Dugasné cenik I Arok tusing kakéto. Ia alep. Rungu tekén rerama. Jemet matulung tekén braya. Makejang ngorahang demen ngajak ia. Bisa matilesang awak. Bisa nongosang awak. Di kénkénné timpal-timpalné nyak ngajak malali. Di subané nawang galang, lantas matimpal ajak soroh bebotoh ia magenti bikas. Di gocékan ia malajah mulangin siap. Malajah ngembar siap. Buina mula duweg ia mabulangan, makembar. Yén ia ngembar pepesan menang. Ia masih nawang ules siap ané lakar menang. Yén siap putih nglawan siap biing. Orahanga pamangku ngantebang guling. Yén siap klawu mapadu ajak siap putih orahanga bojog ngamah kapas.

Kayang jani, tusing tawang bapanné I Arok ané sujati. Méméné tusing inget ané encén kadén bapanné ané seken. Méménné ngorahang soroh ajak liu matungin. Ben kaliwat paling méménné, lantas adadina I Arok. Krana karok bapanné.

Ben kaliwat liu anaké nyambatang ané jelé-jelé. I Arok morahan ajak tiang lakar dadi pamangku. Apang paek ajak Betara. Tiang nuutang dogén kenehné.

“Luung masih,” kéto tiang masaut. Ia lantas mawinten. Tiang mabesen, “Asal eda sesarin timpalé copét cai.”

Ia majanji tusing lakar malaksana ané jelé-jelé. Jani, ia sabilang lakar kija-kija makamben putih. Masaput putih. Maudeng putih. Kanti kulitné putih krana bulénan.

Anut pesan I Arok. Sabilang ané tepukina tuturina.

“Sing dadi mobad. Sing dadi mamaling. Sing dadi mamitra. Sing dadi nyalanang aji ugig. Apang paek suargané. Apang luung tepukin ajak makejang.”

Bibihné I Arok mula mataksu. Sabilang ané tuturina makejang ngresepang. Nyak anggut-anggut. Apa buin jani, ia tusing nyak ngetep kumis ajak jenggotné. Ia mula kapéngan. Énggal pesan bek pipinné. Sayan nyeremang sebengné I Arok.

“Dé, kénkén pajalan icangé?” ia matakon.

Tiang sing nyak nyautin énggal-énggal. Apang ngenah makeneh.

“Ngenah luung!”

“Dadi ngenah luung?”

“Aa. Jatiné cai mapi-mapi.”

“Eda ngéndah ngomong. Nyanan peléngan makisid.”

“Awak suba dadi pamangku. Tusing dadi énggal gedeg.”

“Lamun kéto cub. Buung gedeg.”

Tiang kedék. “Arok-arok eda ja mobadin awak.” Tiang ngrieng di keneh.

“Dadi mendep?”

“Tusing, icang anggob tekén pajalan cainé. Uli pidan cai kakéné sinah tusing rebut utang. Rebut munyin pisaga. Utang di Mémé Simpené suba kabayah?”

“Suba. Sesariné anggon mayah. Sisanné anggon icang meli sepéda motor.”

Tiang ngon tekén kadueganné I Arok. Ia bisa masih ngusadén. Sabilang mubad kemo liu bakat segeranga. Liu bakatanga pipisné. Yén suba seger, sabilang rainan ngaba banten. Yén sing banten, amplop dadi aturang.

Mirib ben kaliunan mamantra, Jani I Arok ngaku sakit ajak tiang. Ia ngaku kalah masiat dugasné ngubadin Pekak Sanglir. Pekak Sanglir ngelah sakit ketug. Yén ada anak majeritan. Yén ada anak ngortaang ané aéng-aéng. Pekak Sanglir nagih malaib. Mengkeb di betén longan apang tusing ada anak nawang. I Arok idihina tulung. Pekak sanglir maan seger ajebos. Pamutné kompor mragatang.

Orahin tiang ia ka dokter. Tusing pesan nyak. Dokteré orahanga duegné maang ubad dogén. Tusing nyegerang. Ia duegan tekén dokter.

Ia ngaku lakar nunas ubad di semané. Di Prajapatiné. Tiang nyak dogén marengin. Padalem masih ia. Ia pules di pamuunné. Untat-untit. Makejang léak kaukina. Léak selem, léak putih, léak barak, léak pelung. Ia nantangin soroh léaké. Tiang ané takut. Bulun kalong tiangé jering-jering. Ben kaliwat takuté tiang malaib. Bin maniné ortané mabiayuhan. I Arok orahanga kalah masiat di semané.

Diastun ia taén dadi tukang copét, demen mutang. Nanging ia dadi pamangku masih. Krama banjaré ngaénang banten pangabénan cenik. Asal misi bubuh pirata dogén ajak maan tirta pangentas kanggo suba.

Majalan pangabénanné I Arok. Abesik tusing ada ané ngelingin. Buina I Arok tusing nyandang elingin. Jelema demen mamaling dugasné enu seger. Majalan atmané I Arok. Makejang tepukina. Tegal Panangsar tepukina. Ia maan daldala ditu. Kanti pesu getih. Enu masih kuat. Ben ingetné ngelah besi kuning. Ngliwatin titi ugal-agil. Ia tusing takut. Ia suba biasa. Krana pepes ngecosin tembok timpal. Tepukina kayu curigané suud madon keris. Nanging madon taji. Mara keto inget ia tekén awakné dugasné enu idup. Liu ngelah taji. Ia makeneh. “Ené mirib tajiné dugasé idup.” Ia tusing nyak ngocokang. Jejeh ulungina.

“Mirib ené madan neraka.” Ia makeneh-keneh. Ia majalan. Tepukina lantas kawah cambragohmukané ané kebus. Malongkah-longkah. Suba kudang atma kadén malablab ditu. I Arok tusing jejeh. Inget dugasné idup. Pepes mamaling. Nyandang maan neraka. Satondén ia cemplunganga, sagét ada anak tulung-tulung. Ngaku reraman iané. Ané ngardi ia. I Arok bengong. Ia inget tusing nawang bapanné ané sujati.

“Tiang tusing ngelah bapa.”

“Ngujang tusing ngelah? Yén sing ngelah, dadi bisa lekad?”

“Mémén tiangé ngorahang, ajak liu ané ngelahang.”

“Beneh pesan. Sakéwala ané nadiang tuah abesik. Jani tulungin bapa.”

“Kalingké nulungin bapa. Nulungin awak tiangé dogén tusing nyidayang.”

“Eda kéto! Apang énggal bapa magedi uli dini. Laksanan bapanné ipidan ngranayang tusing nepukin suarga.”

“Péh, di subané dadi atma mara inget tekén panak. Dugasé i raga enu idup. Tusing pesan ada nyak ngakuin i déwék. Kanti I Mémé jengah gati kenehné.” I Arok ngrieng.

“Mémén tiangé dija?”

“Ento di duri.”

Mara makipekan ka duri tepukina céléng selem kutal-kutil. I Arok makesiab. Mara usudina tekén I Arok magenti dadi méméné. Lantas orahina nulungin anaké ento. Kedengina tekén I Arok. Mara kedenga biin makesiab I Arok. Anaké ento maprucut, mabusana putih-putih. Tur ngraos cara anak keta.

“ Ba…bapa, a…. ané ….. melingin Mé… mé… Mémén ceningé.”

Soma Kliwon, 4 Désémber 2006

1965 (IDK Raka Kusuma)

In Cerpen Bahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 3:57 am

Peteng dugasé ento. Tiang glayah-glayah di balé meténé. Di ampiké dingeh tiang mémé matutur-tuturan ajak i bapa. Miribang mémé, kéto masi bapa, ngadén tiang suba masaré. Wiréh kori meténé unebang tiang tur tales tiang aji kayu.

“Man, payu nyai suud dadi krama Gerwani?”

“Buung Bli.”

“Sangkal buung?”

“Di Gerwani, suba kisinan amun pangacep tiangé uli dugasé tiang nu bajang.”

“Apa pangacep nyainé?”

“Suba apa kondén tiang ngorahin Bli.”

“Kondén.”

“Sajaan ya?”

“Ngudiang bli nguluk-uluk?”

“Dadi ketua ranting.”

“Kéto suba nyai. Aget bli kondén nekedang raos nyainé i telun tekén ketua Gerakan Wanita Marhaénisé.”

“Raos tiangé ané encén?”

“Raos nyainé ngorahang suud dadi krama Gerwani tur lakar dadi krama Gerakan Wanita Marhaénis.”

Mémé sing nyautin raosné i bapa totonan. Takeh tiang mémé bengong. Takeh tiang i bapa masi bengong. Tiang bani nakeh kakéto, wiréh sesai tepukin tiang. Yén mémé ajak bapa matutur-tuturan laut singsal raosé, kapragatang baan bengong.

Tondén taén tiang nepukin mémé lan bapa matungkas gedé. Diastun mémé lan bapa mabinaan parté. Mémé dadi krama Gerwani ané mabesikan ajak PKI-né. Bapa dadi pamucuk PNI. Tiang suba masekolah di SMP kelas dua dugasé ento. Ento krana tiang nawang kawéntenan mémé lan bapané maparté.

Taén tepukin tiang mémé ajak bapa matungkas. Nanging sing ngranaang kanti magedegan. Pitungkas mémé lan bapané ento, dugasé tiang mara menék kelas dua SMP. Mémé ngidih tekén i bapa apang tiang dadi karma IPPI. I bapa tusing maang. I bapa ngidih apang tiang dadi krama GSNI, mémé sing cumpu. Dugas pitungkasé majadengan, mémé lan bapa sibarengan nolih tiang ané bengong mabalih.

“Man, apang sing dadi tungkas gedé, lan serahang tekén panaké, kija ja kitané,” i bapa ngamalunin ngraos.

Mémé ngunjal angkihan. Suud makenyem, masaut. “Tiang cumpu kapining pangidih Bliné busan.”

Laut selagenti mémé lan i bapa mapangidih. Sarwi ningehang raos méméné, kéto masi raosné i bapa, tiang makeneh. Yén prajani ngisinin sinalih tunggil pangidihé, sinah lakar ada ané sebet. Buina marasa sing bakat tuutin. Yén uli dija kadén tekané, prajani pesu dayan tiangé. Dayan tiangé ento dadiang tiang raos, “Mémé, Bapa, baang tiang ngidih témpo.”

“Kudang lemeng Gedé ngidih tempo?” Sibarengan mémé lan bapa nakonin tiang.

“Buin telun tiang lakar ngorahang putusan tiangé.”

Sibarengan mémé lan bapa nyautin aji anggutan.

Buin maniné, tiang ngidih tetimbang tekén timpal-timpal tiangé di sekolahan. Makejang ngorahin tiang dadi krama GSNI.

“Ngudiang kéto?” tiang matakon.

Pasaut ané tampi tiang patuh.

“Di sekolahané dini, makebedog timpal-timpalé dadi krama GSNI. Indayang séksék gorék, yén ada krama IPPI, getep kopingé anéh.”

Mémé sing sebet dugasé tiang ngorahang dadi krama GSNI. I bapa nampénin biasa-biasa dogén.

Sekaté ento, kapah tiang kacunduk ajak mémé lan bapa uli semengan kanti sanja. Ané ngranayang, tiang ijek di GSNI. Mémé ijek di Gerwani. I bapa ijek ngurus PNI. Apa buin dugasé ento warsa 1965. Warsa nedeng giranga anaké maparté.

Bulan Oktober 1965, tiang ningeh gatra. PKI-né ngadaang kudéta di Jakarta. Ortané mabiayuhan dini-ditu. Nu bulan Oktoberé 1965. Tiang ningeh kepiran orta, koné PKI-né lakar maganyang. Kéto masi organisasi ané mabesikan ajak PKI-né. Ditu tiang ngorahin. I bapa mendep. Suud ngorahin, keneh tiangé nakonang unduk méméné. Nanging tiang sing bani mesuang.

Aminggu suba liwat. Kepiran ortané nu marupa kepiran. Tan péndah kepiran angin ngusirsir sig don-donané. Kapin kéto, dingeh tiang, taén i bapa ngorahin apang i mémé magingsir ka Sasak. Ka umah palekadan méméné. Sakéwala mémé sing nyak. Dingeh tiang mémé masaut. “Da Bli ngugu raos ané kondén karuan beneh. Yén saja kéto, yén saja PKI-né miwah organisasi ané mabesikan lakar ganyanga, tiang ajak timpal-timpal tiangé méh suba majemak.”

Yén tanggal kuda kadén dugasé ento. Tan pasangkan ada anak teka. Ajaka dadua. Ngalih i bapa. Sing tawang, apa kadén orahanga. Wiréh kisi-kisi. Satondén magedi, maka dadua nyerahang kertas putih.

Petengné, i bapa pesu. Ngorahang rapat parté.

Buin puan tengainé, mulih uli sekolahan, dapetang tiang i bapa bengong di balé dauh. Masadah di adegané. Muané seming lémlém. Sig arepné, tingalin tiang nglétak kertas barak. Nyeh sakit jantungné ngentah, i bapa takonin tiang.

“Pa, gelem bapané ngentah?”

I bapa sing masaut.

“Pa, suba naar ubad?”

I bapa mendep.

Mara lakar ngraos buin, i bapa adéng-adéng nyambat mémé.

“Kenapa i mémé, Pa. Kadén dugasé tiang ajak bapa pesu i mémé enu nyakan?”

I bapa nyemak kertas di arepné. Suud nyerahin tiang, i bapa magégas bangun. Di subané majujuk, magégas majalan ka luanan.

Paca tiang tulisan sig kertasé : Istri Anda kami amankan.

Pangawit, tiang ngadén mémé mati matumpas. Kéto masi i bapa. Ento awanan, tiang ajak i bapa paling patitakon. Nakonang dija ragan méméné kapragatang. Sakéwala, buin nem bulané, timpalné i bapa teka. Sawiréh orahina meliang roko, tiang sing nawang apa kadén tuturanga.

Petengé ento i bapa ngaukin tiang. Tondén beneh negak, i bapa ngorahang: mémé slametang tentera tur ajaka ka Jawa. Tiang sing bani matakon, ngudiang mémé nyak. I bapa masi sing ngorahin. Ané pedas dingeh tiang, i bapa ngraos, “Uli jani, suud Gedé nyambat mémén gedéné di arep bapané.”

Kanti jani Mé, kanti suba petang dasa tiban liwat, tiang nyeh nyambat mémé di arepné i bapa. Yadiastun di keneh.

Amlanagantun,2007