I Made Sudiana

Archive for the ‘Puisi Bali’ Category

Papupulan Mati (R.A. Dampaty Anja Anjani)

In Puisi Bali on 21 Desember, 2008 at 5:34 pm

1. mati jalan mulih

urip rurung ka sétra

mati jalan mulih

: aksara umah ipian

awu tungtunging kuku

muncuk rambut bau-bau

: asep wangi taring lanying

di tanah batis maumah

umah getih betén kulit

: pikeneh di kadituan

2. mani puan

né suba liwat orahang ibi

tuara kagisi madan jani

sing tawang adanin mani

ilang buin teka nika puan

ibi jani kema mai mani puan

beneng rurung mamuter margi

murwa utawi mapradaksina

kala kali kalika kaluku

kaki nini kaka kula

3. sing neked

gelar gelur gelar tawur

ngidih api kunang-kunang

nunu awak di tegal anak

nambus ati lablab nyapnyap

endih kunang-kunang

kadi bulan ngawé galang

sing panes sing api

sing lebeng sing jati

kalangen sing neked

4. dini jani

sandhibhuta abian tuwuh

sandhikala tegulan angen

: bhuta némblés amah kala

ditu malu dini jani

pidan kapan mani puan

: angkihan angin angonan

bhuta lima kala ukud

mahakali mahabhuti mah-amah

: kula kedat tepuk peteng

5. pocol

tanah lemah sampun pejah

wai-apah tan paumah

api-ai megat lampah

wénten angkihan sisan angin

layangan i raré pegat tali

sawat di langit wates liat

sampun huwus gumi maputer

kija bulan ngaba peteng

pocol matan ai nyantosang

6. balik

ya buta sing mabapa

sing mamémé ya kala

mula né buta ngalih bapa

kala ngamuk nagih mémé

balikang satuané jani

pajalan i buta i kala

ngliwatin umah bapa mémé

tan pabapa ibu shiwa kojar

sing embas tan lebar

7. api

api sing taén mati

ada utawi sing ada

andus miwah kebus

alit-alité mancing api

nganggon api

lingsir-lingsiré ngidih api

mabekel lakar api

nyén nguntul munuh bulih api

betén ombak pasih kelod?

8. aget lacur

aget ulung neked di tanah

réh ditu tongosé majujuk

maenjekan utawi negak

aget ulung ngengsut di carang

réh ditu tongosé matinggah

nyiksik bulu meték abu

mula aget nepukin aget

réh ditu lakar nepukin lacur

makrana ada aget

9. mati

kupu-kupu

peteng-peteng

di pasirepan

di ipian ada tamiu

kisi-kisi manuturang

buin mani mati

semeng-semeng

ada kepompong

di pawaregan

10. puput

gunung betén pasih

api betén gunung

asep sungsang

pusering uteng

langité puun

pura kageseng

abu ampehang angin

song tulang kunda

yadnya puput

11. buta sami-sami

kija matan ai sing ngenah

dasa tiban surya séwana?

ia jani suba joh réh

puteran gumi mabading

malalinin galang linggah

ngutang pikolih makarma

koné ditu ada ayuta matan ai

lemah galang sing ada peteng

satuan anak buta sami-sami

Iklan

Siwa Ratri; Tapa; Yoga; Samadhi (Djelantik Santha)

In Puisi Bali on 5 Oktober, 2008 at 3:23 pm

1. Siwa Ratri

Prawanining tilem kapitu

peteng sipeng kadi bulun petu

I Lubdaka ngepil jerih mati kutu

mamona ngepik-ngepik daun taru

nyiksik bulu tan lali madéwa ratu

éling dosa tan naen ngaturang caru

uleng maburu ngulurin sadripu

déning swadharmané mula iku

Hyang Siwa ngicén swarga maha ketu

sakatiling ambek sané patut tiru

anggén suluh naptap peteng pitu.

2. Tapa

Sang Sadu ipit tengah alas ramé

sipeng sepi tengah pasar ngipi

puser gumi jangih tengahing kidung

lampah laku sidi wakya sandi pari suda

yan durbudi dija-dija ngawé wéci

tapané tepu ogah ripu.

3. Yoga

Tungtung yasa guruning yoga

tungtung bhakti dasaring yoga

tungtung laksana karmaning yoga

yogia nututin kandaning yoga.

4. Samadhi

Bingung ngruruh puyung

gelar gelur tan pasaur

matajuh matimpuh tan kapangguh

makenta mamona taler sunia

kaja kelod kangin kauh tan patanggu

peteng lemah ngasah asih asuh

ring unteng Samadhi wénten Widi.

Dénpasar, Galungan, 23 Januari 2008

Sinom-sinoman Wreda (IDG Palguna)

In Puisi Bali on 5 Oktober, 2008 at 3:18 pm

Puniki carita kalintang nista

indik wang lingsir

sinoman wreda dané kasengguh

apan nguni kocap kasudi

pinaka tameng papacek gumi

Mangkin

ipun i sinoman wreda

nandang idup kalara-lara

tan pasanak braya

nyabran rahina nyliksik bulu

saha ngapé-apé jagaté wayah

majalaran tembang mawarni pinunas:

déwa ratu sang hyang embang

kedeh titiang mangastiti

i ratu sang ngawiwenang

uripé sané asiki

mangkin meled titiang ngapti

mangda i ratu mapuwus

ledang bancut urip titiang

apan tan malih kasidi

mangda puput

utang titiang dadi jatma

Cendek tembang dané

I sinoman wreda

Nanging teges pinunas ipun

Jakti singsal minab pupuhé

Sangkaning tuwuhé nampekin sanja

Nanging sira ugi jagi urati

Mapidabdab indik tembang

Ring ulu atiné

Sané kalintang sungkawa

(Beh, i guwak pasliwer gaok-gaok

Mapi-mapi duta hyang yamadipati

mapengarah ring jagat sadaya

wénten manusa mapag pralaya)

Jakarta, Maret 2008

Pawayangan (IDG Palguna)

In Puisi Bali on 5 Oktober, 2008 at 3:14 pm

Ring kletakan suaran cempala

Sané kakilit bebatélan gendér

Kayonané mapolah

Sakadi gunungé rubuh

Sakadi suryané anincap gunung

Sakadi paksiné anglayang

Sakadi tukéné anyud

Ri tatkala sanghyang ringgit

Tedun ring sajeroning pawayangan

Sangkaning pangastitin ki dalang

Rumasa titiang ring padéwékan

Tan bina sakadi wayang

Semeng sanja lemah peteng

Buduh paling ngulurin kalanguan

Lipia ring uripé cendek

Kayonané gelisan matanceb

Kasineb antuk geguneman

Kija mangkin pacang ruruh ki dalang

Damar bléncongé sampun padem

Jakarta, Agustus 2007

Selat-Kerambitan (Pandé Kurniawan)

In Puisi Bali on 5 Oktober, 2008 at 3:10 pm

padi nguntul nyujuh muncuk cemara

pusuhné bengul nguningang angin sanja

nuturang

indik bungan padang sané lakar kembang

barak nguda gumanti sayang

nanging cemara kari ngatiwawalan

seenanné durung gadang

doné tan mrasidayang kambang

payu segul

ngetélang kenehé i riki ring selat-kerambitan

Indik Galah (Pandé Kurniawan)

In Puisi Bali on 5 Oktober, 2008 at 3:08 pm

Dijaké galah sané setata belus

olih yéh panyingakan adiné

lakar ingetang titiang

lakar kenehang titiang

i riki ring salantang sasih

sané durung kapegatang

tan pajiwa

lan nénten malih polih matakén

indik galah sané lianan

Lalang (Pandé Kurniawan)

In Puisi Bali on 5 Oktober, 2008 at 3:05 pm

gerimis sané ulung ngapuan

inggih punika kruna

sané ngamedalang girang

sané ngicénin liang

sané nungkulang galang

sané nyayangang lalang

nulekep ring sidakepan pertiwi

nguntulang raga

pinaka saksi sasih makiré kalima

pinaka saksi bunga sampun kembang

pinaka saksi semeng janten nyemengan

lan, lalang nyarengin

tan paucap apisanan

Ngantosang (I Wayan Paing)

In Puisi Bali on 5 Oktober, 2008 at 3:00 pm

Di betén muncuk lalangé lanying

Nyungéngét ngantosang ulungan ia i capung

Ané paling tusing nepukin sunutan mulih

Kletik-kletik suaran detik

Pamargin Ida Betara Kala tatar alon

Nyaksiang patongosan tiangé dini

Bengong mapaliat samah

Pakukékkak kéék-kéék

Munyiné i katak mapag sasih

Buin nepukin tiang dini

Yapin atiban suba liwat patemoné malu

Dini, padidi

Tiang ngantosang

Layuné ya i lalang

Ngulungang kulesan capungé né aptiang

Paid Tiang (I Wayan Paing)

In Puisi Bali on 5 Oktober, 2008 at 2:57 pm

Paid tiang tindakan batisé

Ngalahin ukudan sasihé

Ngipekin kalah

Sisan-sisan kenehé suba kacamputang

Pakpak katelahang

Apanga tusing taén buin

Ngurimik ipit ngumbar kita

Paid tiang makejang

Ngejohin sasih

Ané tusing taén bakatang

Paid tiang makejang

Nguberin sasih

Ané tusing taén gelahang

Camput mapaid

Telah-telahang kauluh.