I Made Sudiana

Posts Tagged ‘Tulisan Berbahasa Bali’

Nguni lan Jani

In Artikel Berbahasa Bali on 5 Oktober, 2008 at 3:54 pm

Para wikan maosang yéning kayun uning ring kajayan nguni, i raga patut uning ring tetamian budaya leluhuré duk purwakala. Uning ring tetamian budaya, mabuat mangda i raga marasa madué budaya. Tetamian budaya patut kalestariang mangda prasida kauningin olih oka-putuné pungkuran.

Tetamian budaya patut kaplajahin. Arkéologi wantah ilmunnyané. Arkéologi inggih punika ilmu sané maosang indik kauripan lan kabudayaan masa kuna madasar barang-barang (benda-benda) sané katamiang, sakadi patung lan srana/peranti ring kauripan/pakubonan. Arkéologi taler kauningin antuk ilmu purbakala.

Manut situs Wikipidea, arkéologi mawit saking basa Yunani, archaeo sané maartos kuna lan logos maartos ilmu. Aran arkéologi sané ketah wantah ilmu sejarah kabudayaan material. Arkéologi inggih punika ilmu sané malajahin kabudayaan (manusa) masa nguni malarapan kajian sistematis ngeninin barang utawi wangunan sané katamiang. Kajian sistematis inucap ngeninin cara ngeniang, dokuméntasi, analisis, lan interpretasi data marupa artefak (budaya bendawi, sakadi kapak batu lan wangunan candi) miwah ekofak (benda lingkungan, sakadi batuan, rupa muka bumi, lan fosil). Téknik penelitian sané khas wantah penggalian (ékskavasi) arkéologis, yadiastun seseleh taler polih uratian sané mageng.

Arkéologi maiketan ring makudang-kudang ilmu siosan. Makudang-kudang ilmu siosan saling dukung ri kala nyelehin indik tetamian nguni. Sacara khusus, arkéologi malajahin budaya masa nguni, sané mayusa tua, saking masa prasejarah (sadurung kauningin tulisan), kantos masa sejarah (ri kala wénten bukti-bukti kasurat). Sajeroning panglimbaknyané, arkéologi taler dados malajahin budaya masané mangkin, sakadi sané kauningang ring kajian budaya bendawi modéren (modern material culture).

Arkéologi wantah ilmu sané malajahin kauripan utawi kabudayaan manusa masa nguni malarapan barang-barang tetamiannyané. Wénten tigang tetujon arkéologi, minakadi (1) nangiang mawali (merekonstruksi) sejarah kabudayaan, (2) malajahin cara-cara idup manusané nguni, lan (3) malajahin prosés budaya sané mamargi ring masa lintang.

Tetamian nguni ring masa puniki patut kaplajahin. Sakadi tetujon arkéologiné ring ajeng, tetamian patut kauningin. Riantukan mabuat pisan kawéntenan barang-barang tetamian masa nguni, arkéologi banget pisan merluang kalestarian barang-barang punika pinaka sumber data. Utsaha miara tetamian nguni kabuatang pisan.

Nguni sering kabaos purwakala, purbakala. Jaman jani/mangkin wantah galah/masa sané tan prasida pasahang ring masa sané sampun lintang. Sapunika taler masané mangkin taler maiketan sareng masané sané jagi rauh. Napi sané wénten dumun, mapangaruh ring kawéntenan masané mangkin. Sapunika taler masané sané jagi rauh.

Wénten basa gaul, kocap raos kadi mangkiné: jadul (jaman dulu), jani (jaman kini). Yéning maosang indik sané nguni utawi malaksana sakadi palaksana kuna, punika kabaos jadul. Yéning maosang indik amangkinan utawi malaksana nganutin jamané sané kabaos modéren kadi mangkiné, panika kabaos jani. Jadul katungkalikang antuk jani.

Kruna jani wantah kruna katrangan sané pateh ring mangkin (kruna alus). Jani katungalikang antuk pidan, nguni, purwa. Ring basa Indonésia kruna purba (kruna kaanan) maartos indik jaman sané siuan utawi yutaan warsa lintang; masa purwa. Purbakala maartos jaman nguni, jaman kuna, kala ilu. Kapurbakalaan inggih punika indik-indik sané ngeninin utawi maiketan ring jaman nguni.

Mangkin akéh kramané nénten ngeh ring wangunan kuna. Yéning sampun madué jinah, sami pada punyah. Wangunan kuna kagentosin antuk wangunan kadi mangkiné.

Yéning kayun nyingakin masa nguni, minab wantah kantun prasida kacingakin ring muséum-muséum. Muséum idup sané wénten ring wewidangan i raga sané dados kaanggé ngélingin ring masa sané nguni minab sampun tan wénten. Wangunan-wangunan napi luiré ring wewidangan i raga mangkin akéhan sampun magentos antuk wangunan anyar antuk modél sané anyar taler. Indayang uratiang wewangunané sané kuna/tua, minab tan wénten kari, sami magentos. Minab i raga nénten malajah saking para arkéolog indik wangunan-wangunan nguni. Modéren dados manten, sakéwanten sané nguni jani patut wénten.

Iklan

Belog, Lacur, lan Tuna (BLT)

In Artikel Berbahasa Bali on 4 Oktober, 2008 at 3:39 pm

Aget lan lacur kocap tong dadi alih lan ulah. Sugih lan lacur kocap tong dadi uber lan kelidin. Ilehan lan eduman idup ring guminé: suka, duka lara, lan pati taler tan dados tunas lan impasin. Nanging sapunika, i raga tetep patut mautsaha makarya sané pinih becik, nénten masukserah ring nasib. Yéning sampun makarya sané becik, pastika polih asil sané becik, kocap.

Nincapnyané pangargan bahan bakar minyak (BBM) ungkuran puniki, ngwetuang pikobet ring kramané. Akéh pakibeh kauripan kramané sané keni pangaruh saking nincapnyané pangargan BBM-e puniki. Nambengin pikobet punika, pamrénteh ngicén bantuan tunai langsung (BLT) ring kramané sané kabaos miskin. Sasampun polih mamargi makudang-kudang warsa sané lintang lan wau-wau puniki sampun ngawit mamargi ring makudang daérah, akéh kadadosang bebaosan, akéh kabligbagang olih kramané. Mangéndahan wiakti pikayunan kramané indik BLT puniki. Krama miskin polih wantuan langsung marupa jinah. Wénten sané nakénang napi sané kaanggé patokan maosang silih tunggil krama kabaos miskin. Ring Bali wénten belog lacur tuna taler dados kacutetang BLT. Napiké sané sapunika polih BLT, wantuan saking pemerintah?

Kruna miskin ring basa Indonésia taler kaanggé ring basa Bali. Miskin sampun lumrah kaanggé ri kala mabebaosan miwah masesutana nganggé basa Bali. Kruna miskin punika sampun kaselang lan kaanggé ring basa Bali. Ring basa Bali, linanan ring miskin, wénten taler lacur, tiwas, tuna, miwah sané lianan.

Kruna lacur, tiwas, tuna punika taler ring basa Bali kaanggé ngandapang raga, ngasorang déwék. Tiang belog; tiang lacur; tiang tuna; miwah sané lianan. Wénten sesambat cara Baliné sané sering kucapang olih krama Baliné, “Yéning suba paéndépan baan, joh para lakar ulug maglebug.” Anak Bali kocap tan seneng ngajumang raga.

“Eda ngadén awak bisa,” sapunika ketah taler sesambat kramané ring Bali. Nanging sapunika, i raga patut purun ngangken bisa. Yaning sujati uning, i raga patut ngangkén bisa. Mangkin wénten anaké nungkalikang sesambaté punika, “Kadén awaké bisa, eda ngadén awaké tusing bisa.” Punika kocap raos ngedénang bayu.

Ring Jawi, basa Jawi sugih katungkalikang kéré, mlarat. Sametoné ring Jawi koap tan kayun kéré, mlarat. Sami mapikayun sugih, minab sapunika taler krama Baliné.

Kersten ring Kamus Lumrah Bahasa Bali (1984) ngunggahang kruna lacur, maartos (1) miskin; malang; cacat; (2) mati. Kaunggahang lengkara: Nyén lacur: dingeh tiang munyin kulkul cirin anak mati?

Lianan ring kruna lacur, Kersten taler nguggahang kruna tiwas, kadagingin artos miskin. Kaunggahang klompok kruna tiwas nékték, tiwas déngkék sané maatos miskin pisan.

Kruna sané maartos nampek sareng lacur lan tiwas inggih punika kruna tuna lan lara. Tuna maartos kirang. Kacontoang: Saking tuna pepineh ‘antuk tuna pangresep’. Riantukan kirang pangresep. Sambung tuna (basa Indonésia: serba kurang). Tuna liwat (basa biasa); kirang langkung (basa alus). Kadagingin conto lengkra: Ampurang menawi tuna liwat antuk titiang nuturang. Kruna turunan tuna minakadi katunan ‘kakirangan’. Klompok krunannyané tunaan daar, tunaan daya. Kadagingin conto antuk katunan manah (riantukan kabelogan). Titiang i katunan ‘titiang sané belog puniki’. Patunain, matunain: mitunain maroko ‘ngirangin maroko’. Pitunain naar lalah!

Kruna lara maartos (1) cacad, sakadi picih, buta, lumpuh; (2) keni sakit: Kalara-lara ‘setata katibén sakit’.

I Gusti Madé Sutjaja ngungahang kalih kruna lacur ring Kamus Sinonim Bahasa Bali (2003). Kruna lacur kapertama pateh ring papa (basa alus), tiwas, tuara. Lacur katungkalikang antuk sugih, basa Indonésiannyané wantah miskin lan basa Inggrisnyané poor.

Kruna lacur kaping kalih pateh ring béda, sengkala. Kruna lacur puniki katungkalikang antuk aget. Basa Indonésia lacur inggih punika celaka, kecelakaan lan basa Inggrisnyané accident, misha.

Dané taler ngungahang kruna tuara sané pateh ring lacur, papa (kruna alus), tiwas. Tuara Katungkalikang antuk sugih. Basa Indonésian tuara inggih punika miskin, tidak (ber)punya, basa Inggrisnyané no(t), poor, have nothing.

Yéning selehin malih ring A Basic Balinese Vocabulary (1977) sané kasurat olih Norbert Shadeg wénten kruna basa Inggris poor sané kaartosang miskin (basa Indonésia). Wénten makudang conto lengkara sané maiketan sareng lacur. (1)Dini liunan anaké lacur-lacur tuara ngelah carik amunapa. (2) Kangen atiné tekén anak ané kalara-lara. (3) Ipun tiwas ulihan kereng matajén. (4) Ida anak mula sakadi anak miskin ngajengan.

Ring buku punika Norbert Shadeg ngunggahang pah-pahan kruna basa Bali antuk ia, ipun, lan ida. Kaunggahang poor (English), miskin (Indonesia), lacur, tiwas (nista) (ia), lara, tiwas (ipun), miskin (ida).

Belog Ajum

In Artikel Berbahasa Bali on 4 Oktober, 2008 at 3:35 pm

Wénten satua “I Belog”, sakéwanten durung wénten satua “I Ajum”. Minab benjangan wénten satua “I Ajum”. Menawi pacang wénten sané makarya satua “I Belog Ajum” utawi “I Ajum Belog”.

Belog pangus adung mapasangan sareng ajum dados belog ajum. Belog ajum sampun dados klompok kruna sané ngwangun pangertian tunggal. Belog ajum sampun sakadi pasangan kruna sané tan dados kapasahang, tan dados kabalikang, ajum belog.

Wénten belog-belogan, wénten ajum-ajuman. Belog-belogan mawit saking kruna belog lan ajum-ajuman mawit saking kruna ajum. Belog-belogan maartos malaku sakadi anak belog. Ajum-ajuman maartos nyinahang parilaksana ajum, bonggan, sombong.

Yéning rerehang ring jagat maya (internét), akéh pisan sametoné nyurat blog antuk “blog ajum”, boya belog ajum.

“Niki sampun sané mawasta belog ajum!” Sapunika kasurat ring blognyané. Indiké punika kasurat minab sangkaning sesambat belog ajum sampun ketah pisan kauningin.

Maosang indik blog, b(e)log ring basa Bali maartos bodo, taler pateh sareng lengeh. Sugi Lanus ri kala nampénin silih tunggil blog nyurat, sayan akéh anaké madué blog, sayan akéh kauningin “belog” i ragané. I raga taler prasida ngayunin, ngwacén, nguningin katambetan i raga. I raga kocap sering lali ring angga riantukan kabelogajuman i raga.

Kamus Sinonim Bahasa Bali (2003) sané kasusun olih I Gusti Madé Sutjaja ngunggahang kruna belog lan ajum suang-suang niri. Kruna belog lian raosnyané bega, beléh, dongok, nambet (kruna alus). Belog katungkalikang antuk dueg. Belog basa Indonésiannyané bodoh lan basa Inggrisnyané stupid. Kruma ajum lian raosnyané mégél, ngéndah, ngéndah pélag. Ajum katungkalikang antuk alep. Ajum basa Indonésiannyané pamer, sombong lan basa Inggrisnyané show off, boastful.

I Wayan Simpen A.B. ring Kamus Bahasa Bali (1985) ngunggahang kruna belog maartos tuara ngelah pepineh. Kaunggahang klompok kruna belog mayong, kabaosang ring anaké sané nénten uning ring barang becik, barang becik kasengguh kaon. Wénten taler klompok kruna belog oyongang. Kruna ajum kapatehang sareng bonggan (bangga). Wénten ngajum sekah, kajangkepin lengkara: Nyén konkon ngajum sekahé. Maajum-ajuman pateh sareng melegéndah. Ajuman pateh ring canang payasan. Ngajum gelung pateh ring mecikang pusung.

Kersten ring Kamus Bahasa Bali Lumrah (1985) ngunggahang kruna belog (kruna biasa); tambet, nambet (kruna alus): bodoh (basa Indonésia). Kajangkepin lengkara: Ia, ida belog; Ipun tambet. Wénten kruna dwilingga belog-belog, melog-melog: ngapus, nipu ring madedagangan utawi urusan siosan. Kruna ajum ring basa Indonésia bangga, sombong. Sakadi lengkara: Béh ajum pesan anaké cerik ento. Kruna turunan ajum minakadi ngajum: muji; demen ajum: saneng kapuji; belog ajum: bodo sakéwanten seneng kapuji; ngajum déwék: muji raga. Ajum, ajumin: muji anak siosan saha pangapti. Sakadi lengkara: Sai-sai ia ngajum-ajumin bapan tiangé: kenehné apang baanga nandu carik. Maajum-ajuman: maparilaksana mangda kauratiang. Sakadi lengkara: Sambilanga ngigel ia mentas di titiné lantas labuh: keto suba upah anaké majum-ajuman!

Lianan ring belog ajum, wénten taler belog polos. Belog ajum matiosan sareng belog polos. Belog polos kaartosang nénten akéh nuntut.

Maosang indik polos, wénten sané maosang anak polos. Anak sané sapunapi sané kabaos anak polos?

Yéning rerehang ring ayam, ayam polos wantah ayam sané tan mapanganggé. Tan nganggé jambul, wok, sandeh, dimpil, utawi godég. Raris yéning anak polos, napiké nénten majambul utawi mapanganggé? Kantunké wénten anak polos?

Anak ajum lan belog ajum minab akéh, anak polos lan belog polos minab taler akéh.

Sang Sangging

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 3:19 am

Seni pawayangan nénten wantah kasolahang, sakadi ”Wayang Cenk Blonk” sané mangkin nedeng kasub ring jagat Baliné. Seni pawayangan nglimbak ring makudang-kudang widang seni, sakadi seni lukis, seni tatah, seni tenun, miwah seni-seni sosan.

Wayang biasané ngambil bantang crita Ramayana lan Mahabharata. Maka sami punika, ngeninin sesolahan wiadin widang seni siosan, kocap nyobyahang sesuluh idup. Daging sané kacritayang indik Ramayana miwah Mahabharata. Ring widang seni lukis akéh kawéntenanné, silih tunggilnyané “Gambaran Wayang Kamasan” sané taler ngambil carita punika.

Gegambaran Wayang Kamasan sané wénten ring langit-langit Kertha Gosa lan Taman Gili ring Klungkung wantah pagelaran wayang nénten antuk kasolahang. Gegambaran punika sakadi masolah. Tukang gambar utawi sanggingnyané pinaka dalang. Sang sangging ngenahang lan ngagemang wayang-wayang punika manut critannyané.

Yéning sesolahan wayang nganggé bléncong utawi damar wayang, gambaran wayang nganggé sunar. Sunar Sang Baskara wiadin sunar-sunar tiosan. Gegambaran taler muatang sunar mangda prasida kacingakin. Gambar taler kaptiang dados sesuluh, nyunarin kauripan. Kocap kauripanné mangda masunaran.

Sang Dalang utawi Ki Dalang sajeroning ngamargiang swaginan dané katuntut mangda prasida gaturang makasami widang seni ring pedalangan. Sapunika taler Sang Sangging sané makarya gegambaran wayang. Yadisatun mangkin ring kawéntenan kramané sané makarya gegambaran wayang, nénten sami uning sakadi dalang. Akéh sané ngambil pasuh sané sampun maortén, maréka. Sang sangging punika pinaka dalang sané nyolahang wayang ring gegambaran.

Orténan punika makta orti, pabesen sang sangging. Pikayunan sang sangging indik crita kaortén ring gegambaran punika.

Kruna ortén wantah wentuk dasar utawi kruna lingga. Ortén boya ja saking orti polih pangiring –an raris kasandiang dados ortén. Ortén maartos skét, goét, garis.

Manut Kamus Bali-Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993) kruna ortén katedunang dados ngortén ‘ngaryanin skét’, mortén ‘(sampun) kakaryanin skét’, kortén ‘kakaryanin skét (olih)’, orténa ‘kakaryanin skét’, orténang ‘karyanang skét’, orténanga ‘kakaryanin skét’, ngorténang ‘ngaryanang skét’, korténang ‘kaskétang’.

Wénten kruna réka sané maartos tulis, gambar, wentuk. Kruna turunan réka minakadi ngréka ‘nulis, ngambar, ngwentuk’, maréka ‘matulis, magambar’, karéka ‘katulis, kagambar (olih)’, rékana ‘kawentuk’, rékaang ‘gambarang’, rékaanga ‘kagambarang’, karékaang ‘kagambar, kawentuk’, pangrékaan ‘ngeninin indik gréka’.

Wayan Simpen A.B. (1985) ring kamus dané nyurat réka (saking basa Kawi) maartos surat; iking réka waca unina ‘puniki surat durusang baca’. Réka=ortén=gambaran. Réka=ngawé=guru réka=bapa sané ngardi.

Punika sami wantah artos manut kamus, artos siosné manut lengkara. Wénten akéh suksman kruna-kruna punika siosan, manut lengkaranipun. Sang wikan maosang kruna punika jagi maartos yéning ngranjing ring lengkara.

Gegambaran madasar goét, garis. Kocap goét mawit saking akéh keti cecek. Cecek-cecek punika mabaris ngarya goét, kalanturang raris olih sang sangging kadadosang gegambaran manut kayun dané. Sang sangging gréka nyelem putihang, ngwarnanin, lan nguripang.

Yéning mangkin selehang ring kramané sané makarya gegambaran wayang ring Kamasan, kramané i rika akéh sané ngaryanin secara klompok. Suang-suang wénten geginannyané, sakadi tukang sket, réka, raris warna. Makasami geginan punika pacang masikian malih ri kala gegambaran punika sampun puput. Ortén punika pastika sampun sané katuut. Ring asapunapiné kawewehin malih yéning wénten karasa sané kirang. Puniki ketah kabaos nyawi ‘ngalusang gambar’.

Kruna nyawi mawit saking cawi ‘ukir’. Turunan saking cawi puniki minakadi nyawi ‘ngukir’, macawi ‘(sampun) kaukir’, cawina ‘kaukir’, cecawian ‘ukir-ukiran’.

Piranti sané kaanggé genah ngambar mangkin makéh pisan. Akéh taler sarana nglimbakang daging-daging carita. Saking sané marupa widang datar ngantos widang sané mlengkung sakadi botol miwah taluh.

Yéning dumun adeng utawi arang piranti sané kaanggé makarya orténan. Sané mangkin sampun nganggé potlot utawi pensil. Warna sané kaanggé mangkin sampun wénten warna-warna modéren kadi mangkiné.

Mangkin akéh orta kaorténin. Wénten paribasa: “Orta ortén-orténan” maartos satua sané karéka-réka. Wénten malih ngréka daya, sering kaucapang ngeka daya. Dumogi sang sangging ngortén sané patut, mangda patut katulad olih tukang sané ngaryanin polah palih salanturnyané. Raris patut taler katulad olih kramané. Napi malih daging gegambaran punika indik sané dahat mautama, Ramayana lan Mahabharata.

Laran Gumi

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 3:17 am

Guminé kasengguh sampun wayah, tawah-tawah sinah. Jaman kali (kaliyuga) kocap mangkin. Akéh mala lan kalané. Kala-kali pada nyinahang raga. Panes bara, toya kenyat, tanah belah, sengaran gumi kajengkepin laran i manusa tan pegatan. Sabeh durung tedun rauh mangkin, ring sawah para petaniné kirangan toya. Para petaniné magadang magarangin toya sané alit ring tlabahé. Dipolihé toya, mrana sané nimpalin, nénten mupu padi. Sakit i raga sareng sami.

Penyakité mangkin taler tawah-tawah. Wénten penyakit sané nibénin beburon mangkin sampun nglahlah ring manusané. Flu burung, punika penyakit sané akéh kasumangsayain mangkin. Grubug ayam, bébék, miwah ubuhan sané makampid mangkin akéh ngwetuang wicara sané ngreresin kayun.

Sareng sami i raga mangkin patut éling lan waspasa ring makasami penyakit sané prasida nibénin. Ila pisan pinyungkan sané wénten mangkin. Ila-ila, sampunang élah, taler i raga manusa ring beburon sané wénten ri pagubungan. Santukan beburon ubuhan sering ngawinang penyakit utawi nularin penyakit ring sang nuénang utawi anak siosan.

Sakit, gering, kala, mala magaburan mangkin. Minab sapunika taler ri kala i raga nganggé kruna-kruna punika.

Kruna kala yéning rerehang ring kamus, akéh madué artos. Kapertama, kala maartos galah, dauh; kala punika. Kaping kalih, kala maartos bikas jelé; teka kalané. Yening bikas jeléné marupa demen mabuk sinah pamuputné kala-né masalin rupa dados pinyunkan, sakit ginjal. Yéning bikas jeléné marupa degag tekén rerama, sinah kala-né pacang ngranayang i rerama sakit ati.

Kaping tiga, kala wantah putran Déwa Siwa; Batara Kala. Puniki kala sané prasida ngawinang pinyungkan. Anak lingsir dumun mingetin alit-alitné mangda nénten luas utawi maplayanan sedek tengai tepet lan sandikala. Kocap sané nglanggar pacang katadah Batara Kala. Yaning sampun katadah pastika keni pinyungkan.

Nénten manusa manten sané katadah kala, bulan taler kacaplok. Puniki artos kaping pat. Kala maartos raksasa; Kala Rau ‘raksasa (ring satua Bali) sané nyaplok bulan (bulan kapangan)’. Kaping lima, kala wantah aran rahina kaping pitu Astawara (Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma).

Kruna kala lan kali maartos pateh, galah, jaman sakadi kali kénkén, kali napi, kali jani, kali sengara ‘jaman uug’, miwah sané siosan. Wénten Déwi Kali sané ring Bali ketah kauningin Déwi Durga, déwi sané prasida ngadakang gering agung, pinyungkan sané banget nglahlahin.

Wénten kruna kéwala, sakéwala sané maartos wantah, wantah amatra. Makekalih kruna punika sering taler kaucap kwala kacutetang dados kala. Saking driki raris wénten kala sané maartos wantah, sakadi kala milu ‘wantah nyarengin’. Kuting grup band (wacén: bén) mangkin wénten mawasta “Punk Kwala Band” (wacén: pang kwala bén), silih tunggil grup band sané sampun kasub ring Bali.

Wénten kruna mala. Mala maartos leteh. Gering agung prasida ngranayang mala ring jagaté. Yéning guminé lateh patut kaparisuda ngilangin kaletehan ring guminé. Mangda sida nemu nirmala, tan paleteh.

Akéh caran krama Baliné ngraosang sakit. Kruna sakit pateh ring gelem, sungkan, gering, lara. Sakit kanggé ring sakit ati, sungkan kaanggé ring sungkan kayun, gering kanggé ring gebug gering, lara kanggé ring lara sula ‘nyakitang basang’.

Sané pinih katakutin punika sakit gede utawi gering agung. Tawah pisan kawentenannyané riantukan sakit puniki sering kaanggé nyumpahin raga. Pang sakit gede, kocap. Mimih dewa, sampunang ja masumpah kadi punika. Guminé mangkin sampun sakit, yéning sami sapunika sapunapi panadin guminé. Napi malih yén wénten sané masumpah: Pang keni Flu Burung! Sampunang.

Sané durung kadabdabin becik inggih punika gering Flu Burung sané sampun katah ngawinang manusané padem ring dura negara. Yéning nenten kawaspadain gering puniki pacanang prasida dados laran gumi ring Bali.

Napi malih rupan Pulau Baliné mirip pisan sakadi ayam, ubuhan sané paling akéha keni Flu Burung. Puniki nyihnayang Flu Burung punika kala sané prasida ngranayang ila lan mala dahat pisan ring Bali. Dadosné, sampunang ila-ila!

Slamet, Rahajeng, Swasti

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 3:12 am

Kawéntenan radio lan televisi ungkuran puniki ngawinang istilah-istilah basa Baliné sayan nglimbak. IDG Windhu Sancaya duk dados pamaos ring Pasamuhan Agung Basa Bali VI lintang nguningang indik basa Bali lan peran media komunikasi sajeroning sareng nglimbakang basa Baliné. Kasinahang basa Bali mangkin sedek ngranjing paletan anyar. Akéh istilah anyar metu saking pabligbagan ring ambara. Kawéntenan punika, tan sida antuk nambakin wastu metu ungkapan-ungkapan anyar, sakadi rahajeng wengi, swasti prapta, swasti semeng, wénten taler ungkapan siosan sané rasa basannyané kuna, sakadi narawakya (pamaos), nawa warsa (taun baru), lan ungkapan basa siosan ngranjing ka basa Bali. Yéning wau kapertama kapiragi wiakti kadi tawah, sénglad, sangsih. Kocap sakadi yéning i raga sané sampun biasa ngajengang nasi raris ngajengang roti, karasa durung majengan, durung karasa wareg, waregé kadi kapaksa.

Wéntenyané istilah-istilah anyar sakadi punika prasida ngwewehin kosabasa basa Baliné.

Mangkin i raga sampun wénten ring panguntat bulan Désémber 2006. Benjang, warsa Masehi anyar jagi nyaluk. Biasané i raga ngucapang Slamet Taun Baru, Rahajeng Warsa Anyar, Swasti Nawa Warsa ring timpal, sameton, utawi kulawarga. Ucapan sakadi puniki wantah medal lan nglimbak saking radio siaran, saking pabligbagan ring ambara. Saking pabligbagan ring ambara punika raris jimbar nglimbak ka widang siosan. Ungkuran ring ponsel, nénten wantah Happy New Year sané kasurat. Ring margi-margi taler wénten spanduk sané madaging tulisan sakadi ring ajeng. Mangkin sampun ketah kasurat lan kauningin ucapan slamet kadi punika.

Sareng akéh, wénten panampén mategepan piragi titiang indik ring ajeng. Wénten sané ngaptiang karyanin asiki kémanten, kocap ucapan slamet punika mangda baku.

Baku, beku, napi kaku?

Wénten sané mapitaken napiké sampun patut ucapan-ucapan ring ajeng. Napiké kruna-kruna sané maartos pateh punika dados saling ngentosin. Miwah sané siosan.

Manut Wayan Simpen A.B. (1985), rahajeng wantah kruna alus rahayu; jagaté rahajeng; rahajeng pamarginé; rahejang ring jero.

Ring kamus punika kaunggahang taler kruna swasti (saking basa Kawi, Sanskerta) maartos rahayu, rahajeng.

I Gusti Madé Sutjaja (2003) ring Kamus Sinonim Bahasa Bali ngunggahang kruna rahajeng lan selamet.

Kruna rahajeng kasurat antuk aksara Latin lan aksara Bali kasajajarang sareng becik, kénak, raharja, rahayu, seger. Ring basa Indonésiannyané baik, sehat, sentosa. Basa Inggrisnyané well, well being, prosperity. Rahajeng katungkalikang antuk bancana.

Kruna selamet kasurat antuk aksara Latin lan aksara Bali kasajajarang sareng kénak, rahayu, rahajeng, waras. Ring basa Indonésiannyané sehat, sejahtera, selamat. Kadagingin taler basa Inggrisnyané safe, well. Selamet puniki katungkalikang antuk sengkala.

Kamus Bali-Indonésia sané kamedalang Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993) ngunggahang kruna rahajeng alus singgih sané maartos slamet, rahayu. Kruna turunannyané rahajenggang ‘rahayuang’, ngrahajengang ‘ngrahayuang’, karahajengang ‘kaslametang’, karahajengan ‘karahayuan’.

Nawa ring basa Sanskerta maartos kalih. Kapertama, nawa maartos anyar, seger, muda. Kaping kalih, nawa maartos sia (angka).

Slamet Taun Baru, Rahajeng Warsa Anyar, lan Swasti Nawa Warsa mangkin sampun ngawit ketah kauningin olih para janané. Yéning rerehang ring indik kasajajarannyané, Slamet Taun Baru lan Rahajeng Warsa Anyar jakti sajajar ring indik genah krunannyané. Slamet pateh ring rahajeng, taun pateh ring warsa, lan baru pateh ring anyar. Sané mabinayan genah kruna manut artosnyané wantah swasti nawa warsa. Sakéwanten yéning rerehang ring klompok krunannyané makatetiga klompok krunannyné pateh. Taun baru pateh ring warsa anyar pateh taler ring nawa warsa.

Raris napi sané maiosan?

Sané masiosan wantah yéning suang-suang punika kagentosin utawi kacampur genahnyané. Minab punika ngawinang tawah, senglad, utawi sangsih. Macladukan panadosné, sakadi kawéntenan guminé mangkin.

Makatetiga istilah sané kaanggé nyinahang pangapti ring warsa anyar puniki dados kaanggé. Punika dados kapilih manut genah lan manut galah. Yéning nganutin rasa basannyané, minab Slamet Taun Baru karasa dangan antuk ngucapang imbangang ring Rahajeng Warsa Anyar lan Swasti Nawa Warsa. Punika mawinan i raga patut nganutin genah lan galah ngucapang, ri kala napi istilah punika kaanggé.

Slamet Taun Baru, Rahajeng Warsa Anyar, lan Swasti Nawa Warsa punika sami patut. Durusang anggé silih tunggilnyané sané manut. Dumugi namu kaslametan, karahajengan, lan karahayuan ring warsa anyar puniki.

Sastra lan Nyastra

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 3:09 am

Ring pakéling rahina Puputan Badung ungkuran puniki akéh kabligbangang indik sastra lan nyastra. I Gusti Ngurah Madé Agung sané taler kaparabin Cokorda Mantuk Ring Rana, raja Badung sané ngwéntenang puputan duk 20 Septémber 1906 kauningin pinaka pangawi sané akéh ngripta kakawian utawi karya sastra mautama. Cokorda Mantuk Ring Rana kasurat olih IBG Agastia ring buku sané kakaryanin majudul (kabasa Baliang) “Cokorda Mantuk Ring Rana: Sang Nata sane Nyastra”.

Napi sayuwaktiné sastra lan nyastra punika?

Kruna sastra nénten ja tawah malih kapiragiang olih parajanané. Sastra sampun ketah kauningin. Sakéwanten minab taler akéh sané durung tatas pisan ring kruna sastra puniki.

Yening selehang ring Kamus Bali-Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993), irika kasurat kruna sastra maartos (1) kaweruhan, ajah-ajah; darma sastra ‘ajah-ajah indik agama’; niti sastra ‘ajah-ajah indik tata negara’; (2) aksara; sastra Bali ‘aksara Bali’.

Wayan Simpen A.B. (1985) ring kamus dané, kasurat kruna sastra maartos aksara. Ring kamus punika wénten kasurat sastra Bali, sastra Kawi, lan sastra Latin. Maka tetiga artos sastra punika aksara utawi huruf.

Yéning rerehang saih ring “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI, 2003), kruna sastra punika akéh artosipun. Artos sastra minakadi (1) basa (kruna-kruna, paribasa) sané kaanggé sajeroning pustaka-pustaka/buku-buku (boya ja marupa basa sarahina-rahina); (2) kasusastran; (3) pustaka suci Hindu; pustaka ngeninin indik kaweruhan; (4) pustaka; primbon (sané madaging tetenger, paitungan utawi itung-itungan, miwah sané sioasan); (5) tulisan; aksara.

Ring “Kamus Sinonim Bahasa Bali” sané kasusun olih I Gusti Made Sutjaja kasurat sastra nganggé aksara Latin lan Bali kasandingang sareng kruna kaweruhan miwah widya antuk tulisan Latin. Punika maartos kruna sastra pateh ring kaweruhan lan widya (widia).

Ring Kamus Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993), Kamus Wayan Simpen A.B., lan Kamus Sinonim I Gusti Made Sutjaja nénten kasinahang kruna sastra sané mateges pakaryan pangawi utawi karya sastra. Ring kamus-kamus punika kruna sastra kaambil artosnyané sané umum kémanten.

Katah sampun kauningin ring Bali, “kakawian Bali purwa miwah modéren” kasengguh “sastra Bali purwa miwah sastra Bali modéren”. Ri tepengan puniki kruna sastra artosipun sampun nyupitang, inggih punika kaanggé ring indik kawi-kawian utawi karya sastra kémanten.

Wénten kruna kawi maartos ripta utawi karang (tios ring karang paumahan miwah sané lianan). Kruna turunan kawi minakadi ngawi, kakawi, kakawian, kakawin, makakawin, miwah ngawi-awi. Ngawi ‘ngripta’, kakawi ‘karipta’ utawi ‘kaciptayang’, kakawin ‘reriptan mabasa Kawi sané kawangun antuk wanda sajeroning abarisnyané lan kaiket antuk guru lagu’, makakawin ‘ngwacén kakawin antuk matembang, ngawi-awi ‘nénten jakti-jakti’ utawi ‘ngaé-ngaé’.

Nyastra mawit saking kruna lingga (dasar) sastra. Ring basa Bali prosés nasal utawi suara irung [ng], [ny], [n], lan [m] prasida pinaka piranti ngwentuk kruna. Kruna punika kawentuk nganutin kecap ring ajeng kruna linggannyané. Sakadi [k] lan [g] dados [ng], minakadi kutang dados ngutang, gambar dados ngambar. Aksara [c], [j], lan [s] dados [ny], minakadi cacad dados nyacad, jaring dados nyaring, sampat dados nyampat. Sapunika taler sastra dados nyastra. Siosan malih [t] lan [d] dados [n], minakadi tegul dados negul, dandan dados nandan. Aksara [p] lan [b] dados [m], sakadi papag dados mapag, batek dados matek. Aksara [ny], [n], [m] dados {[nga] + [ny], [n], [m]}, minakadi nyangluh dados nganyangluhang, nengneng dados nganengneng, maling dados ngamaling. Aksara [y], [r], [l], [w] dados {[ng] + [y], [r], [l], [w]}, minakadi yasaang dados ngyasayaang, rasa dados ngrasa, lawan dados nglawan. Miwah kecap kruna ring ajeng aksara suara [a], [i], [u], [é], [o], [e] dados {[ng] + aksara suara}, minakadi alih dados ngalih, ibing dados ngibing, ubuh dados ngubuh, ébét dados ngébét, olah dados ngolah, lan ejuk dados ngejuk.

Mungguing astos sané kakardi nganutin kruna lingga sané kakeninin prosés nasal punika, sakadi ring sor.

Wentuk dasar kruna lingga, maartos nglaksanayang pakaryan mapaiketan ring sané kauningang ring wentuk dasar inucap. Sekadi arit dados ngarit. Wentuk dasar kruna kriya, nyantenang pakaryan punika sané kabuatang, boya sané tiosan. Sakadi jemak dados nyemak. Wentuk kruna keadaan maartos dados utawi ngawinang. Sakadi kebus dados ngebus, joh dados ngejoh. Wentuk dasar kruna wilangan maartos makarya, ngambil nyabran manut kruna linggannyané. Sakadi slaé dados nylaé ‘ngambil nyabran slaé’, mrapat dados mprapatin ‘ngambil nyabran aprapatan’. Wentuk dasar kruna katerangan nyihnayang pakaryan sané kalaksanayang nyabran galah manut linggannyané. Sakadi atiban dados ngatiban ‘nyabran warsa’, awai dados ngawai ‘nyabran rahina’

Nyastra kawéntuk saking kruna aran (kata benda) sastra maartos nglakonin pakaryan sastra utawi masastra. Masastra, yening saihang ring artos kruna sastra manut kamus, kaweruhan, ajah-ajah, punika maartos malajahin kaweruhan. Yening saihang malih ring artos sastra, ngeninin indik karya sastra, kruna nyastra nampek ring ngawi. Sakéwanten nénten dados ngwacén karya sastra kabaosang ngawi. Cutetnyané nyastra punika wantah nelebang daging sastra, sastra agama miwah sastra-sastra sané siosan (indik kaweruhan).

Nyastra mekelin padewekan antuk sastra, ri tepengan puniki kaweruhan ring maka sami widang. Nénten wantah indik sané tradisional, taler ring paindikan sané madéren turah mangkiné.

Wénten sané nyinahang sastra wantah sesuluh idup. Masuluh ring sastra, masuluh ring kaweruhan. Sastra sané sapunapi dados kaanggé sesuluh idup? Durusang.

Sastra kocap taler pinaka tungked utawi teteken. Ida Pedanda Madé Sidemen sawitran Cokorda Mantuk Ring Rana saking Geria Taman Sanur, pinandita sané nyastra naenin ngandikayang, “Teteken sang pinandita, boya ja naga, sakéwanten sastra.” Napi sané kanikayang punika sayuwakti mabuat, punika boya ja wantah katuju ring sang maraga pinandita kémaon, sakéwanten taler katuju ring i raga sareng sami.

Sapa sira ugi sané ngambel jagat mangda kocap uning ring sastra agama, miwah sastra siosan marupa kaweruhan sané limbak pisan. Sayuwakti maguna pisan midabdabin rakyaté mangda prasida gemuh, ebuh, kerta raharja madasar sastra lan agama.

Mangkin akéh “pangawi” sané ”ngawi-ngawi” miwah kasengguh nyastra, sakéwanten “nyastrain” timpal.

Nyolahang Solah

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 3:01 am

“Melahang masolah” lan ”melahang masekolah” sapunika tutur sané naenin piragi titiang. Solah tingkah patut plajahin. Masolah utawi matingkah, punika patut plajahin, kocap.

Mangkin alit-alité ring banjar-banjar, ring sanggar-sanggar taler malajah masesolahan, napiké taler malajah masolah?

Kruna solah manut Kamus Bali-Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993) madué kalih artos. Kapertama, solah maartos laksana, tingkah. Kasarengin antuk conto tingkahné melah nyandang tulad. Taler kasurat kruna turunan solah, masolah ‘malaksana’ utawi ‘matingkah’. Kasarengin taler conto masolah melah ‘malaksana becik’. Kaping kalih, solah (alus singgih) maartos igel. Punika kacihnayang ring kruna turunan sané kasurat irika masolah ‘ngigel’, nyolahang ‘ngigelang’, sesolahan ‘cara maktaang igel-igelan’ utawi ‘igel-igelan punika’.

Yéning rerehang ring kamus I Wayan Simpen A.B. (1985), kruna solah maartos bikas lan laksana. Wénten kasurat solah melah, solah jelé. Salantur ipun kasurat solah taler pateh ring igel; masolah = ngigel; sesolahan. Dadosné, sesolahan driki pateh ring igel-egelan. Ring kamus punika kajangkepin antuk conto sesenggakan: Buka barongé sara anaké nyolahang ‘sakadi barongé kaserah anaké sané merintah’.

Ring “Kamus Sinonim Basa Bali” sané kasusun olih I Gusti Madé Sutjaja wénten kasurat solah antuk aksara Latin lan aksara Bali. Kruna solah pateh ring ambek, bikas, kita, parerasan, parisolah, perilaku, polah, tingkah. Irika taler kasurat basa Inggrisnyané, behaviour, action. Sakéwanten ring kamus sinonim punika nénten kasurat solah siosan, sané maartos igel. Punika taler kruna igel nénten ngranjing.

Saking panuréksan lan seseleh punika kruna solah madué kalih artos laksana utawi tingkah lan igel. Kruna turunan solah inggih punika masolah taler wénten kalih, masolah maatos malaksana utawi matingkah lan masolah maartos ngaturang igel-igelan utawi maigel-igelan.

Kruna solah yéning ring kamus nampek pisan genahné sareng kruna soléh. Soléh punika pateh ring sélé, sénglag, sangsih. Soléh tungkalikanné adung, anut, patuh.

Mangkin anaké masolah soléh-soléh. Masolah iriki artos ipun makakalihné utawi ngémpelin. Masolah mawit saking solah sané maartos laksana lan igel. Dadosné, masolah punika maartos malaksana lan maartos ngigel. Sayuwakti parilaksana lan igel-igelané mangkin akéh sané sélé, sénglad, lan sangsih. Akéh sané masolah nénten anut ring uger-uger. Sakadi sampun kauningin wénten akéh bacakan solah utawi parisolah sané patut kasolahang nganutin tutur agama lan tata susila sané ketah ring jagaté.

Ri kala masolah, malaksana utawi ngigel wénten taler agem lan ngagem. Kruna agem kapertama maartos gamel utawi gisi. Kruna turunannyané ngagem ‘ngamel’, kagem ‘kagamel’, piagem ‘pangéling-éling’, agem-ageman ‘cara ngamel’ utawi ‘tanggung jawab’. Kaping kalih, kruna agem maartos agem rikala ngigel. Turunan agem puniki wantah ngagem.

Ring kauripan puniki i raga ngagem agem-ageman suang-suang. Ngamargiang solah suang-suang antuk rasa tanggung jawab. Nyolahang solah/sesolahan manut swadarma suang-suang.

Minab i raga ring Bali naenin malajah masesolahan yadiastun nénten ring banjar-banjar utawi sanggar-sanggar sakadi mangkiné. Ring sekolah taler malajah masolah, malajahang raga, malajahang déwék. Mangda uning ring tingkah, solah idup di guminé sareng akeh.

Baud lan Banyol

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 2:59 am

Guminé mangkin akéh madaging geguyonan. Akéh daging guminé guyu, baud. Indayang mangkin cingakin lan uratiang acara ring televisiné, akéhan guyu (yén tan kayun ngandikaang sami guyu). Makasami dados kakaryanin bebaudan utawi bebanyolan. Sané seken dados guyu, napi malih sané guyu.

Nénten wantah ring sarana elektronik, televisi lan radio, sané ngaturang indik bebaudan punika, sarana informasi cétak séosan taler akéh ngaturang indik bebaudan sané marupa gegambaran. Gegambaran sané baud punika kawastanin kartun.

Yéning selehin kartun ngranjing ring widang seni, seni magegambaran lan seni masesimbingan. Kartun prasida ngibur antuk gegambaran sané baud taler prasida makélingin antuk sesimbingnyané sané alus nanging ri sapunapiné lalah, pakeh, lan pait. Kartun prasida ngawinang kedék ingkel-ingkel, mapeluh naanang lalah, pakeh, lan paitnyané. Kartun taler prasida dados sesuluh, nyuluhin lan nyulurin kauripan puniki.

Sang sané makarya kartun kawastanin kartunis. Kartunis makarya gegambaran kartun biasannyané malarapan tokoh sané kaanggé bantang nyritayang gegambarannyané. Kartunis taler sakadi dalang, nyelem-putihang lan nguripang gegambarannyané.

Yéning rerehang ring kawéntenan makudang-kudang kamus basa Bali, kruna kartun durung kaunggahang. Artosipun, kruna kartun puniki durung kaangkenin kruna basa Bali. Yadiastun sapunika, kruna kartun puniki sampun kaanggé olih krama Baliné mangkin. Punika mawinan kruna kartun, manut titiang sampun dados karanjingan ring basa Baliné. Istilah kartun puniki kaselang saking basa Inggris, cartoon.

Manut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2003), kartun madué kalih artos. Kapertama, kartun punika film sané nyiptayang solah pinaka asil motrét makudang-kudang gegambaran sané nyihnayang paripolah, solah. Kaping kalih, kartun wantah gegambaran sané lucu, mapaiketan ring kawéntenan kadi mangkiné utawi sané nedeng anget (ngeninin indik politik miwah sané lianan).

Wénten malih kruna karikatur sané taler sampun akéh kanggé olih krama Baliné. Manut KBBI, karikatur maartos gegambaran uluk-ulukan sané madaging pabesen, sesimbing, miwah sané lianan.

Kekalih kruna punika, kartun lan karikatur, ring tepengan puniki wantah gegambaran sané madaging indik sané lucu, baud, utawi banyol. Kartun lan karikatur nénten wantah lucu, baud, utawi banyol sakéwanten taler madaging. Dagingnyané wantah pakéling, makélingin sang sané ngetonin.

Manut kamus Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993), baud maartos lucu. Kruna turunan baud wantah bebaudan ‘lelucon’. Baud taler pateh ring banyol. Banyol taler maartos lucu. Kruna turunan saking banyol inggih punika banyolang ‘lucuang’, mabanyolan ‘malucu-lucuan’, bebanyolan ‘lelucon’.

Wénten kruna bénjul maartos (1) canda; (2) lucu. Turunan bénjul puniki minakadi ménjulin ‘nyandén’; (ia demen ménjulin timpal), bénjulina ‘kacandén’, mabénjulan ‘ngaé lucu’, pabénjulin ‘makarya lebih lucu malih’, bebénjulan ‘lelucon’.

Bebanyolan kartuné ménjulin i raga sareng sami ring kauripan i ragané puniki. Sang kartunis makarya gambaran kartun utawi karikatur sané baud mapangapti prasida maudin idup. Ngedekin kauripan puniki. Kartun lan karikatur punika madaging sesimbing.

Sesimbing manut kamus mawit saking simbing. Kruna simbing madué turunan masimbing ‘nyindir’, simbingin ‘sindir’, simbingina ‘kasindir’, nyimbingin ‘nyindir’, masesindran ‘nyindir-nyindir’.

Wayan Simpen A.B. (1985) nyurat ring kamus dané simbing pateh ring semon, sesimbing=sesemon; baas tegeh baan negak, dilabuhe baongé elung; anaké gedenan bikas, yan sengkala sanget.

Gegambaran punika nénten ngraos, gegambaran kabasanin olih manusa. Gegambaran ngawinang i manusa mapineh-pineh. Nénten prasida pacang buta lan bongol. Gegambaran prasida ngawinang i raga nyliksik bulu, nyliksik raga, masuluhin raga ring sesuluh sané kaucap becik. Mulat sarira taler ketah kabaos.

Sampunang bas akéh makedékan, santukan yéning bas akéh, yéning telas kedéké, sinah sané bakal masisa elingé. Minab patut sametoné sané nganikaang sisaang kedik kedéké. Kedéké prasida ngicalang susah ati, ngilangin rasa sedih. Yéning wénten bebaudan utawi babanyolan, wénten anggé kedék, mangda prasida nylimurang ati utawi manah sané sungsut.

Arak Basa, Basa Punyah

In Artikel Berbahasa Bali on 19 Juli, 2008 at 2:56 am

Ring Kongrés Basa Bali VI, 10-13 Oktober sané wau lintang, kabligbagang indik basa Baliné. Akéh indik ngeninin basa, sastra, lan aksara Bali sampun kabligbagang. Akeh taler kawedar pikayunan indik basa, sastra, lan aksara Bali ring kongrés utawi pasamuhan punika.

Pasamuhan punika boya ja patemon sekaa matuakan, pantaraning “permintu” (persatuan minum tuak) –nyelang istilah saking IBW Widiasa Kenitén. Para pamilet nénten ja makta tuak, berem, utawi arak, sakéwanten makta pikobet indik basa, sastra, lan aksara Baliné ngereh pamargi nepasin pikobet inucap.

Saking pangawit pasamuhan ngantos pamuput pasamuhan akéh piragi titiang indik sané sélé, sénglad, utawi sangsih manut dané sané kaaturang olih pamilet ring pasamuhan punika. Wénten nguningang indik cara nganggé basa Bali sané nénten nganutin uger-uger miwah sané siosan. Wénten sané sangsaya ring kawéntenan basa Bali riwekas pacang padem. Wénten sané mabayu gedé, nyinahang basa Bali tetep pacang jegjeg ajeg ngantos kawekas. Wénten pamilet sané nguningang kruna-kruna sané nénten anut ring carannyané nganggé. Cutetné sareng akeh, wénten pamaos ngandikaang, blahan pané blahan paso, ada kéné ada kéto.

Ring jaba hotel genah pasamuan wénten sané nyambatang rahajeng semeng, kasawurin sajeng semeng, sajeng semeng. Minab mageguyonan, utawi sang sané masaur wantah sekaa matuakan.

Wénten pitakén sané kisi-kisi nénten katuju ring narawakya utawi pamaos ring ajeng: Dados katulis basa Bali? Dados nénten nganggé [bh], bhasa Bali, napi raris binanipun sareng basa Bali, sakadi basa lawar, basa gedé, basa genep, miwah basa-basa lianan sané kadol ring warung-warung, pasar-pasar, miwah swalayan-swalayan punika? Panjang pitakéné punika ring ungkur. Napi malih ri kala kawedar indik rasa basa (rasan basa?).

Manut kamus I Wayan Simpen A.B., kruna basa madué artos kalih sané matiosan. Kapertama basa maartos omong, raos; basa Bali, basa Jawa, basa kawi; mabebasan: negesin kekawin, parwa, atawa tutur. Kaping kalih basa pateh ring basan jukut, bé lawar, pésan. Basa taler patuh ring bawang, kesuna, jaé, cekuh, sera, tabia, uyah, miwah ané lénan.

Ring kamus Bali–Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Bali (1993), kruna basa taler madué kalih artos. Kapertama, basa maartos raos; basa Bali. Turunan basa puniki minakadi mabasa, paribasa, masaang, masanin, bebasan, mabebasan, basabasita. Kaping kalih, basa maartos sambel. Turunan basa puniki minakadi mabasa, masain, kabasain, basa-basa, basa gede, basa rajang.

Manut kamus sinonim basa Bali sané kasusun olih I Gusti Madé Sutjaja, kruna basa sané kasurat antuk aksara Latin lan aksara Bali pateh ring pedes, sambel, ring basa Indonesia: bumbu, rempah, bahasa, ring basa Inggris: spice, language.

Yéning rerehang ring kamus Sanskerta, wénten kruna bhàûà sané maartos bahasa; piranti sané kaanggé nguningayang pikayunan lan nyinahang raga. Basa punika mawit saking bhàûà. Kruna bhàûà (Sanskerta) kaselang raris ngranjing ka basa Bali kasurat antuk aksara Latin basa. Sajeroning tata tulisnyané basa Bali nyuratang napi sané kawacén lan ngwacén napi sané kasurat.

Prof. Dr. I Wayan Jendra duk dados pamaos nyinahang, basa punika nyelang kaselang. Manut dané nénten prasida antuk ngindarin nyelang kruna saking basa-basa sané siosan. Kruna-kruna sané kaselang raris ngranjing ka basa Bali sapatutnyané nganutin cara-cara ngwentuk kruna miwah nganutin tata tulis ring basa Bali, antuk aksara Bali utawi aksara Latin.

Ring aab jagat sakadi mangkin, basa Bali nénten wantah kanggé rikala mapagubugan ring desa pakraman kémanten sané ngwicarayang indik sané tradisional, taler sampun kaanggé ngwicarayang indik-indik sané modéren. Akéh sang wikan sané pinaka pamaos mikayunin mangda i raga presida nglimbakang basa Baliné. Raris sapunapi carané?

Silih tunggilnyané wantah antuk ngranjingang basa-basa siosan ka basa Bali, yéning nénten kayun nganggé istilah nyelang. Riantukan yéning nyelang, patut ngwaliang. Pikobet indik masabaliang kruna-kruna basa dura negara ka basa Bali akéh pisan. Yadiastun sampun wénten buku pedoman sajeroning tata tulis aksara Latin ring basa Bali, durung prasida antuk nepasin pikobet punika. Manut titiang, kabuatang pisan buku pedoman ngwentuk istilah ngranjingang basa siosan ka basa Bali.

Rikala nganggé basa siosan sampunang keni arak basa raris “punyah”, patut élingang tata cara ngwentuk kruna miwah tata tulis utawi éjaannyané. Manut Kepala Balai Bahasa Denpasar, C. Rudianto, sané ngwedarang kriyapatra utawi makalah ngeninin indik tata tulis nyinahang kawekas mangda karencayang basa punika prasida nganutin jaman. Punika artinipun basa, ri tepengan mangkin basa Bali, mangda prasida kaanggé maosang indik-indik kauripan amangkinan. Sakadi kauningin ring basa Bali nénten wénten aksara [f], [q], [v], [x], lan [z]. Punapi carané nepasin pikobet punika. Kasarengin conto kertas folio, yening kabasabaliang dados polio, punika dados wastan penyakit. Yéning sakadi zaman nénten wénten pikobet malih dados jaman.

Ida Bagus Made Suasta duk mabaos ngeninin indik tata tulis antuk aksara Bali ngwéntenang pamargi antuk ngaryanang pralambang [f], [q], [v], [x], lan [z] punika antuk aksara Bali, sakéwaten duk punika durung kacumpuang, wau kawedar kémanten, mogi-mogi ring galahé sané siosan akéh indik pikobet basa, aksara, lan sastra Baliné kacumpuang, salian ring sampun wénten rumusan sané kaambil.